សេចក្តីអធិប្បាយ

مضمون 9: رومیوں (رومیوں دی کتاب اُتے تفسیر)

[7-6 باب] <رومیوں ۷:۱۴-۲۵، ۸:۱-۲> خُداوند،پاپیا ں دے مکتی داتا دی وڈیائی کرئیے

>رومیوں ۷:۱۴-۲۵، ۸:۱-۲<
”ایس لئی پئی سانوں پتہ ہیگا اے پئی شریعت تاں رُوحانی  ہیگی اے پر میَں بدنی تے پاپ دے ہتھیں وکیا ہویا ہاں ۔ تے جو کُجھ میَں کردا ہاں اوہنوں نئیں جان دا ایس لئی پئی جیہدا میَں ارادہ کردا ہاں اوہ نئیں کردا سگوں جنہوں میَں بھیڑا سمجھدا ہاں اوہو ای کردا ہاں ۔ تے جے میَں اوہدے اُتے عمل کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں میَں من دا ہاں پئی شریعت خوب ہیگی اے ۔ ایس لئی ایس سبب توں اوہدا کرن والا میَں نہ رہیا سگو ں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ایس لئی پئی مینوں پتہ ہیگا اے پئی میرے اندر مطلب اے میرے بدن وچ کوئی نیکی وسی ہوئی نئیں سگوں ارادہ تاں میرے اندر ہیگا اے پر نیکی دے کم میرے کولوں نئیں ہوندے ۔ ایس لئی جیہڑی نیکی دا ارادہ کردا ہاں اوہ تاں نئیں کردا پر جیہڑی  بدی دا ارادہ نئیں کردا اوہنوں کر لیندا ہاں ۔ ایس لئی جے میَں اوہ کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں اوہدا کر ن والا میَں نہ رہیا سگوں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ ایس لئی مینوں ایہو جیہی شریعت ملی اے پئی جدوں نیکی کرن دا ارادہ کردا  ہاں تاں بدی میرے کول آن پوہنچدی اے ۔ ایس لئی پئی اپنے اندر دے سبب تاں میَں خُدا دی شریعت نوں بوہت چنگیاں سمجھدا ہاں ۔ پر مینوں اپنے ہڈا ں پیراں وچ اک ہور طرحاں دی شریعت نظر آؤندی اے جیہڑی میری عقل دی شریعت نال لڑ کے مینوں اوس پاپ دی شریعت دی قید وچ لَے آؤندی اے جیہڑی میرے ہڈاں پیراں وچ ہیگی اے ۔ ہائے میَں بوہت لیکھاں ماریابندہ ہیگا واں!ایس موت دے بدن توں مینوں کیہڑا چھڈاوے گا ؟ اپنے خُداوند یسوع مسیح دے راہیں خُدا دا شکر کردا ہاں ۔ ایس لئی میَں اپنی عقل نال تاں خُدا دی شریعت دا پر بدن نال پاپ دی شریعت دے حکم ہیٹھا ں ہیگا واں ۔  “
”ایس لئی ہُن جیہڑے مسیح یسوع وچ ہیگے نیں اوہناں اُتے سزادا حکم نئیں ہیگا ۔ ایس لئی پئی حیاتی دے رُوح دے شریعت نے مسیح یسوع وچ  مینوں پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈایا اے ۔ “
 
 
بندہ پاپی ہیگا اے جنہوں پاپ مالکی وچ ملیااے
 
سارے لوکاں نوں آدم تے حوا توں پاپ مالکی وچ ملیا تے اوہ پاپ دی نسل بن گئے ۔ایس طرحاں اسیں نسلی طور اُتے پاپ دی اولاد وانگر جم دے آں تے نہ بچدے ہویاں پاپی مخلوق بن جاندے آں ۔ جگ دے سارے لوک بچ نئیں سکدے سگوں اپنے پیو دادیاں ،مطلب اے آدم دے سبب پاپی بن جاندے آں ،بھاویں اوہناں وچوں کوئی وی پاپی بننا نئیں چاؤہندااے ۔ پاپ دا شروع کیہ ہیگااے؟ ایہہ سانوں ساڈے ماپیاں توں مالکی وچ ملدااے ۔ اسیں اپنے دلاں وچ پاپ لَے کے جم دے آں ۔ ایہہ پاپیاں دی خاندانی عادت ہیگی اے ۔ اسیں بارہ قسماں دے پاپ رکھدے آں جیہڑے آدم تے حوا ولوں مالکی وچ ملدے نیں ۔ایہہ پاپ — زناکاری ، حرامکاری ، خون ، چوری ، بدکاری ، دھوکہ ، شہوت پرستی ، بھیڑی نظر ،کفر ،مکر تے کم عقلی ہیگیاں نیں —  ساڈے دلاں وچ اوسے ویلے توں ایہہ عادتاں ہیگیا ں نیں ، جدوں اسیں جم دے آں ۔ بندے دی بنیادی عادت پاپ ہیگی اے ۔
ایس طرحاں اسیں بارہ قسماں دے پاپاں نال جم دے آں ۔اسیں بچ نئیں سکدے سگوں اقرار کرئیے پئی اسیں پاپی ہیگے آں ایس لئی پئی اسیں اپنے دل وچ پاپ نال جم دے آں ۔ انسانی پیڑھی پاپی جم دی اے تے نہ بچن والی پاپی ہیگی اے ایس لئی پئی اوہ نسلی طور اُتے اپنے اندر پاپ رکھدی اے ،بھاویں جے اوہ اپنی ساری حیاتی وچ پاپ نئیں وی کردی۔ ہر کوئی پاپی بن جاندا اے ایس لئی پئی ہر کو ئی اپنے دل وچ پاپ لَے کے جم دااے ۔ بھاویں جے اسیں بدن نال پاپ نئیں کردے ،اسیں پاپی بنن توں بچ نئیں سکدے ایس لئی پئی خُدا دل اُتے نطر رکھدااے ۔ ایس  لئی سارے لوک خُدا دے اگے پاپی ہیگے نیں ۔
 
 
بندہ غلطی کرن دا پاپ کردا اے
 
سارےبندے غلطیاں دا پاپ وی کردے نیں ۔ اوہ اندروں نسلی پاپ  پھُٹن دے سبب ،بدن نال پاپ کردے نیں ۔ اسیں ایناں پاپاں نوں  ” بدکاریاں  “  یاں    ” خطاواں“ آکھدے آں ۔ اوہ ساڈے ظاہری رویے دے پاپ ہیگے نیں جیہڑے ساڈے دل وچ بارہ قسماں دے پاپاں نال پیدا ہوندے نیں ۔ اندروں بھیڑا پاپ بندیاں کولوں بے شرع عمل کراؤندااے تے اِنج کسے آسرے  توں اَڈ سارے لوکاں نوں پاپی بناؤندااے ۔ کوئی بندہ پاپی نظر نئیں آؤندااے جدوں اوہ بوہت نکا ہوندااے ۔  پاپ واضح طور اُتے کسے دُدھ پیندے بچے توں نظر نئیں آؤندااے جدوں اوہ بوہت نکا ہوندااے ، بالکل جویں نکا کھجور دا رُکھ کھجور پیدانئیں کردا ۔ پر پاپ اندر ہیگا اے جیہڑا بوہتا بوہتا نظر آؤن لگ پیندااے جویں ای اسیں وڈے ہوندے آں،تے سانوں پتہ ہیگا اے پئی اسیں پاپی ہیگے آں ۔ اسیں ایناں پاپاں نوں بدکاریاں یاں خطاواں آکھدے آں ، تے اوہ ایہو جیہے پاپ ہیگے نیں جیہڑے رویے دے  راہیں ہوندےنیں۔
خُداآکھدااےپئی ایہہ دونویں پاپ ہیگےنیں ۔دل وچ پاپ تے ساڈےبدن دےغیر قانونی                          کم دونویں پاپ ہیگےنیں ۔ خُدا لوکاں نوں پاپی بلاؤندااے ۔ سارے پاپ دل دے پاپاں وچ تے  رویےدے پاپاں  وچ     شامل ہیگےنیں۔ایس لئی ،سارےلوک خُدادی نظروچ پاپی جم دےنیں ۔بھانویں اوہ اپنیاں کرتوتاں دے راہیں پاپ کردے نیں یاں نئیں  ۔
بے ایمان ضد کردے نیں پئی بندہ نسلی طور اُتے چنگا جم دا اے مطلب اے کوئی وی بھیڑا نئیں جم دا اے ۔ پر داؤد نے خُدا دے اگےاقرار کیتا ،  ” میَں صرف تیرا ای پاپ کیتا اے تے اوہ کم کیتا اےجیہڑا تیری نگاہ وچ بھیڑا ہیگااے تاں پئی تُو ں اپنیاں گلاں وچ سچا ثابت ہوویں تے اپنی کچہری وچ بے خطا رہویں ۔ ویکھ ! میَں بدی وچ صورت لئی تے میَں پاپ  دی حالت وچ ماں دے ٹہِڈھ وچ پیا ۔ “(زبور ۵۱ : ۴ ۔ ۵)۔ایس حوالے دا مطلب ہیگا اے ،    ” میَں بچ نئیں سکدا سگوں ایسے طرحاں پاپ  کرداہاں ایس لئی پئی میَں نسلی طور اُتے پاپ  دا بیج ہیگا واں ۔ میَں ڈاہڈا پاپی  ہیگا واں ۔ ایس لئی جے تُوں میرے پاپ چُک لویں ، میَں اپنے سارے پاپاں توں چھُٹ سکدا ہاں تے راستباز بن سکدا ہاں ۔ پر جے تُو اوہناں نوں نئیں لیندا ،مینوں دوزخ جانا پوےگا ۔ میَں پاپ رکھدا ہاں ، جے تو ں آکھدایں پئی میَں پاپ رکھدا واں ۔ پرمیَں کوئی پاپ نئیں رکھدا ، جے تُوں آکھدا ایں میَں پاپ نئیں رکھدا ۔ اے خُدا ، ہر شے تیرے اُتے تے تیرے انصاف اُتے بھروسہ رکھدی اے ۔ “
سختی نال بولدیاں ہویاں ، خُدادی نگاہ وچ ،  سارے لوک بچ نئیں سکدے سگوں پاپی ہوندے نیں ۔ ایس لئی پئی اوہناں نوں اپنے ماپیاں کولوں مالکی وچ پاپ  ملیا اے ۔ اوہ اپنیاں کرتوتاں توں ہٹ کے پاپی جم دے نیں ۔ پاپ توں بچن دا اِکو رستہ یسوع دی مکتی اُتے ایمان رکھنا ایں ۔ دنیاوی تعلیم ساڈے بچیاں نوں جھوٹا دعویٰ سکھاؤندی اے ،جیہدے خاص پیغام دا ہیٹھاں دسے گئے طریقیاں وچ خلاصہ بنایا جا سکدا اے :  ” سارے لوک چنگی عادت لَے کے جم دے نیں ۔ایس لئی لوکاں والی چنگی عادت مطابق نیکی نال حیاتی بسرکرو ۔ تسیں چنگا کر سکدے او جے تسیں صرف ہمت کردے او ۔ “ اوہ صرف مٹھیاں گلاں کردے نیں ۔ بندیاں والی اخلاقی اصولاں دی تعلیماں ہیٹھاں  حیاتی بسر کردے نیں ۔پر اوہ کیوں اپنے دل وچ یاں اپنے معاشرے وچ اپنے بدن نال یاں اپنے گھر وچ پاپ کردے نیں ؟ اوہ اِنج کردے  نیں ایس لئی پئی اوہ  نسلی طور اُتے پاپ سمیت جم دے نیں ۔ بندے پاپ دے بیج وانگر جم دے نیں ۔بندہ بچ نئیں سکدا سگوں پاپ کردااے ، بھاویں اوہ نیکی کرنا چاؤہندااے ۔ ایہہ ثابت کردا اے پئی اسیں پاپ سمیت جم دے آں ۔
 
 
تہانوں لازمی طور اُتے اپنے آپ نوں جاننا چاہی دا اے
 
لوک بچ نئیں سکدے سگوں اپنیاں ساریاں حیاتیاں وچ بدن نال پاپ کردے نیں ایس لئی پئی اوہ پاپ سمیت جم دے نیں ۔ایہہ بندے دی اصل حالت ہیگی اے —  سانوں لازمی طور اُتے اپنے آپ نوں جاننا چاہی دا اے ۔ سقراط نے آکھیا ،  ” اپنے آپ نوں جانو!“ تے یسوع نے آکھیا ، ” تسیں پاپی ہیگے او ایس لئی تسیں پاپ وچ جمے سو تے بدکاری وچ صورت لئی سی ۔ایس لئی تہانوں لازمی طور اُتے اپنے پاپاں توں معافی پاؤنی چاہی دی اے ۔“ اپنے آپ نوں جانو۔ بوہتے لوک اپنے آپ نوں غلط سمجھدے نیں ۔ گھٹوگھٹ سارے لوک اپنے آپ نوں جانیوں اَڈ جیوندے تے مر جاندے نیں ۔ صرف سیانے لوک اپنے آپ نوں جان دے نیں ۔ اوہ جیہڑے جانن دے بعد یسوع دی سچیائی نوں سمجھدے تے ایمان رکھدے نیں پئی اوہ بدکاری دی نسل ہیگے نیں ، سیانے لوک ہیگے نیں ۔ اوہ اَسمانی بادشاہی وچ جان دے حقدار ہیگے نیں ۔
اوہ جیہڑے اپنے آپ نوں نئیں جان دے ، لوکاں نوں فریب کرنا تے ہورپاپ نہ کرو ، سکھاؤندے نیں ۔ اوہ لوکاں نوں سکھاؤندے نیں پئی پاپاں نوں نظر نہ آؤن دیوو جیہڑے اندر ہیگے نیں ۔ دینی تعلیم دین والے اوہناں نوں پاپ نہ کر ن بارے سکھاؤندے نیں تے اپنے پاپاں نوں دباؤن بارے جدوں وی اوہ اوہناں وچوں نظر آؤن دی ہمت کردے نیں ۔ اوہ سارے دوزخ جان لئی اپنے راہ اُتے پئے ہوئے نیں ۔ اوہ کیہڑے ہیگے نیں؟ اوہ شیطان دے خادم ، جھوٹے چرواہے ہیگے نیں ۔ اوہ جیہڑی تعلیم سکھاؤندے نیں اوہ نئیں ہیگی اے جیہڑی ساڈے خُداوند نے سانوں سکھائی سی ۔ بے شک ، ساڈے خُداوند نے سانوں پاپ نہ کرن لئی آکھیا اے ۔پر اوہ سانوں دسدااے ،  ” تسیں پاپ  رکھدے او ،تسیں اک پاپی ہیگے او تے پاپ  دا پھل موت ہیگا اے ۔ تسیں اپنے پاپاں دے سبب بربادی دی راہ اُتے پئے او ۔ ایس لئی ، تہانوں لازمی طور اُتے پاپا ں توں مکتی پاؤنی چاہی دی اے ۔ مکتی دا انعام قبول کرو جیہڑا تہانوں تہاڈے سارے پاپاں توں بچاؤندااے ۔ فیر تہاڈےسارے پاپ معاف ہوجان گے تے تسیں ہمیش دی حیاتی پاووگے ۔ تسیں راستباز ، خاص ،پاک تے  خُدا دے پُتر بن جاووگے۔  “
 
 
خُدا نے کیوں لوکاں نوں شریعت دتی سی ؟
 
پولُس نے آکھیا،  ” تے وچکار شریعت آن پوہنچی تاں پئی پاپ بوہتاہو جاوے پرجتھے پاپ بوہتا ہویا اوہتھے فضل اوہدے توں وی بوہت چوکھا ہویا ۔ “(رومیوں ۵ : ۲۰)۔خُدا نے سانوں شریعت دتی تاں پئی اوہدے راہیں ساڈے پاپ ایتھوں تیک پئی بوہتے پاپی ہون وانگر ظاہر ہون ۔ (رومیوں ۷ : ۱۳)۔ اوہنے پاپیاں نوں اپنی شریعت دتی تاں پئی اوہ سدھے طریقے نال اپنے پاپاں  نوں پچھانن۔
خُدا نے اسرائیلیاں نوں شریعت دتی جدوں یعقوب دی اولاد خروج دے بعدوں جنگل وچ رہندی سی ۔ اوہنے ۶۱۳ شِقاں دے حکم دتے ۔کیوں خُدا نے لوکاں نوں شریعت دتی ؟ خُدا نے اوہناں نوں شریعت دتی ، پہلاں ، ایس لئی پئی اوہ چاؤہندا سی پئی اوہ اپنے پاپاں نوں پچھانن ، جویں اوہ اپنے پاپاں دے بارے نئیں جان دے سن ۔ تے دوجا ، ایس لئی پئی اوہ پاپ نال  جم دے نیں ۔
شریعت دےدس حکم وکھاؤندے نیں پئی لوک بوہت ڈاہڈے پاپی ہیگے نیں ۔  ” میرے اگے تُوں اوپرے خُداواں نوں نہ منیں ۔ تُوں اپنے لئی کوئی ہتھ نال گھڑ کے بنائی ہوئی مورت نہ بناویں ۔ نہ کسے شے دی صورت بناویں جیہڑی اُتے اَسمان وچ یاں ہیٹھاں دھرتی اُتے یاں دھرتی دے ہیٹھاں پانی وچ ہیگی اے ۔ تُوں اوہناں دے اگے متھاں نہ ٹیکیں تے نہ اوہناں دی بھگتی کریں ایس لئی پئی میَں خُداوند تیرا اَنکھ والا خُدا ہیگا واں تے جیہڑے میرے نال ویر رکھدے نیں اوہناں دی اولاد نوں تیجی تے چوتھی نسل تیک پیودادے دی بدی دی سزا دیندا ہاں ۔ تے ہزاراں اُتے جیہڑے میرے نال محبت رکھدے تے میرے حکماں نوں من دے نیں ،رحم کردا ہاں ۔ تُوں خُداوند اپنے خُدا دا نام بےفائدہ نہ لویں ایس لئی پئی جیہڑا اوہدانام بے فائدہ لیندااے خُداوند اوہنوں بے پاپ نہ ثابت کرے گا ۔ یادکرکے تُوں سبت دا دن پاک منیں ۔ چھ دناں تیک تُوں ہمت کر کے اپنا سارا کم کار کریں ۔ پرستواں دن خُداوندتیرے خُدا دا سبت ہیگا اے ایہدے وچ نہ تُوں کوئی کم کریں نہ تیراپُتر نہ تیری دھی نہ تیراکاما نہ تیری کامی نہ تیرا ڈنگر نہ کوئی مسافر جیہڑا تیرے گھر تیرے پھاٹکاں وچ ہووے ۔ کیوں جے خُداوند نے چھ دناں وچ اَسمان تے دھرتی تے سمندر تے جیہڑا کُجھ اوہناں وچ ہیگااے اوہ سارا بنایا تے ستویں دن آرام کیتا ۔ ایس لئی خُداوندنے سبت دے دیہاڑے نوں برکت دتی تے اوہنوں پاک بنایا ۔ تُوں اپنے باپ تے ماں دی عزت کریں تاں پئی تیری عمر اوس ملک وچ جیہڑا خُداوندتیرا خُدا تینوں دیندااے لمی ہووے ۔ تُوں قتل نہ کریں ۔ تُوں زنانہ کریں ۔ تُوں چوری نہ کریں ۔ تُوں اپنے گوانڈھی دے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیویں ۔ تُوں اپنے گوانڈھی دے گھر دا لالچ نہ کریں ۔ تُوں اپنے گوانڈھی دی زنانی  دا لالچ۔۔۔ تےنہ  اپنے گوانڈھی دی کسے ہور شے دا لالچ  کریں ۔  “۔(خروج ۲۰ : ۳ ۔ ۱۷)۔
خُدا نے سانوں ساریاں نوں شریعت دتی تے اوہدے راہیں اوہنے سانوں چنگے طریقے نال سکھایا پئی اسیں اپنے دلاں وچ کیہڑی قسم دا پاپ رکھدے آں ۔ خُدا نے سانوں سکھایا پئی اسیں خُدا دے اگے مکمل پاپی ہیگے آں ، تے اوہنے سانوں سچیائی دا پتہ دسیا پئی اسیں پاپی ہیگے آں ایس لئی پئی اسیں شریعت نوں قائم نئیں رکھ سکدے ۔
 کیہ بندہ سوکھے طریقے نال خُدا دی شریعت نوں قائم رکھ سکدااے ؟ جدوں خُدا نے اسرائیلیاں تے اوپریا ں قوماں نوں دسیا پئی اوہدے برابر دوجے دیوتا نہ رکھن ۔ اوہنے اوہناں نوں دسنا چاہیا پئی او ہ پاپی ہیگے سن جیہڑے بالکل شروع توں ایتھوں تیک پئی پہلے حکم نوں وی قائم نئیں رکھ سکدے سن ۔  حکماں دے راہیں ، اوہناں نوں پتہ لگیا پئی اوہ جگ نوں بناؤن والے توں بوہتا دوجیاں اوہدیاں بنائیاں ہویاں شیواں نال محبت کردے سن ۔ اوہناں نیں جانیاں پئی اوہناں نیں خُدا دا نام بے فائدہ لیا سی ۔ مطلب اے اوہناں نیں بُت بنائے تے اوہناں دی سیواکیتی جنہاں توں خُدا نفرت کرداسی تے اوہناں نیں ایتھوں تیک پئی آرام نہ کیتا جد پئی خُدا نے اوہناں نوں اوہناں دے اپنے بدن لئی آرام دتا ۔اوہناں نوں ایہہ وی پتہ لگیا پئی اوہ اپنے ماپیاں دی عزت نئیں کردے سن ، اوہناں نیں قتل کیتا ، اوہناں نیں زناکاری کیتی تے اوہناں نیں سارے قانون توں باہر کم کیتے جیہڑے خُدا نے اوہناں نوں نہ کرن لئی آکھیا سی ۔ کھلی گل ، اوہ خُدا دی شریعت نوں قائم نئیں رکھ سکدے سن ۔
 
 
شریعت اوہناں اُتے حکم چلاؤندی اے جنہاں  دے پاپ حالے تیک معاف نئیں ہوئے نیں
 
کیہ تسیں ہُن سمجھدے او پئی خُدا نے کیوں شریعت دتی سی ؟ خُدا نے شریعت پہلاں اوہناں نوں دتی جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ۔  ” اے بھراوو !کیہ تہانوں نئیں پتہ (میَں اوہناں نوں آکھدا ہاں جیہڑے شریعت نوں جان دے نیں )پئی جدوں تیک بندہ جیوندا اے اوسے ویلے تیک شریعت اوہدے اُتے حکم چلاؤندی اے ؟ “(رومیوں ۷ : ۱)۔خُدا نے شریعت اوہناں نوں دتی جنہاں نوں اپنے وڈ وڈیریاں توں پاپ مالکی وچ ملیا تے پاپ ہیٹھاں اوہناں نوں دکھی کرن دے بعد حالے تیک نویں سریوں نئیں جمے نیں ۔ شریعت اک بندے اُتے اوس ویلے تیک حکم چلاؤندی اے جدوں تیک اوہ جیوندا رہندا اے ۔ آدم دی نسل دا ہر بندہ اپنے دل وچ پاپ دیاں ۱۲ قسماں رکھدااے ۔ خُدا نے اوہناں نوں شریعت دتی جیہڑے اپنے دل وچ پاپ رکھدے نیں تے اوہناں نوں دسیا پئی اوہ برباد کرن والا پاپ رکھدے سن ۔ ایس طرحاں جدوں کدی قتل کرنا یاں زناکاری دے پاپ ساڈے وچوں باہر آؤندے نیں تے ساڈے توں پاپ کرواؤندے نیں ، تاں شریعت سانوں دسدی اے ،  ”  خُدا نے تہانوں زناکاری نہ کرن دا حکم دتا ۔ پر تسیں فیر زنا کاری کیتی ۔ ایس لئی تسیں اک پاپی ہیگے او ۔ خُدا نے تہانوں قتل نہ کرن دا حکم دتا ، پرتسیں اپنی نفرت نال قتل کیتا اے ۔ تسیں اک پاپی ہیگے او جیہڑا قتل کردا تے زناکاری کردااے ۔خُدا نے تہانوں چوری نہ کرن دا حکم دتا ۔ پر تسیں فیرچوری کیتی ۔ ایس لئی تسیں چور ہیگے او ۔“ ایسے طرحاں پاپ جم دا اے ،جتھے شریعت ہوندی اے ۔
ایس لئی پولُس نے آکھیا ،  ” اے بھراوو !کیہ تہانوں نئیں پتہ (میَں اوہناں نوں آکھدا ہاں جیہڑے شریعت نوں جان دے نیں )پئی جدوں تیک بندہ جیوندا اے اوسے ویلے تیک شریعت اوہدے اُتے حکم چلاؤندی اے ؟  “شریعت اوہناں اُتے حکم چلاؤندی اے جنہاں دے پاپ حالے تیک معاف نئیں ہوئے نیں۔ اوپریاں قوماں لئی ،جیہڑیاں  خُدا دی شریعت نوں نئیں جان دیاں ۔ اوہناں دا ضمیر  اوہناں لئی شریعت بن جاندااے ۔جدوں اوہ بدی کردے نیں ، اوہناں دا ضمیراوہناں نوں دسدااے پئی اوہناں نیں پاپ کر لیا سی ۔ ایسے طرحاں ، بے ایماناں دا ضمیراوہناں لئی شریعت وانگر عمل کردااے ، تے اوہ اپنے ضمیردے راہیں پاپاں نوں پچھان دے نیں (رومیوں ۲ : ۱۵)۔
تسیں کیوں خالق دی خدمت نہیں کردے ،جد پئی تہاڈا ضمیر تہانوں دسدا اے پئی اک خالق ہیگا اے؟ تسیں کیوں خُدا نوں نئیں لبھدے؟ تسیں کیوں اپنے دل نوں دھوکہ دیندے او؟ تہانوں اپنے پاپاں توں شرمندہ ہوناتے ڈرنا چاہی دا اے پئی دوجیاں لوکاں  نوں تہاڈے پاپاں دا پتہ لگے گا ۔پر پاپی جیہڑے خُدا نوں نئیں من دے تے جیہڑے اپنے دلاں نوں دھوکہ دیندے نیں ، کوئی شرم محسوس نئیں کردے ۔
اسیں اپنے آپ توں شرماؤندے آں جدوں اسیں  اَسمان ول ویکھدے آں ، دھرتی ، دوجے لوک ، یاں کوئی وی دوجی مخلوق شرمند ہ ہیگی اے ،  جےاسیں پاپ رکھدے آں ۔ خُدا نے بندیاں نوں ضمیر دتا تے ضمیر دی شریعت پا پ نوں ظاہر کردی اے۔ پر ایہناں وچوں بوہتے سارے خُدا توں اَڈ جیوندے نیں ، خُدادی نظر وچ ریاکاری کردے ہویاں تے جیوندے ہویاں جویں اوہ خوش ہیگے نیں ۔ اوہ دوزخ لئی پکے ہیگے نیں ۔ جویں پولُس اوہناں نوں شریعت ول دھیان کراؤندیاں ہویاں یا د کراؤندااے ، ” اے بھراوو !کیہ تہانوں نئیں پتہ (میَں اوہناں نوں آکھدا ہاں جیہڑے شریعت نوں جان دے نیں )پئی جدوں تیک بندہ جیوندا اے اوسے ویلے تیک شریعت اوہدے اُتے حکم چلاؤندی اے ؟  “ اک بندے نوں لازمی طور اُتے دو واری جمنا چاہی دا اے — اک واری پاپی وانگر ، تے فیر خُدا دی مکتی دے فضل دے راہیں راستباز وانگر جیوندے رہن لئی نویں سریوں جمنا چاہی دا اے ۔پولُس نے ہیٹھاں لکھے ہوئے  طریقے وچ پئی خُداوند نے سانوں کویں پاپ دی شریعت دی لعنت توں بچایا ، گل نوں کھولیا اے:  ” ایس لئی جیہڑی زنانی دا مرد ہیگا اے اوہ شریعت دے موافق اپنے گھر والے دی حیاتی تیک اوہدے نال بنھی ہوئی اے پر جے گھروالا مرگیا تاں اوہ گھروالے دی شریعت توں چھُٹ گئی ۔ ایس لئی جے گھر والے دے جیوندیاں ہویاں دوجے بندے دی ہو جاوے تاں زانیہ اکھوائے گی پرجے گھروالا مر جاوے تاں اوہ اوس شریعت توں چھُٹ گئی اے ۔ ایتھوں تیک پئی بھاویں  دوجے بندے دی ہو وی جاوے تاں زانیہ نہ بنے گی ۔ “(رومیوں ۷ : ۲ ۔ ۳)۔
جے اک وہیائی ورہی زنانی کوئی عاشق رکھدی اے ،تاں اوہ زانیہ اکھواندی اے ۔پر جے اوہدا گھر والا مرگیا اے تے فیر اوہ دوجے بندے نال ویاہ کردی اے ، تاں ایس وچ کُجھ وی غلط نہیں ہیگااے ۔ ایہو ای گل  ساڈی پاپ دی شریعت توں مکتی اُتے لاگُو ہوندی اے ۔شریعت آدم دی ساری اولاد اُتے حکم چلاؤندی اے ،جنہاں دے پاپ حالے تیک معاف نئیں ہوئے نیں ۔ایہہ اوہناں نوں دسدی اے ،       ” تسیں پاپی ہیگے او ۔“ انج اوہ شریعت دے ہیٹھاں اپنے پاپاں دا اقرار ایہہ آکھدے ہویاں کردے نیں ،  ” مینوں لازمی طور اُتے دوزخ وچ جانا چاہی دا اے ۔ میَں پاپی ہاں۔ میرے اپنے پاپاں دے پھل دے سبب دوزخ وچ جانا قدرتی گل ہیگی اے ۔ “ پر جے اسیں مسیح دے بدن دےراہیں شریعت لئی مرجاندے آں ، شریعت ساڈے اُتے ہور حکم نئیں چلا سکدی ، ایس لئی پئی ساڈاپرانا انسان اوہدے وچ بپتسمہ لین دے راہیں مسیح نال سولی اُتے مر گیاسی  ۔
 
 
ساڈا پرانا انسان مرگیا اے
 
ساڈے خُداوند نے  ساڈےپرانے خاونداں دی فکر کیتی تے اوہنے سانوں اوہدے نال ویاہ  دے لائق بنایا ۔  ” ایس لئی اے میرے بھراوو! تسیں وی مسیح دے بدن دے راہیں شریعت ولوں ایس لئی مُردے بن گئے پئی اوس دوجے دے ہو جاوو جیہڑا مویاں وچوں جوایا گیا تاں پئی اسیں سارے خُدا لئی پھل پیدا کرئیے ۔“(رومیوں ۷ : ۴)۔ خُدا نے سارے لوکاں  نوں شریعت دتی ، جیہڑے اپنے سانجھے وڈ وڈیرے ،آدم ، دے سبب پاپ نال جمے ساں ، تاں پئی پاپ حکماں دے راہیں ایتھوں تیک پئی بوہتا ظاہر ہوسکے ۔ اوہنے اوہناں نوں خُدا دے انصاف ہیٹھاں جیوندے رہن لئی بنایا ، پر اوہنے اوہناں نوں مسیح دے بدن دے راہیں بچایا ۔ یسوع مسیح ساڈی تھاں اُتے مر گیا اے ۔ کیہ خُدا دی شریعت دے مطابق ساڈے لئی دوزخ وچ جانا ٹھیک نئیں ہیگا اے ؟ ٹھیک ہیگا اے ۔ پر ، خُداوند جگ وچ گھلیا گیا ، اوہنے یردن دے دریااُتے اپنے بپتسمے نال ساڈے سارے پاپاں نوں چُک لیا ، سولی اُتے مرگیا ،اوہنے دکھ جرے تے ساڈی تھاں اُتے شریعت دے عذاب دے راہیں لعنتی بنیا ۔ اوہدے تے اوسے اکلے دے راہیں ہُن اسیں مکتی یافتہ ہو سکدے آں تے اوہدے اُتے ایمان دے راہیں نویں سریوں جم سکدے آں۔
اوہ جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ،اوہناں نوں لازمی طور اُتے دوزخ وچ جانا چاہی دا اے ۔ اوہناں نوں یسوع اُتے ایمان رکھنا چاہی دا اے تے مکتی یافتہ ہونا چاہی دا اے ۔ سانوں لازمی طور اُتے اِکو ای وار یسو ع مسیح نال مرجانا چاہی دا اے ۔ جے ساڈا پرانا انسان اِکو ای وار نئیں مردا ، اسیں نویں بندے نئیں بن سکدے تے اَسمانی بادشاہی وچ جانئیں سکدے آں ۔جے ساڈے پرانے انسان نےیسوع اُتے ساڈے اکٹھے ایمان دے راہیں شریعت دے مطابق دکھ نئیں جرے نیں ،تاں سانوں لازمی طور اُتے دکھ جرنا چاہی دا اے تے دوزخ وچ سُٹیاجانا چاہی دا اے ۔ اوہ سارے جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ،اوہناں  نوں دوزخ وچ جانا چاہی دا اے ۔
بے ایمان لوک چنگی طرحاں رہندے نیں ، ہر شے دے مزے لیندے ہویاں جیہڑی اک چنگی حیاتی دے سکدی اے ، پر اوہ اپنی ہمیش دی سزا دے بارے وچ فکر نئیں کردے ۔ سارے لوکاں نوں خُداوند یسوع دےراہیں پاپاں توں مکتی پاؤنی چاہی دی اے ،جدوں اوہ ایس دھرتی اُتے جیوندے نیں ۔ہر پُرانے بندے نوں ایمان دے راہیں یسوع دے نال اکٹھیاں ہو کے اک واری مرنااے، ایس لئی پئی ایس جگ توں چلے جان دے بعد اسیں نویں سریوں نئیں جم سکدے آں ۔ سانوں لازمی طور اُتے مرنا چاہی دااے تے یسوع مسیح اُتے اپنے ایمان دے راہیں اپنے پاپاں توں چھٹنا چاہی دا اے ۔ کیہدے راہیں ؟ یسوع مسیح دے بدن دے راہیں ۔ کویں ؟ ایمان رکھن دے راہیں پئی یسوع ایس جگ وچ آیا تے ساڈے سارے پاپاں  نوں چُک لیا ۔ کیہ تسیں مر گئے او ؟ کیہ کوئی ہیگا اے جیہڑا حالے تیک نئیں مریا ؟ تسیں خورے حیران ہو سکدے او ،  ” میں کویں مویا ہوسکدا ہاں؟ ہُن میَں کویں جیونداہاں ، جے میَں مویا ساں؟ “ ایہہ بھیت ہیگا اے ؛پر ایہو جیہا بھیت ہیگا اے جیہڑا کوئی دین کدی حل نئیں کر سکدا اے ۔
صرف نویں سریوں جمے  ہوئے لوک ایہہ آکھ سکدے نیں پئی اوہناں دا پرانا انسان یسوع دے نال اکٹھیاں ہو کے پہلوں ای مرگیا اے ۔ پاپی نویں سریوں جم سکدے نیں تے اوہناں دیاں پرانیاں ذاتاں صرف مردہ ہو سکدیاں نیں، جدوں اوہ نویں سریوں جمے  لوکاں توں خُدا دا کلام سن دے نیں ۔ تے اوہدے راہیں اوہ خُدا دے خادم بن سکدے نیں ۔ سارے لوکاں نوں لازمی طور اُتے نویں سریوں جمے   ہوئے پاک لوکاں کولوں خُدا دا کلام سننا چاہی دا اے ۔تسیں نویں سریوں نئیں  جم سکدے ، جدوں تسیں اوہناں دیاں تعلیماں نوں رد کردے او ۔ ایتھوں تیک پئی پولُس مسیح توں اَڈ نویں سریوں نئیں جم سکدا سی ، بھاویں اوہ گملی ایل ، اوہناں دناں دے شریعت دے وڈے اُستاداں وچوں اک کولوں ، خُدادا کلام سکھ چُکیا سی ۔ اسیں بوہت شکرگزار ہیگے آں ! اسیں یسوع مسیح  اُتے ایمان رکھن دے راہیں خُدا لئی راستبازی دےپھل پیدا کرسکدے آں ، جیہڑا فیر مویا ں وچوں جیوں اُٹھیا ، جدوں اسیں ایمان دے راہیں یسوع مسیح دے بدن دے راہیں مر جاندے آں۔ فیر اسیں پاک رُوح دے ۹ قسما ں دے پھل پیدا کرسکدے آں  ۔
 
 
پاپی جذبے ساڈے ہڈا ں پیرا ں وچ موت  دے پھل پیدا کرن لئی کم کردے سَن۔
 
” ایس لئی پئی جدوں اسیں بدنی ہیگے ساں تاں پاپ دے چاء جیہڑے شریعت دے سبب پیدا ہوندے سن موت دا پھل پیدا کرن لئی ساڈے ہڈاں پیرا ں وچ کم کردے سَن۔ “(رومیوں ۷ : ۵)۔” جدوں اسیں بدنی ہیگے ساں “دا مطلب ہیگا اے         ” ساڈے نویں سریوں جمن توں پہلاں ۔ “پاپی جذبے ساڈے ہڈا ں پیرا ں وچ موت دے پھل پیدا کرن لئی کم کردے سَن، جدوں اسیں یسوع مسیح دے بدن دے راہیں ایمان نئیں رکھدے ساں ۔ پاپی جذبے اوس ویلے ساڈے ہڈاں پیرا ں وچ پکےکم کردے سَن ۔ ساڈے دل وچ ۱۲ قسماں دے پاپ ہیگے نیں ۔ وکھ طریقے نال ویکھدے ہویاں ، ایہدا مطلب ہیگا اے پئی ساڈے دلاں وچ پاپ دے اُگن دیاں ۱۲قسماں ہیگیاں نیں ۔ مثال دے طور اُتے ، اج زناکاری دا پاپ اپنے راہوں نکل سکدااے تے دل نوں بھڑکا سکدا اے ۔ فیر دل سر  نوں حکم دیندااے ،  ” زناکاری  اپنے مورے وچوں باہر نکل آؤندی اے تے ایہہ مینوں زناکاری کرن لئی آکھدی اے ۔ “ فیر سرجواب دیندااے ، ” ٹھیک اے ۔ میَں بانہواں تے لتاں نوں ایہدا آکھا منن لئی حکم دیواں گا ۔ اے بانہوو تے لتو ، سُنو ، کرو،جویں تسیں چاؤہندے او ۔ چھیتی کرو !  “سر اپنے ہڈاں پیراں نوں اوس تھاں اُتےجان دا حکم دیندااے ، جتھے بدن زناکاری کردااے ۔ فیر ، بدن جاندااے تے کردااے ، جویں سر حکم دیندااے ۔ ایسے طرحاں ، جدوں قتل کرن دا پاپ اپنے مورے وچوں باہر نکل نکلدا اے۔ ایہہ دل نوں پُٹھے پاسے لاؤندااے تے دل اپنے سر نوں کسے نال غصے کر دیندا اے ۔ فیر ، سر بدن نوں اوہدے لئی تیار ہون دا حکم دیندا اے ۔ پاپ ساڈے ہڈاں پیراں وچ ایسے طرحاں کم کردا اے ۔
ایہہ سبب ہیگا اے کیوں سانوں اپنے پاپاں توں معافی پاؤنی چاہی دی اے ؟ جے اسیں پاپاں توں مکتی نئیں پاؤندے ،تاں اسیں بچ نئیں سکدے سگوں کراں گے بالکل جویں دل حکم دیندااے ، بھاویں ایہہ اوہ نئیں جیہڑا اسیں کرنا چاؤہندے آں ۔ ہر کسے نوں کھری خوشخبری دے راہیں نویں سریوں جمنا چاہی دا اے ۔ کوئی کامل بن سکدااے جدوں اوہ نویں سریوں جم دا اے ،بالکل جویں لاروا ٹِڈا بن جاندا اے ۔ پادری نویں سریوں جمن دے بعدوں صرف سچ مُچ خُداوند دی  سیوا کرسکدے نیں ۔ نویں سریوں جمن توں پہلاں ، سارا جیہڑا اوہ آکھ  سکدے نیں ، ایہہ ہیگا اے ،  ”سوہنے پاک لوکو ، تہانوں لازمی طور اُتے نیکی کرنی چاہی دی اے ۔ “ ایہہ روگی نوں اپنے آپ شفاپاؤن لئی آکھن وانگر اے ۔ اوہ اپنے جھُنڈاں نوں اپنے آپ اپنے دلاں نوں پاک کرن لئی آکھدے نیں ،بھاویں اوہ آپ نئیں جان دے کویں اپنے آپ دے دلاں نوں پاک کرنا اے ۔
پاپی جذبے ساڈے ہڈا ں پیرا ں وچ موت دے پھل پیدا کرنا چاؤہندےنیں۔کیہ اک بندہ پاپ کردااے ایس لئی پئی اوہ پاپ کرنا چاؤہندااے ؟ اسیں پاپ دے نوکراں وانگر پاپ کردے آں ایس لئی پئی اسیں پاپ نال جمے ساں ، ایس لئی پئی ساڈے سارے پاپ حالے تیک مکائے نئیں گئے، تے ایس لئی پئی سانوں حالے تیک یسوع مسیح دے بدن دے راہیں مرنا اے ۔ اسیں پاپ کردے آں ، بھاویں اسیں اِنج کرن توں نفرت کردے آں ۔ ایس لئی ہر کسے نوں لازمی طوراُتے پاپ دی معافی پاؤنی چاہی دی اے ۔
اوہناں پادریاں لئی خُداوند دی سیوا کرن نوں چھڈ دینا چنگا اے جنہاں دے پاپ حالے تیک مکائے نئیں گئے نیں ۔ اوہناں لئی بند گوبھی ویچنا چنگا ہووے گا ۔ میَں اوہناں لئی اِنج کر ن دی سفارش کردا ہاں ۔ انج کرنا اوہناں لئی چنگا ہووے گا پئی جھوٹ بول کے لوکاں نوں دھوکہ دین تے بوہتے پیسے کماؤن تے سوراں وانگر موٹے ہو کے اپنے لئی ہدیے لین ۔
جے کسے نیں اپنے سارے پاپا ں توں معافی نئیں پائی اے ، پاپ تے اوہدا جذبہ اوہدے ہڈا ں  پیرا ں وچ موت دا پھل پیدا کرن لئی کم کردااے ۔ اسیں خُداوند دی سیوا اپنے سارے پاپ چُکے جان دے بعدوں پاک رُوح پاؤن دے راہیں اوہدے فضل دے ہیٹھاں کرسکدے آں ۔پر اسیں شریعت دے ہیٹھاں خُداوند دی سیوا نئیں کرسکدے ۔ اِنج ساڈا خُداوند سانوں دسدااے ،  ” پر جیہڑی شے دے قیدی ساں اوہدے ولوں مر کے ہُن اسیں شریعت توں اِنج چھُٹ گئے آں پئی رُوح دے نویں طریقے نال نہ  پئی اکھراں دے پرانے طریقے نال سیوا کردے آں “(رومیوں ۷ : ۶)۔
 
 
شریعت ساڈے پاپاں نوں بوہت پلید بنا دیندی اے
 
” ایس لئی اسیں کیہ آکھیے ؟ کیہ شریعت پاپ ہیگی اے؟ بالکل نئیں سگوں شریعت توں اَڈ میَں پاپ نوں نئیں پچھان دا مثال طور جے شریعت ایہہ نہ آکھدی پئی تُوں لالچ نہ کریں تاں میَں لالچ نوں نہ جان دا ۔ پر پاپ نے ویلا ملدیاں ایں حکم دے راہیں میرے اندرہر طرحاں دا لالچ پیدا کر دتا ایس لئی پئی   شریعت دے اَڈ پاپ مردہ ہیگا اے ۔ اک دَور وچ  شریعت توں اَڈ میَں جیوندا ساں  ،پر جدوں حکم ملیا تاں پاپ جیوندا ہو گیا تے میَں مرگیا ۔ تے جیہڑے حکم دی مرضی حیاتی ہیگی سی اوہو ای میرے واسطے موت دا سبب بن گئی ۔ ایس لئی پاپ نے ویلا ملدیاں ای حکم دے راہیں مینوں اپنیاں گلاں وچ لایا تے اوسے دے راہیں مینوں مار وی دتا ۔ ایس لئی شریعت پا ک ہیگی اے  تے حکم وی پاک تے سچا تے ٹھیک ہیگا اے ۔ ایس لئی جیہڑی شے چنگی ہیگی اے اوہ میرے لئی موت ثابت ہوئی؟ بالکل نئیں سگوں پاپ نے چنگی شے دے راہیں میرے لئی موت پیدا کر کے مینوں مار دتا  تاں پئی  اوہدا  پاپ  ہونا
نظر آوے تے حکم دے راہیں پاپ حدوں بوہتا پلید لگے ۔“ (رومیوں۷ : ۷ ۔۱۳)۔ 
پولُس نے آکھیا پئی خُدا نے ساڈے پاپاں نوں حدوں بوہتے پلید بناؤن لئی سانوں شریعت دتی ۔ اوہنے ایہہ وی آکھیا ،  ” ایس لئی پئی شریعت دے کماں نال بندہ اوہدے اگے راستباز نئیں بنے گا ۔ ایس لئی پئی شریعت دے راہیں تاں پاپ دی پچھان ای ہوندی اے ۔ “(رومیوں ۳ : ۲۰)۔ پر، بوہتے مسیحی شریعت دے مطابق جیوندے رہن دی ہمت کردے پئے نیں جد پئی شریعت دی راستبازی دا پچھا کردے پئے نیں ۔ بوہت سارے پادری ، جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ، اوہناں دا پکا یقین ہیگا اے پئی لوک شریعت دے پچھے نہ چلن توں بیمار ہوندے نیں ، مطلب اے اوہ اپنے روگ توں چنگے ہو سکدے نیں ، جے اوہ شریعت دے مطابق جیوندے رہن ۔
کیہ اسیں سچ مُچ نتیجہ کڈھ سکدے آں پئی ساڈا شریعت پچھے نہ چلنا ساڈےسارے روگاں دا سبب بن دا اے ؟ بوہتے مسیحی ، خادم ایسے طرحاں ایہناں دے پچھے چلن والے ، سوچدے نیں پئی حالات چنگے نئیں چلدے پئے ایس لئی پئی اوہ خُدا دے کلام دے مطابق جیوندے رہن وچ ناکام ہو گئے نیں ۔ اوہ سوچدے نیں پئی اوہ اپنے پاپاں دے سبب روگی ہیگے نیں ۔ ایس لئی اوہ پاپ توں ڈردے نیں مطلب اے اوہ ہر دیہاڑے روندے نیں ۔ اوہ ایسے طرحاں پاک کتاب وچوں ایہہ حوالہ رَلا سکدےنیں جیہڑا آکھدا اے ،  ” سداروندے رہوو۔ناغہ کیتوں اَڈ روندے رہوو۔ ہر شے وچ روندے رہوو۔ “ ایتھوں تیک پئی پاک کتاب سانوں دسدی اے ،  ” ہر ویلے خوش رہوو ۔ ناغہ کیتوں اَڈ دعاکرو۔ ہر اک گل وچ شکرگزاری کرو ایس لئی پئی مسیح یسوع وچ تہاڈے لئی خُدا دی ایہو ای مرضی ہیگی اے ۔ “(۱ ۔تھسلنیکیو ں ۵ : ۱۶ ۔۱۸)۔ پر جھوٹے پادری لوکاں نوں سدا رونا سکھاؤندے نیں ،ناغہ کیتوں اَڈ رونا ، جویں پئی بوہت چوکھا رون نال مونہہ اُتے پئے ہوئے وٹ اوہناں دے ایمان دا نشان ہیگے نیں ۔
اوہ جیہڑے شرعی ایمان وچ ہیگے نیں ،دعویٰ کردے نیں پئی رون والیاں د ایمان چنگا ہیگا اے ۔جھوٹے پادری جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ، اوس بی بی ول اشارہ کردے نیں جیہڑی وڈی ڈیکن ہوندیاں ہویاں چنگا روندی اےتے اتھرو وگاؤن والے بندے مسیحی ول جیہڑا ایلڈر وانگر ہیگا اے ۔گرجے وچ نہ روو ؛ گھر وچ روو، جے تسیں سچ مچ رونا اے ۔ یسوع کاہدے لئی سولی اُتے مریا سی ؟ سانوں رون والے بچے بناؤن لئی ؟ بے شک نئیں!یسوع نے ساڈے سارے دکھ ،لعنتی روگ تے پیڑاں اِکو ای وار تے ہمیش لئی چُک لئیاں ، تاں پئی اوہدا سولی اُتے مرنا سانوں ہور رون نہ دیوے تے ایہدی تھاں اُتے اسیں خوشی نال جیوندے رہیے ۔ ایس لئی اوہ کیوں روندے نیں؟ اوہناں نوں لازمی طور اُتے اپنے گھرواپس گھلنا چاہی دا اے جے اوہ خُدا دی نویں سریوں جمی ہوئی کلیسیا وچ رون دی ہمت کردے نیں ۔
 
 
نویں سریوں جمے ہوئے تے اوہ جیہڑے نویں سریوں  نئیں جمے نیں ،اوہناں وچکار کیہ فرق ہیگا اے ؟
 
شریعت کدی غلط نئیں ہوئی اے ۔ شریعت پاک ہیگی اے ۔ ایہہ سچ مُچ راستباز ہیگی اے جد پئی اسیں بالکل راستباز نئیں ہیگے آں ۔ اسیں شریعت دے خلاف ہیگے آں ایس لئی پئی اسیں آدم دی نسل ہوندیاں ہویاں پاپ نال جم دے آں ۔ اسیں اوہ کردے آں جیہڑا سانوں نئیں کرنا چاہی دا اے ،جد پئی اسیں اوہ نئیں کر سکدے جیہڑا سانوں کرنا چاہی دا اے ۔ ایس لئی شریعت سانوں حدوں بوہتے پلید بنا دیندی اے ۔
”ایس لئی پئی سانوں پتہ ہیگا اے پئی شریعت تاں رُوحانی  ہیگی اے پر میَں بدنی تے پاپ دے ہتھیں  وکیا ہویا ہاں ۔ تے جو کُجھ میَں کردا ہاں اوہنوں نئیں جان دا ایس لئی پئی جیہدا میَں ارادہ کردا ہاں اوہ نئیں کردا سگوں جنہوں میَں بھیڑا سمجھدا ہاں اوہو ای کردا ہاں ۔ تے جے میَں اوہدے اُتے عمل کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں میَں من دا ہاں پئی شریعت خوب ہیگی اے ۔ ایس لئی ایس سبب توں اوہدا کرن والا میَں نہ رہیا سگو ں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ایس لئی پئی مینوں پتہ ہیگا اے پئی میرے اندر مطلب اے میرے بدن وچ کوئی نیکی وسی ہوئی نئیں سگوں ارادہ تاں میرے اندر ہیگا اے پر نیکی دے کم میرے کولوں نئیں ہوندے ۔ ایس لئی جیہڑی نیکی دا ارادہ کردا ہاں اوہ تاں نئیں کردا پر جیہڑی  بدی دا ارادہ نئیں کردا اوہنوں کر لیندا ہاں ۔ ایس لئی جے میَں اوہ کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں اوہدا کر ن والا میَں نہ رہیا سگوں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ ایس لئی مینوں ایہو جیہی شریعت ملی اے پئی جدوں نیکی کرن دا ارادہ کردا  ہاں تاں بدی میرے کول آن پوہنچدی اے ۔ ایس لئی پئی اپنے اندر دے سبب تاں میَں خُدا دی شریعت نوں بوہت چنگیاں سمجھدا ہاں ۔ پر مینوں اپنے ہڈا ں پیراں وچ اک ہور طرحاں دی شریعت نظر آؤندی اے جیہڑی میری عقل دی شریعت نال لڑ کے مینوں اوس پاپ دی شریعت دی قید وچ لَے آؤندی اے جیہڑی میرے ہڈاں پیراں وچ ہیگی اے ۔ ہائے میَں بوہت لیکھاں ماریابندہ ہیگا واں!ایس موت دے بدن توں مینوں کیہڑا چھڈاوے گا ؟ “(رومیوں ۷ : ۱۴ ۔ ۲۴)۔
حوالے توں پہلوں ، پولُس آکھداا ے پئی اسیں سارے ، اپنے آپ نوں ملاؤندے ہویاں ، سانوں شریعت دے راہیں اِک واری دکھ جرنا چاہی دا اے ۔ اوہ آکھدا اے پئی صرف اوہ جیہڑے یسوع  مسیح دے بدن دےراہیں شریعت دا سارا عذاب تے عدالت پا چُکے نیں ،خُدا لئی راستبازی دے پھل پیدا کر سکدے نیں ۔ اوہنے ایہہ وی آکھیا پئی کوئی نیکی اوہدے وچ وسدی نئیں اے مطلب اے ایہہ جیہڑا نویں سریوں نئیں جمیا اے بچ نئیں سکدا سگوں پاپ کردا اے ۔ ایسے طرحاں اوہ کردا اے جیہڑا نویں سریوں جمیا اے ۔ پر دونواں دے وچکار اک کھلا فرق ہیگا اے ۔ اوہ جیہڑے نویں سریوں جمے نیں دونویں بدن تے پاک رُوح رکھدے نیں ، ایس لئی اوہناں وچ دو قسماں دیاں تمناواں ہیگیاں نیں ۔ پر اوہ جیہڑے حالے تیک نویں سریوں نئیں جمےنیں ، صرف بدنی تمنا رکھدے نیں تے اوہ صرف پاپ کرنا چاؤہندے نیں ۔ ایس لئی سارا کجھ جیہدے نال اوہ جڑے ہوئے نیں ایہہ ہیگا اے بوہت ودھ کے تے لگاتار اوہ پاپ کردے نیں ۔ایہہ حیاتی وچ اوہناں دا مقصد ہیگا اے ، مطلب اے اوہناں لئی رَلواں جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ۔
پاپ لوکاں کولوں پاپ کراؤندا اے ۔ رومیوں ۷ : ۲۰، ” ایس لئی جے میَں اوہ کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں اوہدا کر ن والا میَں نہ رہیا سگوں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ “ کیہ نویں سریوں جمےہوئے لوکاں دے دل وچ پاپ ہیگا اے ؟ نئیں ۔ کیہ اوہناں دے دلاں وچ پاپ ہیگا اے جیہڑے حالے تیک نویں سریوں نئیں جمے نیں ؟ آہو! جے تسیں دل وچ  پاپ رکھدے او ،پاپ بدن وچ کم کردااے ایتھوں تیک پئی تہاڈے توں بوہتا پاپ کراؤندااے ۔ ” ایس لئی جیہڑی نیکی دا ارادہ کردا ہاں اوہ تاں نئیں کردا پر جیہڑی  بدی دا ارادہ نئیں کردا اوہنوں کر لیندا ہاں ۔ ایس لئی جے میَں اوہ کردا ہاں جیہدا ارادہ نئیں کردا تاں اوہدا کر ن والا میَں نہ رہیا سگوں پاپ ہیگا اے جیہڑا میرے اندر وسیا ہویا اے ۔ “ لوک بچ نئیں سکدے سگوں اپنی ساریاں حیاتیاں وچ پاپ کردے نیں ، ایس لئی پئی پاپ نال جم دے نیں ۔
نویں سریوں جمے ہوئے لگاتار رُوح دے پھل پیدا کر سکدے نیں ۔پر اوہ جیہڑے نویں سریوں  نئیں جمے نیں ، ایہو جیہے پھل پیدا نئیں کرسکدے نیں ۔ اوہ دوجیاں اُتے رحم نئیں کردے ۔ اوہناں وچوں کئی ایتھوں تیک پئی اپنے سکے بچیاں نوں مار دیندے نیں ، جے اوہناں دے بچے اوہدا آکھا نئیں من دے نیں ۔ ظلم اوہناں دے دل وچوں باہر نکلدے نیں تے اپنے دلاں وچ اپنے بچیاں نوں ماردیندے نیں ، جدوں اوہناں دے بچے اوہناں دا آکھا نئیں من دے نیں ۔ بھاویں اوہ اصل وچ اپنے بچیاں نوں نئیں ماردے ، اپنے دل وچ اوہ اوہناں نوں بوہت واری قتل کر دیندے نیں ۔
کیہ تسیں سمجھد ے او ، میَں ایتھے کیہ آکھن دی ہمت کرداپیا ہاں ؟ پر راستباز کوئی ایہو جیہا کم نئیں کر سکدے نیں ۔ اوہ خورے بحث کر سکدے نیں ، پر اوہ نئیں کر سکدے تے ایہو جیہے ظالم دل نئیں رکھن گے ، اینی بوہتی کوڑ تے غصے نال بھرے ہوئے ، جویں دوجے رکھدے نیں ۔
ایہدی تھاں اُتے راستبازاں نوں لوکاں  نال دلوں رحم کرنا چاہی دااے ، ایتھوں تیک پئی اوہناں اُتے جنہاں نال اوہ خورے اوہناں دے وکھرے خیالا ں اُتے بحث کردے پئے نیں ۔ ” ایس لئی مینوں ایہو جیہی شریعت ملی اے پئی جدوں نیکی کرن دا ارادہ کردا  ہاں تاں بدی میرے کول آن پوہنچدی اے ۔ “ لوک  نیکی کرنا چاؤہندے نیں ایس لئی پئی اوہ خُداوانگر بنائے گئے سَن ۔ پر جدوں اوہناں دے پاپ حالے تیک اوہناں دے دلاں وچ ہیگے نیں ، صرف  بھیڑیاں کرتوتاں اوہناں وچ ظاہر ہوندیاں نیں ۔
مسیحی جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ، اک دوجے نال افسوس کردے ہویاں گل کردے نیں،  ” میَں سچ مُچ چنگا کرنا چاؤہنداہاں ،پر میَں نئیں کرسکدا۔ مینوں نئیں پتہ پئی کیوں میَں نئیں کرسکدا ۔ “ اوہناں نوں لازمی طور اُتےپتہ ہونا چاہی دا اے پئی اوہ انج نئیں کر سکدے ،ایس لئی پئی اوہ پاپی ہیگے نیں جیہڑے حالے تیک مکتی یافتہ نئیں ہوئے نیں ۔ اوہ چنگا نئیں کر سکدے ،ایس لئی پئی اوہ اپنے دلاں وچ پاپ رکھدے نیں  ۔ نویں سریوں جمے ہوئے رُوح دیاں تمناواں ، ایسے طرحاں بدنی تمناواں رکھدے نیں ، پر اوہ جیہڑے حالے تیک نویں سریوں نئیں جمےنیں ، حالے تیک پاک رُوح نئیں رکھدے نیں ۔ ایہہ وڈا فرق ہیگا اے جیہڑا نویں سریوں جمے ہوئے لوکاں نوں اوہناں توں جیہڑے نئیں ہوئے نیں
، وکھ کردا اے ۔
پولُس باب ۷ وچ اپنی نویں سریوں نہ جمن دی حالت بارے گل کردااے ۔ شریعت نوں رومیوں ۷ : ۱ ،تے اگاں توں کھولدا ہویا ، اوہ آکھدا اے پئی اوہ نیکی نئیں کرسکداسی جیہڑی اوہ کرنا چاؤہنداسی ، پر اوہنے بدی کیتی جیہڑی اوہ کرنا نئیں چاؤہنداسی ۔ دوجے اکھراں وچ پولُس ، پاپ کرن دی کوئی تمنا نئیں رکھداسی تے صرف نیکی کرنا چاؤہنداسی ،تے فیر وی اوہ بالکل اوہ کر سکیا جنہوں اوہ کرن دی تمنا نئیں رکھدا سی ، جد پئی اوہ اپنے دل وچ سچ مُچ کیہ کرنا چاؤہنداسی اوہ ایہہ نہ کر سکیا ،  ” ہائے میَں بوہت لیکھاں ماریابندہ ہیگا واں!ایس موت دے بدن توں مینوں کیہڑا چھڈاوے گا ؟ “اوہ اپنی ایس بے نصیبی اُتے افسوس کردا اے ،پر چھیتی نال ایہہ آکھدیاں ہویاں خُداوند دی وڈیائی کردااے ،  ” اپنے خُداوند یسوع مسیح دے راہیں خُدا دا شکر کردا ہاں ۔ “
کیہ تسیں سمجھدے او ،ایہدا کیہ مطلب ہیگا اے ؟ اسیں نویں سریوں جمے ہوئے ، اوہدی گل سمجھ سکدے آں ، پر اوہ جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں ، کدی اینوں سمجھ نئیں سکدے نیں ۔ اک آنڈا جیہڑا کدی ٹِڈا نئیں بنیا کدی نئیں سمجھ سکدا ، ٹِڈا کیہ ہوندا اے ۔  ” واؤ! میَں اک دن دے کئی گھنٹیاں تیک رُکھ اُتے گاؤندا ہاں ، ہوا بوہت ٹھنڈی ہیگی اے ۔“ آنڈا خورے دھرتی توں جواب دے سکدا اے ،  ” سچ مُچ ہَوا کیہ اے ؟“ایہہ کدی نئیں سمجھ سکدا ، ٹِڈا کیہ آکھدا پیا اے ، پر ٹِڈا جان دا اے ، ہَوا کیہ اے ۔
ایس لئی پئی پولُس نویں سریوں جم  پیا سی ، اوہ چنگی طرحاں وضاحت کر سکدا سی پئی اوہناں وچکار کیہ فرق ہیگا اے جیہڑے نویں سریوں جمے نیں تے اوہ جیہڑے نئیں جمےنیں ۔ اوہ آکھدا اے پئی مکتی داتا جنہے اوہنوں بچایا یسوع مسیح  ہیگا اے ۔ کیہ یسوع نے سانوں بچایا اے؟ بے شک اوہنے بچایا اے !  ” ایس لئی میَں اپنی عقل نال تاں خُدا دی شریعت دا پر بدن نال پاپ دی شریعت دے حکم   ہیٹھا ں ہیگا واں ۔ “
اوہ جنہاں دے پاپ مکائے گئے نیں ، اپنے دلاں نال خُدا دی شریعت دی سیوا کردے نیں ۔ فیر اوہ بدن دے نال کیہ سیوا کردے نیں؟ اوہ اپنے بدن نال پا پ دی شریعت دی سیوا کردے نیں۔ بدن پاپ نوں پسند کردااے ایس لئی پئی ایہہ بالکل تبدیل نئیں ہویا اے ۔ بدن، بدنی کم چاؤہندااے تے رُوح ، رُوح دے کم چاؤہندااے ۔ ایس لئی اوہ جنہاں دے پاپ چُکے گئے نیں کرسکدے تے خُداوند دے پچھے چلنا چاؤہندے نیں ایس لئی پئی پاک رُوح ہُن اوہناں وچ وسدا اے ۔ پر اوہ جنہاں دے پاپ چُکے نئیں گئے ، بچ نئیں سکدے سگوں دونویں ، اپنے ذہن تے بدن نال پاپ دے پچھے چلدے نیں ۔ نویں سریوں جمے ہوئے ، جنہاں دے پاپ ہُن چُکے گئے نیں ، اپنے ذہن نال خُدا دے پچھے چل سکدے نیں ۔ایتھوں تیک پئی اوہناں دا بدن پاپ دے پچھے چلدا اے ۔
 
 
یسوع مسیح وچ حیاتی دی رُوح دی شریعت سانو ں  پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈا چُکی اے
 
آؤ اسیں ہُن اسیں رومیوں ۸ : ۱ ۔ ۲ول چھال ماریے ۔ اوہ جنہاں دے پاپ یسوع دی مکتی اُتے ایمان رکھن دے راہیں چُکے گئے نیں ، ہور خُدا دی شریعت دے راہیں سزا نئیں پاؤندے ، بھاویں او ہ  پاپیاں وانگر جمے سَن ،”ایس لئی ہُن جیہڑے مسیح یسوع وچ ہیگے نیں اوہناں اُتے سزادا حکم نئیں ہیگا ۔ ایس لئی پئی حیاتی دے رُوح دے شریعت نے مسیح یسوع وچ  مینوں پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈایا اے ۔ “ (رومیوں ۸ : ۱ ۔ ۲)۔
ایس لئی ہُن اوہناں اُتے سزادا حکم نئیں ہیگا اے جیہڑے مسیح یسوع وچ ہیگے نیں ۔ کوئی سزا نئیں ہیگی اے ! اوہ جیہڑے نویں سریوں جمے نیں ، کوئی پاپ نئیں رکھدے ،تے اوہناں نوں سزا نئیں مل سکدی ۔ اوہناں دے دلاں وچ کوئی پاپ باقی نئیں رہنداایس لئی پئی یسوع مسیح  وچ حیاتی دی رُوح دی شریعت اوہناں نو ں پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈا چُکی اے ۔ ساڈاخُداوند حیاتی دا شروع ہیگا اے ۔ اوہ خُدا دا میمنا بن گیا ،پاک رُوح دے راہیں پیدا ہو کے ، تے یوحنا کولوں اپنے  بپتسمے دے راہیں یردن دے دریااُتے جگ دے سارے پاپاں نوں چُک لیا ۔ ساڈی تھاں اُتے اوہنے سزا جری تے ساڈے لئی سولی اُتے مریا ۔ اوہدے راہیں اوہنے مکمل طور اُتے ساڈے سارے پاپ چُک لَے ۔
فیر کیہ سانوں اپنے پاپاں دے سبب مرنا اے ؟ کیہ ساڈی سزا لئی کُجھ ہیگا اے ؟ کیہ اسیں اپنے اندر پاپ رکھدے آں ، جے اوہدے بپتسمے دے راہیں یسوع مسیح  اُتے ساڈے سارے پاپ لدے گئے سَن ؟ بےشک پاپ نئیں ہیگے ! سانوں سزا نئیں ملنی اے ، ایس لئی پئی خُداوند نے یردن دے دریا اُتے  بپتسمہ لیا ، ساڈی تھاں اُتے سولی اُتے مرگیا تے سارے پاپیاں   نوں   بچاؤن   لئی   فیر   تیجے   دیہاڑے مویاں
وچوں جیوں اُٹھیا ۔
خُدا دی مکتی سانوں اوہدی سزا توں بچاؤندی اے ،جد پئی شریعت عذاب لیاؤندی اے ۔           ” ایس لئی پئی حیاتی دی رُوح دی شریعت نے مسیح یسوع وچ  مینوں پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈایا اے ۔ “ خُدا نوں غصہ اوہناں اُتے آؤندااے جیہڑے پاپ کردے نیں ۔خُدا اوہناں نوں دوزخ وچ سُٹ دا اے ۔پر خُداوند سانوں ساڈے دلاں دے سارے پاپاں نوں لین دے راہیں پاپ تے موت دی شریعت توں چھڈا چُکیا اے ۔ اوہنے ایمانداراں نوں ،جیہڑےیسوع مسیح  وچ ہیگے نیں ،پاپ تو ں چھڈایااے ۔ کیہ تہاڈے پاپ چُکے گئے نیں ؟
” ا یس لئی جیہڑا کم شریعت بدن دے سبب توں ماڑی ہوکے نہ کرسکی اوہ خُدا نے کیتا مطلب اے اوہنے اپنے پُتر نوں پاپ بھرے بدن د ی شکل وچ تے پاپ دے چڑھاوے لئی گھل کے بدن وچ پاپ دی سزا دا حکم دتا ۔ تاں پئی شریعت دی لوڑ ساڈے وچوں پوری ہووے جیہڑے بدن دےمطابق نئیں سگوں رُوح دے مطابق چلدے نیں۔“(رومیوں ۸ : ۳ ۔ ۴)۔
ساڈا خُداوند سانوں ایتھے صاف طوراُتے دسدااے پئی بدن ماڑاہیگا اے تے شریعت دی کھری لوڑ نوں پورا نئیں کرسکدا۔خُدا دی شریعت لازمی طور اُتےچنگی تے سوہنی اے، پراسیں اوہدے مطابق جیوندے نئیں رہ سکدے ، ایس لئی پئی ساڈا بدن بوہت ماڑاہیگااے ۔ خُدا دی شریعت سانوں کامل ہون لئی آکھدی اے ۔ ایہہ سانوں خُدا دی شریعت اُتے کامل طور اُتے چلن بارے آکھدی اے ، پر ساڈا بدن اپنی کمی دے سبب شریعت دیاں ساریاں شرطاں مطابق جیوندا نئیں رہ سکدا ۔ ایس طرحاں شریعت ساڈے اُتے اپنا عذاب لیاؤندی اے ۔ پر یسوع کاہدے لئی ہیگا اے، جےاسیں اخیریں سزا پاؤن وچوں لنگھدے پئے آں ؟
خُدا نے اپنے اکلے پُتر نوں سانوں بچاؤن لئی گھلیا ۔ خُدا نے ساڈے پاپاں لئی ،اپنے سکے پُتر نوں پاپی بدن وانگر گھلن دے راہیں سانوں اپنی راستبازی دتی ۔ یسوع جگ وچ بدن وانگر گھلیا گیا سی ۔ ”بدن وچ پاپ دی سزا دا حکم دتا۔“ خُدا نے ساڈے سارے پاپ یسوع اُتے لد دتے تاں پئی شریعت دی سچی لوڑ ساڈے وچوں پوری ہو سکے ، جیہڑے بدن دے پچھے نئیں ،سگوں رُوح دے پچھے چلدے نیں ۔ ساڈے پاپ ساڈے دلاں نال یسوع  مسیح  اُتے ساڈے ایمان دے   راہیں   لدے  جاندے   نیں ۔ ساڈے
پاپ مکائے جاندے نیں ،جدوں اسیں من دے آں پئی یسوع مسیح  نے ساڈے لئی کیہ کیتا اے ۔
 
 
اوہ جیہڑے رُوح دے مطابق تے اوہ جیہڑے  بدن دے مطابق جیوندے رہندے نیں
 
دو قسماں دے مسیحی ہیگے نیں : اوہ جیہڑے اپنے ذاتی خیالاں پچھے چلدے نیں تے اوہ جیہڑے سچیائی دے کلام پچھے چلدے نیں ۔ اخیریں دسے گئے مکتی یافتہ ہو سکدے نیں ،تے راستباز بن سکدے نیں ، جد پئی پہلاں دسے گئے برباد ہون گے ۔
 ”ایس لئی پئی جیہڑے بدنی ہیگے نیں اوہ بدنی گلاں دے خیال وچ رہندے نیں پر جیہڑے رُوحانی ہیگے نیں اوہ رُوحانی گلاں دے خیال وچ رہندے نیں ۔ تے بدنی نیت موت ہیگی اے پر رُوحانی نیت حیاتی تے سکون ہیگا اے ۔“(رومیوں ۸ : ۵ ۔ ۶)۔اوہ جیہڑے سوچدے نیں پئی خُدا اُتے ایمان رکھنا شریعت دے مطابق جیوندے رہنا اے، کدی کامل نہیں ہوسکدے ۔ ”ایس لئی پئی جیہڑے  بدنی ہیگے نیں اوہ بدنی گلاں دے خیال وچ رہندے نیں۔“
ایہہ صرف باہر دے حصے نوں پاک کرن لئی بدنی شیواں ہیگیاں نیں ۔ اوہ جیہڑے اِنج کردے نیں پاک کتاب اُتوں مٹی جھاڑدے نیں تے اپنے پاک چال چلن نال ہراتوار گرجے جاندے نیں ،بھاویں او ہ اپنی زنانیاں نال جھگڑدے تے گھروچ بھیڑے ہیگے نیں ۔ اوہ اتوار نوں فرشتے بن جاندے نیں ۔
” ہائے ،تیرا کیہ حال اے؟  “
” تینوں فیر مل کے خوشی ہوئی اے “
اوہ بوہتی وار ”آمین “ آکھدے نیں جدوں وی اوہناں دا پادری پاک آوازتے رحم نال بھرے طریقے نال منادی کردااے۔ اوہ عبادت دے بعدوں بوہت چنگے دل نال گرجیوں باہر آؤندے نیں، پر اوہ وکھرے بن جاندے نیں جنی چھیتی گرجااوہناں دیان اکھاں توں اوہلےہوندا اے ۔
” خُدا دے کلام نے مینوں کیہ آکھیا ؟میَں یاد نئیں رکھ سکدا ؛ چلو شراب پین چلیے۔“
اوہ گرجے وچ فرشتے ہوندے نیں پر اوہ تھوڑے چِر بعدوں بدنی لوک بن جاندے نیں ، جدوں
اوہ گرجے توں دُور جاندے نیں ۔
ایس لئی، پاپیاں نوں لازمی طوراُتے ہیٹھاں دسے گئیاں دے وانگر خُدا توں دعا منگنی چاہی دی اے ؛   ” اے خُدا مہربانی کرکے مینوں لیکھاں مارے بندے نوں بچا ۔میَں اَسمانی بادشاہی وچ جا نئیں سکدا تے دوزخ وچ جاواں گا جے تُوں مینوں نئیں بچاؤندا ۔ پر جے تُوں میرے سارے پاپ دھوندا ایں ،جیہڑے میَں کرداہاں جدوں تیک میَں مر نئیں جاندا ، میَں ایمان دے راہیں اَسمانی بادشاہی وچ جاسکداہاں ۔“ اوہناں نوں لازمی طور اُتے خُدا اُتے بھروسہ کرنا چاہی دا اے ۔
ہر ایمانداراپنے پاپاں توں مکتی پا سکدااے تے رُوحانی حیاتی بسرکرسکدااے ،جدوں اوہ خُدا دے کلام پچھے چلدااے۔ ” پر جیہڑے رُوحانی ہیگے نیں اوہ رُوحانی گلاں دے خیال وچ رہندے نیں ۔ تے بدنی نیت موت ہیگی اے پر رُوحانی نیت حیاتی تے سکون ہیگا اے ۔ “ جےاسیں خُدا دی سچیائی مطابق سوچدے تے ایمان رکھدے آں تاں ساڈے کول سلامتی آوےگی ۔  ” ایس لئی پئی بدنی نیت خُدا نال ویر ہیگا اے ایس لئی پئی نہ تاں خُدا دی شریعت پچھے چلدی اے نہ چل سکدی اے ۔ تے جیہڑے بدنی ہیگے نیں اوہ خُدا نوں خوش نئیں کر سکدے ۔ “(رومیوں ۸ : ۷ ۔۸)۔اوہ جنہاں دے پاپ حالے تیک چُکے نئیں گئے نیں تے جیہڑے حالے تیک بدن وچ ہیگے نیں ، کدی خُدا  نوں خوش نئیں کر سکدے نیں ۔
” پرتسیں بدنی نئیں سگوں رُوحانی ہیگے او ،پر شرط ایہہ ہیگی اے پئی خُدا دا رُوح تہاڈے وچ وسیا ہویا اے ۔ پر جیہدے وچ مسیح دا رُوح نئیں ہیگا اوہ اوہدا نئیں ہیگا۔ “(رومیوں ۸ : ۹)۔لوک ایہناں حوالیاں توں پریشان ہوندے نیں ایس پئی پولُس ڈوہنگھے طور اُتے رُوحانی اکھراں و چ گل کردااے ۔ اوہ جیہڑے نویں سریوں نئیں جمے نیں رومیوں باب ۷ تے ۸ توں پریشان ہوندے نیں ۔ اوہ پاک کتاب دا ایہہ حصہ کدی نئیں سمجھ سکدے ۔پر اسیں ، نویں سریوں جمے،بدن وچ نئیں ہیگے آں تے صرف بدن لئی جیوندے نئیں رہندے آں ۔
احتیاط نال پڑھو ، پولُس اُتلے حوالے وچ کیہ آکھدااے ۔ کیہ پاک رُوح تہاڈے وچ وسدااے ؟ جے کوئی مسیح دا رُوح نئیں رکھدا،اوہ بندہ اوہدا نئیں ہیگا اے ۔ جے اوہدا نئیں ، فیر ایہدا مطلب ہیگا اے پئی ایہہ بندہ شیطان دا ہیگا اے تے دوزخ دے لائق پاپی ہیگا اے ۔
” تے جے مسیح تہاڈے وچ ہیگا اے تاں بدن تاں پاپ دے سبب مریا  ہویا  اے
پر رُوح راست بازی دے سبب جیوندااے ۔تے جے اوسے دا رُوح تہاڈے وچ وسیا ہویا اے جنہے یسوع نوں مویاں وچوں جوایاتاں جنہے مسیح یسوع نوں مویا وچوں جوایا اوہ تہاڈے برباد ہون والے بدناں نوں وی اپنے اوس رُوح دے راہیں جواوے گا جیہڑا تہاڈے وچ وسیا ہویا اے۔“ (رومیوں ۸ : ۱۰ ۔۱۱)۔آمین ۔
ساڈا خُداوند پاک رُوح دے راہیں پیدا ہویا سی ،تے جگ وچ بدن وچ گھلیا گیا تے ساڈے سارے پاپ اوہنے چُک لَے ۔ خُداوندایمانداراں دے دلاں وچ آگیا اے ، جیہڑے پاپاں دی مکتی اُتے ایمان رکھدے نیں تے اوہناں وچوں ہر اک د ے دل وچ بیٹھا ہویا اے ۔ پاک رُوح دل وچ آؤندااے تے ثابت کردااے پئی ساڈے خُداوند یسوع مسیح نے ساڈے سارے پاپ ، برف وانگر چٹے دھودتے سَن ۔ خُدا ساڈے بدن نوں وی حیاتی دیوے گا جدوں یسوع دوبارہ جگ وچ آوے گا ۔” جنہے مسیح یسوع نوں مویا وچوں جوایا اوہ تہاڈے برباد ہون والے بدناں نوں وی اپنے اوس رُوح دے راہیں جواوے گا جیہڑا تہاڈے وچ وسیا ہویا اے۔“
 
 
پاک رُوح ساڈیاں رُوحاں نال گواہی دیندا  اے پئی اسیں خُدا دے پُتر ہیگے آں
 
سانوں نویں سریوں جمن دے بعدوں خُدا اُتے ایمان رکھن دے راہیں تے پاک رُوح دے راہیں لازمی جیوندے رہنا چاہی دا اے ۔  ” ایس لئی اے بھراوو! اسیں قرض دار تاں ہیگے آں پر بدن دے نئیں پئی بدن دے مطابق حیاتی بسرکرئیے۔ ایس لئی پئی جے تسیں بدن دے مطابق حیاتی بسرکر دے او تاں لازمی مرو گے تے جے رُوح نال بدنی کماں نوں تباہ تے برباد کروگے تاں جیوندے رہووگے۔ ایس لئی پئی جنہے خُدا دے رُوح دی ہدایت نال چلدے نیں اوہو ای خُدا دے پُتر ہیگے نیں ۔ایس لئی پئی تہانوں نوکراں والی رُوح نئیں ملی جیہدے توں فیر ڈر پیدا ہووے سگوں لَے کے پالے ہویاں والی  رُوح  ملی اےجیہدے نال اسیں اَبّا مطلب اے اے باپ آکھ کے بلاؤندے آں ۔ رُوح آپ ساڈی نال مل کے گواہی دیندااے پئی اسیں خُدا دے پُتر ہیگے آں ۔تے جے پُتر ہیگے آں تاں مالک وی آں مطلب اے خُدادے مالک تے مسیح نال مالکی وچ سانجھے پر شرط ہیگی اے پئی اسیں اوہدے نال دکھ جرئیے تاں پئی اوہدے نال جلال وی پائیے ۔ “ (رومیوں ۸ : ۱۲ ۔۱۷)۔اسیں رون لگ پیندے آں ، ” اَبّا مطلب اے اے باپ  “ ایس لئی پئی سانوں لَے کے پالے ہویاں والا رُوح مل گیا اے ، قید تے ڈر والا رُوح نئیں۔
” رُوح آپ ساڈی نال مل کے گواہی دیندااے پئی اسیں خُدا دے پُتر ہیگے آں ۔ “ سب توں پہلاں ، پاک رُوح  گواہی دیندااے پئی اسیں خُدا دے خالص کلام دے راہیں پاپاں توں مکتی پاچُکے آں ۔ دوجی گواہی ایہہ ہیگی اے پئی اسیں کوئی پاپ نئیں رکھدے ۔رُوح گواہی دے چُکیا اے پئی اسیں مکتی یافتہ ہیگے آں ۔ پاک رُوح اوہناں دے دلاں وچ بوہت کُجھ کر چُکیا اے ، جنہاں دے پاپ چُکے گئے نیں ۔  ” کوئی راستباز نئیں ۔ اک وی نئیں ۔ “(رومیوں ۳ : ۱۰)۔ سچ ، پر ایہہ خُدا دے سانوں چھڈاؤن تو ں پہلاں دی گل ہیگی اے ۔ ایس حوالے دے ہیٹھاں ، ایہہ لکھیا اے پئی اسیں اوہدے فضل دے راہیں مکتی دے راہیں جیہڑی یسوع مسیح وچ ہیگی اے آزادی نال راستباز ہیگے آں(رومیوں ۳ : ۲۴)۔ ایہہ وی لکھیا ہویا اے پئی رُوح اپنے آپ گواہی دیندا اے پئی اسیں خُدا دے پُتر ہیگے آں ۔ پاک رُوح ساڈے اُتے آؤندااے جدوں اسیں دلوں من دے آں پئی خُدا نے ساڈے لئی کیہ کُجھ کیتا اے ، پر جے اسیں ایہدے اُتے ایمان نئیں رکھدے ، رُوح ساڈے اندر کدی وی نئیں پایا جاندا ۔جے اسیں اپنے دلوں من دے آں پئی خُدا ساڈے لئی کیہ کر چُکیااے ، رُوح گواہی دیندااے ،  ” تسیں راستباز ہیگے او ۔ تسیں میرے پُتر ہیگے او ۔ تسیں سچے ہیگے او ۔ تسیں میرے لوک ہیگے او ۔“ ”تے جے پُتر ہیگے آں تاں مالک وی آں مطلب اے خُدادے مالک تے مسیح نال مالکی وچ سانجھے پر شرط ہیگی اے پئی اسیں اوہدے نال دکھ جرئیے تاں پئی اوہدے نال جلال وی پائیے ۔ “ خُدا دے پُتراں لئی خُداوند نال دکھ جرنا بالکل ٹھیک ہیگا اے ، ایسے طرحاں اوہدے نال جلال وی پاؤنا ٹھیک ہیگا اے ۔ اوہ جنہاں کول پاک رُوح ہیگااے ، رُوح دے راہیں اَگوائی پاکے ، اَسمانی بادشاہی وچ اپنے جان دی آس دی اُڈیک رکھدے نیں ۔
 
 
اسیں ایناں دناں دے دکھاں دے ہوندیاں ہویاں ہزار ورہیاں  دی بادشاہی تے اَسمانی بادشاہی دی آس رکھ کے جیوندے آں
 
آؤ اسیں رومیوں۸ : ۱۸ ۔ ۲۵ول پرتیے ۔ ” ایس لئی پئی میری عقل مطابق ایناں دناں دے دکھ پیڑ ایس لائق نئیں پئی اوس جلال دے برابر ہو سکن جیہڑا ساڈے اُتے ظاہر ہون والا اے ۔ایس لئی پئی ساری مخلوق وڈی آس رکھ کے خُدا دے پُتراں دے ظاہر ہون دی راہ ویکھدی اے ۔ ایس لئی پئی لوک جھوٹ دے قیدی کردتے گئے سَن ۔نہ اپنی خوشی نال سگوں اوہدے سبب جنہے اوہنوں  ۔ ایس آس اُتے جھوٹ دے قیدی کر دتا پئی ساری مخلوق وی بربادی دی قید توں چھُٹ کے خُدا دے پُتراں دے جلال دی آزادی پاوےگی۔ ایس لئی پئی سانوں پتہ ہیگا اے پئی ساری مخلوق رَل کے حالے تیک روندی اےتے بچہ جمن والی پیڑ وچ پئی تڑفدی اے۔تے نہ صرف اوہو ای سگوں اسیں وی جنہاں نوں رُوح دے پہلے پھَل ملے نیں آپ اپنے دل وچ ہونکے بھردے آں تے لَے کے پالے ہوؤن مطلب اے اپنے بدن دی مکتی دی راہ ویکھدے آں۔ ایس لئی سانوں آس رکھن نال مکتی ملی پر جیہڑی شے دی آس ہیگی اے جدوں اوہ دِسن لگے تاں فیر آس کاہدی ؟ ایس لئی پئی جیہڑی شے کوئی ویکھداپیااے ۔اوہدی آس کیہ کرے گا ؟ پر جیہڑی شے نئیں دِسدی جے اسیں اوہدی آس رکھیے تاں صبر نال اوہدا راہ ویکھدے آں ۔ “
اسیں رُوح دے پہلے پھل ہیگے آں ۔ اسیں جیہڑے نویں سریوں جمے آں جی اُٹھن دے پہلے پھل ہیگے آں ۔اسیں پہلے جی اُٹھن وچ حصہ لواں گے ۔ یسوع مسیح جی اُٹھن دا پہلا پھل ہیگا اے  ۔تے اسیں اوہ لوک ہیگے آں جیہڑے اوہدے نال بنھے ہوئے آں ۔ پاپی لوک سزا پاؤن لئی دوجے جی اُٹھن وچ حصہ لین گے ۔ ایسے لئی پولُس آکھدااے پئی ،  ” ایس لئی پئی میری عقل مطابق ایناں دناں دے دکھ پیڑ ایس لائق نئیں پئی اوس جلال دے برابر ہو سکن جیہڑا ساڈے اُتے ظاہر ہون والا اے۔“ ایتھے اوہ جلال دے راہیں ، ہزار ورہیاں دی تے اَسمانی بادشاہی دا حوالہ دیندا پیا اے ۔ اسیں سارے بدل جاواں گے جدوں اوہ کرمانوالہ ویلا آوے گا ۔ خُدا دے پُتر مکمل طور اُتے فیر مویاں وچوں جیوں اُٹھن گے تے اوہناں توں ہر کوئی خُداوند دی ہمیش دی حیاتی  پاوے گا ۔ بدن اصل وچ فیر مویاں وچوں جیوں اُٹھے گا (ساڈیاں رُوحاں پہلاں ای فیر مویاں وچوں جیوں اُٹھیاں نیں)خُدا ساریاں شیواں نوں نواں کرے گا تے راستباز ہزار ورہیاں لئی بادشاہواں وانگر خوشی نال جیوندے رہن گے ۔
جگ دیاں ساریاں مخلوقاں خُدا دے پُتراں دے ظاہر ہون دی اُڈیک رکھدیاں نیں۔ مخلوق بدل جاوے گی۔ جویں اسیں بدل جاواں گے ۔ ہزارورہیاں دی بادشاہی دے ویلے کوئی ایہو جیہاں شیواں مثال طور اُتے پیڑ ، دکھ یاں موت نئیں ہووے گی ۔ پر ہُن اسیں ہونکے بھردے آں ۔ کاہدے لئی ؟ ایس لئی پئی بدن حالے تیک ماڑاہیگا اے ۔ ساڈیاں رُوحاں کاہدے لئی ہونکے بھردیاں نیں ؟ اوہ ساڈے بدن دی مکتی لئی ہونکے بھردیاں نیں ۔
” اسیں وی جنہاں نوں رُوح دے پہلے پھَل ملے نیں اپنے دل وچ ہونکے بھردے آں تے لَے کے پالے ہوئے مطلب اے اپنے بدن دی مکتی دی راہ ویکھدے آں ۔ ایس لئی سانوں آس رکھن نال مکتی ملی پر جیہڑی شے دی آس ہیگی اے جدوں اوہ دِسن لگے تاں فیر آس کاہدی ؟ ایس لئی پئی جیہڑی شے کوئی ویکھداپیااے ۔اوہدی آس کیہ کرے گا ؟ پر جیہڑی شے نئیں دِسدی جے اسیں اوہدی آس رکھیے تاں صبر نال اوہدا راہ ویکھدے آں ۔ “ (رومیوں ۸ : ۲۳ ۔ ۲۵)۔
اسیں دلوں لَے کے پالے ہوئے ہون لئی اُڈیکدے پئے آں ، ایس لئی پئی اسیں ایہہ آس رکھ کے مکتی یافتہ ہوئے آں ۔ اسیں جنہاں دے پاپ سارے دے سارے چُکے گئے نیں ، ہزار ورہیاں دی بادشاہی تے اَسمانی بادشاہی وچ جاواں گے ۔اسیں برباد نئیں ہوواں گے ، ایتھوں تیک پئی اخیریں جگ اچانک مک جاوے گا۔ ساڈا خُداوند فیر جگ دے مکن اُتے ایس جگ وچ آوے گا ۔ اوہ ساریاںشیواں نوں نویاں بنا دیوےگا تے راستبازاں دے بدن جواوےگا ۔ اوہ اوہناں نوں ہزارورہیاں تیک بادشاہی کرن دے لائق بناوےگا ۔
ایس جگ دا خاتمہ پاپیاں لئی پریشان کرن والا اے ، پر راستبازاں لئی نویں آس ہیگی اے ۔ پولُس نے ایہدی آس رکھی ۔ کیہ تسیں ہونکے بھردے او، تے کیہ تسیں اپنے بدن دی مکتی بارے اُڈیکدے او ؟ کیہ پاک رُوح وی اُڈیکدا پیا اے ؟ اسیں رُوحانی بدناں وچ ، یسوع مسیح دے جیوں اُٹھے بدن وانگر ،نہ پیڑ نہ ای کمی محسوس کردے ہویاں بدل جاواں گے ۔
 
 
پاک رُوح راستبازاں دی ایمان رکھن وچ مددکردااے
 
پاک رُوح ساڈی ایمان رکھن وچ مددکردااے ۔ کیہ اسیں آس رکھدے آں ، اسیں کیہ ویکھدے آں ؟ نئیں ، اسیں آس رکھدے آں اسیں حالے تیک کیہ نئیں ویکھ سکدے ۔ ” ایسے طرحاں رُوح وی ساڈی کمزوری وچ مدد کردااے ایس لئی پئی جویں سانوں دعا کرنی چاہی دی اے سانوں نئیں پتہ پر رُوح آپ ایہو جیہی ہونکےبھربھرکے ساڈی شفاعت کردااے جنہاں بارے دسیا نئیں جا سکدا ۔تے دلاں نوں جانچن والا جان دا اے پئی رُوح دی کیہ نیّت ہیگی اے ایس لئی پئی اوہ خُدا دی مرضی دے مطابق پاک لوکاں دی شفاعت کردااے۔“(رومیوں ۸ : ۲۶ ۔ ۲۷)۔
ساڈے اندر پاک رُوح اصل وچ کیہ چاوہندااے ؟ اوہ ساڈی کیہ کرن وچ مدد کردااے ؟ تسیں کیہ آس رکھدے او؟ اسیں نویں اَسمان تے نویں دھرتی (۲ ۔ پطرس ۳ : ۱۳)،اَسمانی بادشاہی دی آس رکھدے آں ۔ اسیں ہور ایس برباد کرن والے جگ وچ جیوندے رہنا نئیں چاؤہندے۔ اسیں تھک گئے آں ، تے ایس طرحاں اپنے خُداوند دے دیہاڑے دی آس رکھدے آں ۔ اسیں کسے پاپ، کسے روگ ، کسے بدرُوح دے اَڈ ہمیش لئی جیوندے رہنا چاؤہندے آں ؛اسیں اوتھے خُداوند یسوع دے نال تے اک دوجے دے نال کامل میل جول ، خوشی ، سلامتی ، محبت تے عاجزی نال شادمانی وچ جیوندے رہنا چاؤہندے آں ۔
ایس لئی ، رُوح ساڈے لئی نویں اَسمان تے نویں دھرتی دی اُڈیک رکھدے ہویاں ، ہونکے بھردا تے شفاعت کردااے۔ کھلے دل نال بولدیاں ہویاں ، اسیں راستباز ایس جگ وچ کوئی خوشی نئیں رکھدے،سوا ،خورے ،کسے اک واری اپنے بیلی خُدا دے خادماں نال گھڑی پل لئی فٹ بال کھیڈن وچ۔ اسیں دھرتی اُتے رہندے آں ایس لئی پئی اسیں خوشخبری دی منادی کرن لئی دل رکھدے آں ۔ پر ایس وڈے حکم توں ہٹ کے ، راستبازاں کول ایس جگ وچ رہن دا کوئی سبب نئیں ہیگا اے ۔
 
 
خُدا ساریاں شیواں نوں نویں سریوں جمے ہوئے لوکاں لئی ،رَل کے بھلیائی  دا کم کرن دی اجازت دیندااے ،جیہڑے اوہدے نال محبت کردے نیں
 
آؤ اسیں رومیوں ۸ : ۲۸ ۔ ۳۰پڑھیے ۔”تے سانوں  پتہ ہیگا اے پئی ساریاں شیواں رَل کے خُدا نال محبت رکھن والیاں لئی بھلیائی پیدا کردیاں نیں مطلب اے اوہناں لئی جیہڑے خُدا دے ارادے مطابق سدے گئےنیں ۔ ایس لئی پئی جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں جانیاں اوہناں نوں پہلاں توں مقرروی کیتا پئی اوہدے پُتر دی شکل وانگر ہون تاں پئی اوہ بوہتے بھراواں وچوں اکلا ثابت ہووے ۔تے جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں مقرر کیتا اوہناں نوں سدیا وی  تے جنہاں نوں سدیا اوہناں نوں راستباز وی ثابت کیتا تے جنہاں نوں راستباز ثابت کیتا اوہناں نوں جلال وی دتا ۔“
رومیوں ۸ : ۲۸وچ پولُس آکھدااے ، ”تے سانوں  پتہ ہیگا اے پئی ساریاں شیواں رَل کے خُدا نال محبت رکھن والیاں لئی بھلیائی پیدا کردیاں نیں مطلب اے اوہناں لئی جیہڑے خُدا دے ارادے مطابق سدے گئےنیں ۔“ ایہہ حوالہ بوہت خاص ہیگا اے ۔ بوہتے لوک سوچدے نیں ،  ” میَں کاہدے لئی پیداکیتاگیا ساں ؟ خُدا نوں مینوں ایہو جیہی تھاں اُتےپیدا کرنا چاہی دا سی جتھے شیطان نئیں رہنداتے اوہنوں مینوں شروع توں اَسمانی بادشاہی وچ جیوندے رہن دی  اجازت دینی چاہی دی سی ۔ اوہنے مینوں کاہدے لئی اِنج پیدا کیتا ؟  “ کئی لوک جیہڑے بھیڑے حالاں وچ پیدا ہوئےسَن ، پہلاں اپنے ماپیاں دے خلاف تے فیر خُدا دے خلاف  ویر رکھدے سَن ۔  ”  تُوں مینوں کاہدے لئی ایہوجیہے دکھاں نال پیداہون لئی بنایا؟ “
ایہہ حوالہ سانوں ایہو جیہے سچ دا پتہ لاؤن لئی ٹھیک جواب دیندااے ۔ اسیں خُدا دی بنائی مخلوق وانگر پیدا ہوئے ساں ۔ کیہ ایہہ ٹھیک اے ؟ اسیں اوہدے بنائے ہوئے لوک ہیگے آں۔ خُدا نے سانوں اپنی شکل وانگر پیدا کیتا ،پراسیں فیر وی اوہدی بنائی ہوئی مخلوق ہیگے آں ۔ خُدادا سانوں ایس جگ وچ رکھن دا خاص مقصد ہیگااے ۔ پاک کتاب وچ لکھیااے ،  ”تے سانوں  پتہ ہیگا اے پئی ساریاں شیواں رَل کے خُدا نال محبت رکھن والیاں لئی بھلیائی پیدا کردیاں نیں مطلب اے اوہناں لئی جیہڑے خُدا دے ارادے مطابق سدے گئےنیں ۔ “  آدم تے حوا ، ساڈے پیودادیاں توں مالکی وچ ملے نسلی پاپ دے سبب ، جنہاں نیں ابلیس توں دھوکہ کھاہدا ، اسیں پاپیاں وانگر جمے ساں تے دُکھ جردے ساں ۔ پر خُدا نے ایمان دے راہیں سانوں اپنے پُتر بناؤن دے سلسلے وچ ساڈے لئی یسوع مسیح نوں گھلیا ۔ ایہہ اوہدا سانوں بناؤن دا مقصد ہیگا اے ۔ اوہ سانوں ہزارورہیاں دی بادشاہی تے اَسمانی بادشاہی وچ یسوع مسیح تے خُدا باپ نال ، فرشتیاں دی خوشی تے ہمیش دیاں حیاتیاں دین لئی وی تیار ہیگا اے ۔
”تے سانوں  پتہ ہیگا اے پئی ساریاں شیواں رَل کے خُدا نال محبت رکھن والیاں لئی بھلیائی پیدا کردیاں نیں مطلب اے اوہناں لئی جیہڑے خُدا دے ارادے مطابق سدے گئےنیں ۔ “ ساڈے لئی خُدا دی مرضی ساری دی ساری پوری ہوئی جدوں ساڈے  پاپ چُکے گئے سَن ۔ کیہ ایہہ ٹھیک نئیں اے؟ کیہ سانوں خوش نئیں ہونا چاہی دا پئی اسیں ایس جگ وچ جمے ساں ؟ جدوں اسیں جلال دے بارے سوچدے آں جیہدے توں اسیں آؤن والے ویلے وچ مزے لواں گے ، اسیں بچ نئیں سکدے سگوں نویں سریوں جمن لئی خوش ہوسکدے آں ۔ پر بوہتے لوک خوش نئیں ہیگے ، تے ایہہ ایس سبب توں ہیگا اے ایس لئی پئی اوہ خُدا دی محبت نوں نند دے نیں ۔
کیہ تہانوں پتہ ہیگا اے پئی کیوں پاپ تے بیماریاں ہیگیاں نیں ، تے کیوں ہر شے بھیڑے لوکاں لئی صرف چنگی لگدی اے جد پئی اوہ جیہڑے چنگے کم کرن دی ہمت کردے نیں صرف دکھ سہندے نظر آؤندے نیں؟ سبب ایہہ ہیگااے ، ایس لئی پئی صرف جدوں اسیں دُکھ سہواں گے اسیں خُدا نوں لبھاں گے ، اوہدے نال ملن تے اپنے پاپاں توں مکتی پاؤن دے راہیں اوہدے پُتر بن جاواں گے ۔ خُدا بھیڑے لوکاں نوں جگ وچ حالےتیک جیوندے رہن دی اجازت دیندا اے، ساریاں شیواں اوہناں لئی رَل  کے بھلیائی پیدا کردیاں نیں جیہڑے اوہدے نال محبت کردے نیں ۔
ایس طرحاں نہ سوچو:  ” مینوں نئیں پتہ پئی خُدا نے کیوں مینوں ایہو جیہا بنایا۔ خُدا نے کیوں مینوں ایہو جیہے غریب خنوادے وچ جمن تے دکھ سہن دی اجازت دتی ؟  “ خُدا سانوں ایس جگ وچ شیطان تے شریعت دی بادشاہی دے ہیٹھاں جمن دی اجازت دیندااے تے سانوں اپنے پُتر تے اپنی بادشاہی وچ اپنے خُداوند دے نال بادشاہواں وانگر ہمیش تیک جیوندے رہن دے لائق بناؤندااے ۔ ساریاں شیواں نے رَل کے بھلیائی لئی کم کیتا تے خُدا نے سانوں اپنے پُتر بنایا ۔ ایہہ خُدا دا سانوں ایس طریقے نال بناؤن دا مقصد اے ۔ اسیں خُدا دے خلاف شکایت کرن تے بک بک کرن دا کوئی سبب نئیں رکھدے ۔  ” میَں کیوں ایہو جیہا بنایاگیاساں ؟ میَں کیوں ایس طرحاں دا ہیگا واں ؟“ ایناں دکھاں دے راہیں خُدا دی پاک مرضی پوری ہوندی اے ۔
اپنے دکھاں دے بارے وچ شکایت نہ کرو ۔ اپنی حیاتی دے بارے وچ ہور ایہو جیہے دکھ بھرے گیت نہ گاوو۔  ” تے جویں بندیاں لئی اک واری مرنا تے ایہدے بعد سزا سہنا مقرر ہیگا اے ۔ “(عبرانیوں ۹ : ۲۷)۔ کسے دے جمن تے سزا پاؤن دے وچکار خُدا دی مکتی دا فضل موجودہیگا اے ۔ اسیں یسوع مسیح اُتے ایمان رکھدے آں ، ساڈے سارے پاپ خُدا دے فضل دے راہیں چُکے گئے نیں تے اسیں ہزارورہیاں دی تے اَسمانی بادشاہی وچ ہمیش لئی بادشاہی کراں گے ۔ سانوں ، ”ساریاں مخلوقاں دے مالک “ اکھواؤنا اے ۔ کیہ تسیں ہُن سمجھ گئے او پئی کیوں خُدا نے تہانوں دکھ دتا ؟ اوہنے سانوں خُدا دے کول واپس لیاؤن دے راہیں اپنے پُتر بناؤن ، سانوں برکت دین واسطے تنگیاں تے مصیبتاں دتیاں ۔
 
 
خُدا نے سانوں اپنے پُتردی شکل وانگر بدلن دا پہلوں ای فیصلہ کیتا
 
ساڈے لئی پاپاں توں معافی پاؤن ، خُدا دی سزا توں  مکتی یافتہ ہون تے راستباز بنن وچ کوئی ویلا نئیں لگدا اے ۔ اسیں اکو ای وار تے ہمیش لئی راستباز بن جاندے آں ، تے اسیں ایمان دے راہیں چھیتی نال خُدا دے پُتر بن سکدے آں ۔ خُدا دی مکتی ساڈی اپنی پاکیزگی دے لمے چِر دے عمل دا پھل نئیں ہیگا اے ۔ خُدا نے سانوں اکو ای وار تے ہمیش لئی بچایا تے سانوں چھیتی نال راستباز بنایا ۔
” ایس لئی پئی جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں جانیاں اوہناں نوں پہلاں توں مقرروی کیتا پئی اوہدے پُتر دی شکل وانگر ہون تاں پئی اوہ بوہتے بھراواں وچوں اکلا ثابت ہووے ۔تے جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں مقرر کیتا اوہناں نوں سدیا وی  تے جنہاں نوں سدیا اوہناں نوں راستباز وی ثابت کیتا تے جنہاں نوں راستباز ثابت کیتا اوہناں نوں جلال وی دتا ۔“ (رومیوں ۸ : ۲۹ ۔ ۳۰)۔
بوہتے لوک ایہناں حوالیاں اُتے   ” کیلون پن دےپنج خُدائی نظریات “ دی  نیہ  رکھدے نیں ۔
پر اوہ غلط ہیگے نیں ۔ ایتھے ، پولُس آکھدااے ، ” ایس لئی پئی جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں جانیاں اوہناں نوں پہلاں توں مقرروی کیتا پئی اوہدے پُتر دی شکل وانگر ہون “ خُدا نے سانوں یسوع وچ پہلاں توں اپنے پُتر مقررکیتا ۔ خُدا نے سانوں ایس جگ وچ اپنے منصوبے دے ہیٹھاں پہلاں توں پیدا ہون لئی مقررکیتا ۔ اوہنے سانوں بنایا ۔ کیہدی شکل وانگر بدلن لئی بنایا ؟ خُدا دی شکل ، اوہدے پُتر دی شکل وانگر بدلن لئی بنایا۔
خُدانے سانوں پیداہون دی اجازت دتی تے یسوع مسیح دے راہیں اپنے پُتراں وانگر ،اپنی مرضی دی چنگی خوشی دے مطابق سانوں لَے کے پالے ہوئے مقرر کیتا ۔ اوہنے سانوں اپنے پُتر بناؤن لئی اپنے پُتر نوں گھلن دا وعدہ کیتا ، جیہڑے اوہدے پُتر دی شکل وانگر بدل جاندے نیں ۔ خُدا نے سانوں یسوع مسیح دے راہیں سدیا ، جدوں اسیں آدم دی نسل وانگر پاپی ہیگے ساں،  ” اے محنت کرن والیوتے بھارہیٹھاں نپے ہوئے  لوکوسارے میرے کول آوو۔ میَں تہانوں سکون دیواں گا۔  “(متی ۱۱ : ۲۸)۔ اوہنے سانوں ساڈے سارے پاپ چُکن دے بعد  سدیا۔ اوہنے سانوں ایمان دے راہیں راستباز بناؤن دے بارے وچ سدیا۔
 
 
خُدانےسانوں راستباز بنایاتےاوہنےسانوں جلال دیتا
 
خُدا نے پاپیاں نوں سدیا تے اوہنے اوہناں نوں اک واری تے ہمیش لئی راستبازبنایا۔ اسیں اپنے مکتی داتا وانگر یسوع مسیح اُتے ایمان رکھن دے راہیں اکو ای وار تے ہمیش لئی راستبازبن جاندے آں ، ہولی ہولی پاک ہون دے راہیں نئیں ، جویں خُدا ئی تعلیماں دے ماہر زور دیندے نیں ۔ خُدا پاپیاں نوں بلاؤندااے تے اوہناں نوں راستبازبناؤندااے —  ایس سبب توں اوہ پاپیا ں نوں بلاؤندا اے ۔
”تے جنہاں نوں بلایا اوہناں نوں راستباز وی بنایا ۔ “ اوہ جیہڑے خُدا دے راہیں سدے جاندے نیں تے جیہڑےایمان رکھدے نیں یسوع  مسیح نے کیہ کیتا پئی اسیں راستبازبن جاندے آں۔ اسیں پہلوں ای آدم دی نسل وانگر لازمی طور اُتے پاپ رکھدے ساں ، پر ساڈے پاپ چُکے گئے جدوں اسیں سچیائی اُتے ایمان رکھیا پئی یسوع نےبے شک اوہناں ساریاں نوں چُک لیااے ۔ فیر کیہ تسیں پاپ رکھدے او یاں نئیں ؟ بے شک نئیں ! اسیں اپنے اندر ہور کوئی باقی پاپ نئیں رکھدے آں ۔ ”تے جنہاں نوں بلایا اوہناں نوں راستباز وی بنایا ۔ “
راستباز اوہ ہیگے نیں جیہڑے خُدا پُتر بن گئے نیں ۔ ایہہ سچ نئیں ہیگا اے پئی اسیں ہولی ہولی ، ویلے دے نال نال اوہدے پُتر بن دے آں ۔ ایہدی تھاں اُتے ، اسیں اوہدی مکتی دے راہیں خُدا دے پُتراں وانگر اکو ای واری جلال پاؤندے آں ۔
” تے جنہاں نوں راستباز ثابت کیتا اوہناں نوں جلال وی دتا ۔“ خُدا نے سانوں اپنے پُتر بنایا ۔ مینوں سمجھ نئیں آؤندی کیوں اینے بوہتے مسیحی صرف نام دے ،  ” مکتی دے پنج ویلیاں “ اُتے ایمان رکھدے نیں ۔ مکتی پاؤنی تے خُدا دے پُتر بننا اکو ای وار تے ہمیش لئی ہوندا اے ۔ اپنے بدناں دے جیوں اُٹھن وچ، حصہ لین وچ سانوں کُجھ ویلا لگدا اے ،ایس لئی اسیں اپنے خُداوند دی دوجی آمد دی اُڈیک رکھدے آں ، پرپاپ توں مکتی چھیتی نال مطلب اے اکھ میٹدیاں ای مل جاندی اے ۔اسیں چھیتی نال مکتی پا سکدےآں جدوں اسیں اپنے پاپاں دی مکتی دے کلام دا جواب دیندے آں جیہڑا خُدا ، سانوں بلاؤن والا ،سانوں دے چُکیا اے تے من دے آں پئی اوہ سانوں بچاؤن لئی کیہ کر چُکیا اے ۔  ” اے خُداوند تیراشکر ہووے !ہیلیلویاہ ! آمین ! “ میَں مکتی پائی اے ایس لئی پئی تُوں مینوں سد لیا اے ۔ میَں چھٹ نئیں سکدا ساں جے تُوں میرے سارے پاپ نہ دھوتے ہوندے ۔ میرے خُداوند، تیراشکر ہووے ! ہیلیلویاہ ! ساڈے پاپ ایس طریقے نال مکائے جاندے نیں ۔
مکتی نہ ساڈے چنگے کماں نال ملدی اے نہ ای ساڈے کولوں کوئی ویلا منگدی اے ۔ ساڈے چنگے کم ایتھوں تیک پئی ساڈی مکتی وچ ٪ 0.1فیصد وی کم نئیں کردے نیں ۔ کیلون پن دے ماہر آکھدے نیں پئی کسے نوں چھڈائے جان ،اَسمانی بادشاہی وچ جان لئی ویلے دے نال نال  راستباز بنایا جانا اے ۔ بالکل جویں کیڑا اک سیکنڈ وچ  ۱۰۰میٹر نئیں بھج سکدا ،اوہ کنی ہمت کردا اے ایہدے نال کوئی فرق نئیں پیندا، لوک وی اپنے آپ دی ہمت نال راستباز نئیں بن سکدے ،ایس توں ہٹ کے پئی اوہ کنے وی چنگے ہون یاں خورے اوہ شریعت نوں قائم رکھن دی بوہت ہمت کردے نیں ۔ اک کیڑا تاں کیڑا ای اے اوہ بھاویں بوہت چنگے طریقے نال اپنے آپ نوں دھووے تے مہنگے وٹنے تے ہورشیواں نال بناؤ سنگھار کرے۔ ایسے طرحاں ، جنی چِر تیک پاپی ، اپنے دلاں وچ پاپ رکھدے نیں ، اوہ حالے تیک صرف پاپی ہیگے نیں ،اوہ بھاویں کنے چنگے نظر آؤن ، ایہدے نال کوئی فرق نئیں پیندااے ۔
کویں اک پاپی ہولی ہولی پاک ہون دے راہیں سارے دا سارا راستباز بن سکدا اے؟ کیہ بدن جویں جویں ویلا لنگھدااے ،چنگا ہوندااے ؟ نئیں ، بدن بدکار تے بوہتا بدکار ہوندا رہندا اے جویں جویں ایہہ بُڈھا ہوندا جاندا اے ۔ پرپاک کتاب آکھدی اے ،  ” تے جنہاں نوں اوہنے پہلاں توں مقرر کیتا اوہناں نوں سدیا وی  تے جنہاں نوں سدیا اوہناں نوں راستباز وی ثابت کیتا تے جنہاں نوں راستباز ثابت کیتا اوہناں نوں جلال وی دتا ۔“ ایہہ حوالہ اک لگاتار ترتیب دیندا اے خُدا دےفضل دے راہیں چھیتی نال کیہ ہوندااے ؛ ایہہ انج نئیں آکھدا پئی مکتی تے پاکیزگی ہولی ہولی پوری ہوندی اے ۔ کوئی بندہ خُداوند اُتے ایمان رکھن دے راہیں اکو ای وار تے ہمیش لئی راستباز بن سکدا اے ، ہولی ہولی نئیں ۔
بوہتے خُدائی تعلیماں دے ماہر ،نہ جان دے ہویاں ، اوہ کیہ کردے پئے نیں ، بے چجے خیالاں دی ضد کردے نیں تے لوکاں نوں دوزخ وچ سُٹ دیندے نیں ۔ خُدا نے ساڈے نال مکتی دا وعدہ کیتا تے سانوں یسوع مسیح دے راہیں سدیا، سانوں راستباز بنایا تے اوہناں نوں جلال دتا جیہڑے اوہدے بلاوے دا جواب دین لئی اگانہہ ودھے نیں ۔ ” پر جنیاں نیں اوہنوں منیا اوہنے اوہناں نوں خُدا دے پُتر بنن دے حقدار بنایامطلب اے اوہناں نوں جیہڑے اوہدے نام اُتے ایمان لیاؤندے نیں۔ “ (یوحنا ۱ : ۱۲)۔کیہ خُدا نے سانوں جلال دتا اے ؟ بے شک ! کیہ اسیں چنگے کم کرن دے راہیں تے دکھاں دے راہیں جلال پاسکدےآں ؟ کیہ سانوں راستبازبنن لئی بوہتی چوکھی ہمت کرنی اے ؟ بے شک نئیں ! اسیں پہلاں ای راستباز بن گئے آں ۔
 
 
کوئی سانوں خُدا دی محبت توں وکھ نئیں کرسکدا
 
کیہڑا ساڈے خلاف ہو سکدااے  ، جے خُدا ساڈے ول ہیگااے ؟ کوئی نئیں  ” ایس لئی اسیں ایناں گلاں بارے کیہ آکھیے ؟ جے خُدا ساڈے ول ہیگااے تاں کیہڑا ساڈے خلاف ہیگااے  ؟ جنہے اپنے پُتر دا ای صرفہ نہ کیتا سگوں ساڈے ساریاں لئی اوہنوں پھڑوادتا اوہ اوہدے نال ہور ساریاں شیواں وی سانوں کویں نہ دیوےگا ؟ خُدا دے چُنیاں ہویاں بارے کیہڑادعویٰ کرے گا ؟ خُدا اوہ ہیگااے جیہڑا اوہناں نوں راستباز بناؤندااے ۔ کیہڑا ہیگا اے جیہڑا قصوروار بناوےگا ؟ مسیح یسوع اوہ ہیگا اے جیہڑا مرگیاسی  سگوں مویاں وچوں جیوں وی اُٹھیا تے خُدا دے سجے پاسے ہیگا اے تے ساڈی شفاعت وی کردااے ۔ کون سانوں مسیح دی محبت توں وکھ کرےگا ؟دکھ یاں تنگی یاں کال یاں ننگے ہونا یاں خطرہ یاں تلوار؟ ایس لئی لکھیا اے پئی اسیں تیرے بدلے سارا دن جانوں مارے جاندے آں ۔اسیں تاں قربان کیتیاں جان والیاں بھیڈاں وانگر  سمجھے گئے ساں۔ پرایناں ساریاں حالتاں وچ اوہدے راہیں جنہے ساڈے نال محبت کیتی سانوں فتح توں وی ودھ کے جِت ملدی اے ۔ ایس لئی پئی مینوں یقین ہیگا اے پئی خُدا دی جیہڑی محبت ساڈے خداوندمسیح یسوع وچ ہیگی اے اوہدے توں سانوں نہ موت وکھ کرسکے گی نہ حیاتی نہ فرشتے  نہ بادشاہیاں ۔ نہ حال دیاں نہ آؤن والیاں شیواں ۔ نہ طاقت نہ اُچیائی  نہ نیواں پن نہ کوئی ہور مخلوق۔ “ (رومیوں ۸ : ۳۱ ۔ ۳۹)۔
کوئی سانوں خُدا دی محبت توں وکھ نئیں کرسکدا۔کوئی سانوں راستبازاں نوں ، دوبارہ پاپی نئیں بناسکدا ۔کوئی اوہناں نوں ڈک نئیں سکدا جیہڑے خُدا دے پُتر بن گئے نیں تے جیہڑے ہزار ورہیاں دی تے اَسمانی بادشاہی وچ جیوندے رہن گے ۔ کیہ دکھ سانوں پاپی بنا سکدے نیں ؟ کیہ غم  سانوں پاپی بنا سکدا اے ؟ کیہ دکھ دیناسانوں پاپی بنا سکدا اے ؟ کیہ کال ،ننگیاں ہونا ، خطرہ یاں تلوار سانوں دوبارہ پاپی بنا سکدے نیں ؟  ” جنہے اپنے پُتر دا ای صرفہ نہ کیتا سگوں ساڈے ساریاں لئی اوہنوں پھڑوادتا اوہ اوہدے نال ہو ساریاں شیواں وی سانوں کویں نہ دیوےگا ؟  “ خُداسانوں اَسمانی بادشاہی دیندااے ۔اوہ سانوں ساریاں شیواں مفت دیندااے ایس لئی پئی اوہنے سانوں بچاؤن لئی اپنے اکلے پُتر نوں وی معافی نہ دتی ۔ جدوں خُدا ساڈے لئی بوہت وڈا چڑھاوا دین لئی تیار ہیگاسی ، فیر کیہ اوہ سانوں اپنے پُتر نئیں بناوےگا؟
 
 
مکتی جیہڑی خُدا سانوں دیندااے ۔۔۔
 
خُداسانوں اپنےپاپاں توں معافی پاؤن لئی آکھدااے ،سانوں سب توں پہلاں لازمی طور اُتے مننا چاہی دا اے پئی یسوع مسیح خُدا باپ دی مرضی مطابق بدن وچ گھلیا گیاسی ۔دوجا، سانوں لازمی طور اُتےمننا چاہی دااے پئی یسوع نے یردن دے دریااُتے اپنے بپتسمے دے راہیں اپنے آپ اُتے ساڈے سارے پاپاں نوں چُک لیا سی ۔ تیجہ ، سانوں لازمی طور اُتے اقرارکرناچاہی دا اے پئی یسوع ساڈے لئی سولی اُتے مریاسی تے اخیریں اوہ جیوں اُٹھیا سی ۔ اسیں مکتی یافتہ نئیں ہو سکدے جے اسیں صرف اُتلیاں شرطاں اُتے ایمان نئیں رکھدے آں ۔
اوہ جیہڑے ایمان نئیں رکھدے پئی یسوع خُدا دا پُترہیگااے ، یاں اوہ خُدا اےتے جگ نوں بناؤن والا ہیگا اے ، خُدا دی مکتی ولوں وکھ کیتے گئے نیں ۔ جے کوئی بندہ یسوع مسیح دے خُداہون توں مُکردا اے ،اوہ شیطان دا پُتربن جاندااے ۔ اوہ جیہڑے سچ توں مُکر دے نیں پئی یسوع نے ساڈے سارے پاپ چُک لَے سَن جدوں اوہنے یوحنا بپتسمہ دین والے کولوں بپتسمہ لیا سی ، اوہ مکتی یافتہ نئیں ہوسکدے نیں ۔ یسوع اوہناں دا مکتی داتا نئیں بن سکدا ۔ اوہ اپنے دلاں وچ مکتی یافتہ نئیں ہوسکدے ، بھاویں اوہ خیالاں وچ یسوع اُتے ایمان رکھدے نیں ۔ اوہ دوزخ وچ جاندے نیں ، بھاویں اوہ یسوع نوں جان دے نیں ۔ یسوع مسیح ساڈی تھاں اُتے مرگیا ایس لئی پئی اوہنے اپنے بپتسمے نال ساڈے سارے پاپ چُک لَے نیں ۔ یسوع ساڈے پاپاں دے سبب مریا ، اپنے پاپاں دے سبب نئیں ۔فیر اوہ ای اوہناں ساریاں نوں راستباز بناؤن لئی فیر مویاں وچوں جیوں اُٹھیا جیہڑے ایمان رکھدے نیں تے اپنے آپ نوں جیوں اُٹھیاں وچ کھلاردے نیں ۔
 
 
اسیں اوہدے بپتسمے اُتے ایمان رکھن دے راہیں مکتی یافتہ ہوئے آں
 
ایتھوں تیک پئی میَں باب ۷ نوں باب۸ نال ملاؤن بارے منادی کیتی اے ۔ باب ۷ آکھدااے پئی اوہ جیہڑا پاپ رکھدااے نیکی نئیں کرسکدا ۔ پرباب۸ آکھدااے پئی اوہناں لئی ہن کوئی سزا نئیں ہیگی اے جیہڑے یسوع مسیح وچ ہیگے نیں مطلب اے ساڈا یسوع مسیح اُتے ایمان سانوں بے پاپ بناؤندااے ۔ اسیں ماڑے ہیگے آں تے خُدا دی مرضی دے مطابق جیوندے نئیں رہ سکدے ، ایس لئی خُدا باپ  نے یسوع مسیح نوں ساڈا مکتی داتا  بنا کے گھلیا تے اوہنے اپنے بپتسمے نال ساڈے سارے پاپاں نوں چُک لیا جدوں اسیں صرف پاپی ای ہیگے ساں ۔ اسیں اپنے سارے پاپاں توں چھڈائے جاندے آں تے یسوع مسیح دے راہیں راستبازبنائے جاندے آں ۔ ایہہ سچ ہیگا اے جیہڑا پولُس باب ۷ تے ۸ دے راہیں سانوں سکھاؤندااے ۔
” ایس لئی ہُن جیہڑے یسوع مسیح  وچ ہیگے نیں اوہناں اُتے سزاداحکم نئیں ۔“ ہن اسیں کوئی پاپ نئیں رکھدے ۔کیہ تسیں یسوع مسیح وچ ہیگے او ؟ کیہ تسیں من دے او  پئی یسوع مسیح نے تہاڈے لئی کیہ کیتا؟ بالکل جویں پولُس اپنے پاپاں توں چھڈایا گیا سی ،ساڈے سارے پاپ وی ، یسوع دے بپتسمے تے اوہدے صلیبی لہو اُتے ساڈے ایمان دے راہیں چُکے گئے نیں ۔ اسیں یسوع دے بپتسمے ، لہو تے جیوں اُٹھن اُتے ایمان رکھن دے راہیں چھڈائے گئے آں ۔ جے کوئی بندہ اپنی من مرضی نال یسوع مسیح دے بپتسمے اُتے ایمان رکھن توں مُکر دااے ، جے اوہ بندہ ضد کردااے پئی یسوع نے صرف سانوں اپنی پاکیزگی وکھاؤن لئی بپتسمہ لیا سی ، خُدااوس بندے نوں دوزخ وچ سُٹ دیوےگا ۔ خُدا دے  کلام دے اگے من مرضی کرن والے نہ بنو ۔ کویں پادری تے خادم یسوع دے بپتسمے توں بے دھیانی کر سکدے نیں جدوں پولُس نے اوس بارے وچ آپ  خودبوہت چوکھی گل کیتی ؟ اوہ کویں پولُس دے اَڈ ای ، ایمان دے بوہت وڈے وڈوڈیرے دے ایمان توں بے دھیانی کرسکدے سَن ؟ اوہ کویں خُدا دے خادم دیاں تعلیماں نوں اکھیوں اک پاسے سُٹ سکدے سَن ، جنہوں نے خُدا نے آپ رسول بنایا؟
جے اسیں یسوع مسیح دے بارے وچ منادی کرنا چاؤہندے آں، سانوں لازمی طور اُتے اِنج منادی کرنی چاہی دی اے جویں پاک کتاب وچ لکھیا ہویااے تے سانوں لازمی طور اُتے پاک کتاب دے مطابق ایمان رکھنا چاہی دا اے۔ ” جے تسیں میرے کلام اُتے قائم رہووگے تاں اصل وچ میرے چیلے ثابت ہوووگے ۔تے سچیائی نوں جانوگے تے سچیائی تہانوں چھڈاوے گی ۔ “ (یوحنا ۸ : ۳۱ ۔ ۳۲)۔تسیں تے میَں پولُس وانگر یسوع دے بپتسمےاُتے ایمان رکھن لئی آئے آں ۔
کدوں تہاڈے پاپ یسوع مسیح دے بدن اُتے لدےگئےسَن ؟ ساڈے سارے پاپ یسوع اُتے لدے گئے سَن جدوں اوہنے یوحنا بپتسمہ دین والے کولوں بپتسمہ لیاسی ۔ یسوع نے یوحنانوں آکھیا ،  ” ہُن تُوں ہون ای اے ایس لئی پئی ساڈے لئی ایسے طرحاں ساری راستبازی پوری کرنا چنگا اے ۔ “ ایتھے  ” ایسے طرحاں“ یونانی وچ   ” hoo’tos gar“  اے ، جیہدا مطلب ہیگااے  ” ایس طریقے نال ،“  ” بوہت چنگا“ یاں”  ایہدے نال دا کوئی دوجا طریقہ نئیں ہیگا اے ۔“ ایہہ اکھرظاہرکردااے پئی یسوع نے لوکاں دے پاپاں نوں اپنے آپ واپس نہ موڑن وانگر بپتسمے دے راہیں چُک لیا جیہڑا اوہنے یوحنا کولوں لیاسی ۔ بپتسمے دا مطلب ،  ” دھویاجانا“ اے ۔ ساڈے دلاں دے سارے پاپاں نوں دھون لئی ،ساڈے پاپ یسوع مسیح اُتے لدے جانے چاہی دے نیں ۔
یسوع مسیح نے ساڈے پاپ چُک لَے ، ساڈی تھاں اُتے سولی اُتے مریا تے ساڈے نال رَل کے دفن ہویا ۔ ایس طرحاں پولُس نے اعلان کیتا ،  ” میَں مسیح دے نال سولی اُتے مریا ہاں ۔ “ (گلتیوں۲ : ۲۰)۔ اسیں کویں سولی اُتے مر سکدے ساں ، جدوں اصل وچ ایہہ آپ یسوع ہیگا سی جیہڑا سولی اُتے موت دے حوالے کیتا گیا سی ؟ اسیں مسیح دے نال سولی اُتے مردے آں ایس لئی پئی اسیں ایمان رکھدے آں پئی یسوع نے اپنے آپ اُتے ساڈے سارے پاپ چُک لَے تے اوہناں پاپاں لئی سولی اُتے مریاسی ۔
میَں خُداوند دی وڈیائی کردا ہاں جنہے مینوں میرے سارے پاپاں توں بچایااے ۔اسیں دلیری نال خوشخبری دی منادی کر سکدے آں ایس لئی پئی یسوع نے سانوں راستبازبنایااے۔ میَں سانوں ساڈے سارے پاپاں توں بچاؤن لئی اپنے خُداوند دا شکر کرداہاں ،جنہاں دا بدن بوہت ماڑا ہیگا اے تے جیہڑے اوہدے جلال توں بوہت  محروم ہو گئے آں ۔