דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-7] < אל העברים 28-7:1 > הכהונה שהשתנתה

< אל העברים 28-7:1 >
"כי זה מלכיצדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו. ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו יפרש מלך הצדק ועוד מלך שלם הוא מלך השלום. באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחילה ולחייו אין סוף כי אם נדמה לבן האלוהים הוא עומד בכהנתו לנצח. ראו עתה מה גדול הוא אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית השלל. הן אלה מבני לוי אשר נחלו את הכהנה יש להם חק על פי התורה לקחת את המעשרות מן העם מן אחיהם אשר אף הם יצאי ירך אברהם. ואשר איננו מתיחש למשפחתם הוא לקח את המעשר מן אברהם ויברך את אשר היתה לו ההבטחה. והנה נכון הדבר כי הקטן יבורך על ידי הגדול ממנו. ופה בני אדם שימותו לוקחים את המעשר אבל שם לקחו מי שהועד עליו כי הוא חי. ויתכן לומר כי גם לוי הלוקח את המעשרות היה מעשר בעשר אברהם. כי עוד בירך האב היה בצאת מלכיצדק לקראתו. על כן אילו היתה שלמות על ידי כהנת בני לוי אשר בה נתנה התורה לעם למה זה צריך לקום עוד כהן אחר על דברתי מלכיצדק ולא יאמר על דברתי אהרן. כי בהשתנות הכהנה מן הצורך שתשתנה גם התורה. כי אשר מדובר בו כזאת הוא משבט אחר אשר מעולם לא שרת איש ממנו את המזבח. כי גלוי לכל אשר אדונינו זרח מיהודה מן השבט אשר משה לא דיבר אליו דבר על הכהנה. ועוד יותר ברור הוא אם יוקם על דמיון מלכיצדק כהן אחר. אשר איננו על פי חוקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים. כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק. בעבור כי המצוה הקודמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל. כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלוהים. וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה. כי המה נכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האומר לו נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק. גם הברית טובה ויתרה היא אשר ישוע ערב אותה. ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ. אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבור ממנו. אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלוהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם. כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונישא מן השמים. אשר איננו צריך יום יום ככהנים הגדולים ההם להקריב בראשונה על חטאתיו ואחרי כן על חטאת העם כי זאת עשה בפעם אחת בהקריבו את נפשו. כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המושלם לעולם."
 
 
ישוע משרת בכהונה השמיימית
 
מיהו הנעלה יותר, מלכיצדק הכהן הגדול או
הכהן הגדול הארצי ממסדרו של אהרן?
מלכיצדק הכהן הגדול
 
בברית הישנה היה כהן גדול בשם מלכיצדק . בזמנו של אברהם, כדרלעומר והמלכים אשר כרתו איתו ברית, לקחו את כל הסחורה ואת מצרכי המזון של סדום ועמורה והלכו לדרכם. אברהם חימש את משרתיו אשר נולדו בביתו והוביל אותם למלחמה. שם, הוא הביס את כדרלעומר מלך עילם ואת המלכים אשר כרתו עימו ברית והחזיר את אחיינו לוט ואת רכושו. כשאברהם חזר לאחר שהביס את אויביו, מלכיצדק מלך שלם וכהן לאל עליון, הוציא לחם ויין ובירך את אברהם ואברהם נתן לו מעשר מהכל (בראשית פרק 14).
בתנ"ך, גדולתו של מלכיצדק ושושלתם של הכהנים הגדולים מתוארים בפרוטרוט. מלכיצדק הכהן הגדול היה "מלך שלום", "מלך צדק", ללא אב, ללא אם וללא אילן יוחסין. לימיו אין תחילה ולחייו אין סוף, אך הוא נברא כבן האלוהים, הוא נשאר כהן לנצח.
התנ"ך אומר לנו להתייחס בקפידה לגדולתו של ישוע, אשר היה הכהן גדול ממסדרו של מלכיצדק, על ידי השוואתה של כהונת ישוע בברית החדשה לזו של אהרן הכהן הגדול בברית הישנה.
צאצאי לוי נהיו כהנים ואספו מעשר מהאנשים, כלומר, אחיהם, אף על פי שהם היו גם מצאצאי אברהם. אך כאשר אברהם נתן מעשר למלכיצדק, לוי היה עדיין בחלצי אביו.
האם הכהנים של הברית הישנה היו גדולים יותר מישוע? זה מוסבר בתנ"ך. האם ישוע גדול יותר מהכהנים הארציים? מי צריך להתברך על ידי מי? המחבר של אל-העברים מדבר על כך מהתחלה. "והנה נכון הדבר כי הקטן יבורך על ידי הגדול ממנו." אברהם התברך על ידי מלכיצדק הכהן הגדול.
כיצד עלינו לחיות את חיי אמונתנו? האם עלינו להסתמך על מצוותיו של אלוהים באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן הקדוש אשר בברית הישנה, או שמא עלינו להסתמך על ישוע המשיח אשר בא אלינו ככהן הגדול השמיימי באמצעות קורבנו של המים והרוח?
אם אנו נבורך או נקולל זה תלוי בבחירתנו. האם אנו חיים על פי דבר אלוהים ומעלים קורבנות כל יום, או שמא אנו בוחרים להאמין בגאולה אשר ישוע נתן לנו על ידי שהקריב את עצמו אחת ולתמיד עם המים והדם? עלינו לבחור אחד מהשניים.
 בימי הברית הישנה, בני ישראל נשאו את מבטם לצאצאי אהרן ולוי. בימי הברית החדשה, אם נישאל מי גדול יותר, ישוע או הכהנים משושלתו של אהרן, נוכל לענות שישוע הוא גדול יותר. אך בעוד האנשים יודעים עובדה זאת בבירור, רק אחדים נוהגים על פי זה באומנתם.
התנ"ך נותן לנו תשובה ברורה לזה בתנ"ך. הוא אומר לנו שישוע אשר היה משבט שונה ואשר מעודו לא שירת במזבח, לקח את הפיקוד על הכהונה השמיימית. "כי בהשתנות הכהנה מן הצורך שתשתנה גם התורה"
אלוהים נתן לבני ישראל באמצעות משה, מצוות ו 613 סעיפים מפורטים של התורה. משה אמר לאנשים לחיות על פי התורה והמצוות והאנשים הסכימו לעשות כן.
 
מדוע אלוהים שם בצד את הברית
הראשונה וייסד את השנייה?
מכיוון שהאנשים היו יותר מידי חלשים כדי
 לחיות על פי הברית הראשונה
 
בתנ"ך, בחומשים: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, בני ישראל נשבעו לחיות על פי מצוותיו של אלוהים. אלוהים הכריז על כל אחת מהמצוות והם אמרו ללא היסוס "כן" לכל מצווה.
אך אנו יכולים לראות שלאחר ספר דברים, מיהושע ואילך, הם מעולם לא חיו על פי מצוותיו של אלוהים. ומספר יהושע ועד מלכים א' ומלכים ב', הם החלו לפקפק במנהיגיהם, ולאחר מכן, ככל שהם שינו את שיטת ההקרבה של המשכן הקדוש, הם החלו להתנוון.
לבסוף במלאכי הם הביאו בעלי חיים אשר לא מתאימים להקרבה למרות הוראותיו של אלוהים להקריב בעלי חיים ללא פגם. הם שאלו את הכהנים, "בבקשה העלם עין מזה, בבקשה קח את האחד הזה." במקום להקריב קורבן על פי תורתו של אלוהים, הם שינו את ההקרבה באופן שרירותי.
בזמן הברית הישנה, בני ישראל מעולם לא שמרו את תורתו של אלוהים בצורה מושלמת אפילו פעם אחת. הם שכחו ופשוט התעלמו מהגאולה אשר מופיעה בשיטת ההקרבה. לכן אלוהים היה צריך לשנות את שיטת ההקרבה. בירמיה אלוהים אמר, "וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה."
הבה נסתכל בירמיה 34-31:31. "הנה ימים באים נאום יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום יהוה כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד."
אלוהים אמר שהוא יכרות ברית חדשה. הוא כבר כרת ברית עם בני ישראל, אך הם נכשלו בלחיות על פי דבר האלוהים. לכן, הוא החליט לכרות ברית חדשה של גאולה עם עמו.
הם נשבעו לפני אלוהים, "אנו נעבוד רק אותך ונחייה על פי דבריך ומצוותיך." אלוהים אמר להם "לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פני." ובני ישראל ענו, "כמובן, אנו לעולם לא נעבוד אלוהים אחרים. אתה האלוהים היחידי בשבילנו. לעולם לא יכול להיות לנו אלוהים אחרים." אך הם נכשלו בקיום שבועתם.
לב התורה מורכב מעשרת הדיברות: "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה לא תשתחווה להם ולא תעבדם. זכור את יום השבת לקדשו. לא תשא את שם אלוהיך לשוא. כבד את אביך ואת אימך. לא תרצח. לא תנאף. לא תגנוב. לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית רעך." (שמות פרק 20).
היא חולקה גם ל 613 סעיפים מפורטים אשר היה עליהם לשמור במשך חייהם. "מה לא לעשות לבנות ומה לא לעשות לבנים, מה לעשות לאם החורגת..." תורת אלוהים ציוותה עליהם לעשות את כל הדברים הטובים ולא לעשות את כל הדברים הרעים. ישנם עשרת דיברות ו 613 סעיפים מפורטים.
אך מתוך כל בני האדם לא היה אפילו אחד אשר יכל לשמור את כל סעיפי התורה. לכן, אלוהים היה חייב לקבוע דרך נוספת בשבילם כדי לגאלם מכל חטאיהם.
מתי השתנתה הכהונה? הכהונה השתנתה לאחר שישוע בא לעולם הזה. ישוע לקח את הכהונה מכל הכהנים ממסדרו של אהרן. הוא שם בצד את ההקרבה של המשכן אשר הייתה טבועה בכהנים משושלת לוי. הוא שירת לבד בכהונה הגדולה השמיימית.
הוא בא לעולם לא כצאצא של אהרן אלא כצאצא של יהודה, בית המלוכה. הוא הקריב את עצמו כקורבן באמצעות טבילתו ודמו על הצלב והציל את כל בני האדם מחטאיהם.
על ידי שהקריב את עצמו, הוא אפשר לנו לפתור את בעיית החטאים. הוא שטף את כל חטאי בני האדם באמצעות קורבן טבילתו ודמו. הוא הקריב בשביל כל הזמנים קורבן נצחי אחד על החטאים.
 
 
לצד הכהנה שהשתנתה היה גם שינוי בתורה
 
מהו השינוי בתורת הגאולה?
קורבן נצחי אחד של ישוע המשיח
 
חברים יקרים, הכהנה של הברית הישנה השתנתה בברית החדשה. בימי הברית הישנה, הכהן הגדול מזרעו של אהרן, מבית לוי, הקריב את הקורבן כדי לכפר על חטאי בני ישראל של השנה שחלפה. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. הוא הלך לפני כיסא הרחמים עם הדם של בעל החיים שהוקרב. רק הכהן הגדול יכל ללכת מאחורי הפרוכת אשר שם היה קודש הקודשים.
אך לאחר ביאתו של ישוע, כהונתו של אהרן הועברה אליו. ישוע לקח פיקוד על הכהנה הנצחית. הוא שירת בכהנה הנצחית על ידי כך שהקריב את עצמו כדי שכל בני האדם יוכלו להגאל מחטאיהם.
בברית הישנה, הכהן הגדול היה גם צריך לכפר על חטאיו על ידי סמיכת ידיו על ראש הפר לפני שיכל לשרת את כל עמו. הוא העביר את חטאיו על ידי שסמך את ידיו ואמר, "אלוהים, חטאתי." ואז הוא שחט את בעל החיים והתיז את דמו שבע פעמים לפני כיסא הרחמים.
אם אהרן הכהן הגדול בעצמו היה לא מושלם, אתה יכול לתאר לעצמך כמה חלשים היו שאר האנשים. בן לוי, אהרן הכהן בעצמו היה חוטא כך שהוא היה צריך להקריב פר כדי לכפר על חטאיו ועל חטאי משפחתו.
אלוהים אמר בירמיה פרק 31, "אשבור את הברית אשר כרתי איתך ואשר לא שמרת אותה. לכן אני אשים בצד את הברית אשר אינה יכולה לטהר אותך ואתן לך ברית חדשה של גאולה. יותר אני לא אגאל אותך באמצעות מצוותי אלא אתן לך גאולה באמצעות בשורת המים והרוח."
אלוהים נתן לנו ברית חדשה. כאשר הגיע הזמן, ישוע בא לעולם זה בדמות אדם , הקריב את עצמו כדי לקחת את חטאי העולם ודימם על הצלב כדי להציל אותנו, אלה המאמינים בו. הוא לקח את חטאי כל בני האדם באמצעות טבילתו.
תורתו של אלוהים הושמה בצד והוחלפה. בני ישראל יכלו להיגאל אם היו חיים על פי תורתו של אלוהים, אך הם נכשלו בכך. "כי על ידי התורה דעת החטא." (אל הרומים 3:20).
אלוהים רצה שבני ישראל יבינו שהם חוטאים ושהתורה אינה יכולה להצילם. הוא גאל אותם באמצעות תורת הגאולה של המים והרוח ולא באמצעות מעשיהם. באהבתו הרבה, אלוהים העניק לנו ברית חדשה אשר אנו יכולים להינצל מכל חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו של ישוע.
אם הינך מאמין בישוע מבלי לדעת את משמעות טבילתו ודמו, כל אמונתך היא לשוא. כאשר אתה נוהג כך, אתה עושה דבר יותר גרוע מאשר אם לא היית מאמין בישוע כלל.
אלוהים אמר שהוא היה חייב לכרות ברית חדשה כדי להציל את בני האדם מחטאיהם. כתוצאה מכך, אנו נגאלים עתה לא על ידי חוק מעשינו אלא על ידי תורת הצדק של הגאולה באמצעות המים והדם.
הוא הבטיח זאת וקיים בשבילנו, אלו אשר מאמינים בישוע, את ההבטחה. הוא סיפר לנו על גדולתו של ישוע. הוא הראה לנו עד כמה הוא גדול בעזרת השוואתו לכהנים ממסדרו של אהרן אשר בברית הישנה.
אנו הופכים למיוחדים על ידי האמונה בגאולה באמצעות המים והדם של ישוע. חשוב על כך. לא משנה עד כמה משכיל ורהוט דיבור הוא הכומר שלך, האם הוא יכול להיות יותר גדול מישוע? בשום אופן לא. אנו יכולים להיגאל רק באמצעות בשורת המים והדם ולעולם לא על ידי ציות למצוותיו של אלוהים. מכיוון שהכהנה השתנתה, תורת הגאולה גם השתנתה.
 
 
עליונות אהבתו של אלוהים
 
מי עליונה יותר, אהבתו של
אלוהים או תורתו?
אהבתו של אלוהים
 
אנו יכולים להינצל רק כאשר אנו מאמינים בישוע ויודעים כיצד ישוע הציל אותנו ועד כמה גדולה אהבתו של אלוהים אלינו. אם כן מה ההבדל בין האמונה במצוות לבין האמונה באהבתו הגדולה של אלוהים?
הלגליסטים, נותנים חשיבות לדוקטרינות שלהם ולחוויות אישיות יותר מאשר על דבר אלוהים, בעוד שאמונה רוחנית בישוע היא להאמין בגדולת הגאולה אשר בוצעה באמצעות המים והרוח.
אפילו היום, הרבה אנשים אומרים שהחטא הקדמון נסלח אך עליהם לחזור בתשובה כל יום על חטאי היומיום שלהם. הרבה אנשים מאמינים בכך ומנסים לחיות את חייהם על פי מצוותיה של הברית הישנה. הם עדיין לא מודעים לעליונות שבגאולתו של ישוע אשר בא במים וברוח.
בברית הישנה היה על בני ישראל לחיות על פי תורתו של אלוהים כדי להיגאל מחטאיהם, אך הם לא יכלו להיגאל. מכיוון שאלוהים מכיר את חולשתנו ואת פגמנו, הוא שם בצד את מצוותיו. אנו לעולם לא נוכל להיגאל באמצעות מעשינו. ישוע אמר שהוא יגאל אותנו באמצעות בשורתו של המים והרוח. הוא אמר, "אני בעצמי אגאל את כולכם מחטאיכם." אלוהים ניבא על זה בספר בראשית.
"ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופונו עקב." (בראשית 3:15). לאחר שאדם וחווה נכשלו וחטאו, הם עשו בגדים מעלי תאנה כדי להסתיר את חטאם מלפני אלוהים. אך אלוהים קרא להם ועשה בגד מעור כסימן לגאולה. אחד היה עשוי מעלי תאנה והאחר מעור. איזה מהם אתה חושב הוא יותר טוב? כמובן בגדי עור הם טובים יותר כיוון שחיי החיה הוקרבו כדי להגן על האדם. עלי תאנה בתוך זמן קצר ינבלו. כפי שאתה יודע, עלה תאנה נראה כמו כף יד עם חמש אצבעות. לכן ללבוש עלי תאנה משמעותו להסתיר את חטאו של האדם מתחת למעשים טובים. אם תלבש עלי תאנה ותתיישב, תוך זמן קצר העלים ייקרעו לחתיכות. כאשר הייתי ילד ושיחקתי בחיילים, נהגתי לבנות שריון מעשבים. לא היה משנה עד כמה בזהירות הלבשתי אותם, בסופו של היום הם היו נקרעים לחתיכות. באותו אופן, בלתי אפשרי לקדש את גופו של בן האדם.
אך גאולת המים והדם , טבילתו של ישוע ומותו על הצלב הצילו די והותר חוטאים אשר מעידים על גדולת אהבתו של אלוהים. כך, בצורה זו, אהבתו של אלוהים היא נעלה מתורתו של אלוהים.
 
 
אלו אשר יש להם עדיין אמונה בתורתו של אלוהים
 
מדוע הלגליסטים תופרים כל יום
מלבושים בעזרת מעשיהם?
כיוון שהם אינם יודעים שמעשיהם לא
 יכולים לעשותם לצדיקים.
 
אלו אשר תופרים את מלבושם בעזרת עלי תאנה הם אלו אשר מנהלים את חייהם בצורה לגליסטית. המאמינים הטועים הללו חייבים לשנות את מלבושם על בסיס קבוע. הם חייבים לתפור מלבושים חדשים כל יום ראשון שהם הולכים לכנסיה. "אלוהים היקר, חטאתי כל כך הרבה שבוע שעבר . אך ישוע, אני מאמין שהצלת אותי על הצלב. בבקשה שטוף את חטאי עם הדם שעל הצלב." הם תופרים עוד סט של מלבושים בו במקום. "הוי, הללו את ישוע. הללויה!"
אך בקרוב הם יצטרכו לתפור בבית עוד סט של מלבושים. מדוע? מכיוון שהמלבושים הישנים התבלו. "ישוע היקר. חטאתי שוב במשך שלושת הימים האחרונים. סלח לי בבקשה." הם עושים ולובשים בגדים חדשים של חזרה בתשובה שוב ושוב.
בהתחלה, ייתכן שהמלבושים יחזיקו מעמד מספר ימים, אך לאחר זמן מה הם יצטרכו סט חדש כל יום. מכיוון שהם לעולם לא יצליחו לחיות על פי תורתו של אלוהים, הם מתביישים בעצמם. "הו, זה כל כך מביך . ישוע הו ישוע, חטאתי!" ואז הם חייבים לתפור בגדים חדשים של חזרה בתשובה. "הו ישוע, זה כל כך קשה לתפור מלבושים מעלי תאנה היום." הם עובדים כל כך קשה כדי לתפור סט חדש.
כל פעם שאנשים כאלו קוראים לישוע, זה בשביל לכפר על חטאיהם. הם נושכים את שפתותיהם וקוראים לאלוהים, "אלו~הים" וממשכים לתפור מלבושים חדשים כל יום. מה קורה כאשר הם מתעייפים מזה?
פעם או פעמיים בשנה, הם עולים להרים וצמים. הם מנסים ותופרים בגד חזק מאד. "ישוע, בבקשה שטוף את חטאי. בבקשה תחדש אותי. אני מאמין בך ישוע." הם חושבים שיותר טוב להתפלל בלילה ולכן הם נחים במשך היום ומיד כשיורדת החשיכה, הם נאחזים בעצים בכל כוחם, או הולכים למערות חשוכות וצועקים לאלוהים. "ישוע, אני מאמין!" "אני חוזר בתשובה וממלא את ליבי בחרטה." הם מתפללים בקול גדול וצועקים, "אני מאמין." בדרך זו הם תופרים בגד מיוחד אשר, כך הם מקווים, יחזיק מעמד זמן רב. אך זה אף פעם לא קורה.
הו, כמה מרענן זה לרדת מתפילות בהרים! כמו רוח מרעננת, או כמו גשם של אביב המטפטף על העצים והפרחים, נשמתם מלאה בשלווה ובחסד של הכל-יכול. כשהם מרגישם טהורים יותר מאשר רוח בהרים, הם עומדים בפני העולם כשהם לובשים את בגדיהם המיוחדים.
אך ברגע שהם חוזרים לביתם ולכנסייתם ומתחילים לחיות שוב, מלבושיהם מתחילים להתלכלך ולהתרפט.
חבריהם שואלים, "היכן היית?"
"ובכן, הלכתי רחוק לתקופה מסוימת."
"נראה שהורדת במשקל."
"ובכן, כן, אבל זה סיפור אחר."
הם מעולם לא מגלים שהם צמו, הם רק הולכים לכנסיה ומתפללים. "לעולם לא אתאווה לאשה, לעולם לא אשקר, לעולם לא אחמוד את הבית של שכני. עלי לאהוב את כל האנשים."
אך ברגע שהם רואים אשה בעלת חזה שופע ועם רגלים רזות , הקדושה שבליבם משתנה כהרף עין לתאווה מוחלטת. "תראה כמה קצרה החצאית הזאת! החצאיות הולכות ונהיות יותר ויותר קצרות! אני חייב לראות את הרגלים האלו שוב! הו! לא! הו, ישוע! חטאתי שוב."
הלגליסטים נראים אדוקים אך עליך לדעת שהם חייבים לתפור מלבושים חדשים כל יום. הלגליסטיות היא האמונה בעלי התאנה, האמונה הלא נכונה. כל כך הרבה אנשים מתאמצים לחיות באדיקות על פי תורתו של אלוהים. הם צורחים במלוא ריאותיהם על פסגות ההרים כך שקולם נשמע אדוק למדי.
הלגליסטים מרשימים מאד כאשר הם מנהלים תפילות בכנסיה. "אב הקדוש בשמים! חטאנו במשך השבוע שחלף. סלח לנו בבקשה..." הם פורצים בבכי ושאר הקהל מחרה אחריהם. הם חושבים לעצמם, "בטוח שהוא בילה הרבה זמן בהרים כשהוא מתפלל וצם. הוא נשמע כל כך אדוק ומאמין." אך מכיוון שאמונתו היא לגליסטית, עוד לפני שהתפילה מסתיימת, ליבו של הלגליסט מתחיל להתמלא ביהירות ובחטא.
כאשר האנשים תופרים מלבושים חדשים ומיוחדים מעלי תאנה, הם יחזיקו מעמד במשך חודשיים או שלושה. אך במוקדם או במאוחר, המלבושים מתבלים ועליהם להכין סט חדש ולהמשיך בחייהם הצבועים. אלו חייהם של הלגליסטים אשר מנסים לחיות על פי התורה כדי להיגאל. הם חייבים להכין ללא הרף מלבושים חדשים של עלי תאנה.
לגליזם היא אמונה של עלי תאנה. הלגליסטים אומרים לך, "חטאת לאורך כל השבוע שעבר, נכון? אם כך חזור בתשובה."
הם צועקים עליך בקול גדול. "חזור בתשובה! התפלל!"
לגליסט יודע כיצד להפוך את קולו כך שישמע קדוש. "ישוע! אני מצטער. חייתי שלא על פי התורה. לא שמרתי את מצוותיך. סלח לי ישוע סלח לי פעם נוספת."
הם לעולם לא יוכלו לחיות על פי התורה אפילו אם יתאמצו לעשות כן. למעשה הם מאתגרים את תורת אלוהים ואת אלוהים בעצמו. הם יהירים לפני אלוהים.
 
 
האנשים הדומים לצ'ודאל בה
 
מדוע אלוהים שם בצד את התורה?
כיוון שלא היה בה שום תועלת
 בגאולתנו מחטאים
 
פעם היה בחור צעיר בשם צ'ודאל בה. ב 1950 בזמן מלחמת קוריאה, החיילים הקומוניסטים באו וציוו עליו לטאטא את המגרש ביום ראשון במטרה לגרום לו לזנוח את אמונתו הדתית האיתנה ולעשות אותו קומוניסט. אך הבחור הצעיר הזה סירב לפקודותיהם. הם התעקשו אך הבחור הצעיר סירב שוב.
לבסוף, החיילים קשרו אותו לעץ וכיוונו עליו רובים "מה אתה מעדיף לטאטא את המגרש או להיהרג?"
כשהוא נאלץ להחליט הוא אמר "אני מעדיף למות מאשר לטאטא את המגרש ביום ראשון הקדוש."
"עשית את בחירתך ואנו נשמח לעשות לך את הטובה הזאת" ואז הם ירו בו. לאחר מכן, מנהיגי הכנסיה הסמיכו אותו לכומר לאחר מותו כדי להנציח את אמונתו הדתית האיתנה.
אך אמונתו הדתית הייתה מוטעית. מדוע הוא לא יכל לטאטא את המגרש ולדרוש את הבשורה לאותם חיילים? מדוע היה עליו להיות כל כך עקשן ולמות בגלל זה. האם אלוהים שיבח אותו על זה שהוא לא עבד ביום ראשון? לא.
עלינו לנהל חיים רוחניים. לא מעשינו, אלא אמונתנו היא החשובה בנוכחותו של אלוהים. מנהיגי הכנסיה רצו להלל אחד כמו צ'ודאל בה כיוון שהם רצו להתרברב בעליונות ובאורתודוקסיות של הזרם שלהם. זה בדיוק כמו הפרושים הצבועים אשר אתגרו את ישוע.
אין לנו שום דבר ללמוד מהלגליסטים. עלינו ללמוד על אמונה רוחנית. עלינו לחשוב מדוע היה על ישוע להיטבל ולדמם על הצלב ולחקור את טיבה של בשורת המים והרוח.
עלינו קודם למצוא תשובות לשאלות אלו ואז לנסות להפיץ את הבשורה לכל האנשים בעולם כך שהם יוכלו להיוולד מחדש. עלינו להקדיש את חיינו למעשים רוחניים.
אם מטיף אומר לך, "הייה כמו בחור צעיר זה צ'ודאל בה, שמור את יום ראשון קדוש." הוא רק מנסה להביאך לכנסיה ביום ראשון.
הנה עוד סיפור. הייתה פעם אישה שהיה עליה לעמוד בהרבה נסיונות כדי ללכת לכנסיה ביום ראשון. מחותניה לא היו נוצרים והם התאמצו למנוע ממנה ללכת לכנסיה. הם הורו לה לעבוד ביום ראשון אך היא יצאה בשבת בלילה לשדה ועבדה תחת אור הירח כך שלמשפחתה לא יהיה שום תירוץ למנוע ממנה ללכת לכנסיה ביום ראשון.
כמובן שזה חשוב ללכת לכנסיה. אך האם זה מספיק לבוא ולהתפלל כל יום ראשון רק כדי להראות עד כמה אנו מאמינים? המאמינים האמיתיים נולדים מחדש מהמים והרוח. אמונה אמיתית מתחילה כאשר מישהו נולד מחדש.
האם אתה יכול להיגאל מחטאיך על ידי כך שתחייה על פי תורתו של אלוהים?
לא. אינני אומר לך להתעלם מהתורה, אך אנו יודעים שזה בלתי אפשרי מבחינה אנושית לקיים את כל הסעיפים של התורה.
אגרת יעקב 2:10 אומר, "כי איש אשר יקיים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכולם." לכן, חשוב קודם כיצד תוכל להיוולד מחדש מבשורת המים והרוח ולאחר מכן, לך לכנסייה היכן שתוכל לשמוע את הבשורה. תוכל לנהל חיי אמונה לאחר שתיוולד מחדש. לאחר מכן, כאשר ישוע ייקרא, תוכל ללכת לפניו בשמחה.
אל תבזבז את זמנך בהליכה לכנסייה לא נאמנה, אל תבזבז את כספך במנחה שקרית. כמרים שקרנים אינם יכולים להגן עליך מההליכה לגיהינום. קודם האזן לבשורת המים והרוח והיוולד מחדש.
חשוב על הסיבה לכך שאלוהים בא לעולם הזה. אם היינו יכולים להיכנס למלכות השמים על ידי שמירת התורה, הוא לא היה צריך לבוא לעולם הזה. לאחר שהוא בא, הכהונה השתנתה. לגליסטיות הפכה לדבר מן העבר. לפני שנגאלנו, חשבנו שנוכל להינצל על ידי כך שנחיה על פי התורה. אך זה כבר לא סימן לאמונה אמיתית. ישוע הציל אותנו מכל חטאי העולם עם אהבתו, עם מי טבילתו, עם דמו ועם הרוח. הוא הוציא לפועל את גאולתנו באמצעות טבילתו בירדן, דמו על הצלב ותחייתו.
אלוהים שם בצד את החוקים הקודמים כיוון שהם היו חלשים וחסרי תועלת. "כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלוהים. וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה." (אל העברים 20-7:19). ישוע נשבע שבועה והציל אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו. מות קדושים הנובע מלגליזם הוא מוות עקר. האמונה האמיתית היחידה היא להאמין בבשורת המים והרוח.
עלינו להיות בעלי אמונה פורה. מה אתה חושב יותר טוב לנשמתך? האם זה יהיה יותר טוב לבקר בכנסיה על בסיס קבוע ולחיות על פי התורה, או שיותר טוב לבקר בכנסיית אלוהים היכן שנלמדת בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, כך שתוכל להיוולד מחדש? איזו כנסיה ואיזה מטיף יהיו יותר מועילים לנשמתך? חשוב על כך ובחר בזה אשר יהיה טוב לנשמתך.
אלוהים הציל את נשמתך באמצעות המטיף אשר יש לו את דבר בשורת המים והרוח. כל אחד צריך לקחת אחריות על נשמתו. מאמין פיקח באמת הוא זה אשר מוסר את נשמתו לדבר האלוהים.
 
 
ישוע הפך לכהן באמצעות שבועה
 
האם הכהנים משושלת לוי נעשו
לכהנים באמצעות שבועה?
לא. רק ישוע נעשה כהן
באמצעות שבועה.
 
אל העברים 21-7:20 אומר, "וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה. כי המה נכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האומר לו נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק."
ותהילים 110:4 אומר, "נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק." ישוע נשבע. הוא כרת איתנו ברית והראה לנו אותה באמצעות המילים הכתובות. "אני אהפוך לכהן הגדול הנצחי מהמסדר של מלכי צדק .מלכי צדק הוא מלך הצדק, מלך השלום והכהן הגדול לתמיד. אני אהפוך לכהן הגדול הנצחי ממסדרו של מלכיצדק למען גאולתך."
ישוע בא לעולם הזה ונהיה הערב של הברית הטובה יותר (אל העברים 7:22). במקום הדם של הפרים והשעירים, הוא הקריב את עצמו כקורבן ועל ידי שהוטבל ודימם על הצלב, שטף את כל חטאינו.
בזמן הברית הישנה, כאשר הכהן הגדול מת, בנו, כאשר הגיע לגיל 30, המשיך את הכהנה. כאשר הוא הזדקן ובנו הגיע לגיל 30, הוא העביר את הכהנה לבנו.
היו כל כך הרבה צאצאים לכהן הגדול, לכן דוד קבע שיטה שלפיה כל הכהנים ימלאו את התפקיד בתורם. מכיוון שכל צאצאיו של אהרן הוסמכו לכהנה, היה להם את הזכות והחובה לשרת בכהנה. לוקס אומר, "זכריה שמו ממשמרת אביה... ויהי היום ויכהן לפני אלוהים בסדר משמרתו..."
ישוע בא לעולם זה ומשרת בכהנה לנצח. הוא בא ככהן של הדברים הטובים העתידים לבוא. הוא הוציא לפועל את הגאולה של הלידה מחדש מהמים והרוח.
צאצאיו של אהרן היו לא מושלמים וחלשים. מה קרה כאשר הכהן הגדול מת? בנו לקח את תפקידו של הכהן הגדול, אך סוג כזה של קורבנות לעולם לא היו מספקים כדי להבטיח את גאולתם של בני האדם. אמונה באמצעות בן אדם לעולם לא יכולה להיות מושלמת. בזמן הברית החדשה, ישוע בא לעולם זה, אך הוא לא היה צריך להקריב קורבנות ללא הרף כיוון שהוא חי לנצח. הוא לקח את חטאינו לתמיד עם טבילתו. הוא הקריב את עצמו ונצלב כדי לעשות את כל אלו אשר מאמינים בו משוחררים לגמרי מחטאים.
עתה, הוא חי ויושב לימינו של אלוהים כדי להעיד למענינו. "אבא יקר, הם אולי עדיין לא מושלמים אך הם מאמינם בי. האם לא לקחתי את כל החטאים לפני הרבה זמן?" ישוע הוא הכהן הגדול הנצחי של גאולתנו.
הכהנים הארציים מעולם לא היו מושלמים. כאשר הן מתו, בניהם לקחו את הכהנה. אדוננו חי לנצח. הוא הוציא לפועל את הגאולה הנצחית למענינו על ידי שבא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ולאחר מכן דימם על הצלב על חטאינו.
"והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." (אל העברים 10:18). ישוע מעיד על גאולתנו עד סוף הזמנים. האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח?
"כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונישא מן השמים" (אל העברים 7:26). " כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המושלם לעולם (אל העברים 7:28). "
מה שברצוני להגיד לך זה, שישוע המשיח, בלי פגם, שטף את חטאינו אחת ולתמיד באמצעות מי טבילתו ודמו על הצלב. הוא הציל אותנו מכל חטאינו לא על ידי התורה או על ידי מעשים, אלא על ידי שנשפט ולקח את כל חטאינו לנצח.
האם אתה מאמין שהוא הציל אותנו מכל חטאינו באמצעות גאולה נצחית? אם אתה מאמין, נגאלת. אך אם אינך מאמין, יש לך עדיין הרבה מה ללמוד על גאולתו הנצחית של ישוע.
אמונה אמיתית באה מבשורת המים והרוח, המבוססת בקפדנות על כתבי הקודש. ישוע המשיח, הכהן הגדול הנצחי של השמים, הפך למושיענו הנצחי באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
 
 
עלינו להבין את אמונתנו במלואה
 
מה הפירוש של "להאמין בישוע"?
להאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
 
עלינו לחשוב כיצד אנו יכולים להאמין בישוע בדרך הנכונה ולייצב את אמונתנו בדרך הנכונה. כיצד אנו יכולים להאמין בישוע בדרך הנכונה? אנו יכולים לעשות זאת על ידי האמונה בבשורת טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
האמונה הנכונה היא להאמין במעשיו של ישוע, בטבילתו ודמו מבלי להוסיף את רעיונותינו השגויים. האם אתה מאמין? אך מה מצב הרוחניות שלך? האם אתה מסתמך על מעשיך ועל מאמציך?
לא חלף הרבה זמן מאז שהתחלתי להאמין בישוע אך סבלתי במשך 10שנים בגלל הלגליזם. לבסוף התעייפתי מסוג כזה של חיים. אני אפילו לא אוהב להיזכר בזמנים ההם. אישתי יושבת כאן עתה והיא יודעת עד כמה נורא זה היה בשבילנו.
ביום ראשון הייתי אומר, "יקירתי, הבה נהנה היום."
"אך היום יום ראשון!"
היא אפילו לא כיבסה בגדים ביום ראשון. יום ראשון אחד מכנסי נקרעו, אך היא אמרה לי לחכות עד יום שני. למעשה, אני התעקשתי יותר על כך שנשמור את השבת בצורה נכונה. אך זה היה כל כך קשה. מעולם לא נחנו ביום ראשון מכיוון שהיה כל כך קשה לשמור את השבת בצורה נכונה. אני עדיין זוכר את הימים ההם.
חברים יקרים, כדי להאמין באמת בישוע עלינו להאמין בכיפור חטאינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. אמונה אמיתית זה להאמין באלוהיות ובאנושיות של ישוע ובכל הדברים אשר הוא עשה למענינו. המאמינים האמיתיים מאמינים בכל דבריו.
מה הפירוש של "להאמין בישוע"? זה להאמין בטבילתו של ישוע ודמו. כמה פשוט זה. כל מה שעלינו לעשות זה להסתכל בתנ"ך ולהאמין בבשורה. על כולנו להאמין בדרך הנכונה.
"תודה לך ישוע. אני מבין עכשיו שזה לא נעשה באמצעות מאמציי! כי על ידי התורה דעת החטא (אל הרומים 3:20). אני מבין הכל עכשיו. חשבתי שבגלל שהתורה טובה, שבגלל שאלו היו מצוותיו של אלוהים, עלי לנסות ולחיות על פיה. התאמצתי כל כך עד עכשיו, אך עתה אני מבין שטעיתי כשחשבתי שאוכל לחיות על פי התורה. אני מבין עתה שלעולם לא אוכל לשמור את מצוותיו של אלוהים! לכן, באמצעות תורתו של אלוהים, אני מבין עתה שליבי מלא במחשבות רעות ועבירות. אני מבין עתה שהתורה ניתנה לנו כדי לטעת בנו את הידע על החטא. הו, תודה לך ישוע . לא הבנתי את רצונך והתאמצתי כל כך לחיות על פי התורה. זה היה מאד יהיר מבחינתי אפילו לנסות זאת. אני מתחרט. אני יודע עתה שישוע הוטבל ודימם למען גאולתי! אני מאמין!"
עליך להאמין בגילוי לב ובאופן טהור. עליך להאמין רק במילים הכתובות בתנ"ך. זוהי הדרך היחידה שבה תוכל לגמרי להיוולד מחדש. מה זה להאמין בישוע? האם זה משהו שעלינו לסיים בתוך זמן מסוים? האם אמונתנו היא דת אשר עלינו לעבוד למענה? אנשים יצרו אלוהים ויצרו גם דת כדי להתאים אותה לאלוהיהם. דת היא תהליך אשר האדם עובר דרכה כדי להגיע למטרה- טוב לב של האדם.
אם כן מהי אמונה? זה להאמין באלוהים ולשאת את המבט אליו. זוהי אמונה אמיתית. זה ההבדל בין אמונה לדת. ברגע שתוכל להבחין בין שני אלו, תקבל 100 נקודות על הבנת האמונה.
תיאולוגים אשר לא נולדו מחדש אומרים לנו שעלינו להאמין בישוע ולחיות באדיקות. האם מישהו יכול להפוך למאמין על ידי אדיקות? כמובן שעלינו להיות טובים. מי חי חיים יותר אדוקים מאשר אלו אשר נולדים מחדש?
אך הנקודה היא שהם אומרים את זה לחוטאים. ישנם 12 סוגי חטאים בתוך החוטא הממוצע. כיצד הוא יוכל לחיות באדיקות? כמובן, יכול להיות שראשו מבין מה עליו לעשות אך ליבו אינו יכול לבצע זאת. כאשר חוטא פוסע מחוץ לכנסייה, חיי אדיקות הופכים לתאוריה ותו-לא והאינסטינקט שלו מוביל אותו לחטוא.
לכן עלינו להחליט בליבנו האם אנו הולכים לחיות על פי התורה או שניגאל על ידי האמונה בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב, על ידי האמונה בכהן הגדול הנצחי של מלכות השמים.
זכור שישוע הוא הכהן הגדול האמיתי של אלה המאמינים. הבה נגאל כולנו על ידי הידיעה והאמונה בגאולה האמיתית באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב.
 
 
.הנולדים מחדש אינם חוששים מסוף העולם
 
מדוע הנולדים מחדש אינם
 חוששים מסוף העולם?
כיוון שאמונתם בבשורת המים והרוח
 משחררת אותם מהחטאים.
 
כאשר אתה באמת נולד מחדש מהמים והרוח, אינך צריך לחשוש מכך שהעולם מתקרב לסופו. הרבה נוצרים בקוריאה טענו שהעולם יגיע לקיצו ב 28 לאוקטובר 1992. איזה יום איום ונורא זה יהיה, הם אמרו. אך כל טענותיהם התגלו כשקרים. הנולדים מחדש האמיתיים חיים באדיקות ומפיצים את הבשורה עד הרגע האחרון. לא חשוב מתי עולם זה יגיע לקיצו, כל מה שעלינו לעשות זה רק ללמד את בשורת המים והרוח.
כאשר החתן מגיע, הכלה אשר נולדת באמת מחדש יכולה לפגוש אותו בשמחה רבה ולהגיד, "הו, באת לבסוף! גופי עדיין כל כך לא מושלם אך אתה אהבת אותי והצלת אותי מכל חטאיי. לכן אין לי חטאים בליבי. תודה לך ישוע. אתה מושיעי!" ישוע הוא החתן של כל הצדיקים. הנישואים מתרחשים כיוון שהחתן אוהב את הכלה ולא בדרך אחרת. אני יודע שלפעמיים זה קורה בעולם הזה, אך בגן עדן, החתן הוא הקובע האם החתונה תתקיים. זהו החתן אשר בוחר להתחתן על סמך אהבתו והצעתו לגאולה, מבלי להתחשב בכלות. כך הם הנישואים אשר נעשים בגן עדן.
החתן יודע הכל על הכלות. כיוון שכלותיו האהובות היו כל כך חוטאות, הוא ריחם עליהם והציל אותם מכל החטאים על ידי שהוטבל ודימם על הצלב.
אדוננו ישוע לא בא לעולם זה כצאצאו של אהרן. הוא לא בא לעולם זה כדי להקריב קורבן ארצי. היו הרבה מבני לוי, צאצאיו של אהרן כדי שיעשו את העבודה.
למעשה, הדמות העיקרית של הקורבנות בברית הישנה הייתה לא אחר מישוע המשיח בעצמו. לכן, כאשר הדבר האמיתי בא לעולם הזה, מה קרה לצילו? הצל שלו הושם בצד.
כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא מעולם לא העלה קורבן כמו שאהרן הקריב, הוא הקריב את עצמו לבני האדם על ידי שהוטבל ודימם למען גאולת החוטאים. הוא קיים את הגאולה על הצלב.
לאלו אשר מאמינים בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב, גאולה היא לא מושג מפוקפק. ישוע לא כיפר על חטאינו בדרך לא ברורה. הוא עשה זאת באופן ברור. "הנני הדרך והאמת והחיים." ( יוחנן 14:6) ישוע בא לעולם הזה והושיע אותנו עם טבילתו, מותו ותחייתו.
 
 
הברית הישנה היא הדגם של ישוע
 
מה הייתה הסיבה לייסודה
של ברית נוספת?
כיוון שהברית הראשונה הייתה
 חלושה וחסרת תועלת.
 
הברית הישנה היא צילה של הברית החדשה. אף על פי שישוע מעולם לא העלה קורבן כמו הכהנים הגדולים של הברית הישנה, הוא שירת בכהונה טובה יותר, בכהונה השמיימית הנצחית. כיוון שאנשים בעולם הזה הם מלאי חטא מיום לידתם, הם הופכים לחוטאים והם לעולם אינם יכולים להיהפך לצדיקים באמצעות תורתו של אלוהים. לכן אלוהים ייסד ברית נוספת.
אבינו שבשמים שלח את בנו היחיד לעולם הזה וביקש מאיתנו בתמורה להאמין בטבילתו, בדמו ובתחייתו. זוהי הברית השנייה של אלוהים. הברית השנייה דורשת מאיתנו להאמין בבשורת המים והרוח.
אלוהים כבר לא מבקש יותר את מעשינו הטובים. הוא אינו אומר לנו כיצד לחיות כדי להיגאל. הוא רק מבקש מאיתנו להאמין בגאולה באמצעות בנו. הוא מבקש מאיתנו מעל הכל להאמין בטבילתו ובדמו על הצלב, ואנו חייבים להגיד כן.
בתנ"ך, בית יהודה המשיך את המלוכה. כל מלכי ישראל נולדו מבית יהודה עד למלך שלמה. אפילו לאחר חילוק הממלכה, בית יהודה החזיק בכיסא הכבוד עד שהוא קרס ב 586 לפני הספירה. לכן אנשי יהודה ייצגו את בני ישראל. שבט לוי היה חלק מהכהנים. על כל אחד משבטי ישראל היה לעשות את חלקו. אלוהים הבטיח לשבט יהודה שישוע יבוא משורותיהם.
מדוע הוא כרת ברית עם שבט יהודה? כריתת הברית הזאת הייתה אותו דבר כמו לכרות ברית עם כל אנשי העולם מכיוון שבני ישראל ייצגו את כל אנשי העולם. ישוע הוציא לפועל את הברית החדשה אשר הייתה הושעת בני האדם באמצעות טבילתו, מותו על הצלב ותחייתו.
 
 
חטאי האדם אינם יכולים להישטף על ידי חזרה בתשובה
 
האם חטאי האדם נשטפים על
ידי חזרה בתשובה?
לא
 
בירמיה 17:1 כתוב שחטאי בני האדם נרשמים בשני מקומות , "חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם."
חטאינו נכתבים בליבנו. כך אנו יודעים שאנו חוטאים. לפני שהאדם מתחיל להאמין בישוע, הוא אינו מודע לכך שהוא חוטא. מדוע? מכיוון שאין לו את תורת אלוהים בליבו. לכן, כאשר האדם מאמין בישוע, הוא מבין שהוא חוטא לפני אלוהים.
חלק מבינים רק לאחר 10 שנים שהאמינו בישוע, שהם חוטאים." אבוי! אני חוטא!" ההכרה באה אליו יום אחד כאשר הוא רואה את עצמו כפי שהוא. הוא היה שמח כל כך במשך 10 שנים אך לבסוף הוא רואה את האמת. האם אתה יודע מדוע? הוא מגיע להכרה הזאת כיוון שהוא סוף סוף מסוגל לראות את חטאיו ואת עבירותיו באמצעות תורתו של אלוהים. הוא האמין בישוע במשך 10 שנים מבלי שנולד מחדש.
כיוון שהוא לא יכל למחוק את חטאיו מליבו, הוא נשאר חוטא לפני אלוהים. לאחדים לוקח 5 שנים ולאחרים 10 שנים. חלק מגיעים להכרה לאחר 30 שנה, חלק לאחר 50 שנה וחלק מעולם לא מגיעים להכרה עד הסוף. "אלוהים היקר, נהגתי להיות טוב לפני שהמצוות היו בראשי. הייתי בטוח שאני מקיים את התורה כהלכה, אך עתה אני מבין שחטאתי כל יום. בדיוק כפי שפאולוס השליח אמר, "ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר המצוה ויחי החטא ואני מתי."(אל הרומים 7:9) אני חוטא אף על פי שאני מאמין במשיח.
אלו הם חטאיך המונעים ממך לחיות על פי דבר אלוהים. חטאיך נכתבים בליבך. מכיוון שאלוהים כתב את חטאיך שם, כאשר אתה מרכין את ראשך להתפלל, כל חטאיך מופיעים. "הפתעה! אני החטא אשר חטאת."
"אך אני כיפרתי עליך לפני שנתיים. מדוע אתה מראה את עצמך לפתע? מדוע לא הסתלקת?"
"הו, אל תהייה כזה מגעיל! אני כתוב בליבך לא משנה מה אתה חושב, אתה עדיין חוטא."
"לא! לא!"
וכך, הוא חוזר בתשובה שוב על החטא אשר הוא עשה לפני שנתיים. "סלח לי בבקשה ישוע. אני עדיין מתייסר על החטאים אשר חטאתי לפני כן. חזרתי בתשובה מחטאיי אך הם עדיין עימי. סלח לי בבקשה על שחטאתי."
אך האם חטאים אלו מסתלקים על ידי חזרה בתשובה? כיוון שחטאיהם של האנשים נכתבים בליבם, הם לעולם לא יכולים להימחק ללא בשורת המים והרוח. רק על ידי בשורת המים והרוח, כפרה אמיתית יכולה להתבצע. אנו יכולים להיוושע רק באמצעות אמונתנו בבשורה האמיתית של ישוע.
 
 
אני אהיה מושיעך
 
כיצד עלינו להגיב על
הברית החדשה?
עלינו להאמין בה בכל ליבנו ולדרוש
 אותה לכל העולם.
 
אדונינו בגן עדן כרת עימנו ברית "אני אהיה מושיעך, אני אשחרר אותך לחלוטין מכל חטאי העולם באמצעות המים והדם. אני אברך בוודאי את כל אלה המאמינים בי."
האם אתה מאמין בברית החדשה של אלוהים? אנו נוכל להיגאל מכל חטאינו ולהיוולד מחדש כאשר נאמין באמת של בריתו ובגאולתו באמצעות המים והדם.
אנו איננו בוטחים ברופא אשר לא מאבחן את המחלה בצורה נכונה. רופא חייב קודם לאבחן נכונה ואז לתת מרשם לתרופה מתאימה. יש הרבה סוגי תרופות אך עליו לדעת בדיוק באיזו מהן להשתמש. ברגע שהדוקטור עושה דיאגנוזה נכונה לחוליו, יש הרבה סוגי תרופות אשר יכולות לרפא אותם. אך על ידי דיאגנוזה לא נכונה, כל התרופות הללו יכולות להחמיר את מצבם של החולים.
באופן דומה, כאשר אתה מאמין בישוע, עליך לאבחן את מצב הרוחניות שלך בהתבססות על דבר האלוהים. כאשר אתה בודק את נשמתך בעזרת דבר האלוהים, אתה יכול לראות בדיוק מה מצב נשמתך. רופא הנשמות יכול לרפא את כל חוליו בלי יוצא מן הכלל. הם כולם יכולים להיוולד מחדש.
אם הינך אומר, "אינני יודע אם נגאלתי," המשמעות של זה היא שלא נגאלת. אם כומר הוא באמת תלמיד של ישוע, הוא צריך להיות מסוגל לפתור את בעיית החטאים של חסידיו. לאחר מכן הוא יוכל להמשיך לפתור את הבעיה של אמונתם ולהוביל אותם בצורה רוחנית. הוא צריך להיות מסוגל לראות בדיוק את המצב הרוחני של חסידיו.
ישוע בא לעולם זה כדי לקחת את כל חטאי העולם. הוא בא והוטבל ומת על הצלב. כאשר הוא כיפר על כל החטאים, האם הוא דילג על חטאיך? דברי המים והרוח מחקו את כל החטאים של כל המאמינים.
הבשורה היא כמו דינמיט. היא מפוצצת הכל, מבניינים גבוהים ועד הרים. עבודתו של ישוע היא מדויקת. הוא השמיד את החטאים של אלו אשר מאמינים בו עם בשורתו של המים והרוח. הבה נסתכל על בשורת המים והרוח כפי שהיא מתוארת בתנ"ך.
 
 
בשורת סמיכת הידיים של הברית הישנה
 
מה הייתה תכלית סמיכת הידיים
 בברית הישנה?
תכליתה הייתה להעביר את
 החטאים לקורבן החטא.
 
הבה נראה את האמת של בשורת הגאולה בספר ויקרא 1:3-4, "אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה. וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו."
קטע זה אומר לנו שקורבן העולה צריך להיות מוקרב בפתח אוהל מועד לפני אלוהים על ידי הנחת הידיים על ראש הקורבן, ושהקורבן חייב להיות בעל חיים ללא פגם.
בתקופת הברית הישנה, החוטא הניח את ידיו על הקורבן כדי לכפר על חטאי היומיום. הוא שחט את קורבן החטא לפני אלוהים והכהן לקח קצת מהדם ושם אותו על קרנות המזבח של קורבן העולה. לאחר מכן הוא שפך את שאר הדם על בסיס המזבח ולחוטא היה נסלח על חטאי היומיום שלו.
על חטאי השנה כתוב בויקרא 10-16:6, "והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני יהוה פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה."
כפי שמוסבר בתנ"ך, משמעות לעזאזל זה "לשים בחוץ". כך חטאי השנה התכפרו ביום העשירי של החודש השביעי.
בספר ויקרא 30-16:29, כתוב, "והיתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו."
זה היה היום אשר בו בני ישראל כיפרו על חטאי השנה. כיצד זה נעשה? ראשית. אהרן הכהן הגדול היה חייב להיות נוכח בהקרבה. מי יצג את בני ישראל? אהרן. אלוהים הסמיך את אהרן וצאצאיו ככהנים גדולים.
אהרן הקריב את הפר כדי לכפר בעדו ובעד בני ביתו. הוא שחט את הפר והזליף חלק מדמו על ולפני כיסא הרחמים שבע פעמים. ראשית כל היה עליו לכפר קודם בעד עצמו ובעד בני משפחתו.
כפרה משמעותה, להעביר את חטאי האדם לקורבן החטא ולתת לקורבן למות במקומו. החוטא עצמו צריך למות, אך הוא יכול לכפר על חטאיו על ידי העברתם לקורבן ולגרום לו למות במקומו.
לאחר שהחטאים שלו ושל בני ביתו התכפרו, הוא הקריב שעיר אחד לפני אלוהים בעוד שאת השעיר האחר הוא שלח למדבר כשעיר לעזאזל בנוכחותם של בני ישראל. שעיר אחד הוקרב כקורבן חטא. אהרן הניח את ידיו על ראש קורבן החטא והתוודה, "הו אלוהים, עמך ישראל הפרו את כל עשרת הדיברות ואת 613 הסעיפים של תורתך. בני ישראל הפכו לחוטאים. אני עתה סומך את ידי על השעיר כדי להעביר את כל חטאי השנה שלנו."
הוא שחט את גרונו של השעיר ונכנס עם דמו לקודש הקודשים אשר במשכן. לאחר מכן הוא הזליף חלק מדמו על ולפני כיסא הרחמים שבע פעמים.
בתוך קודש הקודשים נמצא ארון הברית, המכסה שלו נקרא כיסא הרחמים, ובתוכו יש את שתי לוחות הברית מאבן, סיר הזהב של המן ומטהו של אהרן אשר הוציא ניצנים. מטהו של אהרן מסמל את התחייה וסיר הזהב של המן את דברי החיים שלו. יש מכסה על ארון הברית. הדם הותז לפני כיסא הרחמים שבע פעמים. מכיוון שהיו פעמוני זהב על שולי גלימתו של הכהן הגדול, הם צלצלו כאשר הוא התיז את הדם.
בספר ויקרא15-16:14 כתוב, "ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת."
הפעמונים צלצלו כל פעם שהוא הזליף חלק מהדם של השעיר וכל בני ישראל אשר התאספו בחוץ שמעו את הצלילים. מכיוון שכיפור חטאיהם נעשה באמצעות הכהן הגדול, קול הפעמונים הראה על מחילת חטאיהם.זה היה קול ברכה לכל בני ישראל.
כאשר הפעמונים צלצלו שבע פעמים הם אמרו, "הוקל לי כל כך עכשיו. חששתי מחטאי כל השנה ועכשיו אני מרגיש חופשי." והאנשים היו חוזרים לחייהם מרגישם משוחררים מאשמה. קול הפעמונים בזמן ההוא, היה אותו דבר כמו החדשות הטובות של לידה מחדש מהמים והרוח.
כאשר אנו שומעים את בשורת הגאולה של המים והרוח, מאמינים בה בליבנו ומודים בה בפינו, זה מה שבשורת המים והרוח היא. כאשר הפעמונים צלצלו שבע פעמים, כל חטאי השנה של בני ישראל, התנקו. חטאיהם נשטפו לפני אלוהים.
לאחר שהקריב את השעיר למען בני ישראל, הכהן הגדול לקח את השעיר האחר והלך אל האנשים אשר חיכו מחוץ למשכן. כאשר הם הסתכלו, אהרן הכהן הגדול סמך את ידיו על ראשו של השעיר האחר.
בויקרא 22-16:21, "וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונם אל ארץ גזרה ושילח את השעיר במדבר."
אהרן הכהן הגדול, סמך את ידיו על ראש השעיר האחר (השעיר לעזאזל) והתוודה על כל חטאי השנה של בני ישראל לפני אלוהים. "הו, אלוהים. בני ישראל חטאו לפניך. הפרנו את עשרת הדיברות ואת 613 סעיפי תורתך. הו אלוהים, אני מעביר את חטאי כל השנה של בני ישראל על ראש השעיר הזה."
על פי ירמיה 17:1, החטאים נכתבים בשני מקומות. אחד בספר המעשים, והשני על לוח ליבם.
לכן, כדי שהאנשים יכפרו על חטאיהם, חטאיהם צריכים להימחק מספר המעשים ומלוח ליבם. ביום הכיפורים, שעיר אחד היה לכיפור החטאים אשר כתובים בספר הדין, והשני היה בשביל החטאים אשר נחקקו על לוח ליבם.
 
מה אלוהים הראה לבני ישראל באמצעות
שיטת ההקרבה בברית הישנה?
שהמושיע יבוא וימחק את חטאיהם אחת
 ולתמיד בדרך הראויה ביותר
 
על ידי סמיכת הידיים על ראש השעיר, הכהן הגדול הראה לאנשים שחטאי השנה שלהם הועברו לשעיר.כאשר החטאים הושמו על ראש השעיר, אדם נוסף הוביל את השעיר אל המדבר.
ארץ ישראל היא ארץ מדברית. השעיר אשר לקח את כל חטאי השנה של בני ישראל הובל למדבר אשר שם אין מים ואין עשב, על ידי אדם אשר הוסמך לתפקיד. האנשים עמדו וצפו בשעיר לעזאזל אשר הלך למדבר. הם אמרו לעצמם, "הייתי אמור למות אך השעיר מת במקומי. תודה לך שעיר, משמעות מותך היא שאני יכול לחיות." השעיר הובל רחוק למדבר ולבני ישראל היה נמחל על חטאי השנה שלהם.
כאשר החטאים בליבך מועברים לקורבן החטא, אתה מנוקה. זה כל כך פשוט. האמת תמיד פשוטה ברגע שאנו מבינים אותה.
השעיר נעלם באופק. האדם חזר לבדו לאחר ששיחרר אותו. כל חטאי השנה של בני ישראל הסתלקו. השעיר נדד במדבר בלי מים ובלי עשב ומת ביחד עם חטאי בני ישראל.
שכר החטא הוא המוות והצדק של אלוהים הושלם. אלוהים הקריב את השעיר כדי שבני ישראל יוכלו לחיות. כל עבירותיהם של בני ישראל שנעשו במשך השנה נשטפו.
מכיוון שחטאי היומיום וחטאי השנה התכפרו כך בזמן הברית הישנה, זו הייתה בריתו של אלוהים שחטאינו ימחלו אחת ולתמיד בצורה דומה. זו הייתה בריתו שהוא ישלח את המשיח ויגאל אותנו מכל החטאים שאנו חוטאים במשך חיינו. הברית בוצעה באמצעות טבילתו של ישוע.
 
 
הלידה מחדש מהמים והרוח בברית החדשה
 
מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל?
כדי למלא את כל הצדקה על ידי לקיחת
 כל חטאי העולם. טבילת ישוע בברית החדשה
 הייתה כמו סמיכת הידיים של הברית הישנה.
 
הבה נקרא מתי 15-3:13, "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו."
ישוע הלך לירדן והוטבל על ידי יוחנן המטביל. ובעשותו כך, הוא הוציא לפועל את כל הצדק. הוא הוטבל על ידי יוחנן. יוחנן היה הגדול מילודי אישה.
מתי 12-11:11 אומר, "לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה."
יוחנן המטביל נבחר על ידי אלוהים כדי להיות הנציג של בני האדם ונשלח 6 חודשים לפני המשיח. הוא היה מצאצאיו של אהרן והכהן הגדול האחרון.
כאשר ישוע בא אליו, יוחנן אמר, "אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי?"
" הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה." מטרתו הייתה לשחרר את כל בני האדם מהחטאים כך שהם יכלו להפוך לילדיו של אלוהים. ישוע אמר ליוחנן, "עלינו להשלים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. לכן הטבל אותי עכשיו."
יוחנן הטביל את ישוע. זה הלם את ישוע להיטבל ולקחת את כל חטאי העולם. מכיוון שהוא הוטבל בצורה ההולמת ביותר, אנו נגאלנו כיאות מכל חטאינו. ישוע הוטבל כדי שכל חטאינו יועברו עליו.
ישוע בא לעולם הזה והוטבל כאשר הוא היה בגיל 30. זה היה תפקידו הראשון. ישוע מילא את כל הצדקה על ידי שמחק את כל חטאי העולם, וכך קידש את האנשים.
ישוע בא לעולם זה והוטבל בצורה ההולמת ביותר כדי לגאול אותנו מכל חטאינו. "כי כן" כל הצדק בוצע.
אלוהים אמר, "זה בני ידידי אשר רציתי בו." (מתי 3:17). ישוע המשיח ידע שהוא ייקח את כל חטאי בני האדם וידמם למוות על הצלב, אך הוא ציית לאביו ואמר, "לא כרצוני כי אם כרצונך." (מתי 26:39). רצון האב היה לשטוף את כל חטאי בני האדם וכך לתת גאולה לאנשי העולם.
לכן ישוע, הבן הצייתן, ציית לרצון אביו והוטבל על ידי יוחנן המטביל.
ביוחנן 1:29, "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." ישוע לקח את כל החטאים ודימם על הצלב בגולגולתא. "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם," העיד יוחנן המטביל.
האם יש לך חטאים או לא? האם אתה איש צדיק או חוטא? האמת היא שישוע לקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב למענינו.
 
מתי הועברו כל חטאי החוטאים
 אשר בעולם זה על ישוע?
ישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל
על ידי יוחנן המטביל בירדן
 
לאחר שאנו נולדים בעולם זה, אנו חוטאים אפילו בין גיל שנה ל 10. ישוע לקח את חטאים אלו. אנו גם חוטאים בין הגילאים 11 ל 20. החטאים אשר אנו חוטאים עם ליבנו ומעשינו, הוא לקח את כולם.
אנו גם חוטאים ביו הגילאים 21 ל 45. גם אותם הוא לקח. הוא לקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב. אנו חוטאים מיום לידתנו ועד יום מותנו. אך הוא לקח את כולם.
"הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" כל החטאים, מאלו של אדם הראשון ועד לאלו של האדם האחרון שייוולד בעולם הזה- בכל זמן שזה יהיה- הוא לקח את כולם. הוא לא ברר אילו חטאים של מי הוא ייקח.
הוא לא החליט לאהוב רק כמה מאיתנו. הוא בא בגוף אדם ולקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב. הוא קיבל את הדין למען כולנו ומחק את חטאי העולם הזה לנצח.
הוא לא פסח על אף אחד בגאולתו. "חטאת העולם" כוללים את כל החטאים. ישוע לקח את כולם.
עם טבילתו ודמו, הוא ניקה את כל חטאי העולם. הוא לקח את כולם באמצעות טבילתו ונשפט על חטאינו על הצלב. לפני שישוע מת על הצלב, הוא אמר "כולה" (יוחנן 19:30) שמשמעותה, גאולת בני האדם הושלמה.
מדוע נצלב ישוע על הצלב? כיוון שחיי הגוף הם בדם והדם מכפר על חיי האדם. (ויקרא 17:11). מדוע היה על ישוע להיטבל? כיוון שהוא רצה לקחת את כל חטאי העולם.
"ויהי מאחר כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כולו אמר צמאתי." (יוחנן 19:28) ישוע מת כשהוא יודע שכל הברית של אלוהים אשר בברית הישנה, הושלמה עם טבילתו בירדן ומותו על הצלב.
ישוע ידע שהגאולה תתבצע באמצעותו ואמר "כולה". הוא קידש אותנו, קם לתחייה מן המתים לאחר 3 ימים והתרומם לגן עדן שם הוא נמצא עתה ישוב לימינו של אלוהים.
שטיפת כל החטאים באמצעות טבילתו של ישוע ומותו על הצלב היא הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. האמן בכך, וכל חטאיך ימחלו.
איננו יכולים לכפר על חטאינו על ידי תפילת חזרה בתשובה כל יום. הגאולה הוענקה אחת ולתמיד רק באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. "והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." (אל העברים 10:18).
עתה, כל מה שעלינו לעשות זה להאמין דרך טבילתו של ישוע וצליבתו. האמן, ותינצל.
אל הרומים2-5:1 אומר, "לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלוהים באדונינו ישוע המשיח. אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עומדים בו ונתהלל בתקות כל האלוהים."
אין שום דרך אחרת להצטדק אלא להאמין בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
 
 
תכליתה של תורת אלוהים
 
האם אנו יכולים להתקדש
על ידי התורה?
לא. איננו יכולים. התורה רק גורמת
לנו להיות מודעים לחטאינו.
 
באל העברים 10:9 נאמר, "אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה." אנו איננו יכולים להתקדש באמצעות התורה. זה רק יגרום לנו להיות חוטאים. אלוהים אינו התכוון שאנו נציית לתורה. אל הרומים 3:20 אומר, "כי על ידי התורה דעת החטא." אלוהים נתן לבני ישראל את התורה דרך משה לאחר ש 430 שנה חלפו מאז שאברהם קיבל את הברית. הוא נתן להם את התורה כדי שהם יוכלו לדעת מה המשמעות של לחטוא לפני אלוהים. ללא תורתו של אלוהים, לא היה לבני האדם ידע על החטא. אלוהים נתן לנו את תורתו כדי שאנו נוכל להבין את החטאים.
לכן, התכלית היחידה של התורה היא לאפשר לנו לדעת שאנו חוטאים לפני אלוהים. באמצעות ידע זה, אנו אמורים לבוא בחזרה לישוע על ידי האמונה בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. זוהי תכליתה של התורה אשר אלוהים נתן לנו.
 
 
ישוע בא כדי לעשות את רצונו של אלוהים
 
מה עלינו לעשות לפני אלוהים?
עלינו להאמין בגאולת אלוהים
באמצעות ישוע
 
"אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה." (אל העברים 10:9). מכיוון שאנו איננו יכולים להתקדש על ידי התורה, אלוהים לא גאל אותנו עם תורתו אלא עם גאולתו המושלמת. אלוהים הציל אותנו עם אהבתו וצדקתו.
"אז הנה באתי לעשות רצונך אלוהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה. וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים."(אל העברים 12-10:10).
הוא ישב לימנו של אלוהים מכיוון שעבודתו על הגאולה הושלמה ולא נותר לו שום דבר לעשות. הוא לא ייטבל או ימות שוב כדי להצילנו.
עתה שכל חטאי העולם נשטפו, כל מה שעליו לעשות זה לספק חיי נצח לאלו אשר מאמינים בו. הוא עתה מסמן עם הרוח את אלו אשר מאמינים בגאולת המים והרוח.
ישוע ירד לעולם הזה, לקח את כל חטאי העולם, מת על הצלב וכך סיים את עבודתו. עתה כשעבודתו של ישוע הסתיימה, הוא יושב לימינו של אלוהים.
אנו חייבים להאמין שאדוננו ישוע הושיע אותנו מהחטאים של כל הזמנים. הוא הפך אותנו למושלמים לנצח עם טבילתו ודמו.
 
 
אלו אשר הופכים לאויבי האלוהים
 
מיהם אויבי האלוהים?
אלה המאמינים בישוע אך
יש להם חטא בליבם
 
באל העברים 13-10:12 ישוע אמר, " אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים." הוא אמר שהוא יחכה עד יום הדין כדי לשפוט את אמונתם.
אויביו עדיין אומרים, "אלוהים מחל על חטאי בבקשה." השטן וחסידיו אינם מאמינים בבשורת המים והרוח וממשיכים לבקש את סליחתו.
ישוע אלוהינו לא ישפוט אותם עתה. אך ביום ביאתו השנייה של ישוע, הם יישפטו ויידונו לגיהינום לעולם. אלוהים יסבול אותם עד ליום שבתקווה הם יחזרו בתשובה ויהפכו לצדיקים באמצעות האמונה.
אדוננו ישוע לקח את כל חטאינו ומת למענינו, אלה המאמינים בו. ישוע יופיע בשנית ביום מן הימים כדי לגאול את כל אלה המאמינים בו. "הו בבקשה ישוע, בוא אלינו בקרוב." הוא יבוא בשנית כדי לקחת את חפי החטא כדי לחיות איתו לעולם במלכות השמים.
אלו אשר מתעקשים שהם חוטאים, כאשר ישוע יופיע, לא יהיה להם מקום בגן עדן. בסוף הימים הם יישפטו ויושלכו לאש הגיהינום. עונש זה ממתין לאלו אשר מסרבים להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח.
ישוע אדונו יחשיב את אלו אשר מאמינים בשקר, כאויביו. זוהי הסיבה שעלינו להילחם נגד השקר הזה. זוהי הסיבה שעלינו להאמין בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
 
 
עלינו להאמין בבשורת המים והרוח
 
האם יש איזשהו צורך לכפר על חטאינו
כאשר כל חובותינו (חטאים)
שולמו במלואם?
כלל לא.
 
אל העברים 16-10:15 אומר," ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו. זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה."
לאחר שהוא מחק את כל חטאינו הוא אמר, "זאת הברית אשר אכרות איתם" מהי אותה ברית? " נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה." אנו בתחילה ניסנו לחיות חיים לגליסטים על פי תורתו, אך לא יכולנו להינצל על ידי התורה.
 לאחר מכן נוכחנו לדעת שישוע כבר הציל את אלו אשר מאמינים בליבם בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. כל מי שמאמין בטבילתו ובדמו של ישוע, נגאל.
ישוע הוא אדוני הישועה. "ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו נושע." (מעשי השליחים 4:12). ישוע בא לעולם כמושיענו. מכיוון שאנו איננו יכולים להינצל באמצעות המעשים, ישוע הושיע אותנו וכתב על לוח ליבנו שהוא גאל אותנו בעזרת תורת אהבתו וגאולתו.
"ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." (אל העברים 18-10:17).
עתה הוא לא זוכר יותר את עוונותינו. עתה כשהוא לקח את כל חטאינו, לנו המאמינים, אין יותר חטאים אשר צריכים להימחל. חובותינו שולמו במלואם ולא נשאר שום חוב שיש לפרוע. האנשים ניצלים על ידי האמונה במעשיו של ישוע אשר הושיע אותנו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
עתה כל מה שעלינו לעשות זה להאמין במים ובדם של ישוע. "וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32). האמן בישועת ישוע. להשיג את הגאולה זה יותר קל מלנשום. כל מה שעליך לעשות זה להאמין בדברים כמו שהם. גאולה היא רק האמונה בדבר האלוהים.
האמן שישוע הוא מושיענו (בטבילת ישוע ובמותו על הצלב), ורק האמן שהגאולה היא שלך. התנער ממחשבותייך העצמיות ורק האמן בישועת ישוע. אני מתפלל שבאמת תאמין בישוע ושתהיה מוכן להיות מובל אל חיי הנצח עימו.