דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-18] <יהושע 4:23> האמת אשר מובילה את המאמינים לשכינתה רוח הקודש

< יהושע 4:23 >
"אשר הוביש יהוה אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עברכם כאשר עשה יהוה אלוהיכם לים סוף אשר הוביש מפנינו עד עברינו."
 
 
מה המאורע של נהר הירדן מלמד אותנו?
הוא מלמד אותנו שישוע המשיח סילק לחלוטין מבני
האדם את המוות אשר נגרם על ידי החטא ואת
המשפט אשר בא לאחר מכן.
 
עתה ברצוני לדבר על בשורת האמת היפה אשר מאפשרת לנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש. לאחר מות משה, אלוהים הסמיך את יהושע כמנהיגם של בני ישראל. משה היה נציג התורה בברית הישנה. אם משה היה עובר את נהר הירדן עם בני ישראל ומגיע לארץ כנען, לא הייתה נחיצות שיהושע יהיה מנהיגם של בני ישראל. בכל אופן, אלוהים גרם למשה להגיע לאזור אשר ממש מול ארץ כנען ומנע ממנו מלהיכנס אליה.
 
 
אדוננו נתן לנו את משה ויהושע
 
משה, נציג התורה בברית הישנה לא יכל לקחת את בני ישראל לארץ כנען. אם הוא היה עושה כך כאשר הוא עדיין מונחה על ידי התורה, זה היה נגד תוכניתו של אלוהים למען גאולתנו. אף אחד אינו יכול להשתחרר מחטאים לפני תורתו של אלוהים, כיוון שאף אחד אינו יכול לקיים את התורה. מכיוון שהתורה היא רק בשביל לדעת על החטא (אל הרומים 3:20).
הסיבה מדוע אלוהים נתן לבני האדם את התורה היא כדי לתת להם את ידע על החטא, לעשות את התורה כמורה דרך ולהוביל אותם למשיח כך שהם יוכלו לצדוק על ידי האמונה (אל הגלטיים 3:24). מכיוון שהתורה הייתה לא יותר ממורה דרך למציאת ישוע, בני האדם הזדקקו לישוע, וזוהי הסיבה לכך שישוע היה צריך לבוא לעולם הזה. מה שאלוהים ציוה את יהושע זה להורות לבני ישראל לחצות את נהר הירדן ולהיכנס לארץ כנען.
אלוהים אפשר להם להיכנס לארץ כנען עם מנהיגם החדש, יהושע, לאחר מות משה. יהושע ציווה את שוטרי העם כשהוא אומר, "עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צדה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלוהיכם נותן לכם לרשתה." (יהושע 1:11).
אלוהים ציווה את יהושע להיכנס לארץ כנען לאחר שזה היה בלתי אפשרי לעשות זאת באמצעות משה. אלוהים ציווה את ישוע כשהוא אומר, "ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמר כבואכם עד קצה מי הירדן תעמדו. ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה ושמעו את דברי אלוהיכם. ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי" (יהושע 10-3:8).
לאחר מות משה, אלוהים הסמיך את יהושע להנהיג את בני ישראל וציווה עליו להיכנס לארץ כנען עם בני ישראל. השם יהושע משמעותו "המושיע" שם הדומה ל "ישוע" או "הושע" משרת אלוהים. יהושע ציווה על הכהנים לשאת את ארון הברית ולחצות את נהר הירדן כאשר הם מובילים את העם. כאשר הכהנים אשר נשאו את ארון הברית הטבילו את רגלם במים (הירדן עולה על גדותיו בזמן הקציר), המים אשר באו ממעלה הנהר עמדו מלכת באדם, העיר אשר ליד צרתן, ים המלח נחתך, והעם יכל לחצות לעבר יריחו. (יהושע 16-3:15).
באמצעות אירוע זה, אלוהים הוכיח לנו שהוא סילק לחלוטין מבני האדם את המוות אשר נגרם על ידי החטא ואת המשפט אשר בא לאחריו. במילים אחרות, ישוע המשיח מושיענו, לקח את כל חטאי בני האדם כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל ונצלב. בדרך זו, הוא הציל את בני האדם מחטאיהם, על ידי שהוביל אותם לארץ כנען אשר מסמלת את מלכות השמים.
 
 
נהר הירדן הוא המקום אשר בני האדם טוהרו
 
המאורעות ההיסטוריים סביב חציית נהר הירדן כפי שכתוב בברית הישנה והחדשה, היו מאורעות חשובים מאד אשר הובילו לגאולה סופית מהקללות ומהמשפטים אשר נובעים מחטאי בני האדם.
נהר הירדן מצוין כנהר המוות ותחנתו הסופית של נהר הירדן היא ים המלח. משמעות המילה ירדן היא, "נהר אשר זורם רק בירידה כלפי המוות" או "טבול, מדוכא, נאלץ לרדת, לנשור." זה בבירור מצביע על ההיסטוריה של חטאי האנושות. בנהר זה, ישוע באמצעות טבילתו, קיבל את כל זרימת החטאים אשר לא היו יכולים להיפסק בידי שום בן אדם, לאחר מכן מת על הצלב וקיבל את הדין על החטאים במקום האנושות.
להיכן אנו, צאצאי אדם וחווה, היינו מיועדים? כיוון שכל היצורים נולדים עם חטא ועושים חטאים, כגמול על חטאים אלה הם צועדים לקראת המוות. במשך כל ההיסטוריה של האנושות, מאז לידתם, כל היצורים נעים לעבר חורבן. אף על פי שהם מתאמצים לשלוט על טבעם החוטא, הם אינם מסוגלים וזוהי הסיבה שהם נעים לעבר הדין הסופי על חטאיהם.
בכל אופן, אלוהים קטע את זרם החטאים ואת הדין. אלוהים הנחה את יהושע לקחת את בני ישראל אל ארץ כנען על ידי חציית נהר הירדן. זה היה רצונו של אלוהים מיהושע. סיפור זה מרמז שעל מנת להשתחרר מן החטא, עלינו לשלם את גמול החטא אשר הוא מוות ובאמצעות מחיר זה, אנו מנוקים מכל חטאינו ונכנסים לגן עדן.
בברית הישנה, זרם הנהר נעצר והפך ליבשה כאשר הכהנים אשר נשאו את ארון הברית טבלו את רגליהם במים. זה אפשר לבני ישראל לחצות את הנהר. זו הייתה מחילת החטאים אשר ניתנה רק לאלה אשר האמינו בבשורה היפה. זו הייתה בשורת המים והרוח אשר שילמה את גמול החטאים למען בני האדם, ואנו מקבלים את שכינתה של רוח הקודש כאשר אנו מאמינים בבשורה היפה הזו.
 
 
נעמן שר הצבא
 
נעמן אשר מופיע במלכים ב' פרק 5 היה מפקד גדול ומכובד בצבא ארם אשר הציל את ארצו מאויביה. הוא היה גם מצורע אשר יועד לאבד הכל בגלל הקללה. אך מאוחר יותר הוא שמע חדשות נפלאות שהוא יכול להינצל מקללה זו. נאמר לו שהוא יוכל להירפא אם הוא ילך לראות משרת אלוהים אשר חי בישראל. זו הייתה נערה קטנה משרתת אשר העבירה את החדשות האלו. היא אמרה, "אחלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון אז יאסוף אותו מצרעתו" (מלכים ב' 5:3).
הוא האמין בחדשות אלה והלך לישראל. כאשר הוא הגיע לחזית הבית של אלישע, אלישע שלח שליח אליו אשר אמר, "הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר." (מלכים ב' 5:10). כיוון שהוא ציפה לריפוי על טבעי, נעמן זעם והחליט לחזור לארצו. בכל אופן בגלל בקשתם הנלהבת של משרתיו, הוא ציית לאלישע וירד והטביל את כל גופו שבע פעמים בירדן. שם, גופו חזר למצבו הראשוני ובשרו הפך ברגע כבשרו של נער קטן.
באותו אופן, עלינו לדעת שעל מנת שחטאינו ימחלו לנו, עלינו לזנוח את מחשבותינו ולקבל את מה שכתוב בתנ"ך. אז ינתנו לנו ברכות נפלאות. כל מי שרוצה להיגאל, חייב לציית לדבר האלוהים ולגמרי להאמין בהם.
התנ"ך אומר שכל חטאי העולם נשטפו על ידי בשורת טבילת ישוע ודמו. אל לנו לחשוב באותה דרך של נעמן הממרה. איננו יכולים להתנקות מחטאינו ללא בשורת המים והרוח. לכן, על מנת להימחל מכל חטאינו, עלינו להאמין בבשורה היפה של המים והרוח. בדיוק כפי שנעמן התנקה על ידי שטבל את גופו שבע פעמים בירדן, אנו מאמינים שאנו יכולים להתנקות מחטאינו על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע, צליבתו ותחייתו. עלינו להאמין בבשורה היפה הזו כמו שהיא.
הנס בנהר הירדן הראה לכל צאצאיו של אדם את הברכה אשר קטעה את זרם החטאים וסיימה את הדין. כל בני האדם גורשו מגן עדן בגלל שאדם וחווה חטאו לאחר שפותו בידי השטן. בכל אופן המקרה בירדן היה הבשורה היפה אשר הובילה את כל בני האדם חזרה לגן עדן.
 
 
המאורע של נהר הירדן
 
התנ"ך כתב את החדשות הנפלאות שישוע לקח את כל החטאים בירדן. "הניחה לי כי כן נאוה למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). התנ"ך מצהיר שכל החטאים הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן. במילים אחרות, טבילת ישוע הוא המאורע שחתך את שרשרת החטאים אשר קשרה את כל בני האדם. כך ישוע שם קץ לחטאים והגיש לנו גאולה עם דמו על הצלב.
הירדן היה נהר הטבילה אשר ניקה את כל חטאינו. אנו היינו מסוגלים לקיים את חוק האלוהים "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23), כיוון שישוע שילם את הגמול על ידי שהוטבל בנהר הירדן ומת על הצלב. זוהי הבשורה היפה שאדוננו נתן לבני האדם.
כל חטאי בני האדם נמשכו מאז אדם הראשון אך הופסקו לחלוטין עם טבילת ישוע בנהר הירדן ומותו על הצלב. הודות לטבילת ישוע, שום חטא לא נשאר. אלו חדשות טובות ונפלאות. אנו, על ידי האמונה בבשורה היפה הזו, ניצלים ממערבולת זרם החטאים הזו, מטוהרים מכל חטאינו ומתקדשים בתורת הגאולה של אלוהים. כשלעצמה, טבילת ישוע ודמו על הצלב היא הבשורה אשר הושיעה את בני האדם. עלינו באמת להאמין בכך, "וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא" (אל הרומים 14:23), אמר ישוע. באותו אופן, אנו מבורכים רק כאשר אנו מאמינים בבשורה היפה הזו.
האם עדיין יש חטא בלבך למרות העובדה שכל החטאים הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן? ישוע לקח את כל חטאי העולם. עליך לקבל מה שנכתב בתנ"ך. רק הבשורה של טבילת ישוע ודמו על הצלב יכולה למחוק את חטאיך ולמנוע ממך מוות וכל שאר הקללות. להטביל משמעותו "לשטוף, להשקיע, לקבור, להעביר ל.., ולמסור."
כל בני האדם יכולים להימחל מחטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה אשר ניתנה על ידי ישוע. זוהי הסיבה מדוע ישוע קורא לעצמו, 'הדרך לגן עדן.' אנו יכולים להיכנס לגן עדן ולהיות בעלי חיי נצח על ידי האמונה בו. הוא אדוננו אשר נתן לנו את שכינתה של רוח הקודש. אנו נפטרים מכל גזרי הדין על חטאינו, על ידי האמונה בטבילתו ודמו.
הקללה הסתיימה והנהר הפך ליבשה כיוון שהכהנים אשר נשאו את ארון הברית הטבילו את כפות רגליהם במים עם אמונה. זה היה מה שאלוהים תכנן, וטבילת ישוע ודמו השלימו תוכנית זו. איזו בשורה יפה היא זו. זוהי תורת הגאולה ובלעדיה גאולתנו לא הייתה אפשרית. אלה אשר מאמינים בבשורה היפה הזו יכולים עתה לחצות את נהר הירדן ולהיכנס לארץ כנען. משמעות המים שהתייבשו לחלוטין היא שכל חטאי העולם הועברו לישוע, והוא נשפט למענינו. זוהי הבשורה אשר נותנת לנו את שכינתה של רוח הקודש.
אלוהים אשר יצר את בני האדם, ידע שמנת המשכל של אדם ממוצע היא רק בין 110 ל 130 נקודות. לכן, הוא לא יכל לסבך את האמת הזו של קבלת רוח הקודש. אלוהים לקח את כל החטאים עם טבילת ישוע ודמו על הצלב. הוא אפשר את קבלת רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים ורוח הקודש, כך שכולם ידעו על כך. גם אתה תבין את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה היפה הזו.
על פי מה שכתוב בתנ"ך, איננו יכולים לקבל את רוח הקודש פשוט על ידי תפילת תשובה. אנשים חושבים שרוח הקודש זה משהו שניתן כאשר הם מעלים סוגים שונים של תפילות. אך זה פשוט לא נכון. רוח הקודש ניתנת לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה ויש צורך להפכם לילדיו של אלוהים. כלומר, שכינתה של רוח הקודש הוענקה כדי שהאדם יהפוך לילדו של אלוהים. אלוהים נתן את רוח הקודש לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה כדי לוודא שהם ילדיו.
אם אנשים מאמינים בישוע אך אינם מכירים או אינם מאמינים בבשורה הזו, הם אינם יכולים להיות בטוחים בעובדה שכל חטאיהם הועברו עליו. לכן, על כל האנשים לדעת ולהאמין שטבילת ישוע ודמו על הצלב היא הבשורה היפה אשר מחקה את חטאיהם.
מי מעיד שישוע לקח את כל חטאי העולם? יוחנן המטביל. הוא המעיד. כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן ולקח את כל חטאי העולם, זה מה שאלוהים אבינו תכנן (ויקרא 21-4:13, 30-16:1). מי ביצע את תוכניתו? ישוע ביצע. מי לבסוף ערב לקיום התוכנית הזו? רוח הקודש ערבה. אלוהים בשילוש השלים את מחילת החטאים עם טבילת ישוע ודמו על הצלב, כדי לעשותנו ילדיו. רוח הקודש שוכנת בנו וערבה לכך שאנו נגאלנו מכל חטאינו כאשר ישוע ביצע את תוכניתו של אלוהים.
האם הדברים בעולם זה נראים מסובכים? ועד כמה מבולבלות מחשבותיך? האדם אינו יכול להאמין בבשורה היפה הזו אלא אם כן הוא מוותר על מחשבותיו. הדוקטרינה של הנצרות של ימינו אשר הרבה אנשים מאמינים בה היא 'שהחטא הקדמון עבר מן העולם אך חטאי היומיום נמחלים כאשר האדם מתפלל בתשובה.' בכל אופן, היא רחוקה מלהיות האמת המושלמת; למעשה זוהי בשורה מוטעית. אם הינך מאמין בכך אינך יכול להבין את התנ"ך מתחילתו ועד סופו, וככל שהזמן עובר אתה תתנסה ביותר ויותר קשיים כשתלך בעקבות ישוע. זוהי הסיבה שבין הנוצרים יש כאלה המאמינים בבשורת שונות ובאלוהים שונים.
חלק מהאנשים אומרים שהם קיבלו את שכינתה של רוח הקודש על ידי 'תפילה.' זה נשמע מתקבל על הדעת אך התנ"ך מצהיר שרוח הקודש ירדה על ישוע כמו יונה כאשר הוא הוטבל ויצא מן המים. זוהי הבשורה האמיתית ורוח הקודש באה אל אלה אשר מאמינים בבשורה זו.
בנוסף, אחדים מן האנשים אומרים שהם קיבלו את רוח הקודש על ידי שהעלו תפילות תשובה. האם רוח הקודש ניתנת פשוט לאנשים אשר מתחננים למחילה? אלוהים הוא צדיק. רוח הקודש אינה באה פשוט בגלל שהיא מרחמת עליהם. לא משנה עד כמה האנשים יתפללו או יבכו, רוח הקודש אינה יכולה לבוא אליהם. היא באה לאלה המאמינים שאלוהים ביצע את תוכניתו כדי להושיעם. עליך לזכור בליבך שלא משנה עד כמה תבכה לאלוהים או עד כמה תתפלל בחוזקה לאלוהים, אינך יכול לקבל כך את רוח הקודש. רוח הקודש באה ללא קשר לרצונו של האדם.
אפילו החלטות היסטוריות של בני האדם בעולם הזה יכולות להשתנות, אך הבשורה היפה וחוק שכינתה של רוח הקודש הם בלתי ניתנים לשינוי; זאת אומרת שהם לעולם לא יכולים להשתנות. אם האנשים אינם מבינים את הבשורה היפה, מאד קשה בשבילם לחזור לאמונה האמיתית. זוהי הסיבה שהרבה אנשים אינם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. כמה צער תרגיש כאשר הינך מאמין בישוע אך תושמד כיוון שלא הכרת את הבשורה היפה? התנ"ך אומר שבשביל אחדים מהאנשים הבשורה היפה הינה אבן הנגף של העבירות.
אם תצליח להבין את המסתוריות של טבילת ישוע בידי יוחנן, תוכל גם אתה להימחל מחטאיך ולקבל את שכינתה של רוח הקודש. הוא הושיע את כל החוטאים על ידי שהוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה. הגאולה אשר ישוע נתן לנו הייתה שיטה צדיקה לגאולה. הוא הפך למושיעם האמיתי של כל החוטאים ואישר את שכינתה של רוח הקודש.
 
 
!רק האמן בכך
 
כתוב בברית הישנה שכאשר הכהנים הטבילו את כפות רגליהם בירדן, הנהר הפך ליבשה. מספיק מופלא היה שהמים יעמדו אך יותר מופלא היה שהנהר הפך ליבשה. מקרה זה שימש כערבות לגאולת האלוהים אשר הובילה למחילת החטאים באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב. האדמה היבשה מסמלת שכל חטאי העולם עתידים להימחל הודות לטבילת ישוע ודמו על הצלב. כל החטאים יצאו מאדם הראשון לכל בני האדם אך קללת הדין הופסקה עם טבילת ישוע. עתה, כל מה שעלינו לעשות זה להימחל מחטאינו על ידי אמונה ועל ידי קבלת רוח הקודש. האם הינך מאמין בבשורה האמיתית שישוע לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו בנהר הירדן?
עליך להאמין שישוע המשיח הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם. בנוסף, עליך גם לדעת, להאמין ולהבין כד כמה חשובה היא טבילתו. אם הכהנים לא היו נכנסים לירדן, בני ישראל לא היו מצליחים להיכנס בהצלחה לארץ כנען. הצעד הראשון להיכנס לארץ כנען היה חציית נהר הירדן. לכן רק כאשר אנו חוצים את הנהר עם ארון הברית אנו יכולים להיכנס לארץ כנען. זה מלמד אותנו שהאדם יכול להימחל מחטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
התנ"ך אומר שטבילתו של ישוע הייתה עבודת האלוהים. זה גם קרה בקשר לכהנים. בדיוק כפי שמי הירדן עמדו כאשר הכהנים טבלו את כפות רגליהם במים, אנשי העולם נגאלים מחטאיהם על ידי האמונה בבשורה הזו.
שכינתה של רוח הקודש מוענקת על בסיס האמונה בבשורה היפה. טבילת ישוע ודמו על הצלב יובילו אותך לקבל את רוח הקודש ומחילת חטאים. הבשורה היפה של המים והרוח היא הכרחית על מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש.