דרשות

נושא 10: התגלות

[18-1]  ( חזון יוחנן 18:1-24 ) העולם של בבל נופל

(חזון יוחנן 18:1-24 )
"אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים אשר לו שלטן גדול והארץ האירה מכבודו. ויקרא בקול עוז לאמר נפלה נפלה בבל הגדולה ותהי נווה שעירים ומשמר לכל רוח טמא ומשמר לכל עוף טמא ונמאס. כי מיין חמת זנותה שתו כל הגויים ומלכי ארץ זנו עימה וסוחרי ארץ משפעת תענוגיה העשירו. ואשמע קול אחר מן השמים האומר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאותיה ופן תקחו ממכותיה. כי חטאותיה הגיעו עד לשמים ויזכור אלוהים את עוונותיה. שלמו לה גמולה שגמלה לכם ועשו לה כפלים כפעלה בכוס אשר מסכה מסכו לה כפלים. כאשר התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה בלבבה אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה. על כן רגע ביום אחד תבאנה מכותיה מוות ואבל ורעב ותישרף כמו אש כי חזק יי אלוהים השופט אותה. ויבכו ויספדו עליה מלכי ארץ אשר זנו והתענגו עימה בראותם את עשן שרפתה. ומרחוק יעמדו מפני אימת עינויה ואמרו אוי אוי לך בבל העיר הגדולה העיר החזקה כי בשעה אחת בא משפטך. וסוחרי הארץ בוכים ומתאבלים עליה כי עתה לא יקנה עוד איש את משא אניותם. את משא זהב וכסף ואבן יקרה ופנינים ובוץ וארגמן ומשי ושני וכל עצי בושם וכל כלי שנהבים וכל כלי עץ יקר וכלי נחושת וברזל ושיש. וקינמון ואממון וקטורת סמים ומור ולבונה ויין ושמן וסולת וחיטים ומקנה וצאן וסוסים ומרכבות וגוויות ונפש אדם. והמגדים מחמד נפשך אזלו ממך וכל שמן ומצהיר אבד ממך ולא תמצאם עוד. ורוכליהם אשר העשירו ממנה יעמדו מרחוק מפני אימת עינויה ובכו והתאבלו. ואמרו אוי אוי העיר הגדולה המכוסה בשש וארגמן ושני ומכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים כי בשעה אחת החרב עושר גדול כזה. וכל חובל וכל בעל מעבורת והמלחים וכל עושי מלאכה בים עמדו מרחוק. ויצעקו בראותם עשן שרפתה לאמר מי בערים כעיר הגדולה. ויזרקו עפר על ראשיהם ויצעקו בכה וספוד לאמר אוי אוי העיר הגדולה אשר בה העשירו מהונה כל אשר להם אוניות בים כי בשעה אחת החרבה. רנו עליה השמים והשליחים הקדושים והנבאים כי שפט אלוהים את משפטכם ממנה. וישא מלאך נורא אבן גדולה כפלח רכב וישליכה אל תוך הים לאמר ככה תושלך במערצה בבל העיר הגדולה ולא תימצא עוד. וקול המנגנים בכינור והמזמרים ומחללים בחלילים ומחצרים בחצוצרות בל ישמע עוד בתוכך וכל חרש וחושב בל ימצא בך עוד וקול רחים בל ישמע עוד בקרבך. ואור נר לא יאיר לך עוד וקול חתן וקול כלה לא ישמע בך עוד כי כנעניך היו נכבדי ארץ ובכשפיך תעו כל הגוים. ובה נמצא דם הנביאים והקדושים וכל הרוגי ארץ."
 
 
פרשנות
 
פסוק 1: אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים אשר לו שלטן גדול והארץ האירה מכבודו.
באמצעות המשרתים אשר אלוהים שלח אל האדמה הזו כדי שיעשו את עבודתו, האנשים יכולים לשמוע את הדרשות על ברכות האלוהים וקללותיו. לכן כדי להיגאל מכל החטאים והאומללות, כולכם חייבים לקבל לתוך ליבכם ולהאמין בדבר הברכות הרוחניות של השמים אשר מושמעות על ידי משרתי האלוהים.
 
פסוק 2: ויקרא בקול עוז לאמר נפלה נפלה בבל הגדולה ותהי נווה שעירים ומשמר לכל רוח טמא ומשמר לכל עוף טמא ונמאס.
במשפט,  "נפלה נפלה בבל הגדולה " המילה בבל משומשת בתנ"ך כדי לבטא את העולם החילוני. בברית הישנה למשל, אנו מוצאים את הסיפור על מגדל בבל, מגדל שנבנה על ידי בני האדם אשר ביקשו להתריס נגד אלוהים על ידי שאחדו את כוחם ואשר מסיבה זו הופל על ידי אלוהים. כאשר הקטע שלעיל אומר שבבל הגדולה נפלה, זה אומר לנו שעולם זה ייפול. ייתכן שיהיו אנשים שיחשבו, "העולם הזה עומד עתה על תילו בצורה טובה, אז כיצד יכול שהוא אי פעם ייפול?" אך אלוהים אומר לנו כאן שכאשר המכות של שבע הקערות יישפכו אחת אחרי השניה, הוא יפיל את העולם הזה בדיוק כפי שהוא הפיל את מגדל בבל.
מה אם כן היא הסיבה לכך שעולם זה יושמד על ידי אלוהים עם המכות של שבע הקערות? זה מפני שאנשי העולם יתאחדו עם אנטיכריסטוס ברוצחם את הקדושים הנולדים מחדש אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, ומפני שהם יתייצבו נגד אלוהים עד סופם, וגם מפני שהעולם יהפוך "למשמר לכל רוח טמא."
מדוע זה יהיה המקרה? כלומר, מדוע עולם זה יהפוך למקום של רוחות טמאות? זה מפני שכאשר סוף הזמנים יגיע, הרבה אנשים ייכנעו לאנטיכריסטוס ובקבלם את תו השטן ממנו ויהפכו למשרתיו הרשעים.
בכתובים התנין מסמל את השטן ורוחות רעות את משרתי התנין. לכן כאשר נאמר כאן שהעולם הפך למקום של רוח טמאה, המשמעות היא שאנטיכריסטוס, משרתו של התנין, יכבוש את העולם במלאו. העולם של סוף הזמנים יעמוד בפני צרות גדולות כאשר המכות של שבע הקערות יישפכו. עולם זה יהפוך לעולמו של התנין ושדים ישתוללו בו כאילו כל העולם שייך להם. עולם זה ייפול במהירות על ידי המכות של שבע הקערות אשר יישפכו על ידי אלוהים.
 
 פסוק 3:  "כי מיין חמת זנותה שתו כל הגויים ומלכי ארץ זנו עימה וסוחרי ארץ משפעת תענוגיה העשירו."
בדיוק כפי שהפסוק אומר כאן ,  "כל הגויים " על האדמה הזו שתו מיין חמת זנותה. במילים אחרות, אנשי העולם הזה החשיבו את העולם כאלוהים והלכו אחריו והאמינו בו ככזה. הם אהבו את העולם יותר מאלוהים. לפיכך העולם הפך לחממה של חטאים והאנשים חיו את חייהם כשהם שותים מהחטא.
לכן התוצאה היא נפילתו של העולם בחטאיו. כיוון שהאנשים אהבו את חיי העולם הזה כמו את אלוהים, הוא ישמיד אותם עם עונש המכות של שבע הקערות. כל מי שיחיה בעולם הזה יושמד לבסוף על ידי על ידי שבע המכות האדירות האלה אשר ינתנו על ידי אלוהים, ויושלך לגיהינום.
אלוהים נותן לנו את אזהרתו הברורה שמי שלא יאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע יעמוד לבסוף בפני המכות של שבע הקערות. אתם חייבים לזכור שאם לא תאמינו בבשורה הזו ותמשיכו להתנגד לאלוהים למרות אזהרתו, לא רק שתענשו על ידי המכות של שבע הקערות, אלא תקבלו גם את העונש הנצחי של הגיהינום.
לכן האנשים חייבים להבין שעל מנת להימלט מהמכות הגדולות והנוראיות של אלוהים, עליהם להאמין עתה בבשורת המים והרוח, ועליהם לחזור לבשורה האמיתית בהקדם האפשרי.
למרות שהרבה מלכים וסוחרים בעולם צברו עושר רב משפע החומרים של העולם, כולם לבסוף יבכו, יקוננו, יתאבלו ויבבו כאשר הם יראו את העולם מתפורר על ידי המכות הגדולות אשר יבואו על ידי אלוהים.
לכן, אנו כולנו חייבים לא לשכוח שעלינו ללמד את בשורת המים והרוח לכולם, ושעלינו לחיות את חיינו כשאנו מסתכלים לעבר המילניום החדש. אנו חייבים להוביל את כולם לבשורת המים והרוח, כך שכל בני האדם יוכלו להימלט מהמכות הגדולות.
 
פסוק 4: ואשמע קול אחר מן השמים האומר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאותיה ופן תקחו ממכותיה.
"צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאותיה ופן תקחו ממכותיה." זהו דבר האלוהים אשר נאמר לקדושיו. הקדושים חייבים שלא, במילים אחרות, להשתייך לעולם בסוף הזמנים ולחיות כעבדיו. אפילו אלה אשר כבר הפכו לפני כן לקדושים, אם הם ייפלו לתוך חטאי העולם בסוף הזמנים, הם לא יוכלו להימנע מלהישפט על ידי אלוהים עם מכותיו הנוראיות. אלוהים אומר לכל הקדושים, במילים אחרות, לא לעורר את זעמו בהופכם לעבדי העולם.
 
פסוק 5:  "כי חטאותיה הגיעו עד לשמים ויזכור אלוהים את עוונותיה."
אלוהים אכן זוכר את כל החטאים והמעשים של העולם הזה ורק מחכה ליום הדין שלו. עם הופעתו הפתאומית של אנטיכריסטוס יום אחד, הרס יכסה את כל העולם במהרה בדיוק כפי שאלוהים תכנן. אך יש עדיין אנשים המאמינים שעולם זה לא ייהרס אלא יימשך לנצח.
בכל אופן, עולם זה לא יחזיק מעמד כפי שהם חושבים אלא ייהרס בפתאומיות על ידי המכות של שבעת השופרות ושל שבע הקערות אשר ינתנו על ידי אלוהים. כאשר סוף הזמנים יגיע, אלוהים יביא סבל לכל מקום בעולם ויהרוס אותו. לפיכך אנו חייבים להתמיד בחיי האמונה של סוף הזמנים שלנו ולהחזיק בצורה איתנה באמונתנו שמלכותו של ישוע המשיח אכן תגיע.
לפני שאלוהים יצווה על מלאכיו לשפוך את שבע הקערות על הארץ, חטאי העולם הזה ישתוללו ויהפכו לכה נפוצים כך שעולם זה יהיה ראוי לקבל את דין האלוהים. לכן אלוהים יזכור את חטאיו ויהרסו בתוך זמן קצר. יותר מכך, אנטיכריסטוס והאנשים החומרניים ירדפו את אנשי האלוהים ויאלצו את הקדושים להתכחש לאמונתם ולמות מות קדושים. כאשר הדברים האלה יתרחשו, עולם זה יעמוד בפני המכות של שבע הקערות.
פסוק 6:  "שלמו לה גמולה שגמלה לכם ועשו לה כפלים כפעלה בכוס אשר מסכה מסכו לה כפלים."
כתוב פה, "שלמו לה גמולה שגמלה לכם." למי הכוונה במילה "לה"? הכוונה היא לעולם הזה, כלומר החוטאים אשר חיים בו, אנטיכריסטוס והשטן. זה אומר לנו שאלוהים ייתן להם כגמולם בדיוק כפי שהם רדפו, עינו וגרמו סבל ומוות לקדושים.
פסוק 6 גם אומר, "בכוס אשר מסכה מסכו לה כפלים." זוהי פקודת האלוהים אשר ניתנה למלכים כדי להעניש את הדתות השקריות של העולם אשר הוליכו את האנשים לגיהינום בהפצתם את שקרי השטן. המשמעות היא שאלוהים יביא את זעמו ואת עונשו על הנצרות של היום על חטאיה על שלימדה שקר, בערבבה את דבר האלוהים עם משנתו של השטן ועל ידי כך הובילה את האנשים לשטן. לפיכך, נוצרים אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח יקבלו את אותו עונש של גיהינום כמו האנשים החילונים של העולם הזה.
 
פסוק 7:  "כאשר התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה בלבבה אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה."
אלוהים אומר כאן שהוא ישלם בחזרה על כל החטאים של האנשים היהירים האלה עם כאב וסבל. לכל המנהיגים הדתיים של העולם אשר לא נולדו מחדש ולאלה שאינם מאמינים, האנשים החילונים של העולם, אלוהים ירדוף אחר חטאיהם ויענישם.
אך הם עדיין ישארו יהירים ויגידו,  "אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה." לכן אלוהים יביא את מכות חורבנם עליהם. עם המכות הגדולות אשר ינתנו על ידי אלוהים, הם כולם יסבלו את הכאב של איבוד רכושם החומרי ואת אהוביהם בבת אחת.
 
פסוק 8:  "על כן רגע ביום אחד תבאנה מכותיה מוות ואבל ורעב ותישרף כמו אש כי חזק יי אלוהים השופט אותה ".
עם המאורע של שבע המכות, מכות המוות, אבל ורעב יבוא אל העולם הזה ביום אחד. אנטיכריסטוס וכל חסידיו החומרניים יענשו כך בשריפה לעד בגיהינום.
 
פסוק 9:  "ויבכו ויספדו עליה מלכי ארץ אשר זנו והתענגו עימה בראותם את עשן שרפתה."
האנשים ומלכי העולם יהיו עדים בעיניהם לעולמם הנשרף באש וברעש אדמה ונהרס על ידי המכות של שבע הקערות. לכן מלכי העולם יבכו, יתאבלו ויקוננו על אובדנם.
 
פסוק 10:  "ומרחוק יעמדו מפני אימת עינויה ואמרו אוי אוי לך בבל העיר הגדולה העיר החזקה כי בשעה אחת בא משפטך."
האנשים אשר לא האמינו שעולם זה ייפול יוכו בפחד כשיראו למעשה שכל העולם מתפורר מול עיניהם. על העולם אשר זוהר ביופיו, דין האלוהים יירד יום אחד והוא יפול אחת ולתמיד.
 
פסוקים 11-13:  "וסוחרי הארץ בוכים ומתאבלים עליה כי עתה לא יקנה עוד איש את משא אניותם. את משא זהב וכסף ואבן יקרה ופנינים ובוץ וארגמן ומשי ושני וכל עצי בושם וכל כלי שנהבים וכל כלי עץ יקר וכלי נחושת וברזל ושיש. וקינמון ואממון וקטורת סמים ומור ולבונה ויין ושמן וסולת וחיטים ומקנה וצאן וסוסים ומרכבות וגוויות ונפש אדם."
כיצד מישהו יוכל לקנות או למכור משהו כאשר חורבנו של העולם קרוב? גם הסוחרים של העולם יבכו ויקוננו על אובדנו של העולם. כאשר אלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות, אף אחד בכל העולם לא יקנה דבר. עולם זה לא ייבנה שוב ורק מלכותו של המשיח תיבנה על הריסותיו.
יש כאן רשימה של סחורות יקרות אשר האנשים קישטו את עצמם במותרות עד ליום הזה. אך כל הדברים האלה יהפכו לחסרי ערך תוך יום אחד, ואף אחד לעולם לא ירדוף שוב אחד דברים חומריים שכאלה. כל הדברים האלה הם מה שהדתות הגשמיות סוחרות איתם. דתות העולם עשו הכל כל דבר אשר ניתן להעלות על הדעת למען אהבת הבצע ולא היססו למכור אפילו נשמות למען פרוטה.
 
פסוקים 14-18:  "המגדים מחמד נפשך אזלו ממך וכל שמן ומצהיר אבד ממך ולא תמצאם עוד. ורוכליהם אשר העשירו ממנה יעמדו מרחוק מפני אימת עינויה ובכו והתאבלו. ואמרו אוי אוי העיר הגדולה המכוסה בשש וארגמן ושני ומכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים כי בשעה אחת החרב עושר גדול כזה. וכל חובל וכל בעל מעבורת והמלחים וכל עושי מלאכה בים עמדו מרחוק. ויצעקו בראותם עשן שרפתה לאמר מי בערים כעיר הגדולה."
האנשים לעולם לא יהיו מסוגלים לראות שוב איזשהו דבר מנכסיהם החומריים.
הסוחרים אשר הפכו לעשירים באמצעות העולם הזה יבכו ויקוננו כאשר הם יראו את העולם הזה מתפורר. הם יבכו ביאוש כיוון שכאשר עולם זה ייפול, הם גם ייפלו עימו וכל הנכסים אשר צברו ייעלמו ביום.
כאשר הדתות הבנויות על עושרו של העולם ייפלו, אנשי העולם ימצאו את עצמם מקוננים "אוי, אוי!" גם סוחרים בינלאומיים וחובלים ההולכים ובאים בעולם יבכו. אנשים אלה יבכו ביאוש, "איזו ציביליזציה אשר נבנתה על ידי בני האדם יותר נפלאה מזו?"
 
פסוק 19:  "ויזרקו עפר על ראשיהם ויצעקו בכה וספוד לאמר אוי אוי העיר הגדולה אשר בה העשירו מהונה כל אשר להם אוניות בים כי בשעה אחת החרבה."
בראותם את העולם נופל על ידי המכות של שבע הקערות, כל אלה אשר חשבו שעולם זה יעמוד על תילו לנצח, יקוננו בכאב גדול. אלה אשר עדיין ישארו בעולם הזה יבכו ויספדו כאשר יהיו עדים לכך שהעולם נהרס אחת ולתמיד עם המכות של שבע הקערות אשר ינתנו על ידי אלוהים, אך לא תהיה תועלת בבכיים כיוון שעד אז כל העולם וכל מה שבתוכו כבר יגיע לקיצו. אם יהיה להם כוח לבכות עליהם לבכות על גורלם שלהם על זה שהם מיועדים לגיהינום על חטאיהם, ועליהם להאמין בבשורת המים והרוח כדי להיגאל מחורבנם.
 
פסוק 20: "רנו עליה השמים והשליחים הקדושים והנבאים כי שפט אלוהים את משפטכם ממנה."
הקדושים אשר נלקחו והנמצאים ברקיע ישמחו כאשר המכות של שבע הקערות יינתנו, כיוון שעם המכות אלוהים ינקום את נקמתם. זה פשוט הוגן שאלוהים ישפוך כך את המכות הנוראיות והגדולות על אויביו.
 
פסוק 21: וישא מלאך נורא אבן גדולה כפלח רכב וישליכה אל תוך הים לאמר ככה תושלך במערצה בבל העיר הגדולה ולא תימצא עוד.
אלוהים אומר כאן שעולם זה לא ייראה שוב, כמו פלח רכב אשר נזרק לים. לאחר מכן אדונינו יחדש את כל העולם ואת כל הדברים אשר בו ויבצע את עבודתו של הפיכת העולם הזה למלכותו של המשיח.
 
פסוק 22:  "וקול המנגנים בכינור והמזמרים ומחללים בחלילים ומחצרים בחצוצרות בל ישמע עוד בתוכך וכל חרש וחושב בל ימצא בך עוד וקול רחים בל ישמע עוד בקרבך."
כאשר המכות של שבע הקערות יגיעו לקיצן, שום סוג של מוזיקה אשר האנשים שמעו בעולם הזה לפני כן לא יישמע שוב וכן הלמות הפטיש של האומן לא יישמעו עוד.
 
פסוק 23:  "ואור נר לא יאיר לך עוד וקול חתן וקול כלה לא ישמע בך עוד כי כנעניך היו נכבדי ארץ ובכשפיך תעו כל הגוים."
כאשר המכות של שבע הקערות יושלמו, עולם זה לעולם לא יראה שוב אור נר או ישמע קול חתן וכלה יותר. גם הרמאות של מכשפי העולם תגיע לקיצה כיוון שהעולם יגיע לקיצו.
 
פסוק 24:  "ובה נמצא דם הנביאים והקדושים וכל הרוגי ארץ."
הסיבה לכך שאלוהים ישפוך את המכות הגדולות של שבע הקערות על הארץ היא כיוון שמשרתי השטן שפכו את דמם של נביאיו וקדושיו.