布道

เรื่องที่ 11: พลับพลา

[11-28] (อพยพ 25:10-22) พระที่นั่งกรุณา

(อพยพ 25:10-22)
“ให้เขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูงศอกคืบหีบนั้นหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วทำกระจังคาดรอบหีบนั้นด้วยทองคำ ให้หล่อห่วงทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น ติดไว้ที่มุมทั้งสี่ ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง ให้ทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ แล้วสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบนั้นไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออกเลย พระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บไว้ในหีบนั้น แล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ จงทำเครูบทองคำสองรูป โดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง ทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป ทำเครูบนั้นและให้ตอนปลายทั้งสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก และให้หันหน้าเข้าหากัน ให้เครูบหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณาแล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล”

ภายในพลับพลาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ที่บริสุทธิ์ และที่บริสุทธิ์ที่สุด ท่านได้แขวนเอาไว้เพื่อแบ่งทั้งสองส่วนนี้ และมีหีบคำพยานตั้งไว้อยู่หลังม่าน ภายในที่บริสุทธิ์ที่สุด ฝาปิดหีบนั้นเป็นที่รู้จักในนามของพระที่นั่งกรุณา
 

พระที่นั่งกรุณามีความยาว 2.5 ศอก
 
ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ความยาวหนึ่งศอกวัดได้จากปลายนิ้วมือไปจนถึงข้อศอก ดังนั้น หนึ่งศอกในพันธสัญญาฉบับเก่านั้นวัดได้ประทาณ 500 ม.ม. ในหน่วยวัดปัจจุบันนี้แล้วสองศอกคืบที่เป็นความยาวของพระที่นั่งกรุณา ที่ประมาณ 1.0 ม. ในมาตรฐานการวัดปัจจุบันนี้ ความกว้างและความยาวของมันเป็นหนึ่งศอกคืบ ซึ่งก็ประมาณ 750 ม.ม. ใต้พระที่นั่งกรุณานี้เป็นหีบพันธสัญญา และหีบก็ทำด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ที่ปลายทั้งสองด้านของพระที่นั่งกรุณามีเครูปสองตัวกางปีกไว้เหนือที่นั่งนั้น ปิดพระที่นั่งกรุณาด้วยปีกของมัน และหน้าของมัน ก็มองไปที่พระที่นั่งกรุณาหันหน้าเข้าหากัน พระที่นั่งกรุณาป็นที่ที่พระเจ้าประทานพระคุณของมาให้ตามชื่อของมัน 
พระเจ้าทรงกล่าวกับเราว่าพระองค์จะทรงพบเราที่นี่บนพระที่นั่งกรุณา ภายในหีบคำพยานนี้มีของๆอาโรนอยู่ มีหม้อทองคำใส่มานาและมีแผ่นหินสองแผ่นจารึกพระบัญญัติสิบประการไว้ ทั้งสี่มุมของพระที่นั่งกรุณา มีห่วงสี่ห่วงติดอยู่เพื่อที่ หีบคำพยานจะยกขึ้นหามได้เสาสองต้นทำจากไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำเสาสองต้นนี้สามารถสอดไปในห่วงเพื่อหามหีบนั้น 
มหาปุโรหิตนำเอาเลือดของสัตวบูชามายังที่บริสุทธิ์ที่สุดและพรมเหนือพระที่นั่งกรุณาปีละครั้งเขาทำสิ่งนี้เพราะบาปประจำปีของชาวอิสราเอล ได้ผ่านไปสู่สัตวบูชาผ่านการวางมือของเขา นั่นคือเหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงกล่าวว่า “ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล “ ( อพยพ 25 : 22 ) สิ่งนี้เป็นคำสัญญูาของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ จะทรงนำการยกความผิดบาปมาสู่มนุษยชาติทั้งหมด ดังนั้น เมื่อเราสารภาพว่าเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มันจึงสำคัญต่อเรายิ่งนักที่จะมีความรู้ในระบบการสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่าอย่างละเอียด 
พระเจ้าทรงรับสั่งว่าเมื่อใดก็ตามที่มหาปุโรหิตย้ายหีบคำพยาน พวกเขาควรจะยกมันด้วยเสาที่สอดไปทั้งสองข้างของหีป สิ่งนี้หมายถึงอะไร ? มันหมายความว่าพระเจ้าทรง ต้องการให้เรารับใช้และประกาศความจริงของความรอดของพระองค์ ด้วยกายและใจทั้งหมดของเรามันมีความหมายเช่นกันว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรารับใช้พระผู้เป็นเจ้าในความเป็นหนึ่งเดียวกันมาก กว่าเป็นเอกเทศ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรง รับสั่งว่าไม่เพียงแต่พระที่นั่งกรุณาเพียงเท่านั้นที่ควรจะหามไปด้วยเสาเหล่านี้ที่สอดห่วงไปทั้งสองด้านแต่รวมทั้งรวมทั้งโต๊ะวางขนมปังและแท่นเผาเครื่องหอมด้วยเช่นกัน สิ่งนี้หมายความว่า เราควรจะอุทิศกายใจทั้งหมดของเราเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วย อีกนัยหนึ่ง พระเจ้าทรงรับสั่งเราตรงนี้ให้อุทิศกายใจของเราเพื่อเผยแพร่ความจริงของความรอดประกาศไปสู่ทุกคนว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลบบาปทั้งหมดของเราไปโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและทำให้เราเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงรับสั่งให้ชาวอิสราเอลหามหีบคำพยานด้วยเสานี้
เราได้รับการยกความผิดบาปเข้าสู่หัวใจของเรา ด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณภายในหีปคำพยานนั้นมีหม้อทองคำที่มีมานาอยู่ เมื่อกล่าวทางจิตวิญญาณแล้ว มานานี้มีความหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า หีบก็มีของของอาโรนที่เก็บไว้อยู่เช่นกัน ของของอาโรนเหล่านี้ที่เก็บไว้นี้ มีความหมายถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิต สุดท้าย หีบก็มีแผ่นหินสองแผ่นของ คำพยานที่เขียนพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าเอาไว้ สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าอย่างหมดหัวใจด้วยการวางใจในพระวจนะของพระองค์หมดหัวใจของเราทั้งหมด 
 
 
พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวว่าพระองค์จะทรงพบเราตรงที่พระที่นั่งกรุณา 
 
เมื่อพูดกันทางจิตวิญญาณแล้วพระที่นั่งกรุณามีความหมายถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพบเรา ทอดพระเนตรมาที่เราระหว่างเครูปบนพระที่นั่งกรุณา พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังกล่าวถึงเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณพระที่นั่งกรุณานี้บอกเราถึงการยกความผิดบาปทางจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและทรงหลั่งโลหิตของพระองค์นี่คือเหตุผลที่เราสามารถเรียกพระที่นั่งกรุณาได้ว่าเป็นที่ที่พระเจ้าประทานพระคุณของความรอดของพระองค์มาสู่เรา อีกนัยหนึ่ง พระที่นั่งกรุณามีความหมายถึง การไถ่บาปของเราที่แสดงให้เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลบบาปทั้งหมดของเราไปครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
แล้วข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นอย่างไรเล่า ? พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลบบาปของพวกเขาออกไปได้อย่างไร ? พระองค์ทรงทำโดยโลหิตที่ได้พรมไปที่พระที่นั่งกรุณา เพราะมันหลั่งโดยสัตวบูชาที่รับบาปแต่ละปีของประชาชนชาวอิสราเอลไปในวันของการไถ่บาปนั้นมหาปุโรหิตได้วางมือของเขาลงบนหัวของสัตวบูชา เพื่อที่จะผ่านบาปประจำปีของชาวอิสรา เอลไป และจากนั้นเขาก็ปาดคอและหลั่งเลือดของมัน แล้วเลือดนี้ก็ได้พรมเลือดนี้ไปที่พระที่นั่งกรุณาเพื่อไถ่บาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลที่ได้ทำไปในตลอดทั้งปี ระบบการสังเวยบูชานี้จะทำในช่วงเวลาของยุคพันธสัญญาฉบับเก่า ที่กล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้าที่สมบูรณ์โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณในยุคของพันธสัญญาฉบับใหม่ พระเยซูคริสต์ตามที่ทางเป็นมหาปุโรหิตแห่งสวรรค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราด้วยการประทานร่างกายของพระองค์มาเป็นที่ลบล้างพระอาชญาสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด
บานประตูพลับพลาก็ทำจากด้ายสีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียดเช่นกัน เหมือนกับประตูของลานพลับพลา ความหมายทางจิตวิญญาณของด้ายที่ใช้ก็คือว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของท่านและของผมไปด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาอีกนัยหนึ่งด้านสีฟ้าหมายความถึงความจริงที่ว่า พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงยอมรับบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป โดยบัพติศมาที่พระองค์จะสามารถถูกตรึงและถูกปรับโทษได้เพราะบาปทั้งหมดของมนุษยชาติทั้งหมดนี่คือความจริงของความลับที่ซ่อนอยู่ที่ประตูของพลับพลาพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปโดยบัพติศมาของพระองค์และทรงรับการปรับโทษบาปของพวกเขาทั้งหมดบนไม้กางเขน ดังนั้น พระเจ้า พระบิดาในตอนนี้ทรงต้องการให้ทุกคนเชื่ออย่างหมดใจในความจริงนี้ว่าพระบุตรของพระองค์พระเยซูทรงลบบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพระเจ้าทรงต้องการให้เหล่าวิสุทธิชนทุกคนผู้ที่เป็นประชาชนของพระองค์ได้รับใช้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณดังนั้นเราควรตระหนักในน้ำพระทัยของพระเจ้าของเรานี้และดำเนินไปอย่างถูกต้องตอนนี้ที่เราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วเราควรจะตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราทั้งหมดก่อน 
 

ด้ายสีม่วงที่ใช้สำหรับทำประตูของพลับพลามีความหมายว่า
พระเยซูคือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง
 
พระเยซู คริสต์คือพระเจ้า และพระผู้เป็นเจ้าของชีวิตนิรันดร์ ( 1 ยอห์น 5 : 20 ) อีกนัยหนึ่ง พระเจ้าประสูติมาเป็นมนุษย์เพื่อ ปลดปล่อยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ พระเจ้าทรงสัญญาสิ่งนี้ไว้ว่าจะมาหาเราโดยผู้พยากรณ์เอลียาห์ที่กล่าวว่า “ ‘ ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ‘ ซึ่งแปลว่า ‘ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ‘ “ ( มัทธิว 1 : 23 , อิสยาห์ 7 : 14 ) เพื่อช่วยให้ เราผู้มีบาปรอด จากบาปทั้งหมดของเราได้นั้น พระเยซู คริสต์ทรงละทิ้งบัลลังค์ แห่งสง่าราศีในสวรรค์และเสด็จมายังโลกนี้โดยร่างกายของหญิงพรหมจรรย์มารีย์เหมือนกับ ที่พระเจ้าทรงสัญญาต่อผู้พยากรณ์อิสยาห์มากกว่า 700 ปีก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะประสูติ บนโลกนี้อย่างแท้จริงตามที่พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์เช่นนี้และทรงรับเอาบาปทั้งหมดของผู้มีบาปทุกคนและแต่ละคนด้วยการรับบัพติศมาพระองค์ทรงสวมในความชอบธรรมของพระองค์ให้เราทุกคนผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ 
 
 
ด้ายสีแดงเข้มใช้สำหรับประตูพลับพลาหมายความถึงชีวิตใหม่ที่พระเยซู 
ทรงนำมาสู่เราผ่านการสังเวยบูชาของพระองค์
 
พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไว้ครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัติศมา แล้วทรงถูกตรึงเพื่อเราพระองค์ทรงถูกตรึงพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์และการลงโทษนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทุกข์ทรมาณนั้นเป็นการลงโทษที่ผู้มีบาปทุกคนเล่นท่านและผมควรจะต้องได้รับ อีกนัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกตรึงโดยพระองค์เองแทนเรา และทรงรับการปรับโทษบาปทั้งหมดของเราในที่ของเราเราสามารถเข้าใจงานของความรอดได้อย่างแท้จริงอย่างถูกต้องได้ทั้งหมดผ่านพันธกิจทั้งสามของความรอดที่เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าโดยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประตูพลับพลานี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตามงานของความรอดของพระองค์นี้ พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไว้ครั้งเดียวและเพื่อทั้ง หมดและว่าพระองค์ทรงรบการปรับโทษบาปทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเช่นกันนี่คือเหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรับสั่งให้เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามนี้ไปสู่ทุกคนทั่วโลกนี้ พระองค์ทรงกำลังขอให้เรารับใช้ข่าวประเสริฐนี้
หีบคำพยานในพลับพลานั้นปิดด้วยพระที่นั่งกรุณา พระเจ้าทรงพบกับผู้ใดบนพระที่นั่งกรุณาที่ปิดหีบคำพยานอยู่ ? พระองค์ทรงพบเพียงผู้ที่เชื่อว่าบาปทั้งหมดของพวกเขาได้ผ่านไปสู่พระเยซู ผู้เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าและพระองค์ทรงรับการปรับโทษบาปทั้งหมดของพวกเขาเมื่อกล่าวทางจิตวิญญาณแล้วพระเจ้าทรงพบผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพียงเท่านั้น เมื่อมาถึงวันของการไถ่บาป มหาปุโรหิต ได้ผ่านบาปประจำปีของประชาชนอิสรา เอลทั้งหมดไปยังแพะรับบาปตัวแรกจากหนึ่งในสองตัว ด้วยการวางมือของเขาลงบนหัวของมัน และสารภาพบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลแทนพวกเขา การได้ผ่านบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลแต่ละคนนี้ทำให้มหาปุโรหิตจึงต้องหลั่งเลือดของมันเ นำเอาเลือดของมันเข้าไปยังที่บริสุทธิ์ที่สุด และพรมมันเจ็ดครั้งบนหีบคำพยานนั่นเอง
นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงพบกับประชาชนของอิสราเอลในช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับเก่าทุกวันนี้พระเจ้าทรงพบผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ประกาศว่าพระเยซูทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเพื่อเราดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวแก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณว่า “ เจ้าไม่มีบาปแล้ว เราได้ลบบาปทั้งหมดของเจ้าออกไปแล้วเราได้ช่วยเจ้าให้รอดจากบาปแต่ละบาปและบาปทั้กบาปของเจ้าแล้ว “ ในทาง ตรงกันข้ามพระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณของพระเจ้ามาให้คนทั้งหลายที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้า หมายความถึงของประทานของพระองค์มันหมาย ความถึงความจริงที่พระเจ้า พระบิดา ทรงทำความชอบธรรมของพระองค์ให้ สมบูรณ์ด้วยการผ่านบาปทั้งหมดของทุกคนในโลกนี้ ไปสู่พระบุตรของพระองค์เองมันหมายความว่าตามที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาในขณะที่ทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้นั้น พระองค์ทรงรับการปรับโทษบาปทั้งหมดของเราไว้ในที่ของเราด้วย นี่คือความรักของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระที่นั่งกรุณา
พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบุตรของพระเจ้า เสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์ทรงยอม รับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปโดยบัพติศมาของพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในที่ของเรา ทรงฟื้นจากความตายอีกครั้งในสามวัน และเสด็จขึ้นสวรรค์ไปประทับที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของบัลลังค์ของพระเจ้า พระบิดา ความชอบธรรมของพระเจ้าคือที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้และพระคุณของพระองค์ได้ประทานมาให้แก่ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าของเราทรงกล่าวแก่เราทุกคนผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระองค์ว่า “ เจ้าเป็นประชาชนของเรา เจ้าไม่ใช่ผู้มีบาปอีกต่อไป เราช่วยเจ้าให้รอดแล้วความรักของเราสำหรับเจ้านั้นช่างยิ่งใหญ่ที่เราได้ช่วยเจ้าให้รอดได้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ออกมาจากการตัดสินใจของเราเอง ไม่เพียงแต่เรารักเจ้าเท่านั้น แต่เราแสดง ความรักของเราต่อเจ้าด้วยการรับเอาบาปทั้งหมดของเจ้าไปและวางชีวิตของเราเพื่อเจ้านี่คือข้อพิสูจน์ความรักของเราและเราได้แสดงมันให้แก่เจ้าทั้งหมด “ 
 

พระเจ้าทรงแสดงอะไรให้เราเห็นผ่านพระวจนะของพระองค์ ?
 
เมื่อเรากลับไปสู่พระวจนะของพระเจ้าเราก็สามารถเห็นได้ว่า แม้ว่าพระเจ้าทรงกล่าวถึงบาปของเรา แต่พระองค์ก็ทรง กล่าวถึงวิธีที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณพระเจ้าทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดอย่างถูกต้องตามที่ทรงสัญญาไว้ โดยทรงสัญญาความรอดของเราไว้ และผลลัพธ์ของความสมบูรณ์นี้เป็นอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้เป็นข้อพิสูจน์ของความรอดของเราที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมัน เป็นการความเชื่อของเราในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่บันทึกในพระวจนะของพระเจ้าที่เราสามารถรอดจากบาปทั้งหมดของเราได้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามาอยู่ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าบริสุทธิ์ของเราเราก็สามารถพบพระองค์ได้โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณด้วยการวางใจในความรอดของพระองค์ที่เปิดเผยในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียดของประตูพลับพลานั่นเอง 
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือของประทานของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราและตราบเท่าที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐแท้จริงนี้ พระผู้เป็นเจ้าของเราก็จะทรงพบเรา สิ่งนี้หมายความว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงพบกับผู้ที่เชื่อว่าพระองค์เสด็จมายังโลกนี้เพท่อช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปทั้ง หมดของโลกนี้ว่าพระองค์ทรงรับเอาบาปทั้งหมดไปด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาว่าพระองค์ทรงรับการปรับโทษบาปบนไม้กางเขนในที่ของพวกเขาและเชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเพื่อประทานชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขาเพียงเท่านั้น ดังนั้น พระเจ้าจึงประ ทานพระคุณของพระองค์มาให้เพียงผู้ที่เชื่อเชื่อในความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น พระเจ้าทรงกล่าวแก่เราว่า “ แม้ว่าเจ้าจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่เราก็รับเจ้ามาเป็นบุตรชายและบุตรสาวของเราทั้งหมดตอนนี้เจ้าเป็นบุตรของเราแล้ว เจ้าไม่เป็นบุตรของพญามารอีกต่อไปแล้ว เจ้าก็ไม่ใช่สิ่งที่ทรงสร้างอีกต่อไปแล้ว เราเป็นประชาชนของเรา เราได้ลบบาปทั้งหมดของเจ้าไปโดยความชอบธรรมของบุตรของเรา เยซู ดังนั้นเราได้รับเจ้ามาเป็นครอบครัวของเราแล้วและตามรายการของความเชื่อของเจ้าที่มีต่อเรา ตอนนี้เจ้าได้เป็นบุตรของเราแล้ว “ เช่นเดียวกันนี้ พระเจ้าประทานพระคุณของความรอด ของพระองค์มาให้เราทุกคน
 

ไม้คานหามที่ได้สอดเข้าไปในห่วงของพระที่นั่งกรุณานั้นไม่ควรจะเอาออกไป
 
มันสำคัญสำหรับเรามากที่จะจดจำว่า พระที่นั่งกรุณามีไม้คานสองอันที่จะสอดเข้าที่ด้าน ข้างเพื่อที่จะยกขึ้นหามได้ และจะต้องไม่เอาออกจากหีบเลยตลอดเวลาสิ่งนี้มีความหมายว่าผู้ที่เชื่อทุกคนควรจะรักษาความเชื่อของเขาในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณในขณะที่รับใช้มันด้วยร่างกายและหัวใจทั้งหมดของเขา อย่างไรก็ตาม ปัญหาก็คือว่าคริสเตียนมากมาย ในทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะรับใช้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ด้วยกายและใจทั้งหมดของพวกเขาเพียงเท่านั้น แต่พวกเขาไม่เชื่อในข่าวประเสริฐแท้จริงนี้แม้ว่าคริสเตียนมากมายนับไม่ถ้วนจะสารภาพว่าเชื่อในพระเยซูและพวกเขาหลายๆคนอ้างว่าได้เกิดใหม่พวกเขาก็คิดถึงตัวเองได้ว่ามีเขาช่างมีความฉลาดที่พวกเขาไม่ต้องการ ที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณพระเจ้าทรงแนะนำคริสเตียนผิดๆเช่นนั้นให้เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
อพยพ 25:15 กล่าวว่า “ไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออกเลย “ ข้อความนี้สอนเราว่าเรา ต้องประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปตามที่มันเป็น อีกนัยหนึ่ง เราควรจะประกาศความลับของด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประตูพลับพลาที่แสดงในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ได้ช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปสู่ผู้มีบาปแต่ะละคนและทุกๆคนพระเจ้าทรงรับสั่งให้โมเสสสร้างพลับพลาอย่างถูกต้องตามที่ทรงแสดงให้เขาดูและสิ่งนี้มีความหมายว่า เราจะต้องเชื่อในพระเยซูอย่างถูกต้องตามที่แสดงในพระวจนะของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้เองที่คริสเตียน มากมายในปัจจุบันนี้สารภาพว่าเชื่อในพระเยซูในวิธีของพวกเขาเอง ละทิ้งบัพติศมาของพระองค์จากความเชื่อของพวกเขา
ประตูของพลับพลานั้นทำจากด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดง เข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียดประตูนี้มีความหมายถึงประตูของความรอดที่เตรียมโดยพระผู้เป็นเจ้าและเราทั้งหมดจะต้องเข้าไปสู่มันด้วยการวางใจในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้เพียงเท่านั้น ผ้าป่านเนื้อละเอียดในที่นี้หมายความถึงพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงคนรับใช้ของพระองค์ประ มาณ 40 คน พระเจ้าประทานพระวจนะของคำพยากรณมาให้คนรับ ใช้ของพระองค์มามากกว่า 1,500 ปี และพระองค์ทรงทำ คำพยากรณ์ของพระองค์ทั้งหมดสมบูรณ์โดยร่างกายของพระองค์เองในเวลาของพระองค์เอง อีกนัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้า ทรงทำความรอดของเราให้สมบูรณ์เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
อย่างไรก็ตามมันน่าเศร้าที่คริสเตียนมากมายในโลกนี้ผู้ที่ไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและไม่ประกาศมันไปอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นอยู่ แล้วท่านล่ะ ? ท่านได้รับการยกความผิดบาป ด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไหม ? หากท่านได้รับการยกความผิดบาปของท่านอย่างแท้จริงด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้วท่านควรประกาศข่าวประเสริฐนี้ไปอย่างถูกต้องตามที่มันเขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้า
 

พระคุณของความรอดที่พระผู้เป็นเจ้าของเราประทานมาให้เรานั้น
ยิ่งใหญ่กว่าการละเมิดของเราทั้งหมด
 
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวว่า มีความเป็นผู้มีบาปมากมาย เพราะการละเมิดของคนคนเดียว ดังนั้น หลายคนที่มาเป็นคนชอบธรรมก็ขอบพระคุณความชอบธรรมของมนุษย์คนเดียว พระเยซู คริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะว่าการละเมิดของคนคนเดียวอดัม ที่ทำให้ที่มาเป็นผู้มีบาป อีกนัยหนึ่งท่านเป็นผู้มีบาปโดยอัตโนมัติเพราะท่านเกิดมาเป็นทายาทของอดัม เพราะอดัมและอีฟทำบาปต่อพระเจ้า เราทุกคนก็เป็นผู้มีบาปโดยธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม พระคุณของพระเจ้าที่พระเยซู คริสต์ประทานมาให้เรานั้นห่างไกลกว่าการละเมิดรวมกันเสียอีก แม้ว่าเราทำบาปมากมายนับไม่ถ้วนบนโลกนี้และจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไปจนตายพระผู้เป็นเจ้าทรงลบบาปทั้งหมดเหล่านี้ออกไปอย่างสมบูรณ์ครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดโดยความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำสมบูรณ์ทรงละทิ้งบัลลังค์ที่มีสง่าราศีในสวรรค์แล้วเสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์พระองค์ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดโดยบัพติศมา ที่พระองค์ทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา พระองค์ทรงหลั่งโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนในที่ของเราและผ่านงานของความรอดนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลบบาปทั้งหมดที่เราได้ทำไปและจะทำไปด้วย พระองค์ทรงลบบาปที่สามารถเข้าใจได้ แต่ละบาปและทุกๆบาปไป แม้แต่บาปของผู้ที่ยังคง ไม่ได้เกิดมายังโลกนี้เลยพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทำให้เราสมบูรณ์ด้วยการชำระบาปทั้งหมดของเราออกไป โดยความรอดของพระองค์ที่ได้แสดงไว้ในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มที่ทอ เป็นประตูพลับพลา ดังนั้น ความรอดนี้ที่พระเยซู คริสต์ทรงนำมาสู่เราด้วยการลบบาปทั้งหมดของเราบนโลหนี้ออกไปนั่นใหญ่โตกว่าบาปทั้งหมเของเราและการล่วงละเมิดที่เราได้ทำไปและจะทำเพราะการละเมิดของคนคนเดียว นี่คือเหตุผลที่เราเป็นคนชอบธรรมด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเรานั้นไม่มีบาปอย่างสิ้นเชิงโดยความเชื่อของเราในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะพบเราที่พระที่นั่งกรุณา
 
หีบคำพยานตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีทูตสวรรค์สองรูปกางปีก และหันหน้าเข้าหาพระที่นั่งกรุณาอยู่ เราเห็นอะไรที่นั่น ? เราได้เห็นเลือด เลือดของผู้ใด ? ในยุคของพันธสัญญาฉบับเก่า มีเลือดไถ่บาปของสัตวบูชา ในยุคของพันธสัญญาฉบับใหม่ ที่เราเห็นพระที่นั่งกรุณาเป็นโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า พระบิดานี่คือเลือดสังเวยบูชาที่พระเยซูทรงหลั่งบนไม้กางเขนหลังจากทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้โดยบัพติศมาของพระองค์ และเพราะว่าการสังเวยบูชานี้ ใครก็ตามที่เชื่อในบัพติศมาของพระบุตรของพระเจ้าและโลหิตของพระองค์ ก็จะสามารถได้รับการยกความ ผิดบาปได้พระเจ้าทรงสามารถประกาศได้ทั้งหมดว่าทุกคนที่เข้าใจและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนั้นไม่มีบาป พระองค์ทรงสามารถทำให้พวกเขาเป็นประชาชนของพระองค์ด้วยเช่นกัน นี่คือความจริงที่เปิดเผยในพระที่นั่งกรุณา 
เมื่อใดก็ตามที่เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปเราจะต้องประกาศมันไปอย่างถูกต้องตามที่มันบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่ควรจะประกาศหรือรับใช้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้า ไปในทางที่เสื่อมโทรม ทุกคนสามารถรอดได้หากพวกเขารับฟังข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เราประกาศไปและเชื่อมันอย่างหมดหัวใจ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ คริสเตียนบางคน เยาะเย้ย เราโดยกล่าวว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นไม่มีบาปไม่ว่าพวกเขาจะเชื่ออย่างไร ดังนั้น พวกเขาจึงอ้างว่าไม่จำเป็นที่ จะรู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
แต่มีใครต้องการถูกทำให้ไม่มีบาปอย่างแท้จริง ด้วยการเชื่อในพระนามของพระเยซูสักอย่างหนึ่งอย่างแท้จริงไหม ? บาปของท่านหายไปอย่างแท้จริงด้วยการเชื่ออย่างมืดบอดว่าพระเยซูทรงถูกตรึงและถูกปรับโทษจนสิ้นพระชนม์ในที่ของท่านไหม ? ไม่ ไม่อย่างแน่นอน ! ยังมีคริสเตียนมากมายในปัจจุบันนี้ ที่เชื่อในพระเยซูอย่างมืดบอดเช่นนี้ตามที่พวกเขามีความสุขที่จะได้ฟังว่าพวกเขาไม่มีบาปแล้วแม้ในความจริงมันไม่ถูกต้องเลยก็ตาม มันเข้าใจได้ว่าทำไมคริสเตียนมาก มาย ถูกลากไปสู่ความรู้สึกถึงความปลอดภัยผิดๆนี้ หลังจากนั้นทั้งหมด หากท่านอยู่ในคุกและรัฐบาลก็ยกโทษให้ แก่ท่าน ท่านจะมีความสุขเช่นกัน แน่นอนปัญหาก็คือการยกโทษนี้มันไม่จริง
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวอย่างชัดเจนว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย “ ( ยอห์น 8 : 32 ) อะไรคือวิธีที่มนุษย์จะไถ่บาป ? พวกเขาจะสามารถได้รับ ชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร ? พวกเขาสามารถได้รับการยกความ ผิดบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ด้วยการเชื่อในความจริงของความรอดที่แสดงในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประ ตูพลับพลาเพียงเท่านั้น นั่นคือในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมีเพียงผู้ที่เชื่อในข่าวประ เสริฐของความจริงเท่านั้นที่สามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ คือข่าวประเสริฐเดียว และเราทั้งหมดจะต้องทำหน้าที่ในการประกาศและเผยแพร่ข่าวประเสริฐแท้จริงนี้ไปโดยความเชื่อตอนนี้เราได้มาเป็นชาวอิสราเอลทางจิตวิญญาณแล้วด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้จะต้องรับใช้โดยคนสองคนเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านั้น เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณออกไป เราจะ ต้องประกาศความจริงของความรอดที่เปิดเผยในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประตู พลับ พลาไปพระผู้เป็นเจ้าทรงทำความชอบธรรมของพระเจ้าให้สมบูรณ์ ตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอา ไว้กับเรา ความชอบธรรมนี้คือความจริงที่พระเยซูทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปและทรงช่วยเราผู้ที่เชื่อของพระองค์ให้รอดด้วยการเสด็จมายังโลหนี้ ด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยการฟื้นขึ้นมาจากความตาย และด้วยการเสด็จขึ้นสวรรค์ เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ไปตามที่มันเป็นและคนทั้ง หลายที่ได้ฟังข่าวประเสริฐนี้จะต้องเชื่อมันตามที่มันเป็นเพื่อให้เข้าถึงความรอดของพวกเขา ผมไม่สามารถเน้นได้เพียงพอว่า มันสำคัญเพียงใดที่เราทุกคนจะต้องประกาศข่าวประเสริฐแท้จริงนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานเพื่อนำความรอดมาสู่ผู้ฟังของเรา
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือความรอดของเรา มันคือการไถ่บาปของเราพระเจ้าทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณบาปของเราแต่ละบาปและบาปทุกบาปได้ผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาที่พระองค์ทรงได้รับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และนี้คือวิธีไถ่บาปที่ทำเพื่อบาปของเราทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เพียงแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปเพียงเท่านั้น แต่พระองค์ทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์ในที่ของเรา ทรงหลั่งโลหิตของพระองค์และทรงรับคำสาปแช่งที่เราควรจะ ต้องหลั่งเลือดและต้องได้รับ นี่คือวิธีที่พระเยซูทรงช่วยเราทุกคนให้รอดจากบาปและคำสาปแช่งทั้งหมดของเรานี่คือความรอดที่พระเจ้าทรงนำมาสู่เรา และนี่คือความรักของพระองค์ ท่านควรจะเชื่อในความจริงของความรอดนี้อย่างถูกต้องและประกาศมันไป โดยความเชื่อ
พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือผู้ช่วยให้รอดของผู้ที่เชื่อทั้งหมดในความชอบธรรมของพระองค์โดยความเชื่อของเราในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เราควรจะมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเรายืนต่อหน้าพระที่นั่งกรุณาและถวายบูชาโลหิตของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า เราควรจะเข้าใกล้พระองค์โดยความเชื่อ โดยกล่าวกับพระองค์ว่า “ พระเจ้า โลหิตของพระโอรส ของพระองค์ พระเยซู คริสต์ ได้ช่วยข้าวพระองค์ให้รอด จากบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ “ เพียงเมื่อพระเจ้าทรงกล่าวว่า “ ใช่แล้ว เราช่วยเจ้าให้รอดอย่างแท้จริง ที่รักของเรา สำหรับเจ้าแล้วสิ่งที่ดีที่สุกของเราก็คือการได้ช่วยเจ้าให้รอด “ พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ประทานผู้ฟัง ของพระองค์มาให้แก่คนทุกคนผู้ที่เข้าใกล้พระองค์โดยความเชื่อของพวกเขาในความชอบธรรมของพระเจ้าและพระองค์ประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้ามาให้แก่เราและทั้งหมดที่ยอมรับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเข้าสู่หัวใจของพวกเขาเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงปลด ปล่อยเราให้รอดจากการสาปแข่งทั้งหมดของเรา จากการปรับโทษบาปทั้งหมดของเรา และจาก ความพินาศทั้งหมดของเราพระองค์ทรงทำใก้เราเป็นผู้ที่เชื่อของพระองค์ที่ไม่มีบาปอย่างสิ้นเชิงพระองค์ประทานพระพรอันเป็นนิรันดร์มาให้เราและนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระที่นั่งกรุณา 
พระเจ้าประทานพระคุณของความรอดของพระองค์มาให้เราจากพระที่นั่งกรุณาดังนั้นเราทุกคนจะต้องมาจากบัลลังค์ของพระคุณด้วยการวางใจในความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเต็มไปด้วยบาปและทุจริต มากเพียงใด ท่านก็ยังคงสามารถ ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของท่านได้ด้วยการเชื่อในความจริงของความรอดที่เปิดเผยในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประตูพลับพลา นั่นคือบัพติศมาของพระเยซู โลหิตของพระองค์ และการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ท่านจะต้องมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยความเชื่อเช่นนี้อย่างถูกต้องตามกฎของความรอดที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้้น พร้อมกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณท่านจะต้องออกมาสู่พระเจ้าด้วยการวางใจในความชอบธรรมของพระองค์ ท่านจะต้องเชื่ิว่าพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมายังโลกนี้เพื่อช่วยผู้มีบาปทั้งหมดให้รอด ว่าพระองค์ทรงรับบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปเพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และเชื่อว่าพระองค์ทรงรับการปรับโทษสำหรับบาปทั้งหมดของท่าน ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในที่ของท่าน ท่านจะต้องเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาบาปทั้งหมดของท่านไป เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดด้วยการรับบัพติศมาในบัพติศมาของพระองค์ โดยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาโดยกล่าวแก่พระผู้เป็นเจ้าว่า “ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่าทุกสิ่งที่พระองค์ ทรงทำเพื่อข้าพระองค์นั้นก็เพื่อช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ ! “ เพียงเมื่อท่านออกมาสู้พระเจ้าโดยความเชื่อนี้ท่านก็จะสามารถเข้าถึงความรอดของท่านได้
หากท่านต้องการเชื่อในความชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าและได้รับการยกความผิดบาปแล้ว ท่านจะต้องเชื่อในความจริงของความรอดที่แสดงในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียดของประตูพลับพลา นั่นเป็นเพราะว่าการยกความผิดบาปนั้นได้รับหากเพียงท่านรู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณอย่างถูกต้อง หากท่านต้องการพบกับพระผู้เป็นเจ้าและได้รับพระพรของพระองค์ หากท่านต้องการมีความสุขอย่างแท้จริง และหากท่านต้องการกลับไปสู่พระเจ้าและมีชีวิตอยู่กับพระองค์ เป็นสิ่งอันเป็นที่รักของพระองค์แล้วท่านจะ ต้องเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับบาปแต่ละบาป และบาปทุกบาปของเผ่าพันธ์มนุษยชาติทั้ง หมดด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ที่พระองค์ทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์ในขณะที่ทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ และที่พระองค์ทรงปลดปล่อยท่านทั้งหายให้พ้นจากบาปของท่านทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากบาปของโลกนี้นั่นเองมันมีความสำคัญกับเราในจุดนี้เมื่อใดก็ตามที่เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณออกไป
พระเจ้าทรงบอกเราว่าข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เป็นข่าวประเสริฐแท้จริงที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ลองดูที่โต๊ะสำหรับวางขนมปังในพลับพลาโต๊ะสำหรับวางขนมปังนั้นมีความหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า เช่นเดียวกันนี้ เพียงเมื่อหัวใจของท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ท่านก็สามารถได้รับการยกความผิดบาปได้ 
ถึงกระนั้น “ ศิษยาภิบาลที่มีชื่อเสียง “ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้กำลังสอนเกี่ยวกับความรอดไปอย่างไร? พวกเขาอ้างว่าใครก็ตามก็สามารถรอดได้หากเขาเพียงเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขาสักทางหนึ่ง และพวกเขากล่าวว่าทุกคนที่เชื่อในโลหิตบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นรอดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากท่านเชื่อในพระเยซูอย่าง มืดบอดเช่นนี้แล้วก็ไม่มีบาปใดของท่านที่ท่านได้ทำไปในชีวิตของท่านจะหายไปได้อย่างแท้จริงได้ ความกว้างใหญ่ไพศาลของของคริสเตียนในปัจจุบันนี้มีบาปที่ยังคงติดอยู่ในหัวใจของพวกเขาอยู่ เพราะคริสเตียนที่เชื่อผิดอย่างมืดบอดเช่นนี้เชื่อในพระเยซูในขณะที่ละทิ้งบัพติศมาของพระเยซูที่พระองค์ทรงได้รับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่หัวใจของพวกเขาจะไม่มีบาปอย่างสมบูรณ์ นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางผ่านบาปของพวกเขาไปสู่พระเยซู คริสต์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อใน พระเยซูอย่าง รุนแรงเพียงใด พวกเขาก็ไม่สามารถลบบาปในหัวใจของพวกเขาออกไปได้ แม้ว่าพวกเขาจะสารภาพต่อผู้ที่เชื่อในโลหิตบนไม้กางเขนของพระเยซูแต่สภาพทางจิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงเหมือนก่อนเพราะพวกเขาไม่รู้จักความจริงของความรอดที่เปิดเผยในด้ายสีฟ้าของประตูพลับพลาได้อีกนัยหนึ่ง เพราะคริสเตียนที่ถูกนำทางผิดๆเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงความหมายของบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บาปของพวกเขาก็ยังคงติดอยู่ในหัวใจของพวกเขา และพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้มีบาปอยู่นั่นเอง 
พระเจ้าทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปอย่างชัดเจนโดยน้ำ โลหิต และพระวิญญาณ ( 1 ยอห์น 5 :6-8 ) พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดอย่างถูกต้อง และเป็นความจริงโดยที่จะโต้แย้งไม่ได้เลยด้วยการทำพระวจนะของคำสัญญาไว้กับพระวจนะของความจริงอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไปอย่างสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้าม พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดโดยน้ำ โลหิตของพระองค์ และพระวิญญาณที่แสดงไว้ในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มของประตูพลับพลา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแสดงไว้ตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูพระเจ้าแท้จริงเสด็จมาเป็นมนุษย์ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และทรงหลั่งโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อรับการปรับโทษบาปของเราในที่ของเรา พระองค์ทรงช่วยเราทั้งหมดเช่นนี้ ตามความจริงที่พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราโดยข่าวประ เสริฐของน้ำและพระวิญญาณทำให้คริสเตียนมากมายยังคงเป็นผู้มีบาปอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาอย่างแรงกล้าเพียงใด ทั้งหมดก็เพราะพวกเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างมืดบอดในขณะที่ละทิ้งบัพติศมาที่พระองค์ทรงได้รับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไว้ 
ดังนั้นมันจำเป็นที่สุดสำหรับเราทุกคนที่ไม่เพียงแต่เชื่อในพระเยซูคริสต์ตามข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพียงเท่านั้นแต่ให้ประกาศมันไปตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไปสู่ทุกคนโดยความเชื่อ เหมือนกับที่อัครสาวกเปาโลทำ เปาโลกล่าวใน 1 โครินธ์ 15 : 3-4 ว่า “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น “ เมื่อเปาโลกล่าวว่า “ “ คำว่า “ พระคัมภีร์ “ ที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึง พันธสัญญาฉบับเก่าเพราะพันธสัญญาฉบับใหม่นั้นยังไม่เกหิดขึ้นในช่วงเวลานั้น แล้วเปาโลก็กล่าวว่าพระเยซู คริสต์ทรงไถ่บาป ทั้งหมดของโลกนี้อย่างถูกต้องตามพิธีการสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่าเพราะว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพระองค์จึงทรงหลั่งโลหิตของพระองค์จนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้โดยบัพติศมาของพระองค์จึงทำให้พระองค์ทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์ และความตายบนไม้กางเขนนี้เป็นการรับการปรับโทษบาปทั้งหมดของเราทั้งหมด นี่คือวิธีที่พระเยซู คริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด ของเราด้วยการเสด็จมายังโลกนี้การยกความผิดบาปของพระเจ้าจึงเสด็จมาสู่ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณ ความรอดอันเป็นนิรันดร์นี้ได้มาสู่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้ว 
ฮาเลลูยา !