דרשות

נושא 10: התגלות

[12-1] ( חזון יוחנן 12:1-17 ) קהל האלוהים אשר ינזק מאד בעתיד

 ( חזון יוחנן 12:1-17 )
 
"ואות גדולה נראתה בשמים אשה אשר השמש לבושה והירח תחת רגליה ועל ראשה עטרת שנים עשר כוכבים. והיא הרה ותזעק בחבליה ותקש בלידתה. ותרא אות אחרת בשמים והנה תנין גדול אדום כאש ולו שבעה ראשים ועשר קרנים ועל ראשיו שבעה כתרים. וזנבו סחב מן השמים שלישית הכוכבים וישליכם ארצה ויתיצב התנין לפני האשה החלה ללדת למען בלע את בנה בלידתה. ותלד בן זכר העתיד לרעות כל הגויים בשבט ברזל וילקח בנה אל האלוהים ואל כסאו. והאשה ברחה המדברה אשר שם הוכן לה מקום מאת אלוהים למען יכלכלוה שם ימים אלף ומאתים ושישים. ותהי מלחמה בשמים מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו. ולא התחזקו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמים. ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כולה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עימו הוטלו. ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלוהינו ועוזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העומד לשיטנם לפני אלוהינו יומם ולילה. והם ניצחוהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למוות. רנו על זאת שמים ושוכניהם אוי ליושבי ארץ וים כי ירד אליכם המלשין בחמה גדולה מדעתו כי קצרה עיתו. ויהי כאשר ראה התנין כי הוטל ארצה וירדוף את האשה אשר ילדה את הזכר. ויתנו לאשה שתי כנפי הנשר הגדול לעוף המדברה אל מקומה אשר תכולכל שם מועד מועדים וחצי מפני הנחש. וישלח הנחש נהר מים מפיו אחרי האשה לשטפה בנהר. ותעזור הארץ את האשה ותפתח הארץ את פיה ותבלע את הנהר אשר שלח התנין מפיהו. ויקצוף התנין על האשה וילך לעשות מלחמה עם יתר זרעה השומרים פקודי אלוהים ואשר להם עדות ישוע."
 
  
פרשנות
 
פסוק 1: ואות גדולה נראתה בשמים אשה אשר השמש לבושה והירח תחת רגליה ועל ראשה עטרת שנים עשר כוכבים.
זה מראה לנו על קהל האלוהים אשר נותנים לו תהילה באמצעות המוות על קידוש השם. ה"אשה הלבושה שמש" מסמלת את קהל האלוהים על האדמה הזו, והניסוח, "והירח תחת רגליה" משמעותו שהקהל עדיין תחת שליטתו של העולם. הניסוח "ועל ראשה עטרת שנים עשר כוכבים," מצד שני, משמעותו שקהלו יתגבר על רדיפת השטן וסכנתו עם מותו על קידוש השם.
פסוק זה מתייחס לקהל האלוהים אשר ימצא באמצע הצרה הגדולה. קהלו יסבול נזק גדול מהשטן וימות על קידוש השם בסוף הזמנים, אך אף על פי כן הוא יתגבר על השטן עם אמונתו ויהולל על ידי אלוהים. אפילו בזמן הצרה, הקדושים של קהל האלוהים יתגברו על אנטיכריסטוס וינצחו במות הקדושים שלהם על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח.
ילדי האלוהים אשר נולדו מחדש על ידי המים והרוח ללא ספק ימותו על קידוש השם בסוף הזמנים. לאלה אשר כבר האמינו ושירתו את אלוהים לפני ביאתה של הצרה, ולאלה אשר יאמינו בבשורה ויצוצו כפטריות באמצע הצרה, תהיה אמונה של המוות על קידוש השם אשר תאפשר להם להתייצב נגד ולהתגבר על השטן.
אלה אשר יימנעו מהמוות על קידוש השם ויבגדו בו, יימנעו גם מלהיכנס לגן עדן וייפלו לגיהינום השאול ביחד עם השטן. אנו צריכים להיות מוכנים לאמץ את מות הקדושים שלנו עם אמונה אמיצה לבל נאבד את הברכות אשר הוכנו למעננו. עלינו לדעת שכל הנולדים מחדש יעמדו בפני איומיו של השטן. מות הקדושים יימשך רק לרגע, וכאשר רגע אמיץ זה יעבור, מלכות אלף השנים וגן עדן יהיו שלנו.
לפיכך, אנו חייבים לחיות את התקופה הנוכחית בידיעה שכאשר סוף הזמנים יגיע, אנו נהרג באמונה ודרך רוח הקודש. רוח הקודש תיתן לנו אז את המילים אשר ייאמרו בזמן מות הקדושים, תאפשר לנו להתגבר על רדיפתנו ולאמץ בשמחה את מותנו על שלא בגדנו באמונתנו.
אפילו באמצע הצרה האיומה, קהל אלוהים עדיין ילחם נגד השטן ויתגבר עליו בעזרת מות הקדושים. ברור מאד שהקהל יקבל את שכרו מאלוהים על שהתגבר על אנטיכריסטוס עם מות הקדושים שלו, ועל שהאמין בדבר אלוהים אפילו בתקופה האחרונה של השטן.
 
פסוק 2: והיא הרה ותזעק בחבליה ותקש בלידתה.
פסוק זה מספר לנו על מצוקת קהל האלוהים. הוא אומר לנו שכל הקהל יעבור את הרדיפה והמצוקה אשר יבואו על ידי השטן. קהל האלוהים יעבור את הצרה הגדולה, הזמן של מאבקו באנטיכריסטוס. לכן הקדושים יקראו לאלוהים רק כאשר הם יתנסו בצרה. הם יתפללו, "אלוהים תיתן לנו את חסדך כך שנעבור במהירות את כל הצרות הללו. עזור לנו בהפחתתן של כל הצרות האלה. אפשר לנו להתגבר על צרותינו. עזור לנו להתגבר על השטן!"
 
פסוק 3: ותרא אות אחרת בשמים והנה תנין גדול אדום כאש ולו שבעה ראשים ועשר קרנים ועל ראשיו שבעה כתרים.
כאשר השטן יופיע על הארץ הזו בעתיד, הוא יפעל כאילו הוא אלוהים, יאחד את כל אומות העולם יחדיו וישתמש בהם ככלי להגשים את מטרותיו. ללא ספק הוא גם יהרוג את הקדושים וישלוט בעולם כמו אלוהים ומלך.
הניסוח, "והנה תנין גדול אדום כאש ולו שבעה ראשים ועשר קרנים ועל ראשיו שבעה כתרים," מראה שהשטן, מנפץ השלום, יעביר תחת שליטתו שבעה מלכים ועשר אומות. זה אומר לנו שהשטן מעיקרו יתיצב נגד אלוהים באופן מהותי.
 
 פסוק 4: וזנבו סחב מן השמים שלישית הכוכבים וישליכם ארצה ויתיצב התנין לפני האשה החלה ללדת למען בלע את בנה בלידתה.
פסוק זה אומר לנו מה השטן עושה. התנין התייצב נגד האלוהים בשמים ונזרק משם. הוא סחב שליש ממלאכי השמים והוביל אותם לחורבן ביחד איתו. כך הוא סולק מנוכחותו של אלוהים. אך אפילו כאשר הוא על הארץ הוא עדיין מנסה לעצור את מעשי בשורת האלוהים על ידי שהוא רודף את אלה המאמינים בה.
 
פסוק 5: ותלד בן זכר העתיד לרעות כל הגויים בשבט ברזל וילקח בנה אל האלוהים ואל כסאו.
זה אומר לנו שקהל האלוהים, מכיוון שמת מות קדושים באמונתו בישוע המשיח, יקום לתחייה עם המשיח וילקח למלכות השמים.
 
פסוק 6: והאשה ברחה המדברה אשר שם הוכן לה מקום מאת אלוהים למען יכלכלוה שם ימים אלף ומאתים ושישים.
פסוק זה אומר לנו שאלוהים יאכיל את אנשיו במשך שלוש וחצי שנים בעולם הזה. קהל האלוהים יוזן וישמר על ידי אלוהים במשך 1260 ימים לפני התרחשות המלאה של הצרה, וכאשר הזמן יגיע, הקהל ילחם נגד אנטיכריסטוס וימות מות קדושים.
 
פסוקים 7-8: ותהי מלחמה בשמים מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו. ולא התחזקו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמים.
פסוקים אלה מתייחסים לגירושו המוחלט של השטן מגן עדן.
לפני בואו לעולם הזה, השטן יגורש לגמרי מהשמים. השטן לא יהיה מסוגל יותר להישאר בשמים. לשטן אשר יש לו את היכולת לשלוט על הרקיע, נמצא גם ברקיע וגם בארץ ושולט בהם עתה. כיוון שהוא יגורש כך מהשמים, כאשר סוף הזמנים יגיע, הוא ירדוף את הקדושים אף יותר על הארץ הזו. אך אז השטן יגורש לגמרי ויושלך לתוך באר התהום והגיהינום אשר הוכן על ידי אלוהים.
 
פסוק 9: ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כולה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עימו הוטלו.
בסוף הזמנים, השטן, כאשר הוא יגורש מהשמים ויושלך אל הארץ הזו, הוא ירדוף ויהרוג את הקדושים בפעם האחרונה. הרבה קדושים ימותו מות קדושים בידיו.
 
פסוק 10: ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלוהינו ועוזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העומד לשיטנם לפני אלוהינו יומם ולילה.
השטן לא יהיה יותר במלכות השמים. כאשר סוף הזמנים יעבור, הוא לא יהיה מסוגל יותר להישאר בשמים. זוהי הסיבה שחזון יוחנן 21:27 אומר לנו שלא עושי רע ולא שקרנים נמצאים בשמים.
 
פסוק 11: "והם ניצחוהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למוות."
כאשר סוף הזמנים יגיע, הקדושים ימותו בהגנה על אמונתם. כל מי שיהיה קדוש ישיג את ניצחון האמונה באמצעות המוות על האמונה בסוף הזמנים. הקדושים אשר מאמינים בישוע, במילים אחרות, ינצחו במלחמה כשיתגברו על עצמם.
 
פסוק 12: "רנו על זאת שמים ושוכניהם אוי ליושבי ארץ וים כי ירד אליכם המלשין בחמה גדולה מדעתו כי קצרה עיתו."
כאשר השטן יגורש מן השמים יהיה לו עדיין כוח זמני והוא יענה וירדוף בצורה נוראית את הקדושים כאשר יירד אל הארץ הזו. אך בשביל הקדושים אשר ימותו מות קדושים וילקחו לרקיע, תחכה להם רק שמחה. לאחר הלקיחה, אלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות על כל היבשה והים.
 
פסוק 13: ויהי כאשר ראה התנין כי הוטל ארצה וירדוף את האשה אשר ילדה את הזכר.
פסוק זה מתייחס לרדיפת הקדושים אשר תבוא בזמן הצרה הגדולה. הקדושים ומשרתי האלוהים ימותו בזמן ההוא מות קדושים, אך זה יהיה למעשה השגת נצחון האמונה שלהם. לא יהיה להם יותר מוות, סבל או קללה. כל מה שישאר להם זה לשבח את אלוהים ולהתהלל לעד בגן עדן.
 
פסוק 14: ויתנו לאשה שתי כנפי הנשר הגדול לעוף המדברה אל מקומה אשר תכולכל שם מועד מועדים וחצי מפני הנחש.
התנ"ך אומר לנו שהלקיחה תתרחש לאחר שיעברו שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה. הכתוב הזה אומר שאלוהים ייתן לקדושים את הגנתו המיוחדת ויכלכל אותם בשלהי מכות הטבע של הצרה הגדולה. אלוהים יכלכל את אלה מאיתנו אשר שומרים על אמונתם כך שהם יוכלו ללחום נגד השטן ולגבור עליו באמצעותה.
המזון שלנו זה חיינו עתה למען בשורת המים והרוח וכך גם השמעתנו את הבשורה הזו. אפילו עד שהמכות של שבע השופרות יירדו על הארץ הזו, אנו נמשיך לחיות את חיינו בהשמעת הבשורה. מדוע? כיוון שאם לא נשמיע את הבשורה הזו עד הרגע האחרון של מות הקדושים שלנו, הרבה נשמות ילכו לגיהינום. אין שום זמן אחר מלבד הזמן הזה.
 
פסוקים 15-17: ישלח הנחש נהר מים מפיו אחרי האשה לשטפה בנהר. ותעזור הארץ את האשה ותפתח הארץ את פיה ותבלע את הנהר אשר שלח התנין מפיהו. ויקצוף התנין על האשה וילך לעשות מלחמה עם יתר זרעה השומרים פקודי אלוהים ואשר להם עדות ישוע.
לפני כן, השטן הרג את הקדושים כשרדף אותם וגרם להם להתרחק מהבשורה. אך בימים אלה, כיוון שהבשורה הופצה הרחבי העולם בדרכים שונות, הוא מנסה להרוג את הקדושים כשהוא שופך חטאים ומנסה להטביעם בזרם. כך מנסה השטן להביא את המוות להרבה קדושים בשופכו את נהר החטאים ובגורמו להם לשתות ממימיו, אך במקום זאת, אלה אשר לא נולדו מחדש שתו את כל המים של נהר החטאים. מכיוון שהקדושים שרדו ולא נהרגו למרות המאמץ הזה, השטן יופיע עם שיטה אחרת כדי להרוג לגמרי את כולם כפי שנראה בפרק 13.