សេចក្តីអធិប្បាយ

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-3] ( אל הרומים 8:9-11 ) מיהו נוצרי?

( אל הרומים 8:9-11 )
"ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אומנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו. ואם המשיח בקרבכם אז הגוף מת הוא בדבר החטא והרוח חיים הוא בדבר הצדקה. ואם ישכון בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה בעבור רוחו השוכן בקרבכם."
 
 
אם האדם הוא נוצרי או לא, נקבע על ידי האם רוח האלוהים שוכנת בתוכו. כיצד יכול מישהו להיות נוצרי בין אם הוא מאמין בישוע או לא, אם אין לא את רוח הקודש בליבו? פאולוס אמר שאם אנו מאמינים בישוע אין זו השאלה הכי חשובה, אלא אם אנו מאמינים בו "וגילנו את צדקת האלוהים או לא." האמונה האמיתית אשר נדרשת מהקדושים היא אמונה המוכנה לרוח שתשכון בה. נוכחות רוח הקודש שבך תקבע אם אתה נוצרי או לא.
לפיכך פאולוס אמר "כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו." הוא אמר "אין בו." אין זה משנה אם האדם הוא כומר, מטיף לנצרות, או מעורר לתשובה. אם לאדם אין את רוח הקודש בליבו, המשיח איננו שלו. אתה חייב לזכור שאם אינך מאמין בצדקת האלוהים אשר גורמת לך לקבל את רוח הקודש, אתה חוטא המיועד ללכת לגיהינום. לפיכך על כולנו להתייחס לבשורת המים והרוח אשר מכילה את דבר האלוהים.
אם רוח הקודש שוכנת בנו המשמעות היא שאנו מתנו לחטא באמצעות אמונתנו בטבילתו של המשיח. אך נשמתנו חיה בגלל שהשגנו לא מכבר את הצדקה. יותר מכך, ביום חזרתו של אדונינו, גם גוף האנוש שלנו יקבל חיים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לחשוב על האחד אשר נתן לנו את רוח הקודש.
אם אין לך את האמונה המאמינה בצדקת האלוהים, אינך שייך למשיח. אם, מצד שני, יש לך את האמונה הזו בצדקת האלוהים, רוח האלוהים תשכון בתוכך. ללא האמונה הזו, רוח הקודש לא תשלוט בך. לכן, אם אין לך את דבר הגאולה אשר מכילה את צדקת האלוהים, אינך שייך למשיח, אפילו אם כלפי חוץ אתה מתוודה ומדקלם את עקרונות האמונה של השליחים בכל תפלת יום ראשון. אם לא תהיה שייך למשיח, רוחך תקולל, ואין זה משנה עד כמה רצית לעשות טוב, זה יוביל אותך לחורבן נצחי.