דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 10-1] הקדמה לפרק 10

האם ישנם אנשים, אשר בהתמידם בצדקתם העצמית, אינם מאמינים בבשורת המים והרוח? כתבי הקודש אומרים שאנשים שכאלה, באי אמונתם בצדקת האלוהים ובהתעסקותם בצדקתם העצמית, הם אלה אשר פונים נגד אלוהים. מה אנשים אלה עושים?
האם אלוהים תכנן לתת לכל האנושות את גאולתו, אשר היא צדקת האלוהים, ושלח את ישוע המשיח מתוך בני ישראל? כמובן שכן! ישוע כה רצה להושיע כל חוטא מחטאיו עד כדי כך שהוא באל אל האדמה הזו, נצלב על הצלב וקם לתחייה מן המוות. הוא בא, במילים אחרות, להושיע את כל אלה המאמינים בו.
אלוהים האב שלח את ישוע המשיח לבני ישראל כדי להושיעם מכל חטאיהם, אך בני ישראל לא קיבלו את ישוע, צדקת האלוהים. במקום זאת הם עסקו באופן כפייתי בצדקתם העצמית. אפילו עתה, הם אינם מסוגלים לקבלו כמשיח עמם ומושיע נשמותיהם.
פאולוס אמר שישנם אלה אשר נשלחו על ידי אלוהים ושבאמצעותם הבשורה היפה יכלה להישמע. הבשורה הנשמעת ממשרתי האלוהים אשר נשלחו על ידו היא הבשורה אשר יש בה את צדקת האלוהים. אינך יכול להחמיץ את ההזדמנות. רק על ידי שמיעת בשורת המים והרוח, אשר נדרשת על ידי משרתי האלוהים היודעים ומאמינים בצדקתו, תוכל להאמין שאלוהים נתן לך את מחילת החטאים ואת צדקתו.
בשורת המים והרוח היא הידיעה הטובה ביותר והנפלאה בעולם. היא ידיעה כה טובה ונפלאה אשר הושיעה את החוטאים מחטאיהם. ידיעה טובה זו מחדשת את נשמתם של האנשים כיוון שבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים היא המזון האמיתי של הנשמות.
בבשורה הנפלאה של הגאולה אשר ניתנה על ידי אלוהים יש את הכוח למחול על חטאי כולם. לבשורת המים והרוח יש את כוח הברכה הנותנת לנו שלווה בנפשנו על ידי מחילת חטאינו.
בהתרכזם בתורת האלוהים, בני ישראל היו עסוקים ברדיפה אתר צדקתם העצמית. מכיוון שהם חשבו שצדקתם העצמית תגדל עם ציותם לתורה, הם לא קיבלו את ישוע כמושיעם. הם היו כה להוטים ברדיפתם אחר מעשי התורה כך שהם אפילו לא היו מסוגלים לסבול את צדקת האלוהים. אפילו עתה, הם נכשלים בקבלת ישוע כמושיעם ומנסים לרדוף אחר צדקתם.
האם כתבי הקודש אומרים לנו שבני ישראל פנו נגד צדקת האלוהים כדי לבסס את צדקתם שלהם? כשהוא מדבר על בני ישראל אשר עסקו באופן כפייתי בתורה, פאולוס גער באמונתם כשאמר, "כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו" (אל הרומיים 10:4).
אמונה לגליסטית הרודפת אחר צדקת האדם, אינה האמונה הנכונה לפני אלוהים. כשבני ישראל התעסקו רק בקיום החוקים של הברית הישנה, הם נכשלו בהבנה שישוע, אשר הפך לצדקת האלוהים, עתיד להיות מושיעם, ולכן פנו כנגדו. בלהיטותם להתגאות שהם היו העם הנבחר אשר דבר האלוהים ניתן להם ואשר נהגו על פיו, בני ישראל הפכו לבסוף לאומה אשר פנו נגד צדקת האלוהים.
 
 
האם אתה עוסק באופן כפייתי בחיזוק צדקתך העצמית?
 
הבעיה בקנאותם של בני ישראל לתורה, הייתה שהם נלהבו לחזק את צדקתם העצמית. בגלל צדקתם העצמית, צדקת האלוהים אשר הוקמה על ידי אדונינו נתקלה לחלוטין בהתעלמות.
התוצאה של האמונה הלגליסטית של בני ישראל הייתה שלבסוף הם פנו נגד צדקת האלוהים; כך, הם עדיין לא הבינו עד כמה באופן בלתי הפיך תוצאה זו מחריבה. איזה טוב או תועלת נותנת להם רדיפתם אחר מעשי התורה? התשוקה לנהוג על פי דבר האלוהים הפכה רק למכשול של הידיעה והאמונה בצדקת האלוהים. שוב, אנו חייבים להבין ש "הקנאות" של אלה אשר אין להם את ההבנה הנכונה של התורה רק תוליך אותם לבסוף לפנות נגד צדקת האלוהים.
כתבי הקודש אומרים לנו בבירור שלכל אלה המאמינים, ישוע הפך לסוף התורה לצדקה. אדונינו השלים את צדקת האלוהים על ידי שלקח את כל חטאי העולם עם טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, הכל כדי לנקות את החטאים גם של בני ישראל וגם של הגויים. לפיכך, בשורת המים והרוח המכילה את צדקת האלוהים, ולא את התורה, הפכה לנווה מדבר לכל החוטאים. זוהי בשורת המים והרוח אשר מחקה את כל חטאינו וסיפקה לנו עידוד אמיתי. מלבד בשורת המים ורוח כיצד היו יכולים למצוא החוטאים אלמלא כן עידוד אמיתי בליבם?
כאן בפרק אל הרומיים פאולוס אומר לנו שביסוס צדקת האדם ללא האמונה בצדקת האלוהים זהו חטא חמור. איזו בשורה הייתה בשבילנו הגויים בשורה נפלאה? זוהי הבשורה אשר אמרה לנו שאדונינו ישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו.
בשורה זו היא הבשורה הכתובה במתי 17-3:13, המעידה שישוע לקח את כל חטאי העולם: "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו." כך ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו עם הטבלתו בידי יוחנן.
פאולוס גער בלגליסטים אשר לא האמינו בצדקת האלוהים כשהוא שואל, "מי יעלה השמיימה הלא זאת היא להוריד את המשיח." במילים אחרות, השאלה הזו שואלת, "מי יכול להיוושע מחטאיו רק על ידי קיום התורה?" תכלית שאלתו של פאולוס הייתה להדגיש את הנקודה שקיום התורה לעולם לא יביא את הישועה מהחטאים. הוא אומר לנו, במילים אחרות, שאין שום דבר אשר אנו יכולים לעשות כדי לפטור את עצמנו מהחטאים.
פאולוס דיבר לעיתים קרובות באגרותיו על צדקת האלוהים. תשובת פאולוס לאמונה האמיתית נמצאת באל הרומיים 10:10 ששם נאמר, "כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה." הבשורה אשר לומדה על ידי פאולוס הייתה הבשורה האומרת לנו שאנו יכולים לקבל את צדקת האלוהים על ידי האמונה בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, אשר באמצעותם נגלית צדקת האלוהים. אנו חייבים להבין שישוע נתן לנו את בשורת המים והרוח, ואפשר לאלה המאמינים בבשורה שלוות נפש אמיתית.
 
 
האמונה באה משמיעת דבר האלוהים
 
מה פאולוס אומר לנו על אמונה אמיתית? אל הרומים 10:17 אומר, "לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה מתוך דבר האלוהים." אמונה אמיתית, במילים אחרות, באה כאשר אנו שומעים את הבשורה כאשר משרתיו, אשר באמצעותם הוא מדבר, מלמדים את דברו.
שכנועינו באמונה האמיתית באה על ידי שמיעת דבר האלוהים, וכך כדי להפוך לאנשי האמונה אנו חייבים לשמוע ולהאמין בדברו. רק על ידי שמיעת דבר האלוהים תוכל להיות לנו אמונה אמיתית ורק על ידי כך אמונתנו תוכל לגדול. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שלח לנו את משרתיו המלמדים את צדקתו.
כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח אשר ניתנה לבני האדם על ידי אלוהים, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים ולהיות עם שלווה בליבנו. הגאולה מהחטאים אפשרית רק על ידי האמונה בצדקת האלוהים אשר באמצעותה אנו נמצא שלווה לנפשנו.
האם לא נאמר לנו שצדקת אדונינו תמחה את דמעותינו ותגאל אותנו מכל מחוש וכאב? כמובן שנאמר לנו. על ידי האמונה בצדקת בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים כל כאבינו יילקחו. בשורת המים והרוח היא הידיעה הנפלאה ביותר בעולם והגשמתה של צדקת האלוהים.
אלוהים שלח את אדונינו אשר ביצע את כל הצדקה, לבני ישראל, אך בשאיפתם לצדיקות עצמית הם סירבו לפנות אליו. מה אם כן אלוהים עשה? כדי לגרות את בני ישראל לקנאה, אלוהים נתן את הבשורה, הגשמת צדקתו, לגויים כדי שיאמינו. האם אלוהים, אם כן, נתן לגויים את ההזדמנות להאמין בבשורת המים והרוח? אכן, הוא נתן להם את ההזדמנות להאמין בבשורת המים והרוח אפילו שהם לא שיחרו לפניו, לא קראו לו, ועבדו אותו הרבה פחות מבני ישראל.
זוהי הסיבה מדוע הגויים היו מסוגלים להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בידיעה הנפלאה, מילוי צדקתו. זוהי גם הסיבה מדוע כתבי הקודש אומרים לנו שצדקת האלוהים הוערצה והוללה מחוץ לישראל.
כמה אנשים למעשה מודים לישוע על שנתן לנו את בשורת המים והרוח אשר מילאה את צדקת האלוהים? אדונינו לקח את כל חטאי העולם עם הבשורה הנפלאה של המים והרוח. אך, ישנם נוצרים רבים כל כך אשר אינם מאמינים באמת הזו. האם לנו, אם כן, יש איזושהי צדיקות אשר אנו יכולים להניח לפני אלוהים? לא, אין לנו! אם כן, מדוע שלא נאמין? הם זה מכיוון שאיננו יודעים מהי הבשורה אשר ביצעה את צדקת האלוהים? אך להכיר את הבשורה זה פשוט!
גם אנו, היינו סוג של אנשים השואף לצדיקות עצמית בדיוק כמו שנהגו בני ישראל, אך אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו על ידי שנתן לנו את הבשורה הנפלאה של המים והרוח. אנו מודים לאלוהים על שנתן לנו את בשורת המים והרוח, התממשותה של צדקת האלוהים, למעננו כדי שנאמין.
 
 
אל תאמר, "מי יעלה השמיימה?"
 
פסוק 6 אומר, "אך הצדקה הבאה מתוך האמונה אומרת בדרך זו, "אל תאמר בלבבך מי יעלה השמיימה הלא זאת היא להוריד את המשיח." גם גאולתנו וגם שירות בשורת האמת נעשו לאפשריים על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח, לא על ידי מעשינו. אם לא הייתה זו אמונתנו באמת אשר מילאה את צדקת האלוהים, היינו שום דבר מלבד חוטאים אשר, כלגליסטים רודפים אחר צדקתם העצמית ורק מטרידים את אלוהים.
בדיוק כפי שגאולתנו באה על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אנו יכולים גם לחיות למען אדונינו על ידי שתהיה לנו האמונה בצדקה זו. הכוח שלנו להמשיך הלאה עם חיינו בא מתוך אמונתנו בצדקת האלוהים, שהרי הידע שלנו את הצדקה הזו בא מאמונתנו בבשורת המים והרוח.
האם ישנה איזושהי אמת מלבד האמונה בצדקת האלוהים לאלה אשר עומדים להיגאל? אין. תמצית הנצרות מרוכזת באמונה, ואין זו הגזמה להגיד שצדקת האלוהים היא הכל אודות האמונה של הנוצרים. אלה אשר הצטדקו יכולים לחיות וללמד את הבשורה באמונתם בצדקה זו. אם כן, האם אלה אשר מאמינים בצדקת האלוהים עומדים גם בפני צרות? כן. אך על ידי האמונה בצדקת האלוהים, הם יכולים להתגבר על כל הצרות כיוון שהם מאמינים ובוטחים שאלוהים יטפל בבעיותיהם. אמונה שכזו נובעת מאמונה בצדקת האלוהים.
מה לגבי אמונות אחרות אשר אינן מכילות את צדקת האלוהים? האם הן כולן סוג של אמונה מוטעית המבוססת על מעשי בני אנוש? אכן הן כך. אמונותיהם של אלה המאמינים בישוע מבלי להאמין בצדקת האלוהים, אינן אמונות נכונות.
האם אתה ואני יכולנו להיגאל מחטאינו מבלי להאמין תחילה בצדקת האלוהים? האם היינו יכולים לחיות על ידי אמונתנו באלוהים ללא שתהיה לנו אמונה בצדקתו? שני הדברים אינם אפשריים. הכוח של הצדיקים לשרת את ישוע בא מכוחה של רוח הקודש אשר ניתנת להם כמתנה על אמונתם בצדקת האלוהים. האם הינך מסוגל לחיות בעולם הזה בכוחות עצמך בלבד או על ידי נכסך הגשמיים? האם באמת אתה יכול למצוא שלוות נפש עם דברים אלה?
אנו יכולים לשרת את הבשורה בשלווה על ידי האמונה בצדקת האלוהים. לאלה המשרתים את בשורת המים והרוח יש אמונה, אומץ, כוח ושלווה. לאנשים הצדיקים אשר לא משרתים את בשורת המים והרוח, התממשות צדקת האלוהים, אין לא שלווה ולא אומץ. האם נפשם של הצדיקים זקוקה לשלווה? כן. הם זקוקים לשלווה לא רק כדי להפיץ את בשורת המים והרוח אלא גם לחיות את חייהם בהיקף מלא.
האם נפשך שלווה? אם ברצונך לחיות רק בשביל עצמך, אין סיבה שהשלווה בנפשך תצמח. מדוע תצטרך יותר שלווה של אמונה כאשר הינך צריך רק לפגוש את צרכי גופך כדי לחיות בבשר? אך אם ברצונך לשרת את אלוהים, שלוות הנפש שלך צריכה גם לצמוח. כדי לשרת את הבשורה אשר מימשה את צדקת האלוהים, אמונתך ושלוותך חייבות לצמוח ואכן הן יצמחו.
אלה המאמינים בבשורת צדקת האלוהים אחראים להפצת שלוותה בכל רחבי העולם. מכיוון שאין זה סוגיה של עניין אינדיבידואלי אלא הצורך להפיץ את שלוות הנפש אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח לכולם, עלינו לללמד את בשורת צדקת האלוהים לכל העולם. שלוות האלוהים עדין נחוצה לאחרים וגם לנו. אנו זקוקים ליותר בקשות מאלוהים בניסיון להפיץ שלווה זו לאחרים. כאשר אנו חיים כדי להפיץ את צדקת האלוהים, שלוות נפשנו רק תצמח, ואנו נמצא את המטרה הברורה והנפלאה של חיינו.
אם ברצונך ללמוד על השלווה האמיתית אשר ניתנה על ידי אלוהים, עליך לדעת ולהאמין בבשורה אשר מימשה את צדקתו. עליך להתנסות בעצמך בשלוות הנפש אשר אלוהי הכין בשבילך.
עבדת את ישוע היטב עד עתה, אך עליך להמשיך לשרתו היטב עד שתיקרא אליו, כך שאחרים יוכלו לחלוק את שלוותך. כאשר אתה מגיע לשלווה באמונתך בצדקת האלוהים, המאמינים אשר הולכים בעקבותיך לגאולה יכולים לחיות גם למען שלוות האחרים.
אלה הצעירים באמונתם טירונים בממלכת האמונה ומוגבלים ביכולתם להבינה. אך כאשר אנו חיים באמונתנו, אלה אשר מאחורינו יגיעו לבסוף להבנה, למרות שייתכן שזה ייקח קצת זמן, כיצד הגאולים חיים את חייהם בשלווה, כשהם הולכים בעקבות אמונתנו.
האם אתה מגלה שקשה ללמד את אלה אשר הולכים אחר הנהגתך כיצד לחיות באמונה? לחיים כאלה של הוראה לא מגיעים בין לילה. ייתכן שזה ייקח אפילו זמן רה מאד לפני שתוכל להובילם לסוג האמונה ההכרחית לחיים של שלווה. אך לפעמים, אלה אשר נגאלו על ידי האמונה בצדקת האלוהים ילמדו לבסוף לחיות בשלווה כאנשי אמונה, בדיוק כפי שהמאמינים הקודמים המשרתים את אלוהים מצאו את שלוות נפשם ממנו, על ידי שלמדו מאלה מאיתנו שהיו קודם.
אתם ואני, כולנו חייבים לחיות באמונה בצדקת האלוהים. הצדיקים חייבים לחיות באמונתם בכתוב. גם חיי ההוה וגם חיי העתיד שלנו חייבים להיקבע על ידי אמונה. כתבי הקודש שואלים אותנו, "ואיך ישמעו באין מגיד?" מכיוון שאנו מאמינים בצדקת האלוהים, אנו חייבים ללמד את הבשורה לעולם. באמונה, אנו יכולים להתגבר על כל האתגרים שאנו נתקלים בהם בהפיצנו את הבשורה.
חייהם של הצדיקים אשר לא חיים באמונה הם כאלה אשר איבדו את שלוות נפשם. האמונה בצדקת האלוהים מאפשרת לאנשים להגיע לשלוות נפש. כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים, ובצדקתו למען כל הדברים, תינתן לנו שלוותנו.
אתה חייב לעמוד איתן בשלוותך ובאמונתך על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אתה חייב גם להלל את אלוהים, כיוון שישוע אפשר לך לחיות בשלווה על ידי גאולת צדקתו. יהיה רצון שתחייה את חייך בהשמעת הבשורה עם אמונה באלוהים אשר ממנו קיבלת את השלווה.
האם היינו מסוגלים ללמוד מספר אל הרומיים עד כמה מושלמת צדקת האלוהים היא? אל הרומיים מסביר בפירוט מהי צדקת האלוהים. צדקת האלוהים אשר אנו מדברים עליה היא אינה צדיקות של בני אדם, אלא של אלוהים בלבד.
צדקת האלוהים היא מושלמת ויותר ממספיקה להושע את כולנו מכל חטאינו. בלקוחו את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ישוע טיפל בהם בכולם באופן מושלם. זה שאנו יכולים להאמין בישוע המשיח זה בעקבות העובדה שצדקת האלוהים היא מושלמת. מכיוון שצדקת האלוהים הזו הושיעה אותנו לגמרי מכל חטאינו, זה לגמרי הכרחי מבחינתנו להאמין בבשורה אשר מימשה את כל צדקתו.
על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אנו יכולים לחיות את חיינו כשאנו מתפעלים, מודים, ומהללים אותה. האנשים יכולים לשכון בקדושת האלוהים רק על ידי האמונה בצדקתו. על ידי האמונה בצדקה זו, נפשנו נקיה, אנו יכולים להלל את אלוהים וחיינו יכולים להיות חיים למען תהילתו.
אם צדקת האלוהים לא הייתה מושלמת לא היינו מסוגלים להיגאל מחטאינו. למרות שייתכן שחטאינו הקדמון נמחל על ידי האמונה בישוע, לכל חטא אשר נעשה ביום יום על ידנו לאחר מכן נדרש תפילות תשובה.
אך לאחר שנגאלנו על ידי האמונה בצדקת האלוהים הנראית בבשורת המים והרוח, יכולנו להבין אז שצדקת האלוהים הזו הייתה מוחלטת. זוהי הסיבה מדוע נעשיתי אסיר תודה לאין שיעור לעובדה שצדקת האלוהים אמינה ומושלמת לנצח. מכיוון שצדקת האלוהים גאלה אותנו מכל החטאים האפשריים אשר אנו יכולים לעשות במשך שנות חיינו, אנו יכולים להיוושע מחטאים על ידי האמונה בצדקתו.
אלה אשר אינם משווים את צדקת האלוהים עם הזיהום האנושי אינם יכולים להאמין בצדקתו מכיוון שהם פשוט אינם מבינים עד כמה גדולה היא. אפילו האדם המושלם ביותר הוא שום דבר כשמשווים אותו לצדקת האלוהים, וזוהי הסיבה מדוע אנו מאמינים בצדקתו ועל ידי כך מתאפשר לנו לשכון בקדושתו. אנו הופכים, במילים אחרות, לאלה אשר מהללים את אלוהים על ידי האמונה והשכינה בצדקתו.
עלינו להיות בעלי הבנה נכונה של צדקת האלוהים בליבנו – כלומר, אנו חייבים להבין שצדקת האלוהים לחלוטין ולגמרי גאלה אותנו מכל חטאינו. האם איננו עושים חטאים רבים מספור במשך חיינו? כיצד, אם כן, אלוהים ביצע את פעולת הצדק אשר גאלה אותנו ממספר עצום כזה של חטאים? הוא ביצע את אותה על ידי שבא אל הארץ הזו בדמות אדם כמונו, לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל על ידי יוחנן, מת על הצלב, וקם לתחייה מהמוות – כשביצע, בקיצור, את כל צדקת האלוהים.
כולם, צעירים ומבוגרים, עשירים ועניים, חזקים וחלשים, עושים חטאים. מי אם כן הושיע אותנו מכל חטאי העולם? זה היה ישוע המשיח אשר על ידי שביצע את צדקת האלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו. זה שאלוהים שלח את ישוע כדי לקחת לחלוטין את כל חטאינו ולסלק אותם, זה צדקת האלוהים.
שום דבר מלבד זה הוא בדיוק צדקת האלוהים אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו. צדקת האלוהים הושיעה אותנו מכל חטאי העולם בבת אחת. האם צדקתו אינה מושלמת לחלוטין? אנו מכנים את האהבה הזאת אשר אלוהים נתן לנו ואשר תימשך לא רק במשך שנות חיינו אלא גם לנצח, צדקת האלוהים.
כפי שיוחנן המטביל הצהיר כאשר הוא ראה את ישוע יום לאחר שהטבילו, "הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם" כפי שישוע אמר ליוחנן כאשר הוא סירב בתחילה להטבילו, "הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). מהי המשמעות של קטע זה? המשמעות היא, לא פחות מהאמת, שטבילת ישוע ומותו על הצלב הם צדקת האלוהים השלמה. צדקת האלוהים הזו נוטשת אותנו כאשר אנו חלשים או עם חסרונות לפני כבודו.
אנו יכולים רק להלל את אלוהים ולפארו על שפע אהבתו אשר הושיעה אותנו ואפשרה לנו לשכון בצדקתו. אלה המאמינים בצדקת האלוהים נוכחים לחיות למען צדקתו במשך שארית חייהם. זה הרבה יותר טוב בשבילנו לבטוח באלוהים מאשר בבן אנוש או בעולם. חיים יפים הם חיים המשמיעים את בשורת הגאולה המושלמת מחטאים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לדעת בהחלט ולהאמין בצדקת האלוהים.
אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים יעידו, "ישוע לקח את כל חטאיי על ידי שהוטבל בידי יוחנן! והוא נשפט במקומי בשביל כל חטאי העולם!" כאשר אנו מאמינים בצדקת האלוהים, אנו יכולים רק להודות לו על ברכות שכאלה.
כאשר הינך מועד בגלל חולשותיך, נכשל בחטא בגלל בשרך, וכאשר ידיך נרפות ואתה נבוך בגלל חטאיך, תסתכל לעבר צדקת האלוהים אשר עשתה אותך שלם. האם צדקת האלוהים לא עשתה אותנו צדיקים? האם ישוע המשיח לא לקח לחלוטין את חטאינו באמצעות טבילתו? האם גאולתו לא הושיעה אותנו מכל חטאינו אפילו אלה אשר יבוצעו בעתיד?
רק כאשר אנו מאמינים שישוע המשיח הושיע אותנו לגמרי ולחלוטין אנו מאמינים בצדקת האלוהים. רק כאשר אנו מאמינים בצדקת האלוהים אנו מוצדקים. אלה אשר מאמינים בצדקת האלוהים יכולים להפוך לכלי צדקתו. המושלמות של צדקת האלוהים היא מוחלטת. אלה המתמידים בצדקתם העצמית בעוד הם מתעלמים מצדקת האלוהים, הם רק טיפשים היושבים על חורבנם ואשר יקוללו על ידי אלוהים.
 
 
שים לב לאמרתו של פאולוס, "יש להם קנאה לאלוהים אך לא בדעת."
 
כיצד אנו יכולים לחיות חיי אמונה, להיגאל ולהפוך לאנשי האלוהים אם נישאר בורים לגבי צדקתו? אלה אשר נהוגים על פי התורה חייבים לדעת שחטאיהם יובילו אותם לחורבנם ולהיות אסירי תודה שצדקת האלוהים הושיעה אותם לחלוטין. ישוע הפך למושיענו, אשר אנו מאמינים בו, ואנו מפארים אותו מכיוון שאנו יודעים ומאמינים בצדקת האלוהים. רק על ידי האמונה בצדקתו אנו הופכים לילדיו, חפי חטא, ומקבלים חיי נצח. אלה המתימרים להאמין בישוע וחיים חיי אמונה, אך עדיין נשארים בורים לדבי צדקת האלוהים, יקוללו.
פאולוס העיד באל הרומיים שבני ישראל, בהיותם בורים לגבי צדקת האלוהים, ניסו לחזק את צדקתם העצמית, ובעשותם כן, המרו את צדקת האלוהים. גם הם חייבים להאמין בצדקת האלוהים.
אנו חייבים להאמין שאלוהים גאל אותנו מחטאי העולם. כל חטאינו כלולים בחטאי העולם האלה. כל החטאים האלה נעלמו עם ההוצאה לפועל של צדקת האלוהים. האם אתה מאמין באמת הזו?
 
 
"כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו"
 
צדקת האלוהים היא סוף התורה. הסיבה היא מכיוון שישוע המשיח ענה על כל דרישות התורה על ידי שלקח את כל חטאי העולם עם טבילתו וצליבתו.
ללא ספק תוצאת החטא היא מוות, אך כתוב שצדקת האלוהים היא סוף התורה. מדוע? זה מכיוון שאלוהים האב הושיע אותנו לחלוטין על ידי ששלח את בנו היחיד אל הארץ כדי להיטבל ולקחת את כל חטאי בני האדם, למות על הצלב, ולקום לתחייה מן המוות.
להאמין בצדקת האלוהים בליבך ולקיים את צדקת התורה הם שני דברים שונים. האם קיבלת את מחילת חטאיך על ידי מעשים? האם קיבלת את גאולתך על ידי המעשים הטובים שלך? כל שאר הדתות בעולם מלמדות שהדרך לטפל בחטאיך זה על ידי עשיית מעשים טובים. הבנת הבודהיסטים את החטא, למשל, מלמד שאתה יכול להיגאל מהחטאים של חייך הקודמים על ידי עשיית מעשים טובים בחייך הנוכחיים. האם זה הגיוני לפי דעתך?
בן האדם נולד רק פעם אחת ומת רק פעם אחת והמשפט יגיע לאחר מכן. מכיוון שכולם נולדים בעולם זה רק פעם אחת וחוזרים לאלוהים לאחר מכן, אף אחד אינו יכול לחזור אל הארץ במחזור חיים אחר. זוהי הסיבה מדוע בני האדם חייבים להיגאל על ידי האמונה בצדקת האלוהים בעוד הם על הארץ הזו. מה הם ההבלים האלה של לימוד הקרמה בבודהיזם?
להאמין שאנו נגאלנו מחטאים זה להאמין בצדקת האלוהים. להאמין בצדקת האלוהים זה להאמין רק בצדקתו בלבד, ולא רק במעשינו שלנו. כיצד אם כן צדקת האלוהים מדברת? כפי שכתוב בספר אל הרומיים היא מדברת בדרך זו, "אל תאמר בלבבך מי יעלה השמיימה?" זה מכיוון שצדקת האלוהים נמצאת בליבו של האדם על ידי האמונה, ולא על ידי איזשהו כוח פיזי.
אנו הופכים לילדי האלוהים וחפי חטא אשר מקבלים חיי נצח על ידי האמונה בצדקת האלוהים. מכיוון שאיננו יכולים לפתור את חטאינו בכוחות עצמנו, לא משנה עד כמה מעשים טובים נעשה, מאמצינו לבסוף יהיו כעוד חטאים לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע עלינו לנטוש אמונות שכאלה בעצמנו ובמקומן להאמין בצדקת האלוהים כדי לחתור אל צדקתו. יש אנשים השואלים, "האם איננו יכולים להיוושע רק על ידי האמונה בישוע אפילו אם אנו לא בקיאים בצדקת האלוהים? האם לא כתוב שכל מי שקורא בשמו של ישוע ייוושע?" אך ישועה אינה באה פשוט על ידי קריאה בשם ישוע, אלא על ידי ידיעה ואמונה שלמה בצדקת האלוהים.
 
 
כל המאמין בצדקת האלוהים לא יבוש
 
פסוק 11 אומר, "כל המאמין בו לא יבוש." מה המשמעות של קטע זה? כל המאמין בו לא יבוש מכיוון שהוא מאמין בצדקת האלוהים. "כל המאמין בו," מתייחס למאמינים בצדקתו.
מה לגבי הקטע, "כי כל אשר יקרא בשם יי ימלט"? המשמעות היא שאלה היודעים ומאמינים בבשורת המים והרוח קוראים לישוע כיוון שהם מאמינים בו כאלוהים המושיע. כפי שקיבלנו את ישועתנו באמצעות צדקת האלוהים, אנו מאמינים שגאולתנו ניתנת על ידי האמונה באמת הזו.
ללא האמונה הזו, במילים אחרות, לא משנה כמה פעמים נקרא בשם ישוע לריק, אנו לא ניוושע מחטאינו. מכיוון שכתבי הקודש כולם מדברים על צדקת האלוהים בישוע, קריאה בלבד בשם ישוע לא תביא לנו את גאולתנו.
התנ"ך מספר לנו על צדקת האלוהים ממש מהתחלה. כפי שכתוב בספר בראשית, אלוהים שם את עץ החיים ואת עץ הדעת טוב ורע בגן עדן, ואמר לאדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת. מה שאלוהים עשה זה לדרוש מהם להאמין בדברו. אלוהים, במילים אחרות, אמר להם לאכול מעץ החיים כדי להשיג חיי נצח.
דבר האלוהים אומר, "צדיק באמונתו יחיה." גם אנו, חיים באמונתנו בצדקת האלוהים במשך חיינו – מלכתחילה כאשר האמנו בו לראשונה שיושיע אותנו כאשר נקבל את הגאולה, ולבסוף, עד שנגיע למלכות האלוהים.
הרבה נוצרים בעולם הזה אומרים שהגאולה מהחטאים ניתנת על ידי האמונה בישוע, אך למעשה, הרבה מהם לא נגאלים מחטאיהם מכיוון שהם נשארים בורים לגבי צדקת האלוהים. מהי התוצאה כאשר אנשים מאמינים בישוע מבלי לדעת את צדקת האלוהים? אנשים שכאלה יכולים להיראות מבחוץ כמאמינים מסורים באמצעות עבודתם ותפילתם. אך מכיוון שהם בורים לגבי צדקת האלוהים, הם ישארו רק כעוסקים במקצוע של דת וגם כחוטאים שלא נגאלו.
רבים מהקהילה הנוצרית וגם מבני ישראל נשארים בורים לגבי צדקת האלוהים, ולפיכך לא מצייתים לצדקתו. אלה המאמינים בישוע, אך אינם מאמינים בצדקת האלוהים, רומסים את הצדקה הזו. אין זה על ידי עשיית מעשים טובים, נתינת תרומות גדולות או פעולות אחרות של עצמם לפני אלוהים שהמאמינים בישוע, כל עוד הם בורים לגבי צדקת האלוהים, מקבלים את הצדקה הזו.
אלה המאמינים בצדקת האלוהים מאמינים בה, ללא קשר באיזה נסיבות הם ימצאו את עצמם ולכן חיים חיים של הלל והודיה למען תהילת האלוהים. לאלה מאיתנו המאמינים בצדקת האלוהים, ככל שחסרונותינו מתגלים יותר, כך צדקתו זוהרת יותר בבוהק לפני נשמתנו. אני מתפלל שגם לך תהיה התעוררות שכזו.
האם אנו יכולים לקבל את צדקת האלוהים מכיוון שבדרך כלשהי יש איזושהי צדיקות בבשרנו? כמובן שלא! אין שום דבר הגון בנו, מלבד צדקת האלוהים. מכיוון שאלוהים הושיע אותנו לגמרי מחטאינו עם צדקתו, אנו מאמינים ומהללים צדקה זו. צדקתו הושיעה אותנו לחלוטין מחטאינו.
אל תיפול לאמונה של מעשים כאשר אתה עומד בפינה חשוכה של חייך, אלא האמן תמיד בצדקת האלוהים, בלי קשר לנסיבות שלך. צדקת האלוהים מושלמת לנצח. כולם בעולם הזה חייבים להכיר את צדקתו, והם חייבם להאמין בה על ידי ציות לבשורת המים והרוח. מכיוון שרבים מהמתימרים להאמין בישוע עדיין חיים רק על ידי צדקת התורה, הם חייבים לוודא שהם מכירים את צדקת האלוהים.
פאולוס הסיק ואמר שבשורת המים והרוח מילאה את צדקתו. ללא הידע של הבשורה האמיתית של אלוהים, אף אחד לא יוכל להסביר מהי צדקתו. אנשים שכאלה יכולים להגיד, "ישוע הוא מושיעי אשר מת על הצלב, קם מהמוות, והושיע אותי מחטאיי." אך הם יוסיפו שהם חייבים להעלות תפילות תשובה על חטאי היומיום שלהם, וכדי להפוך למושלמים, הם חייבים להתקדש באופן הדרגתי.
אתה חייב להכיר קודם את עצמך כדי להכיר את צדקת האלוהים. אם תכיר גם את עצמך וגם את צדקת האלוהים, לא תהיה לך ברירה מלבד מלהאמין בצדקתו, מכיוון שתבין עד כמה נעלית, גדולה ויקרה צדקת האלוהים היא בהשוואה לעצמך. אם לא תכיר את צדקתו, אתה תעסוק באופן כפייתי בצדקתך שלך. אלה העוסקים באופן כפייתי ברדיפה אחר צדקתם העצמית, אינם מצייתים לצדקת האלוהים, כיוון שהם רק מעוניינים לרדוף אחר צדקתם העצמית.
אנו חייבים להכיר את צדקת האלוהים לפני שנוכל להאמין בה ולתת לה תודה. על ידי ידיעת צדקת האלוהים, אנו יכולים להאמין שישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שנשא אותם על עצמו עם טבילתו ומת על הצלב. אם היינו יכולים להצטדק על ידי מעשינו שלנו, לא היינו זקוקים לישועה של צדקת האלוהים. אך כאשר אנו מבינים שאין זה אפשרי, אנו יכולים להעריך אף יותר את צדקתו כיוון שאלוהים הושיע אותנו, אנו אשר לא יכולנו לחיות את חיינו בהתבססות על מעשים טובים.
האם כל מחשבותיך ומעשיך טובים? כמובן שלא. מכיוון שיש לנו הרבה חסרונות אלוהים הושיע אותנו לגמרי על ידי צדקתו. מכיוון שהאמונה בצדקת האלוהים הושיעה אותנו, אנו משתוקקים להשמיע את צדקתו לכל אלה בעולם אשר אינם מכירים אותה.
אדם אשר לא מכיר את עצמו מוצא פגמים באחרים ומדבר בהם סרה. אך אם הוא היה מאמין בצדקת האלוהים, הוא היה חייב בגאווה לפרסם צדקה זו ואסור היה לו להתגאות בצדקתו שלו. אך אלה אשר לא מאמינים בצדקת האלוהים חוטאים חטא של הוצאת דיבה על צדקתו. אלוהים ישפוט אותם על חטאיהם.
אלוהים שלח את בנו אל האדמה הזו ונתן לך את צדקתו. כיוון שאנו מתקרבים לאחרון הימים, אל לנו להתווכח אחד עם השני על צדקת התורה של מי טובה יותר או גרועה. אל לאלה המאמינים בצדקת האלוהים להתייחס לבשרם אלא עליהם רק להודות לאלוהים על ידי האמונה בצדקתו.
 
הבה נודה לאלוהינו אשר הושיע אותנו לחלוטין על ידי צדקתו. מכיוון שצדקת האלוהים מחלה על כל חטאיך, אל לך להיות כמו אלה אשר פנו נגד אלוהים ברדיפתם אחר צדקתם העצמית. *