דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 11] האם ישראל תיוושע?

אל הרומים 11:1 אומר, "ובכן אומר אני הכי זנח האלוהים את עמו חלילה כי גם אנוכי בן ישראל מזרע אברהם למטה בנימין." במילים אחרות, אלוהים לא זנח את בני ישראל, שהרי פאולוס בעצמו היה מבני ישראל.
אלוהים אמר באל הרומים 5-11:2, "לא זנח האלוהים את עמו אשר ידעו מקדם או הלא תדעו את אשר הכתוב אומר באליהו כאשר קרא אל האלוהים על ישראל לאמר. יי את נביאך הרגו ואת מזבחותיך הרסו ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי. אבל מה ענה אותו מענה אלוהים השארתי לי שבעת אלפים איש אשר לא כרעו לבעל. וכן גם בעת הזאת נותרה שארית על פי בחירת החסד."
כפי שאלוהים אמר לנו שיהיו הרבה מבני ישראל אשר יבואו אליו על ידי האמונה בישוע, הרבה יהודים ייוושעו מחטאיהם. אנו חייבים להאמין שכאשר סוף הזמנים יגיע, מספר גדול של גויים יגאל מחטאיהם על ידי האמונה בצדקת האלוהים ויבוא אל ישוע המשיח.
פאולוס שאל, "הלא תדעו את אשר הכתוב אומר באליהו?" כאן, פאולוס מתייחס לעובדה שלבסוף יהיו הרבה מבני ישראל אשר יבטחו בצדקת האלוהים אשר תיקח את חטאיהם. עם דבר האלוהים שנאמר לאליהו, כתבי הקודש אומרים לנו שהרבה מבני ישראל יקבלו את ישוע המשיח כמושיעם. אנו מאמינים בכתוב הזה.
בכתבי הקודש, המספר "7" מסמל שלמות. אלוהים ברא את העולם הזה בשישה ימים ונח ביום השביעי. אלוהים הבטיח להשאיר שבעת אלפים אנשים אשר לא כרעו לבעל. המשמעות היא שיהיו הרבה מבני ישראל אשר יקבלו גאולה מחטאיהם על ידי קבלתם את ישוע המשיח כמושיעם.
בהסבירו את הקשר בין בני ישראל לגויים, פאולוס האמין שהרבה מתוך בני ישראל ייוושעו.
 
 
הנכשלו למען יפלו?
 
פאולוס אמר באל הרומיים 12-11:6 שאם בני ישראל היו מקבלים במלואה את העובדה שישוע היה מושיעם, לא היתה תקופת ישועת הגויים. מכיוון שבני ישראל לא קיבלו את ישוע כמושיעם, אלוהים אפשר לגויים לקבל את ההזדמנות להיוושע על ידי בשורת המים והרוח. על ידי זה, אלוהים התכוון שבני ישראל יקנאו בגויים, אשר האמינו בישוע והפכו לילדיו. בני ישראל יתחילו אז להאמין בישוע כמושיעם ולבסוף יקבלו את העובדה שישוע המשיח הוא אכן המשיח.
 
 
אם השורש קדוש כך גם הענפים
 
אל הרומיים 11:13 אומר, "כי אליכם הגויים אני מדבר וכפי אשר שליח הגויים אני את שירותי אפאר." פאולוס אמר שהוא פיאר את שירותו כשליח הגויים. הוא רצה להושיע את אנשי בשרו ודמו על ידי לגרותם לקנא בגויים הנולדים מחדש.
"כי אם געילתם ריצוי לעולם מה אפוא תהיה אספתם הלא חיים מן המתים. ואם התרומה קודש כן גם העיסה ואם השורש קודש כן גם הענפים." (אל הרומיים 16-11:15). המשמעות של קטע זה היא שאם אברהם, השורש של בני ישראל, נושע וקיבל את צדקת האלוהים על ידי האמונה בדברו, אז יהיה זה עדיין אפשרי שבני ישראל, הענפים של אברהם, ייוושעו.
יחד עם זה, פאולוס הזהיר את הגויים הנולדים מחדש שאל להם להיות גאים כיוון שהם הפכו לאנשי האלוהים הקדושים כמו ענפים שבורים של עץ זית בר אשר מושתלים בעץ זית מטופח. כפי שאל הרומיים 11:18 אומר, "אל תתפאר על הענפים ואם תתפאר דע שאינך נושא את השורש כי אם השורש הוא נושא אותך."
אנו הפכנו לילדי האלוהים כיוון שנושענו מחטאינו על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אך אם ננטוש את צדקת האלוהים, גם אנו נינטש. איננו יכולים לעשות כן כיוון שישוע המשיח מילא את כל צדקת האלוהים כדי להושיענו מכל חטאינו, ומכיוון שאכן נושענו מכל חטאינו. אנו נושענו על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים המוחלטת, לא על ידי מעשינו. אנו, הגויים, נעשינו לעמו באמצעות אמונתנו בצדקתו, והחלפנו את הענפים השבורים של בני ישראל.
 
 
אנו יכולים לעמוד איתן כי אנו מאמינים בצדקת האלוהים
 
לכן, על ידי האמונה בצדקת האלוהים, גם הנוצרים וגם היהודים יכולים להישתל בישוע כעמו. אם לא נאמין בצדקת האלוהים, ללא ספק נמות בגלל חטאינו על ידי דינו הצודק. אלוהים הזהיר קודם את בני ישראל אך גם אנו איננו פטורים מאזהרה זו.
אלוהים ריחם עלינו, הגויים, והושיע אותנו לגמרי עם צדקתו. אלה היודעים ומאמינים בצדקת האלוהים נושעים מכל חטאיהם. כל הנוצרים של היום ילכו לחורבן אם הם לא יאמינו בצדקת האלוהים אשר הושיעה אותם באופן מושלם, אפילו אם יתוודו שישוע הוא מושיעם.
אל הרומיים 24-11:23 אומר, "וגם המה אם לא יעמדו במרים יורכבו כי יכול האלוהים לשוב להרכיבם. כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער והורכבת שלא כטבע בזית טוב אלה היוצאים ממנו על אחת כמה וכמה שיורכבו בזית שלהם." לאלוהים, במילים אחרות, יש את הכוח להוביל את כולם להיות בעלי אמונה בצדקתו. כוח זה הובטח בצדקת האלוהים באמצעות בשורת המים והרוח.
גם בשביל בני ישראל וגם בשביל הגויים, המעשים אינם מובילים אותם להיות ילדי האלוהים. אדרבה, הם יכולים להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בצדקתו ובהבטחתו לעשות אותם לעמו. צדקת האלוהים אינה כוללת לגמרי את צדקת התורה. באמצעות צדקת האלוהים, גם בני ישראל וגם הגויים ברחבי העולם ייוושעו על ידי אמונתם. זוהי ברכת הישועה הנפלאה של אלוהים אשר התבצעה באמצעות הבשורה אשר נפוצה על ידנו. כוח זה של אלוהים הוא הבטחת האמונה שלו אשר נעשתה בצדקתו.
הבה נסתכל באל הרומיים 27-11:26, "ובכן כל ישראל ייוושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב. ואני זאת בריתי אותם בהסירי חטאתם."
אלוהים הבטיח שהוא לבסוף יושע את בני ישראל בסוף הזמנים. לפיכך, אלוהים עצמו הבטיח לסלק את הלכלוך והרשע מראשם של בני ישראל ולגרום להם להאמין בישוע המשיח כמושיעם. למרות שאבותיהם היו נאמנים, בני ישראל בעצמם לא קיבלו את הישועה. אך אלוהים החליט שהם ייוושעו בעתיד הקרוב על ידי שיגע בליבם ויגרום להם להאמין בצדקתו.
 
 
האלוהים הסגיר את כולם ביד המרי למען יחן את כולם
 
הבה נקרא פסוק 32 אשר הוא פסוק מאד עמוק. "כי האלוהים הסגיר את כולם ביד המרי למען יחן את כולם." כולם מורדים ומתייצבים נגד אלוהים. אף אחד אינו יכול לציית לו לחלוטין, אך הסיבה שאלוהים כלא אותנו באי ציות היא כדי שהוא יוכל לתת לנו רחמים ואהבה. זוהי אמת מאד מפתיעה ונפלאה.
באמצעות קטע זה, אנו יכולים להבין מדוע אלוהים סגר את בני האדם באי ציות. עד כמה גדולה השגחתו! אלוהים מינה אותנו ממרים על מנת להלבישנו בצדקתו המשולמת ואהבתו הרחומה. אנו יכולים רק להאמין להודות לו על מטרתו הנפלאה. אפילו את בני ישראל אלוהים סגר במרי כדי להעניק להם את אהבת צדקתו. בני ישראל עדיין בזים לישוע מחשיבים אותו כמעמד נמוך מנצרת, בעוד הרבה מהגויים הנוצרים משתמשים בו כאמצעי לעשיית כסף.
לאלה אשר לא מצייתים לאהבתו הרחומה של אלוהים אין ברירה אלא להישלח לגיהינום. אלוהים כבר הכין את הגיהינום הבוער למענם, אך הוא אינו יכול לשאת לראות אנשים ההולכים לגיהינום, כיוון שיש לו רחמנות גדולה עליהם. "כיצד אני יכול לשלוח אותך לגיהינום?", לאחר שמספר עצום של גויים באו תחת ישועתו, רבים מבני ישראל יאמינו בישוע כמושיעם, כאשר מתנגדי המשיח ירדפו אותם במשך המחצית הראשונה של שבע השנים של הצרה. בעתיד, מספר גדול של מאמינים אשר יתוודו על ישוע כצדקת האלוהים יקומו מתוך בני ישראל.
"כי האלוהים הסגיר את כולם ביד המרי למען יחן את כולם." קטע נפלא זה מסביר שאלוהים אפשר לכל החוטאים להיוושע על ידי האמונה בצדקתו.
אלוהים אמר לפאולוס שהוא יגרום לבני ישראל לעשות תשובה ולהאמין במשיח כאשר מספר גדול של גויים ימותו מות קדושים בזמן הצרה. כפי שפאולוס אומר באל הרומיים 11:33, "מה עמוק עושר חוכמת אלוהים ועושר דעתו משפטיו מי יחקור ודרכיו מי ימצא."
כל החוכמה והשגחה אלוהית באות מאלוהים. הוא עשה את כל בני האנוש יצורים לא מושלמים מבראשית. זה מראה על חוכמת האלוהים, אשר אפשר לנו לקבל את ישועתו. בגלל זה, האמונה בו בסוף הימים תושיע אף את בני ישראל. לכולנו לא הייתה ברירה אלא להיות מושלכים לאשפה ולאש, אך אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו עם צדקתו אשר תוכננה ובוצעה על ידו. אלוהים רצה שכל החוטאים ייוושעו על ידי טבילת ישוע ודמו, בהתאם לשיטת הקורבן במשכן אשר בברית הישנה, כאשר כל המין האנושי נעשה לחוטא כשפותה על ידי השטן והפר את תורת האלוהים.
כיצד אם כן מישהו יכול להעיז לעמוד נגד חוכמת האלוהים? "הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן." מי יכול להבין את האמת הזו, שאלוהים הסגיר אותנו במרי על מנת לתת לנו את רחמיו? כיצד יכול מישהו להעז ולהגיד שהוא שגה כשנהג כך? אף אחד! כל התהילה וההשגחה האלוהית הן שלו לעד ולעולמים.
פאולוס השליח כשהוא מלא ברוח הקודש כתב, "כי מי תיכן את רוח יי ואיש עצתו יודיענו. או מי הקדימו וישולם לו. הלא הכל ממנו והכל בו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן" (אל הרומיים 36-11:34).
למרות שאנו מלאים בחסרונות אנו חיים כדי להפיץ את בשורת צדקת האלוהים. אלה המתייצבים נגד בשורה זו של צדקת האלוהים הם אויביו. זה נכון! אנשים אלה יכולים אף לקום מאיתנו, לכן עלינו להתפלל ולהיות ערניים שאף אחד מאיתנו לא ייפול לתוך פיתוי שכזה. אסור לנו תחת כל נסיבה שהיא להתייצב נגד הבשורה. אל לנו לעולם לפנות נגד בשורת המים והרוח עם לב שלא מאמין. אלה אשר יתייצבו נגדה ייחרבו בעולם הזה ובעולם הבא.
הזמן שבני ישראל יאמינו בישוע קרוב. עד כמה נפלא זה יהיה אם שישה מיליארד אנשים על האדמה הזו יחזרו לאלוהים ויקבלו ישועה? אל לצדיקים, המאמינים בצדקת האלוהים, להסתכל רק על המצב הנוכחי, אלא להסתכל גם על עבודת האלוהים אשר תוכננה למען בני ישראל ולהכין את אמונתם להיכנס ולחיות בשמים ובארץ החדשים. על הצדיקים לחיות תמיד באמונה ובתקווה.
אני מודה לאלוהים כיוון שאני יודע שהיום בו בני ישראל יאמינו במשיח כמושיעם קרוב.
בוא במהרה ישוע אלוהים!