শিক্ষা

Temat 12: Listy Boga do nas w dobie koronawirusa

[12-1] ( Objawienie Jana 4 ) Nie należymy do tego świata, ale do Nieba

( Objawienie Jana 4 )
„Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. 
I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga. 
Przed tronem było też morze szklane podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: 
Święty, święty, święty, 
Pan Bóg Wszechmogący, 
ten, który był i który jest, i który ma przyjść. 
A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków; Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: 
Godzien jesteś, Panie, 
wziąć chwałę i cześć, i moc, 
ponieważ ty stworzyłeś wszystko 
i z twojej woli trwa i zostało stworzone.”
 

Słyszałem, że ostatnio odwiedzający naszą stronę internetową pobierali wiele naszych dwujęzycznych książek elektronicznych. Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy książki dwujęzyczne, pobrało je co najwyżej kilka osób, ale cieszę się, że jedynie wczoraj pobrało je czternaście osób. Kraje na całym świecie mają swoje własne unikalne języki, a my stworzyliśmy książki dwujęzyczne, aby ludzie mogli je czytać, porównując tekst w dwóch językach jednocześnie. Ponieważ te książki są bardzo popularne wśród ludzi z całego świata, chciałbym, abyśmy w nadchodzących dniach opublikowali więcej książek dwujęzycznych. W rzeczywistości na świecie jest wielu ludzi, którzy używają dwóch lub więcej języków. Jest też wiele krajów, w których dzieci i rodzice z tej samej rodziny mówią różnymi językami, więc myślę, że nasze dwujęzyczne e-booki będą bardzo pomocne dla takich rodzin. Im więcej będziemy publikować dwujęzycznych e-booków, tym więcej ludzi na całym świecie je pobierze i tym bardziej wzbogacą się ich dusze dzięki Słowu ewangelii wody i Ducha. Nie mogę tu mówić o każdym przypadku, ale niektórzy pobrali dziesiątki e-booków, więc mam duże oczekiwania. W końcu co ci ludzie zrobią po pobraniu naszych e-booków? Podzielą się nimi z wieloma innymi osobami. Ci ludzie również zobaczą przemianę swoich serc. Dlatego pracujemy jeszcze bardziej, dziękując Panu za Jego sprawiedliwą pracę.
Właśnie przeczytaliśmy cały rozdział 4 Objawienia Jana. Jakiś czas temu mieliśmy błogosławieństwo dzielenia się przesłaniem apostoła Jana dla Siedmiu Kościołów Azji. Apostoł Jan, który napisał Księgę Objawienia, jest uczniem Jezusa, który napisał również Ewangelię Jana, jedną z czterech kanonicznych Ewangelii, a także I, II i III List Jana.
Był najbardziej umiłowanym uczniem Jezusa ze wszystkich i pod koniec swojego życia był prześladowany przez rzymskiego cesarza i zesłany na wyspę Patmos. Ponieważ ojczyzna apostoła Jana, Izrael, była wówczas pod panowaniem Rzymu, dość często zdarzało się, że ci, którzy sprzeciwiali się rzymskim rządom, byli więzieni i znosili cierpienia. Apostoł Jan przeciwstawił się Rzymowi, odmawiając udziału w kulcie cesarza, więc rzymscy urzędnicy zesłali go na wyspę Patmos i przetrzymywali tam jako więźnia. Ale na wygnaniu na wyspie Patmos apostoł Jan mógł mieć głęboką społeczność z Jezusem, więc to cierpienie było dla niego błogosławieństwem i właśnie tam napisał Księgę Objawienia. To na tej wyspie Bóg pokazał apostołowi Janowi, co wydarzy się w przyszłości. W ten sposób, chociaż sprawiedliwi również od czasu do czasu napotykają trudności, Bóg działa we wszystkim, aby zapewnić im błogosławieństwo z tych trudności.
To dzięki Bożej opatrzności Jego objawienie, które zostało objawione apostołowi Janowi, zostało nam dzisiaj przekazane. Kiedy czytamy list objawienia, który napisał apostoł Jan, dobrze rozumiejąc jego pochodzenie, możemy być spokojni, wiedząc, jak Bóg nas poprowadzi. Cierpienie, które znosimy, pomaga nam jeszcze bardziej podążać za Panem.
 
 
„Pokażę ci, co się ma stać”

Na wyspie Patmos Bóg pokazał apostołowi Janowi, jak zmieni się ten świat. Apostoł Jan, zmęczony wygnaniem, modlił się do Boga, a podczas modlitwy był prowadzony przez Ducha Bożego i był w stanie usłyszeć i zobaczyć objawienie Nieba. Jest napisane: „Pokażę ci, co się ma stać potem” (Objawienie Jana 4:1).
W Objawieniu Jana 4:1-11 Bóg mówi o niebiańskim królestwie, które apostoł Jan, w zachwyceniu Ducha Świętego, ujrzał swymi oczami i sercem. Ujrzał tam tron Boży, dwudziestu czterech starszych siedzących na swoich tronach ze złotymi koronami na głowach oraz cztery żywe stworzenia, każde z sześcioma skrzydłami i pełne oczu z przodu i z tyłu. Dniem i nocą te żywe stworzenia bez wytchnienia powtarzały:
„Święty, święty, święty, 
Pan Bóg Wszechmogący, 
ten, który był i który jest, i który ma przyjść” (Objawienie Jana 4:8). To, co Biblia mówi tutaj: „który ma przyjść” – mówi o Jezusie Chrystusie. Oznacza to Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i Ducha i który zbawił nas wszystkich, ludzi, od grzechów tego świata.
Kiedy cała ludzkość wpadła w grzechy tego świata i była przeznaczona na śmierć, Pan przyszedł na tę ziemię i raz na zawsze zbawił ludzkość od jej grzechów przez ewangelię wody i krwi. Tym Panem jest Jezus Chrystus. Po zakończeniu tego dzieła Jezus ukazał się Swoim uczniom po zmartwychwstaniu i powiedział: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Ewangelia Mateusza 28:18). Pan jest Władcą nieba i ziemi. Jest nie tylko Zbawicielem grzeszników, ale także Władcą, który panuje nad Szatanem i sprawiedliwymi. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli jasne zrozumienie panowania Jezusa i z tym zrozumieniem żyli wiarą aż do dnia, w którym spotkamy Pana.
W starożytnych dniach Starego Testamentu ofiarowano modlitwy tylko Bogu Jahwe, ale w czasach Nowego Testamentu wiemy, że nasze modlitwy są wysłuchane, kiedy modlimy się również do Jezusa Chrystusa, który jest samym Bogiem. Jezus Chrystus powiedział, że dał wszystkie te błogosławieństwa nam, wierzącym w ewangelię wody, krwi i Ducha.
W 4 rozdziale Objawienia Jana Pan pokazuje nam, jak rządzi i panuje nad wszystkim, od panowania na niebie po panowanie na ziemi. Wszyscy ludzie powinni pochylić głowy przed wielkością Jezusa Chrystusa i Jego mocą oraz wielbić Go i chwalić. Ponieważ włożyliśmy miłość Bożą, możemy Go wielbić przez wiarę.
Jezus Chrystus jest rzeczywiście godny chwały ze strony wszystkich Swoich stworzeń i aniołów. W dawnych czasach objawionych imion Boga było kilka, w tym Jahwe, co oznacza „Jestem, który Jestem”, oraz Elohim (אֱלהִים), co oznacza Bóg Wszechmogący. Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, który stworzył wszystko w niebie i na ziemi oraz który rządzi i panuje nad wszystkimi Swoimi stworzeniami. To właśnie pokazuje nam wszystkim dzisiejszy fragment Pisma Świętego. Mówi nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, że Jezus jest samym Bogiem, godnym naszej chwały i czci. Nie brakuje Mu niczego, abyśmy Go czcili, gdyż zbawił nas przez ewangelię wody i krwi, a Jego cześć i chwała są bezgraniczne.
Kiedy Pan powróci na tę ziemię, weźmie sprawiedliwych, którzy nadal będą żyć na tym świecie, do Swojego Królestwa – to znaczy do Królestwa Niebieskiego – podczas gdy będzie sądził wszystkich, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Władcą, i przeciwstawiają się Mu. Ci ludzie zostaną odpowiednio osądzeni za ich czyny i niewiarę.
Jezus Chrystus może nas zabrać do Królestwa Niebieskiego, ponieważ ma moc zbawić was i mnie od wszystkich grzechów tego świata raz na zawsze. Ponieważ On raz na zawsze poniósł grzechy świata przez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, i ponieważ raz na zawsze zapłacił za wszystkie nasze grzechy, przelewając Swoją krew na Krzyżu, mógł uczynić nas doskonałymi. Ukończył Swoje dzieło zbawienia, wskrzeszając wszystkich na tej ziemi, którzy wierzą w tę Prawdę. Teraz nasz Pan Jezus Chrystus siedzi na Swoim niebiańskim tronie i czeka na nas, przygotowując Królestwo Niebieskie dla całego Swego ludu.
Jezus jest Władcą wszystkiego w niebie i na ziemi, i jest Panem nieba i ziemi. Jezus Chrystus jest nie tylko Zbawicielem ludzkości, ale także samym prawdziwym Bogiem, który ma otrzymać cześć i chwałę od wszystkich wierzących.
Musimy wierzyć, że Jezus jest naszym prawdziwym Władcą. Jezus Chrystus ma być wielbiony przez nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, ponieważ wykonał dla nas sprawiedliwe dzieło Boże na tej ziemi. W tym wieku i czasie my wszyscy, którzy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, staliśmy się Jego ludem, a teraz jesteśmy Jego sługami i Jego radością. Pan przyszedł na ten świat, szukając grzeszników, zbawił ich przez wodę i Ducha, kocha i błogosławi nas wszystkich, którzy wierzymy w tę Prawdę.
 
 
Jezus Chrystus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi

W miarę zbliżania się końca jest absolutnie konieczne, abyście wy i ja posiadali właściwą wiedzę o Jezusie Chrystusie, naszym prawdziwym Władcy i samym Bogu, polegali na Nim i podążali za Nim przez wiarę. Dlatego wszyscy powinniśmy modlić się do tego Boga. Powinniśmy żyć w pokoju, powierzając wszystko Jezusowi Chrystusowi, naszemu Władcy. A teraz, gdy zbliża się koniec, musimy jeszcze bardziej wysławiać Jezusa, naszego Władcę, i Jego sprawiedliwość w naszym życiu.
Objawienie Jana pokazuje nam, jak my, zbawieni przez Pana, będziemy odtąd żyć w chwale z Bogiem. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa przyniosła prawdziwe zbawienie wszystkim z nas, którzy teraz wierzymy w ewangelię wody i Ducha, i pobłogosławiła nas tak, że możemy żyć w przekonaniu, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, jak cudowne jest to, że w tych ostatnich czasach mamy swojego Władcę.
Niektórzy ludzie mogą twierdzić, że wierzą w Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale w rzeczywistości nie uznają, że Jezus Chrystus jest Władcą nieba i ziemi. Tak więc ich wiara jest niczym innym jak tylko wiarą we własne myśli. Ci, którzy wierzą w Jezusa jedynie ze względu na własną pobożność religijną, myślą, że Bóg Ojciec jest wielkim Bogiem, ale nie wiedzą, że Jezus Chrystus jest samym Bogiem, który jest godzien czci, chwały, dziękczynienia i uwielbienia od wszystkich. W rezultacie ignorują dzieło Jezusa Chrystusa i Jego panowanie. To taka tragedia. Sami myślą błędnie, że Jezus Chrystus nie ma ani tej samej władzy co Bóg Ojciec, ani takiej samej mocy. Nikt z nas nie powinien nigdy źle rozumieć i źle wierzyć w Jezusa Chrystusa, Władcę wszystkich. Nie wolno nam nigdy pozwolić sobie na tak poważny błąd.
Musimy więc uznać, że Jezus Chrystus, który przyszedł do nas przez ewangelię wody i Ducha, jest prawdziwym Władcą nas wszystkich, naszym Królem, naszym Arcykapłanem i naszym prawdziwym Prorokiem. Musimy pojąć, co to znaczy, kiedy Biblia mówi: „Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko” (List do Rzymian 11:36). Musimy zdać sobie sprawę, że ten Bóg, który uczynił wszystko w niebie i na ziemi, nie tylko zbawił was i mnie od wszystkich grzechów tego świata raz na zawsze przez ewangelię wody i Ducha, ale jest także prawdziwym Bogiem. dla nas, wierzących. Innymi słowy, Jezus Chrystus jest Władcą nieba i ziemi.
Bóg-Władca będzie sądził grzechy tych, którzy gardzą Jego władzą, ale On wynagrodzi tych, którzy są posłuszni Jego władzy i Prawdzie. W obu Testamentach Bóg przemówił do nas jako Stwórca, który stworzył wszystko we wszechświecie, i pokazał nam, że Pan jest Sędzią i Władcą, który potępi grzechy upadłych aniołów. Ponieważ Władca jest prawy i sprawiedliwy, Bóg pokazał nam również, że będzie sądził grzechy tych, którzy nie chcą Jego miłosierdzia. Taki sprawiedliwy Bóg zbawił nas, którzy jesteśmy jedynie małymi i nikczemnymi stworzeniami, od wszystkich grzechów świata raz na zawsze, a to wszystko dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga. Dlatego ci z nas, którzy teraz polegają na Bożym miłosierdziu i wierzą w ewangelię wody i Ducha, nazywają tego Boga naszym Zbawicielem i naszym Władcą.
Jezus Chrystus jest dla nas wszystkich prawdziwym Władcą i Bogiem. Dlatego chce otrzymać od nas całą chwałę. Powinniśmy sprostać Jego oczekiwaniom. Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, który jest godzien, byśmy Go wielbili, ponieważ On jest Bogiem, który zbawił nas od grzechów świata. Ten Bóg pozostaje naszym Władcą również w obecnym wieku. Musimy niestrudzenie pracować, aby objawiać miłosierdzie Boże wszystkim grzesznikom, którzy marzą o nim, aż do dnia, w którym staniemy w Jego obecności. W ten sposób przez wiarę ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Władcy, mogą Go wychwalać w swoim życiu.
Bóg, w którego wierzymy, nie chce po prostu zwyciężać przeciwników przeciwstawiających się Jego sprawiedliwości, ale chce ich zwyciężyć Swoją miłosierną miłością i sprawiedliwością. Bóg chce, aby grzesznicy zostali zbawieni przez Jego miłosierdzie.
Z tego powodu Objawienie Jana pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest godny tego, by czcili go aniołowie i starsi. Jest napisane: „Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: 
Godzien jesteś, Panie, 
wziąć chwałę i cześć, i moc, 
ponieważ ty stworzyłeś wszystko 
i z twojej woli trwa i zostało stworzone” (Objawienie Jana 4:10-11).
My wszyscy, którzy teraz wierzymy w ewangelię wody i Ducha, wiemy, jak wielki jest Pan, i z tym zrozumieniem poddajemy się Mu w posłuszeństwie. To dlatego, że Najwyższy jest nie tylko naszym prawdziwym Zbawicielem, ale także naszym prawdziwym Władcą.
 
 
Kto jest prawdziwym Władcą?

Dawno temu niektórzy aniołowie kwestionowali władzę Boga, ale Bóg nie chciał zniszczyć tych przeciwników Swoją mocą, a zamiast tego chciał ich pokonać Swoją prawością, miłosierdziem i sprawiedliwością. Wolą Boga, naszego Władcy, było otrzymanie prawdziwych błogosławieństw przez tych z nas, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość i miłość. Władca ludzkości chciał obdarzyć Swoją miłosierną miłością nie aniołów, ale nas, ludzi.
Jezus Chrystus, nasz Władca, obdarzył Swą sprawiedliwością potomków Adama, którzy ulegli pokusie szatana i stanęli przeciwko Bogu; Jezus z przyjemnością objawił to błogosławieństwo poprzez ewangelię wody i Ducha, dar Boży. Cieszył się, że na zawsze zbawi wierzących w ewangelię wody i Ducha od wszystkich ich grzechów świata. Chciał, aby istoty ludzkie zostały zbawione od wszystkich grzechów nieposłuszeństwa dzięki sprawiedliwej miłości Boga. Dlatego Bóg pobłogosławił tych spośród Jego stworzeń, które zdają sobie sprawę ze swoich grzechów i wierzą w Jego sprawiedliwość, aby stali się Jego prawdziwymi dziećmi.
Nawet teraz wielu ludzi sprzeciwia się sprawiedliwości Bożej, podobnie jak aniołowie, którzy zbuntowali się przeciwko Niemu dawno, dawno temu. Tak więc Wszechwładny Bóg próbował ukarać upadłe anioły za ich grzech przeciwstawienia się Jego woli. Jednak Bóg traktował ludzi inaczej niż owych aniołów. Zamiast ich ukarać, z przyjemnością objawił ludzkości Swoją prawdziwą łaskę zbawienia. Ta łaska zbawienia objawia się w ewangelii wody i Ducha, którą obdarzył nas Jezus Chrystus. Ponieważ Bóg objawił Swoją sprawiedliwą miłość w tej ewangelii, każdy, kto w nią wierzy, może ujrzeć chwałę Bożą.
Dlatego teraz wszyscy musimy wierzyć w zbawienie, które dał nam nasz miłosierny Bóg, zgodnie z Jego miłością i sprawiedliwością. Wszystkie stworzenia muszą wierzyć i wyznawać, że tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który uwolnił nas od grzechów świata. Jezus Chrystus, nasz Władca, wyzwolił całą ludzkość z grzechów świata. Gdyby tego nie uczynił, wszyscy pozostalibyśmy jako wrogowie Boga, przeciwstawiający się Jego sprawiedliwości.
Dlatego musimy wierzyć w miłość Władcy, który uczynił nas sprawiedliwymi, i przez tę wiarę osiągnąć nasze zbawienie. Z tą wiarą powinniśmy dziękować Panu. Nasz Wszechwładny Bóg uczynił nas bezgrzesznymi, i powinniśmy dziękować naszemu Panu, który jest naszym Mistrzem i Zbawicielem, za to, że nie postąpił z nami tak, jak On postąpił z upadłymi aniołami. Tak więc, kontynuując nasze życie, wypada tylko chwalić Boga naszą szczerą wiarą. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, naszego Władcy, a ten Wszechwładny Bóg przyszedł na tę ziemię, aby raz na zawsze zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Dlatego musimy wierzyć w Jego zbawienie i ufać Jego panowaniu w naszym życiu. W końcu, biorąc pod uwagę fakt, że nasz Zbawiciel uwolnił nas od grzechów świata, jak moglibyśmy nie podlegać władzy tego Boga?
Tak jak Objawienie Jana ukazuje nam Jezusa Chrystusa siedzącego na tronie Boga, tak wszyscy my, którzy teraz zostaliśmy zbawieni przez wiarę, również będziemy żyć w Jego Królestwie. Wszyscy, którzy wierzą w to, co Bóg uczynił na tej ziemi, również otrzymają chwałę życia w Niebie z Jezusem. To chwalebne błogosławieństwo jest Bożym błogosławieństwem udzielonym każdemu, kto wierzy w miłosierdzie Władcy. Jesteśmy błogosławionymi, którzy zasiądą na tronie niebios z naszym Władcą i będą żyć wiecznie. Kto wierzy w sprawiedliwą miłość Boga, władcy sprawiedliwych, będzie żył z Nim na zawsze w Jego Królestwie. Nigdy nie powinniście zapominać, że Bóg pobłogosławił Swój lud, aby cieszył się wiecznymi bogactwami i chwałą. Tak więc Bogu, naszemu Zbawicielowi i Władcy, składamy wszelkie podziękowania, cześć i chwałę. Aby to robić, musimy żyć z wiary dla Pana.
Za pośrednictwem Władcy niebios apostoł Jan pokazał nam, kto otrzyma błogosławieństwa niebios. Pokazał nam również, jakie błogosławieństwa czekają tych z nas, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy już wdzięczni, że Pan raz na zawsze zbawił nas od grzechów świata przez ewangelię wody i Ducha. Ale jakby tego było mało, będziemy również żyć wiecznie z naszym Władcą w Królestwie Niebieskim, więc nie możemy nie składać Bogu całej chwały i wdzięczności.
Wierząc, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, wszyscy możemy teraz wychwalać Go w naszym życiu. Ponieważ Bóg obdarzył nas wszystkich niebiańskimi błogosławieństwami, powinniśmy powierzyć i poświęcić resztę naszego życia naszemu Wszechwładnemu Bogu. Nie mamy innego wyboru, jak tylko prowadzić życie wiary i służenia tak, jak Bóg dla nas wyznaczył.
 
 
Pan powróci na tę ziemię

Bóg pokazał apostołowi Janowi ten portret w Objawieniu Jana, ponieważ on i wielu innych chrześcijan w tamtym czasie stawało w obliczu ciężkich prześladowań ze strony wrogów Bożych. Tak więc nawet w tych pierwszych dniach Kościoła naśladowcy Pana czekali na Jego powrót. Choć żyjemy obecnie w XXI wieku, pamiętajmy, że czekamy również na drugie przyjście naszego Pana.
Jest teraz 2021 r., ale mówi się, że do 2035 r. wszystkie silniki spalinowe spalające paliwa kopalne zostaną zakazane. Czym wtedy będą napędzane pojazdy? Będą zasilane z alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii, takich jak energia elektryczna lub wodorowa. Ostatecznie pojazdy zdolne do latania jak drony zostaną skomercjalizowane. Do 2055 r. ma być osiągnięty wystarczający postęp technologiczny, aby jeden litr wodoru mógł zastąpić hałdy węgla lub ropy.
Wszystko będzie stawało się coraz bardziej materialistyczne. Nadchodzi nowa era, w której ludzka godność zostanie utracona, a komputery, Internet i sztuczna inteligencja (AI) przejmą wszystko. Kiedy nadejdzie ten czas, ludzkie życie zostanie bezdusznie zdewaluowane, a sztuczna inteligencja zostanie uwznioślona. Ci, którzy kontrolują AI, będą dominować nad resztą, coraz więcej ludzi stanie przeciwko wierzącym w sprawiedliwość Bożą, a wtedy przyjdzie Pan, nasz Władca, i zabierze nas wierzących.
Wszechwładny Pan powróci na tę ziemię. Jestem nieskończenie wdzięczny, że Pan zbawił mnie od wszystkich moich grzechów, ale czasami wciąż walczę o zachowanie spokoju ducha, więc tęsknię za niebiańskim królestwem, które Bóg dla mnie przygotował. Wierzę całym sercem, że Jezus Chrystus stworzył wszystko w niebie i na ziemi, że nad wszystkim panuje i rządzi, i że nad wszystkim ma władzę.
 
 
Ci, którzy teraz należą do Boga, mają nadzieję na przyszłość

W Ewangelii Jana 18:36 jest napisane: „Moje królestwo nie jest z tego świata”. To, że Jezus powiedział tutaj, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, oznacza, że Pan nie jest z tego świata. Oznacza to również, że my też nie należymy do tego świata. Do kogo wtedy należymy? My, wierzący w sprawiedliwą miłość Boga, należymy do Jezusa Chrystusa, naszego Władcy, a nie do Szatana, Jego wroga.
Nic na niebie ani na ziemi – w istocie, nic w całym wszechświecie – nie dorównuje naszemu Wszechwładnemu Panu, tak jak mówi Modlitwa Pańska:
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech będzie uświęcone twoje imię. 
Niech przyjdzie twoje królestwo, 
niech się dzieje twoja wola 
na ziemi, tak jak w niebie” (Ewangelia Mateusza 6:9-10). Oznacza to, że Bóg jest ponad wszystkimi stworzeniami i panuje nad nimi. To samo dotyczy nas, ponieważ Pan powiedział: „Skoro nie jesteście z tego świata, będziecie nienawidzeni przez ludzi tego świata. Wiedzcie o tym jasno: tak jak ja nie jestem z tego świata, tak i wy nie jesteście z tego świata”.
Pan powiedział również do nas: „Wiedząc, że jesteście istotami duchowymi należącymi do nieba, zajmijcie duchowe stanowisko przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się Bogu na tej ziemi”. Pan powiedział nam, abyśmy wierzyli, że to On jest Władcą, który przyjdzie, aby nas zabrać. Żyjąc na tej ziemi, wszyscy musimy znosić ziemską pracę. Jak długo musimy pracować na tej ziemi? Musimy tu pracować, dopóki nie skończymy głosić ewangelii wody i Ducha ludziom na całym świecie.
My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, nie jesteśmy z tego świata. Ci, którzy należą do Pana, będą żyć tam, gdzie jest nasz Pan, bo nie mają grzechu. Tak jak Pan zmartwychwstał, my także zmartwychwstaniemy; i tak, jak Pan jest wychwalany, my także wraz z Nim będziemy wychwalani. W końcu aniołowie mają służyć nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha. Otrzymamy takie błogosławieństwa właśnie dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
W tej chwili w waszym sercu musi być wiara w naszego Wszechwładnego Pana, ponieważ należymy do Boga, a nie do Szatana, chociaż żyjemy na tym świecie. Ci, którzy nadal należą do Szatana, nie mają absolutnie żadnej nadziei. Kiedy ten świat zostanie zniszczony, oni również zostaną zniszczeni wraz ze światem, podobnie jak ci, którzy sprzeciwiają się Bogu.
W przeciwieństwie do nich, my nie jesteśmy z tego świata, a zamiast tego należymy do Jezusa Chrystusa, naszego Władcy, i dlatego mamy nadzieję, że wejdziemy do Królestwa Niebieskiego i będziemy w nim mieszkać. Dlatego proszę was wszystkich, abyście zdali sobie sprawę, kim naprawdę jesteśmy, żyli wiarą w Słowo Boże i ufali, że wejdziemy do Jego Królestwa, gdy Jezus Chrystus, nasz Władca, powróci. Tak jak jest napisane w Nowym Testamencie, pójdziemy i staniemy w obecności Boga.
My, sprawiedliwi, żyjemy na tym świecie, a kiedy nadejdzie koniec czasu i nadejdą uciski, Słowo Prawdy, które przeczytaliśmy i usłyszeliśmy w naszym codziennym życiu, będzie naszą siłą, umożliwiającą nam walkę i pokonanie naszych duchowych wrogów. Ponieważ Słowo naszego Władcy działa w sercach wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, kiedy nadejdzie czas, by rozpocząć naszą duchową wojnę, pokonamy wszystkich naszych wrogów. To zwycięstwo nie przyjdzie w walce na pięści. To raczej dzięki naszej wierze w Słowo Boże my, sprawiedliwi wierzący w ewangelię wody i Ducha, będziemy walczyć i zwyciężymy szatana i wszystkich, którzy do niego należą. Jeśli będziemy umęczeni przez naszych duchowych wrogów, Pan zabierze nas do Królestwa Niebieskiego, ponieważ należymy do naszego Władcy. Tylko ufając naszemu Wszechwładnemu Panu, możemy znaleźć nadzieję na przyszłość.
Pan z pewnością powróci na ten świat jako Władca. Ten, który ma przyjść, Jezus Chrystus, jest Królem królów. Siedzi teraz na Swoim białym tronie. Kiedy przejdziemy do 21 rozdziału Księgi Objawienia, zobaczymy, że to nasz Pan będzie sądzić na wielkim białym tronie. Bóg Ojciec powołał Swego Syna jako Sędziego sprawiedliwości. Powierzył Synowi sądzenie grzeszników. Oznacza to, że Jezus Chrystus, sam Bóg, panuje nad wszystkimi rzeczami na tym świecie. A kiedy nadejdzie dzień sądu, my, wierzący w sprawiedliwość Pańską, na zawsze spoczniemy z Nim w Królestwie Niebieskim.
Dlatego bezwzględnie konieczne jest, abyśmy prowadzili życie wiary z jasnym zrozumieniem tego, kim jest nasz Pan. Oczywiście Pan jest Zbawicielem, który uwolnił nas od naszych grzechów, ale jeśli nasze rozumienie ogranicza się tylko do tego, nie będziemy w stanie walczyć z wiarą w nadchodzącej bitwie z diabłem. Tylko wtedy, gdy wszyscy w pełni pojmiemy władzę i moc Jezusa Chrystusa, będziemy mogli przeciwstawić się szatanowi. Ponieważ Jezus Chrystus powołał nas, byśmy stawili czoła szatanowi, musimy Mu zaufać jako naszemu Władcy, podążać za Nim wiarą i odnosić zwycięstwo. Bóg jest uwielbiony, kiedy Jego lud przeciwstawia się szatanowi w ten sposób.
 
 
Co my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy zrobić w czasie pandemii koronawirusa?

Grzesznicy nie wiedzą, że Jezus Chrystus powróci na tę ziemię. Ale my, sprawiedliwi, wiemy to bardzo dobrze ze znaków obecnego wieku. Świat przechodzi ogromne zmiany z zawrotną prędkością. Jednak jeszcze daleko jest ten czas, kiedy wrogowie osiągną całkowitą kontrolę nad światem. Aby tak się stało, należałoby zmienić praktycznie każde prawo na tym świecie. Czy wszyscy ludzie na świecie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi? W Korei Południowej szczepienia mają zostać zakończone późną jesienią. Mówi się, że Kanada zaszczepi wszystkich swoich mieszkańców do września. Stany Zjednoczone również szybko postępują w zakresie szczepień.
Żyjąc w tak niezwykłych czasach, jak wierzący w ewangelię wody i Ducha powinni radzić sobie z pandemią? Powinniśmy oczywiście nosić maskę i podejmować wszelkie środki ostrożności przeciwko chorobie. Wirus rozprzestrzenił się wszędzie. Kiedy wirus dostaje się do organizmu człowieka, jest bardzo aktywny przez trzy dni. U niektórych osób wirus najwyraźniej pozostaje nieaktywny. Dlatego my, wierzący, również powinniśmy być bardzo ostrożni. Niełatwo jest cierpliwie znosić trudności, ale w takich chwilach musimy być jeszcze spokojniejsi i podejmować wszelkie środki zapobiegawcze przeciwko chorobie, takie jak noszenie maski, częste mycie rąk i używanie środków dezynfekujących w razie potrzeby. Utrzymywanie rąk w czystości jest bardzo ważne, ponieważ zwykle dotykamy nosa i ust, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie stanowi to problemu, jeśli stosowano środki dezynfekujące, ale jeśli nasze ręce miały kontakt z wirusem, od razu doprowadzi to do infekcji. Bardzo ważne jest również staranne noszenie maski. Jak się czasem mówi, zanim zostaniemy zaszczepieni, najlepszą ochroną przed koronawirusem jest noszenie maski. Chociaż maski nie są potrzebne, gdy jesteśmy w domu z rodziną, powinniśmy je nosić zawsze, gdy jesteśmy z kimkolwiek poza domem. Musimy być bardzo ostrożni.
Żyjąc w tym wieku, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa i Jego Słowo obietnicy. Kiedy ta straszna pandemia koronawirusa dobiegnie końca, prawdopodobnie wybuchnie kolejna choroba. Podatki również znacznie wzrosną. Będzie więcej przepisów nałożonych na przedsiębiorców. Mimo wszystko nie rozpaczajmy. Zamiast tego podejmijmy pilnie wszelkie środki ostrożności, abyśmy mogli nadal poświęcać nasze życie szerzeniu ewangelii wody i Ducha na całym świecie. Nie opuszczajcie czujności, aby nie tylko samemu nie zarazić się, ale także nie zarazić współwyznawców. Pilnie baczymy na  koronawirusa nie tylko dlatego, że chcemy się chronić, ale także dlatego, że chcemy chronić osoby wokół nas. Choroba jest tak zaraźliwa, że jeśli zostaniecie zarażeni, na tym się nie skończy, a zamiast tego prawdopodobnie zostanie zarażonych również wiele osób wokół was.
Kiedy pracownik szpitala uniwersyteckiego został zarażony wirusem, w końcu rozprzestrzenił go na prawie wszystkich członków swojej rodziny i pacjentów w szpitalu. W rezultacie cały szpital został przewrócony do góry nogami. Skoro pandemia już trwa ponad rok, wielu ludzi popadło w zbytnią obojętność. Ale musimy cierpliwie znosić tę trudność. Musimy głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie. Wciąż jest wiele miejsc, do których ewangelia nie dotarła. Potrzebujemy więcej czasu.
Ponieważ nie jesteśmy superbohaterami, fizycznie niemożliwe jest ukończenie tej pracy od razu. To niesamowity cud, że do dnia dzisiejszego mogliśmy pełnić naszą posługę literacką. Siostra Minoo nie czuje się obecnie dobrze z powodu wyczerpania. Ja też tego doświadczyłem. Publikowanie nie jest łatwą pracą; istnieje granica tego, jak bardzo możemy wysilać się. Kiedy osiągniemy taką granicę, powinniśmy zrobić sobie przerwę i odpocząć. Chociaż powinniśmy ciężko pracować, aby pełnić służbę literacką, ważne jest również, abyśmy dbali o swoje zdrowie i odpoczywali, gdy jesteśmy wyczerpani. Ponieważ jest tak wiele do zrobienia, gdy chodzi o dzieło Boże, jeśli spróbujemy odłożyć odpoczynek, aż skończymy to wszystko, nasze zdrowie ucierpi. Wie o tym tylko ktoś, kto wykonał wiele Bożej pracy. Zawsze, gdy czujemy się przytłoczeni pracą, musimy odpowiednio regulować nasze obciążenie pracą. Poza odpoczynkiem nie ma lekarstwa na przepracowanie bez względu na to, jakich cudownych lekarstw będziecie zażywać. Wszystko inne jest nieskuteczne. Bardzo zwracam uwagę na stan swojego zdrowia i kiedy jestem zbyt zestresowany, znajduję krótką chwilę wytchnienia. Białe krwinki to komórki układu odpornościowego chroniące organizm przed infekcjami, a zdrowe białe krwinki mają okrągły kształt. Ale kiedy człowiek jest zbyt zmęczony, białe krwinki w jego ciele tracą swój okrągły kształt i stają się postrzępione. Krew staje się znacznie bardziej lepka, przez co nie krąży tak łatwo. Zbyt wysoka lepkość krwi może prowadzić do śmierci. Może to spowodować zakrzep krwi w mózgu, który wywoła śmiertelny udar lub nadmiernie obciąży serce. Dlatego ważne jest, abyśmy odpowiednio zarządzali naszym obciążeniem pracą. Dbajmy wszyscy o nasze zdrowie, abyśmy mogli głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie i nadal ratować dusze przez długi, długi czas. Wciąż daleko nam do głoszenia ewangelii wody i Ducha na całym świecie.
W tych czasach ostatecznych serca ludzi są tak zatwardziałe, że nie chcą przyjąć ewangelii wody i Ducha. Dlatego nasza posługa literacka jest niezbędna. Niewiele osób myśli o swojej duchowej śmierci. Ci, których serca są zatwardziałe, muszą stawić czoła prawdziwym trudnościom, zanim będzie za późno. Jeśli to jest to, czego potrzeba, aby ich serca zostały złamane przed Panem i aby osiągnęli zbawienie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą głosimy przez naszą posługę literacką, to byłoby to cudowne błogosławieństwo.
Ponieważ pandemia koronawirusa nadal zbiera swoje żniwo, tym ważniejsze jest, abyśmy wiernie głosili ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy używać wszelkich środków, niezależnie od tego, czy są to ebooki, książki drukowane, książki dwujęzyczne czy audiobooki, i powinniśmy je jak najszerzej udostępniać. Możecie się zastanawiać, czy ewangelia kiedykolwiek zostanie rozpowszechniona w ten sposób w każdym zakątku świata, ale błędem byłoby kwestionować to. Bóg zagrzewa nas do naszej pracy. Powinniśmy wierzyć naszemu Władcy. Pan Wszechmogący zbawił nas przez ewangelię wody i Ducha i powinniśmy Mu ufać jako naszemu Władcy.
Musimy ufać, że Bóg nas błogosławi i chroni. Jestem za to bardzo wdzięczny. Pracowałem bardzo ciężko i całe życie poświęciłem naszemu Kościołowi, robiąc wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić mu finansową przyszłość. Czasami zastanawiam się: „Dlaczego wykonuję całą tę pracę? W końcu zostawię to wszystko za sobą i pójdę być z Bogiem, więc dla kogo pracuję tak ciężko?” Ale takie myśli są ulotne. Muszę upewnić się, że nasz kościół będzie miał solidne podstawy finansowe długo po moim odejściu, aby wasze potrzeby były zaspokajane aż do końca świata. Potrzebne są budynki. Pomyślcie, ile miejsca potrzebujemy do naszej służby. Kiedy po raz pierwszy kupowaliśmy budynki, których teraz używamy, wyglądały na zniszczone i walące się, ale teraz są dla nas niezbędne. Co byśmy zrobili bez tych budynków? Co by się stało, gdybyśmy nie przygotowali pola w ten sposób? Co by się stało, gdybyśmy nie uprawiali roślin? Musimy się przygotowywać na swój własny sposób.
Pan, w którego wierzymy, zasiada teraz na tronie niebios jako Sędzia, Zbawiciel, Władca i Wódz. Zdając sobie z tego sprawę i wierząc w to, wszyscy służmy Panu w tej wierze, aż do dnia, w którym Go spotkamy. Tym kończę dzisiejsze kazanie; mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem.