Проповеди

Temat 12: Listy Boga do nas w dobie koronawirusa

[12-3] ( Księga Izajasza 44:21-23 ) Bóg objawia przez nas Swoją chwałę

( Księga Izajasza 44:21-23 )
„Pamiętaj o tym, Jakubie 
i Izraelu, gdyż jesteś moim sługą. 
Stworzyłem cię, jesteś moim sługą. 
O Izraelu, nie zapomnę o tobie. 
Zmazałem twoje nieprawości jak obłok, 
a twoje grzechy jak mgłę. 
Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. 
Śpiewajcie, niebiosa, bo PAN to uczynił. 
Wykrzykujcie, głębiny ziemi. 
Rozbrzmiewajcie śpiewaniem góry, 
lesie wraz ze wszystkimi drzewami; 
PAN bowiem odkupił Jakuba, 
a w Izraelu okrył się chwałą.”
 

W Starym Testamencie Bóg często wzywał Jakuba, używając dwóch różnych imion, co widzimy tutaj w dzisiejszym czytaniu Pisma Świętego:
„Pamiętaj o tym, Jakubie 
i Izraelu, gdyż jesteś moim sługą” (Księga Izajasza 44:21). Bóg mógł nazwać Jakuba po prostu Jakubem lub Izraelem, ale zamiast tego chciał nazwać go dwoma imionami.
Jest powód, dla którego Bóg użył tych dwóch imion: Jakub i Izrael. Jedno z nich, „Jakub”, jest używane do nazywania go jako człowieka, podczas gdy drugie, „Izrael”, jest używane do nazywania go jako kogoś pobłogosławionego przez Boga. Bóg również powołuje wierzących w ewangelię wody i Ducha, używając dwóch takich imion. Używa naszych imion, aby nazywać nas „taki a taki”, ale kiedy powołuje nas jako wierzących w ewangelię wody i Ducha, daną przez Chrystusa, naszego Boga, nazywa nas sprawiedliwymi. Imię „Izrael” w Starym Testamencie zostało nadane Jakubowi jako błogosławieństwo po tym, jak zmagał się z Bogiem na modlitwie przez całą noc. Ono oznacza „ten, który walczył z Bogiem i zwyciężył”.
Stało się to, gdy Jakub modlił się przy brodzie Jabboku o swego brata. „Panie, mój brat idzie, aby mnie zabić. Dotrze tu jutro. Proszę, chroń mnie przed jego gniewem. Proszę, chroń mnie przed moim bratem i pobłogosław mnie. Nie mogę przestać się modlić, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie pozwolę Ci odejść.” Wtedy Bóg próbował opuścić Jakuba, mówiąc do niego: „Puść mnie. Noc się skończyła i wschodzi poranne słońce”. Jakub powiedział wtedy: „Panie, nie puszczę Cię, aż mi pobłogosławisz”. W końcu, być może poruszony serdeczną modlitwą Jakuba, Bóg ustąpił i powiedział: „Pobłogosławię ci”. Wtedy Bóg dotknął stawu biodrowego Jakuba i powiedział: „Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael”. W ten sposób od tego momentu imię Jakuba zostało zmienione na „Izrael”. Rzeczywiście, Bóg karcił i błogosławił mu, aby zbudować Swoje Królestwo przez Jakuba. Po długim czasie od tego incydentu potomkowie Jakuba znaleźli Królestwo Izraela po wyjściu z Egiptu. To przez błogosławioną opatrzność Bożą imię Jakuba zostało zmienione na „Izrael”. W ten sposób Bóg pobłogosławił również nam, którzy wszyscy byliśmy grzesznikami, abyśmy znaleźli ewangelię wody i Ducha, i nazywa nas Swoim ludem, świętymi i sprawiedliwymi. Wszystko to jest Bożym błogosławieństwem i opatrznością.
Biblia mówi: „Pamiętaj o tym, Jakubie i Izraelu, gdyż jesteś moim sługą” (Księga Izajasza 44:21). Ten fragment zawiera szczególną opatrzność Bożą, że zbuduje Swoje Królestwo przez Jakuba. Bóg nazwał Jakuba Swoim sługą. Sługa robi to, co rozkazuje pan. Tak więc, kiedy Bóg nazwał Jakuba Swoim sługą, miał na myśli, że „wypełni Swoją wolę” przez Jakuba. W ten sposób, także w obecnym wieku Nowego Testamentu Bóg objawia nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, że ma dla nas nieskończenie błogosławiony plan. Wy i ja teraz wierzymy w ewangelię wody i Ducha, a Bóg uczynił nas ludem Swojego Królestwa. W nadchodzących dniach Bóg objawi przez nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, jak wielkie jest Jego miłosierdzie i łaska, dając nam wieczne błogosławieństwo życia w Jego Królestwie. Bóg zaświadcza również przez nas, że jest godzien otrzymywać cześć i uwielbienie na wieki wieków.
Dziś to nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, Bóg nazywa Swoim ludem i sługami. To dlatego, że Bóg wprowadzi Swoje Królestwo przez nas. Tak jak Bóg działał poprzez Swoich sług w wieku Starego Testamentu, w obecnym wieku Nowego Testamentu Bóg działa poprzez wierzących w ewangelię wody i Ducha, aby zbawić ludzi na całym świecie od ich grzechów. Widzimy, że Bóg doskonali Swoją miłość i Swoje dzieło zbawienia poprzez nas, Swoich sług. Wy i ja powinniśmy pamiętać, że jesteśmy teraz sługami Bożymi i dlatego poświęcamy nasze życie w sposób szczególny budowaniu Jego Królestwa.
Księga Izajasza 44:21 mówi: „O Izraelu, nie zapomnę o tobie.” Tutaj Bóg mówi wam i mnie, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, którzy wykonują dzieło Jego Królestwa, że On będzie nas zawsze miłował. Bóg jest Bogiem żywym, który współpracuje ze wszystkimi, którzy obecnie żyją w Jego Kościele, i nigdy nie zapomina o żadnym z nich. Zdając sobie z tego sprawę, powinniśmy żyć z wiary.
Musimy wierzyć, że nawet w środku szalejącej pandemii koronawirusa Bóg pracuje ze Swoim ludem i sługami. Bóg pomaga nam w naszej służbie i zawsze idzie z nami. Dlatego, jeśli modlimy się do Boga, pamiętając o tym, co nam tutaj powiedział, że nie zapomni o nas, my także zobaczymy, jak Boże dzieło rozwija się w naszym życiu. Musimy wierzyć, że nawet w tej chwili Bóg wysłuchuje wszystkich naszych modlitw.
Dlaczego więc Bóg pozwolił nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, na trudy pandemii koronawirusa? Po pierwsze, jest to ofiarowanie Jego miłości i zbawienia wszystkim istotom ludzkim żyjącym w tych ostatecznych czasach, a po drugie, to przebudzenie Jego ludu, który wierzy w wodę i Ducha, aby byli zwycięzcami wiary. Dlatego Bóg dopuszcza takie trudne okoliczności. W rzeczywistości nie można zaprzeczyć, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwych. Dlatego nawet jeśli nie modliliśmy się do Boga, Bóg nadal wie, jakie są nasze potrzeby, i nam błogosławi. Jednak mimo to my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, musimy modlić się do Boga, ponieważ mamy obowiązek wychwalać Go, okazując szacunek i bojaźń Bożą w naszym codziennym życiu. Z tego powodu Bóg pozwolił nam wszystkim wspierać służenie ewangelii wody i Ducha ze swoich miejsc pracy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg powierzył każdemu z nas Swoje dzieło i że jest uwielbiony przez to dzieło.
Bóg powiedział nam, sprawiedliwym, abyśmy modlili się do Niego, ponieważ On chce nam wszystkim pomóc. Innymi słowy, Bóg każe nam prosić o Jego pomoc i wychwalać Go w naszym życiu, abyśmy mogli wykonywać Jego dzieło. Proszenie żywego Boga o pomoc w naszym codziennym życiu jest życiem, które uwielbia Boga. Bóg obiecał nam, że pomoże nam, kiedy będziemy się modlić, i na tym właśnie polega modlitwa. Bóg pokazuje nam, że to poprzez naszą modlitwę możemy Mu wiernie służyć w naszym życiu. Dlatego musimy się modlić, abyśmy mogli uczestniczyć w obcowaniu z Bogiem. To, że my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, możemy dziś obcować z Bogiem, jest możliwe dzięki naszej wierze w Jego Słowo i naszej modlitwie. Możemy wtedy uświadomić sobie, że to dzięki naszym modlitwom otrzymaliśmy wielkie błogosławieństwa Boże.
Dlatego w tych ostatnich czasach Bóg pozwolił nam, Swoim wierzącym, stawić czoła tak trudnemu życiu. Czasami Bóg pozwala nam znosić cierpienie, abyśmy mogli obcować z Nim. Bóg wysłuchuje, kiedy my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, modlimy się do Niego, a kiedy Bóg wysłuchuje nasze modlitwy w ten sposób, jesteśmy pełni dziękczynienia. Bóg umożliwia nam uświadomienie sobie, że obcujemy z Nim, modląc się do Niego. Tak więc, kiedy ufamy Bogu sercem, rodzi się wdzięczność i dziękczynienie. To jest Boże przesłanie dla nas wszystkich w tym wieku. Boże błogosławieństwa przeplatają się z modlitwami, które Mu przynosimy, i życiem wiary, które prowadzimy. Jeśli żyjemy w takim wieku dzięki naszej wierze w Boga i Jego Słowo, nasze serca są w naturalny sposób zobowiązane do dziękczynienia Mu za życie w łasce, którym nam pobłogosławił. Nie pozostaje nic innego, jak tylko dziękować Bogu przez wiarę. Uświadamiamy sobie również, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko chwalić Boga za pracę, jaką dla nas wykonał.
 
 
Nawróć się do mnie

Dzisiaj przez Izajasza Bóg mówi również do nas:
„Zmazałem twoje nieprawości jak obłok, 
a twoje grzechy jak mgłę. 
Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem” (Księga Izajasza 44:22). Ile wykroczeń Jakub i jego potomkowie, lud Izraela, popełnili w swoim życiu przeciwko Bogu? W oczach Boga wszyscy ludzie są potomstwem złoczyńców, podstępnym i pełnym wad. Rzeczywiście, przy pierwszym znaku, że ich sytuacja się poprawia, ludzie przestają żyć z wiary w Boga, który zbawił ich od grzechów, a niektórzy nawet zdradzają Boga. Nie oddają czci Bogu w swoim codziennym życiu i gardzą Jego miłością. Tak więc w czasach Starego Testamentu, ilekroć Jego lud stawał się arogancki, Bóg przynosił im cierpienie, aby Go szukali. Kiedy Izraelici szukali swego Boga i wołali do Niego w swoim cierpieniu, Bóg wyzwalał ich z rąk ich wrogów. W ten sposób lud Izraela otrzymał znacznie większą miłość i ochronę od Boga niż jakikolwiek inny lud pogański. Bóg dał im ogromne błogosławieństwo. Ilekroć Jego lud modlił się do Niego, Bóg nie ignorował żadnego i wysłuchiwał ich wszystkich. 
W ten sposób Bóg błogosławi także nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, żyjącym w czasach Nowego Testamentu. Nawet gdy grzeszymy przeciwko człowiekowi i Bogu z powodu naszych słabości, Bóg wyzwala nas z ucisku cierpienia, dając nam wiarę w Niego. Błogosławiąc nam, abyśmy zawsze wierzyli w Jego Słowo, nasz Bóg oczyszcza nasze serca. Bóg dał nam swoje błogosławione Słowo, zapewniając nas, że „zmazał jak obłok” wszystkie niezliczone przestępstwa, które popełniliśmy. Nasz Bóg mówi nam, że również w obecnym wieku zmył wszystkie nasze skazy i występki Słowem ewangelii wody i Ducha.
Księga Izajasza 44:22 mówi: „Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem”. Słowo „odkup” oznacza tutaj „wykupienie czegoś za opłatę”. Przez prawie sto lat od momentu powstania Stany Zjednoczone miały instytucję niewolnictwa w południowych stanach, gdzie legalne było sprzedawanie i kupowanie ludzi jako własności prywatnej. Prezydent Abraham Lincoln przyjął politykę przeciwko niewolnictwu i ostatecznie uwolnił niezliczonych niewolników, wydając Proklamację Emancypacji. Za to Lincoln był konsekwentnie wybierany przez Amerykanów jako ich najbardziej szanowany prezydent. Nawet do dziś prezydent Lincoln jest kochany i szanowany przez wielu Amerykanów.
Wśród hymnów uwielbianych przez chrześcijan na całym świecie jest hymn „Cudowna Boża łaska”. Wersety tego hymnu zostały napisane przez człowieka imieniem John Newton, który był handlarzem niewolników, zanim spotkał Pana. Po tym, jak Newton uświadomił sobie i uwierzył w miłość Pana, napisał hymn „Cudowna Boża łaska” jako osobiste świadectwo wiary, przypominając o miłości, z jaką Pan zbawił człowieka takiego jak on od jego grzechów. 
Słowo „odkupić” tutaj właśnie to oznacza. Rozważcie następującą historię. Ktoś na targu niewolników tak współczuł niewolnikom, że kupił jednego z nich za własne pieniądze. Następnie powiedział do niewolnika, którego mu sprzedano: „Właśnie zapłaciłem cenę i kupiłem cię za moje pieniądze. Ale chcę cię uwolnić z niewoli. Ze względu na ciebie rozerwę i spalę ten dokument niewolnictwa na twoich oczach. Jesteś teraz wyzwolony z niewoli. Jesteś wolny. Idź teraz i ciesz się wolnością”. Zapłacenie ceny za odkup niewolnika jest dokładnie tym, co oznacza „odkupienie”.
Bóg Jakuba jest Tym, który odkupił nas wszystkich, którzy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Chrystus, nasz Bóg, przyniósł zbawienie od wszystkich grzechów świata nam, wierzącym w Słowo ewangelii wody i Ducha. Bóg, który raz na zawsze zbawił was i mnie od wszystkich grzechów tego świata, jest naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bóg, który zbawił nas od naszych grzechów, jest nieporównywalnie bardziej zaszczytny niż Abraham Lincoln, który wyzwolił niewolników. To dlatego, że Bóg przyniósł całej ludzkości łaskę zbawienia od wszystkich grzechów.
Biblia mówi: „cię odkupiłem”. Ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że słowo „odkupić” oznacza tutaj „wykupić, zapłaciwszy cenę”. W czasach Nowego Testamentu Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela; i Jezus zapłacił cenę za wszystkie grzechy ludzkości, od początku świata do końca, przez ukrzyżowanie i przelanie Swojej krwi na Krzyżu. Ze względu na was i mnie Jezus Chrystus raz na zawsze odkupił nas od naszych grzechów.
Aby raz na zawsze zbawić was i mnie od wszystkich grzechów tego świata i przywrócić nasz status, Chrystus, nasz Bóg, porzucił Swoją niebiańską chwałę i osobiście przyszedł na tę ziemię. Żyjąc na tym świecie przez 33 lata, ukończył Swoje dzieło sprawiedliwości, a to dzieło jest dziełem odkupienia, którego Bóg dokonał dla ludzkości. Czy rozumiecie i wierzycie w tę Prawdę? W erze Nowego Testamentu Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby rozwiązać wszystkie ludzkie problemy grzechów; przez ten chrzest wziął na Siebie wszystkie ich grzechy; a potem oddał Swoje własne ciało i przelał Swoją krew na Krzyżu. Jezus jest Odkupicielem, który w ten sposób dokonał przebłagania za grzechy Swego ludu. Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, który przez Swój chrzest przyjął wszystkie grzechy ludzkości i raz na zawsze zapłacił za wszystkie nasze grzechy. On jest Bogiem, który przyjął wszystkie grzechy tego świata od Jana Chrzciciela przez Swój chrzest i dobrowolnie oddał się na ukrzyżowanie przez przybicie rąk i stóp, aby zapłacić cenę tych grzechów. On jest Synem Bożym, który przelał całą krew Swego serca na śmierć, ale zmartwychwstał. Więc Chrystus, nasz Bóg, jest Bogiem, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, zapłacił za grzechy ludzkości przelaniem własnej krwi, i zmartwychwstał.
Chrystus, nasz Bóg, jest Tym, który wyzwolił nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, od wszystkich grzechów tego świata. Chrystus, nasz Bóg, jest Tym, który walczył z szatanem i przyniósł zbawienie tym z nas, którzy wierzą w Jego zwycięstwo. Biblia mówi: „Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” (List do Kolosan 1:13). Chrystus, Bóg żywy, odkupił nas raz na zawsze przez chrzest, który przyjął, i krew, którą przelał, uwalniając nas od naszych grzechów i potępienia. Jeśli teraz wierzycie w to prawdziwe Słowo ewangelii wody i Ducha i jeśli wierzycie sercem w dzieło odkupienia, którego dokonał dla was Jezus, to i wy zostaniecie uwolnieni od wszystkich swoich grzechów. Pan zbawił nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, od wszystkich naszych grzechów i kary piekielnej. Sam Pan Bóg przyszedł na tę ziemię i zapłacił za grzechy Swoim chrztem i krwią, aby wierzący mogli stać się ludem Bożym, żyć szczęśliwie na zawsze w Jego Królestwie i cieszyć się Jego błogosławieństwami na wieczność.
Dlatego Pan powiedział w Księdze Izajasza 44:22: „cię odkupiłem”. Z wiarą powinniśmy dziękować Chrystusowi, naszemu Panu, że przyszedł na tę ziemię i przyjął Swój chrzest od Jana Chrzciciela, aby ponieść nasze grzechy. Z wiarą powinniśmy dziękować Chrystusowi, naszemu Bogu, że przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. Wszyscy powinniśmy być wierzącymi. Czy przypadkiem nie bierzemy zbyt lekko naszego zbawienia od grzechu, danego nam przez ewangelię wody i Ducha, miłość Boga i Jego dar odkupienia? Nikt z nas nie powinien tego robić, ponieważ Jezus, nasz Chrystus, przyjął i poniósł wszystkie nasze grzechy i wszystkie grzechy świata raz na zawsze przez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela. W ten sposób każdy grzech ludzkości przeszedł na ciało Jezusa Chrystusa. Musimy bez wątpienia pamiętać, że istoty ludzkie mogą teraz zostać uwolnione od potępienia, na które słusznie zasługują za swoje grzechy, ponieważ Jezus poniósł je wszystkie, łącznie ze wszystkimi grzechami waszymi i moimi.
Ewangelia wody i Ducha, którą dał nam Pan, jest bezcennym zbawieniem dla ludzkości. Cóż to za wspaniałe odkupienie! Jezus jest święty, zasadniczo niezdolny do grzechu. Jako Sam Bóg, Jezus Chrystus nie jest tak słaby jak my, ludzie, więc nie popełnia żadnego grzechu. Jeszcze przed założeniem świata Bóg miał dla was i mnie majestatyczny, błogosławiony plan; zgodnie z tym planem Sam Bóg przyszedł na tę ziemię, aby uczynić nas Swoim ludem; On nas zbawił przez wodę i krew. Chrzest, który Sam Bóg przyjął od Jana Chrzciciela, kiedy przyszedł na ten świat, był sprawiedliwym dziełem, które Bóg wykonał dla was i dla mnie. Jest to również błogosławiona obietnica Boża zapisana w Starym Testamencie. Zrodzony z dziewicy, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął nasze grzechy przez Swój chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. Przez to wszystko wypełnił plan wiecznego zbawienia. Wy i ja teraz wierzymy w tę ewangelię wody i Ducha, a Pan raz na zawsze zbawił nas od wszystkich ponadczasowych grzechów tego świata, obdarzając Swoją łaską nas wszystkich, którzy wierzymy. Ocalając nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, od grzechów tego świata i od wiecznego potępienia raz na zawsze, Pan Bóg na zawsze uwolnił nas z pułapki szatana i kary.
Pan wykonał tę sprawiedliwą pracę, abyśmy my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, nie stanęli przed żadnym potępieniem za grzech i aby dać nam dar zmartwychwstania. To przez wzgląd na was i na mnie Pan oddał Swoje własne ciało, aby zostało ochrzczone i ukrzyżowane, tak jak jest napisane:
„Lecz on był zraniony za nasze występki, 
starty za nasze nieprawości“ (Księga Izajasza 53:5). Sam Chrystus, Bóg, opuścił na krótko tron niebios, przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i oddał Swoje ciało na Krzyżu, aby zostało ukrzyżowane przez przybicie rąk i stóp. Kara, którą Chrystus poniósł na Krzyżu w konsekwencji Swojego chrztu, jest karą najbardziej bolesną ze wszystkich, o wiele bardziej bolesną niż cokolwiek innego na tym świecie. Jednak, aby uwolnić nas od grzechów tego świata, Jezus Chrystus został ochrzczony i ukrzyżowany. Przetrwał najbardziej bolesną karę, z przybiciem obu rąk i nóg, przecięciem tętnicy, całkowitym wykrwawieniem serca i wyczerpaniem sił. Jezus powiedział na Krzyżu: „Pragnę”, a po wypowiedzeniu Swoich ostatnich słów: „Wykonało się”, umarł. Z tego możemy zobaczyć, jak wielkie było cierpienie Jego ukrzyżowania i jak to cierpienie, które On zniósł, aby odkupić ludzkość, przyniosło nam pokój. Kara ukrzyżowania poniesiona przez Pana była najbardziej nieznośną karą na świecie. Następnie Jezus zmartwychwstał w ciągu trzech dni. Dzieło Pana było więcej niż wystarczające, aby uwolnić nas wszystkich, którzy wierzymy w tę Prawdę, od wszystkich naszych grzechów raz na zawsze, i pobłogosławiło nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, życiem wiecznym.
Jezus przelał Swoją krew na Krzyżu, ponieważ raz na zawsze wziął wszystkie grzechy ludzkości przez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela. Wziąwszy w ten sposób wszystkie grzechy tego świata raz na zawsze przez chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus Chrystus został ukrzyżowany na śmierć, aby zapłacić całą zapłatę za wszystkie grzechy ludzkości. To jest dzieło zbawienia, którego Jezus Chrystus, Sam Bóg, dokonał dla odkupienia ludzkości. Pan jest sprawiedliwym Bogiem, który przyniósł zbawienie wierzącym, uwalniając nas raz na zawsze od wszystkich grzechów tego świata, wiecznego piekła, wiecznego zniszczenia, niekończących się przekleństw i wiecznego cierpienia. Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i spełnił sprawiedliwość Bożą, jest Zbawicielem, który uwolnił nas wszystkich, którzy teraz wierzymy w ewangelię wody i Ducha, od wszystkich grzechów.
Powinniśmy być wdzięczni za to Słowo ewangelii, ponieważ zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów przez wiarę dzięki chrztowi, który Pan przyjął, i krwi, którą przelał. I nie wolno nam zapomnieć. Zawsze będziemy pielęgnować ewangelię wody i Ducha w naszych sercach. Duch Święty jest Bogiem, który dba o to, abyśmy nie zapomnieli o Słowie ewangelii wody i Ducha, ponieważ mieszka w sercu każdego z nas, kto wierzy w tę ewangelię. Kto mógłby kiedykolwiek zbawić was i mnie, nie wspominając o całej ludzkości, od grzechów tego świata i śmierci? Kto inny niż Jezus Chrystus mógłby kochać was i mnie tak bardzo w ten sposób i błogosławić nas? Bóg, który tak bardzo umiłował nas, ludzi, to nikt inny jak Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię przez wodę i Ducha. Oprócz Jezusa Chrystusa nie ma nikogo innego, kto naprawdę kocha was i mnie i zbawił nas, przyszedłszy na tę ziemię przez wodę i krew.
Istnieje pewne bardzo kontrowersyjne wyznanie, które ostatnio przyciąga dużą uwagę opinii publicznej. Nie interesują mnie takie wyznania. Ale mówi się, że większość kościołów boi się, że mogą stracić swoich członków na rzecz tego wyznania. Być może z tego powodu niektóre kościoły w dzisiejszych czasach zamykają drzwi na czas modlitwy, aby uniemożliwić członkom tego problematycznego wyznania wejście do nich.
Ponieważ żyjemy w dobie Internetu, dość łatwo jest natknąć się na kazania pastora-założyciela tego wyznania. Więc wysłuchałem jednego z jego kazań. Po przeczytaniu Objawienia Jana 1:1-7 twierdził, że jest Duchem Świętym. Oto istota tego, co mówił w swoim kazaniu: „Czy Jezus nie przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby nas zbawić, chociaż jest Synem Bożym? Podobnie ja jestem Duchem Świętym, który przyszedł na tę ziemię wcielony w moim ciele. Dlatego w tych ostatnich dniach możecie być zbawieni tylko wtedy, gdy będziecie słuchać mojego słowa jako Ducha Świętego”. Nie krytykuję ślepo ani nie odrzucam tego, co głoszą inne wyznania. Ale twierdzenia tego człowieka były tak absurdalne, że zaniemówiłem.
Poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha Chrystus, nasz Bóg, raz na zawsze odkupił wszystkich ludzi od grzechów tego świata. Wierzymy w tę Prawdę ewangelii wody i Ducha, że sam Chrystus, Bóg, zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Jezus Chrystus poniósł potępienie za nasze grzechy zamiast nas, a my wierzymy w Jego chrzest i Jego ofiarną krew jako nasze zbawienie. Ponieważ Chrystus, nasz Bóg, raz na zawsze dokonał zapłaty za nasze grzechy wodą i krwią, możemy teraz uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię w ewangelii wody i Ducha, jako naszego prawdziwego Zbawiciela. Sprawiedliwe dzieło, które Jezus Chrystus wykonał, chodząc po tej ziemi, wyraźnie stanowi znak wiecznego odpuszczenia grzechów. To jest tak cudowne, że możemy na zawsze wierzyć w Prawdę zbawienia, że Jezus Chrystus uwolnił nas od grzechów świata, i błogosławiony dar zbawienia, który nam dał, wypełniając Swoje sprawiedliwe dzieło zbawienia. Ponieważ nasze serca były grzeszne w chwili, gdy się urodziliśmy, słusznie zasłużyliśmy na pójście do piekła, ale kiedy Pan przyszedł na tę ziemię, zmył wszystkie te grzechy Swoim chrztem i zapłacił całą ich zapłatę przelewając Swoją krew na Krzyżu. To jest to, w co wierzymy. 
Ewangelia wody i Ducha jest Prawdą zbawienia i dlatego tylko nam wszystkim, którzy wierzymy w tę Prawdę, przystoi wiecznie wychwalać Pana, naszego Zbawiciela, za Jego sprawiedliwość. Wielbienie Pana na wieki jest właściwą rzeczą dla wszystkich, którzy zostali zbawieni od grzechów. Dlatego nie możemy się powstrzymać od objawiania i głoszenia ewangelii wody i Ducha całej ludzkości na całym świecie. Ewangelia wody i Ducha przynosi całemu światu zbawienie od grzechu. Nie możemy nie świadczyć o tej ewangelii wody i Ducha wszystkim na całym świecie. To dla nas ogromny przywilej, że możemy oddawać cześć, chwałę i wdzięczność Bogu za zbawienie nas od wszystkich grzechów świata i udzielenie nam wszystkich błogosławieństw niebios. Alleluja! Każdy musi wychwalać sprawiedliwość Chrystusa, naszego Boga!” To tylko oczywiste, że wszyscy ludzie będą czcić i chwalić Boga na zawsze.
 

Ci, którzy chwalą Boga

Przejdźmy wszyscy do wersetu 23:
„Śpiewajcie, niebiosa, bo PAN to uczynił. 
Wykrzykujcie, głębiny ziemi. 
Rozbrzmiewajcie śpiewaniem góry, 
lesie wraz ze wszystkimi drzewami; 
PAN bowiem odkupił Jakuba, 
a w Izraelu okrył się chwałą”. To nikt inny jak my, wierzący, wychwalamy Boga. To dlatego, że Bóg nas uwielbił, i dlatego wszyscy, którzy w to wierzymy, możemy również wielbić naszego Boga ku Jego chwale.
Kiedy i jak możemy wtedy wychwalać Boga? Możemy Go wychwalać, głosząc i świadcząc całemu światu, że Bóg odkupił ludzkość od wszystkich grzechów świata. To właśnie poprzez wykrzykiwanie i głoszenie ewangelii wody i Ducha ci, którzy jeszcze nie słyszeli tej chwalebnej nowiny ewangelii, mogą zrozumieć, że Bóg ubrał nas w chwałę niebios. Prowadzenie życia świadka w głoszeniu ewangelii jest największą pochwałą, jaką możemy oddać Bogu. Ci, którzy świadczą, że „Bóg kocha ludzi tak bardzo, że zbawił ich od wszystkich grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha”, są błogosławionymi, którzy są wierni Bogu. Teraz, dzięki naszym papierowym książkom, ebookom i audiobookom, świadczymy o Bożej Prawdzie zbawienia. Świadczymy naszym życiem wiary, aby objawić całemu światu Boga i Jego ewangelię, ewangelię wody i Ducha. Życie świadka oddanego szerzeniu ewangelii chwali Boga. Kiedy prowadzimy takie życie, nasz Bóg otrzymuje wszelką chwałę, ponieważ Sam Bóg zaplanował i dokonał tego wszystkiego. Nawet w tej chwili my, sprawiedliwi, wychwalamy Boga w naszym codziennym życiu. Ze wszystkich ludzi żyjących na tej ziemi nikt nie jest bardziej zaszczycony niż ci, którzy wierzą w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha i są Mu posłuszni. Ci, którzy chwalą Boga, są świadkami ewangelii. My, sprawiedliwi, wierzymy w Bożą miłość oraz w ewangelię wody i Ducha i z tą wiarą oddajemy Bogu wszelką chwałę. Bóg pobłogosławił nas, abyśmy prowadzili tak wspaniałe życie. Słowa nie mogą wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny.
Jest napisane w Izajasza 44:23:
„Śpiewajcie, niebiosa, bo PAN to uczynił. 
Wykrzykujcie, głębiny ziemi. 
Rozbrzmiewajcie śpiewaniem góry, 
lesie wraz ze wszystkimi drzewami.” Bóg mówi nam, że uczynił nas wierzącymi w ewangelię wody i Ducha, abyśmy wykonywali Jego chwalebne dzieło. Życie, które uwielbia Boga, to przede wszystkim wiara w Boży plan zbawienia i sprawiedliwego wyzwolenia, które On wypełnił Swoją miłością, a po drugie, wychwalanie i głoszenie chwały Bożej miłości i prawdy całemu światu. Innymi słowy, wychwalamy Boga nie tylko dziękując Mu swoją wiarą za to, że dał nam ewangelię wody i Ducha, ale także głosząc na krańce świata, że Bóg odkupił ludzkość od grzechów świata. Dzięki wierze my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, wypełniamy teraz nasz obowiązek głoszenia ewangelii na całym świecie. Głoszenie ewangelii wody i Ducha jest tym, co naprawdę służy Bogu i wielbi Boga. Wierząc w tę ewangelię wody i Ducha i dziękując za nią, powinniśmy wywyższać prawego, sprawiedliwego i cnotliwego Boga. Podobamy się Bogu właśnie dlatego, że oddaliśmy się tej pracy całym sercem. 
Każdego ranka o godzinie 10 otrzymuję informację dotyczącą posługi. Dziś poinformowano mnie, że poczyniono znaczne postępy w aktualizacji strony internetowej Misji Nowego Życia. Dziękowałem Bogu i chwaliłem Go za tę wspaniałą wiadomość. Pochwaliłem również naszych pracowników za ich ciężką pracę. Aby szerzyć ewangelię wody i Ducha na całym świecie, stosujemy teraz reklamę w wielu językach, aby ludzie z całego świata mogli odwiedzać naszą stronę internetową i czytać nasze książki o ewangelii wody i Ducha. W dzisiejszych czasach mało kto nie ma smartfona. Dlatego zadbaliśmy o to, aby reklamy naszych książek i strony internetowej były widoczne nie tylko na komputerach osobistych, ale także na smartfonach. Odwiedzający naszą stronę internetową mogą również pobierać nasze książki w swoich językach jako e-booki lub audiobooki. A na stronie internetowej nasi współpracownicy, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha i usługują na całym świecie, mogą mieć ze sobą społeczność. Cóż to za niesamowita, błogosławiona społeczność!
W tych chaotycznych czasach nasi świadkowie głoszą ewangelię wody i Ducha na całym świecie. Wykonują Boże polecenie jako Jego słudzy, więc jak Bóg mógłby nie pomóc tym świadkom, którzy wykonują Jego sprawiedliwe dzieło? Bóg z pewnością pomoże świadkom, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, aby mogli wykonać dzieło głoszenia prawdziwej ewangelii. Bóg dał im moc, mądrość i błogosławieństwa, i ja wierzę, że da im jeszcze większe błogosławieństwa i ochroni ich w nadchodzących dniach. W ten sposób ewangelia wody i Ducha będzie głoszona na całym świecie przez naszych świadków, a grzesznicy z całego świata również zostaną raz na zawsze zbawieni od ich grzechów. Dzięki ewangelii wody i Ducha głoszonej przez świadków ludzie na całym świecie zostaną uratowani od przekleństw grzechu, które trapią ich serca. Wierzę, że oni także zaczną chwalić Boga, tak jak my.
Wy i ja teraz wierzymy w ewangelię wody i krwi i zaczęliśmy wychwalać sprawiedliwość Bożą. Będąc ocaleni od naszych grzechów, jak powinniśmy dalej żyć w dobie pandemii koronawirusa? Jaką radość mielibyśmy teraz na tej ziemi, gdybyśmy nie głosili ewangelii wody i Ducha, tak jak przykazał nam Bóg? Bóg stworzył nas, Swoich świadków, abyśmy głosili Jego prawdziwe dzieło. Więc bądźmy silni!
Jako wierzący w ewangelię wody i Ducha, wy i ja zostaliśmy odkupieni od wszystkich grzechów świata i dlatego możemy chwalić Boga naszą wiarą. I będziemy żyć wiecznie z Bogiem w Jego Królestwie. Co więcej, Bóg nie tylko zbawił nas teraz od grzechów świata, ale także zbawi tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, więc mamy wielkie nadzieje. Ponieważ Bóg sprawił, że głosimy Jego miłość i zbawienie całemu rodzajowi ludzkiemu, wierzymy, że Bóg umożliwi również tym ludziom uwolnienie się od grzechów. Wierzymy, że Bóg dokończy całe Swoje dzieło przez was i mnie, którzy głosimy ewangelię wody i Ducha, zanim obecny wiek dobiegnie końca. Pan powiedział, że dokończy dzieło zbawienia, aby uwolnić świat od wszystkich jego grzechów, zanim ten wiek dobiegnie końca, a my wierzymy w tę obietnicę.
Ludzkość żyje w bardzo trudnych czasach, ale Bóg wykona Swoje niesamowite dzieło wyzwolenia ich od wrogów. Jestem przekonany, że za około 10-30 lat będziemy w stanie głosić ewangelię wody i Ducha prawie na całej ziemi. Jestem też przekonany, że za 100-200 lat nie będzie na świecie nikogo, kto nie znałby ewangelii wody i Ducha. Ludzie na całym świecie poznają ewangelię wody i Ducha jako Prawdę zbawienia. Jednak nie wszyscy uwierzą w ewangelię wody i Ducha. Tak jak jest dzisiaj, podczas gdy niektórzy ludzie uwierzą w tę ewangelię, inni nie uwierzą. W związku z tym Bóg napisał w Piśmie Świętym: „Nie wszyscy bowiem mają wiarę” (II List do Tesaloniczan 3:2).
Wierzymy, że Antychryst w końcu pojawi się na tym świecie, aby przeciwstawić się Bogu. Twierdząc, że jest Bogiem, Antychryst będzie próbował zwieść nawet wierzących w ewangelię wody i Ducha. W tym czasie Szatan stoczy bój z Bogiem na śmierć i życie, ale przez nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, Bóg udowodni jednoznacznie, kim jest prawdziwy Bóg, a my także będziemy świadczyć wiarą, że żyjący Bóg odkupił nas od wszystkich grzechów świata i wykupił nas raz na zawsze, spłacając zapłatę za nasze grzechy. Kiedy nadejdą czasy ostateczne, będziemy świadczyć o Chrystusie, naszym Bogu, świadcząc, że On raz na zawsze odkupił nas od grzechów świata. Duch Boży mieszkający w naszych sercach będzie działał z wielką mocą, abyśmy nie poddali się Antychrystowi. Wierząc w Chrystusa, naszego Boga, poniesiemy śmierć męczeńską i będziemy wielbić Boga tym męczeństwem. Możemy przyjąć to wszystko, ponieważ Sam Duch Święty, Sam Bóg, działa w naszych sercach. Odmówimy poddania się Antychrystowi, a kiedy to zrobimy, Chrystus, nasz Bóg, objawi przez Swoich wierzących, że jest prawdziwym Bogiem. To także przez nas Bóg otrzyma w tym czasie całą Swoją chwałę. Niedługo po tym, jak my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, zginiemy, Jezus Chrystus powróci na tę ziemię, porwie Swój lud i zabierze go do nieba. W ostatnich dniach wierzący w ewangelię wody i Ducha, którzy odeszli wcześniej, również zostaną pochwyceni w powietrze razem z nami i otrzymają zaszczyt chwalenia Boga i życia wiecznego. Bóg pobłogosławi nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, abyśmy żyli wiecznie w Jego Królestwie, w boskim ciele, które nigdy się nie załamie ani nie zachoruje.
Dlatego wolą Bożą jest, abyśmy, żyjąc na tej ziemi, głosili ewangelię wody i Ducha całemu rodzajowi ludzkiemu. Natomiast wróg będzie próbował przeszkodzić nam w szerzeniu tej ewangelii wody i Ducha. Jednak Bóg da nam niebiańskie siły i umożliwi nam wypełnienie naszego obowiązku przez wiarę. Dlatego wierzący w ewangelię wody i Ducha powinni pragnąć zwycięskiego życia, wierząc, że Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, i modląc się z wiarą. Ilekroć modlimy się do Boga i pokładamy ufność w Chrystusie, będziemy przeżywać nasze codzienne życie w chwale. Nie mamy więc powodu, aby martwić się o wroga. Naszym jedynym zadaniem, które pozostaje nam teraz, jest wykonanie dzieła, które Bóg nam powierzył, poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Mając wiarę w Chrystusa, naszego Boga, powinniśmy również przygotowywać nasze życie na nadchodzące czasy ostateczne, a z wiarą w Boże Słowo obietnicy powinniśmy świadczyć o Chrystusie w naszym życiu. Spójrzmy na Chrystusa Pana przez wiarę. Musimy pokładać nadzieję w Jezusie Chrystusie, naszym Pasterzu, i żyć z Nim. Musimy podziwiać tego Boga, ufać Mu i na Nim polegać.
Musimy kontynuować dzieło ewangelizacji, które prowadzimy teraz. Czasami możemy zmagać się z pesymistycznymi myślami, które pojawiają się w naszych umysłach, ale musimy się im przeciwstawić, mówiąc: „W imię Pana Jezusa Chrystusa odejdź, Szatanie!” Musimy przez wiarę odpierać myśli szatana, który próbuje zaszczepić w naszych umysłach strach i pesymizm. Musimy pokonać wroga sprawiedliwych, ufając Chrystusowi, naszemu Bogu, i Jego Słowu.
Pandemia koronawirusa od czasu do czasu powoduje ponure myśli. Czasami może się wydawać, że moglibyśmy zarazić się wirusem i umrzeć z jego powodu, nie być w stanie w pełni głosić ewangelii wody i Ducha lub doznać rujnowania na tym świecie, mimo że wierzymy w ewangelię wody i Duch. Ilekroć takie szkodliwe myśli pojawiają się w naszych umysłach, musimy opierać się im wiarą i pokonywać je modlitwą. Musimy ich zwyciężać za każdym razem, mówiąc: „Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, odejdź, Szatanie!” Dlaczego mielibyśmy się martwić, kiedy Bóg powiedział nam wszystkim, którzy zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów: „Nie zapomnę o tobie”? Bez względu na okoliczności, Bóg, nasz Chrystus, nigdy o nas nie zapomina, troszczy się o nas i jest zawsze z nami. Dlatego nigdy nie możemy pozwolić sobie na utratę wiary w Boga tylko po to, by poddać się wrogom. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, możemy odnieść zwycięstwo, wierząc w Jezusa, naszego Króla. Chociaż jesteśmy słabi przed Bogiem, nasz Bóg jest silny. Nigdy o nas nie zapominając, Bóg zawsze czuwa nad nami wszystkimi, którzy staliśmy się Jego własnymi dziećmi, wierząc w ewangelię wody i Ducha. W ten sposób musimy zaufać Chrystusowi, naszemu Bogu, i zawsze z tą wiarą patrzeć na Pana.
Żyjąc w tych ostatecznych czasach, musimy z wiarą krzyczeć: „Odejdź, Szatanie!” Musimy przeciwstawić się wrogowi Bożemu, Szatanowi, przez naszą wiarę w Boga. Dlaczego? To dlatego, że jesteśmy delikatnymi istotami ludzkimi, a nasze serca może ogarnąć strach, który Szatan próbuje w nas zaszczepić. Jeśli mamy zły, niepokojący sen, powinniśmy otrząsnąć się z niego wiarą i powiedzieć: „Odejdź, Szatanie!” Macie złe sny, gdy wasze życie jest niespokojne. Macie niepokojące sny, kiedy oddalacie się od Boga i zbliżacie się do świata. To wasza podświadomość przejawia się w waszych snach. Bóg przemawia do nas, sprawiedliwych, poprzez Swoje spisane Słowo; On nigdy nie objawia Swojej woli w naszych nocnych snach. Nigdy, przenigdy nie powinniśmy wierzyć w coś, co nie jest Słowem Bożym. Musimy wierzyć tylko w spisane Słowo Boże. Musimy żyć, kierując się wiarą w Boga, kierując się tym samym nastawieniem, co powiedzenie, które mówi: „Nawet gdyby świat miał się jutro skończyć, i tak zasadzę jabłoń”. Wy i ja musimy teraz każdego dnia żyć w oddaniu głoszeniu ewangelii wody i Ducha ku radości Boga.
Przez was i przeze mnie Bóg będzie nadal wykonywał dzieło, które Go chwali. Wy i ja jesteśmy sługami Boga i chrześcijanami żyjącymi w ostatnim wieku. Bóg otrzyma całą niebiańską chwałę przez nas, wierzących, a także nas wszystkich przyodzieje w całą chwałę. Bóg niezawodnie to spełni dla nas. Alleluja! Dziękuję Bogu!