សេចក្តីអធិប្បាយ

مضمون 9: رومیوں (رومیوں دی کتاب اُتے تفسیر)

[16 باب] اک دوجے نال ملو

پولُس نے  اپنے اخیری حصے وچ ، روم دے پاک لوکاں نوں تے سانوں اک دوجے نال ملن لئی آکھیا ۔ کنہاں نال اسیں ایتھوں تیک پئی ایناں دیہاڑیاں وچ خُداوند وچ سچے دل نال مل سکدے آں ؟ اسیں خوشی نال خادماں تے ایمانداراں نوں مل سکدے آں جیہڑے ایس سارے جگ وچ خُدا دا کلام ودھاؤندے پئے نیں ۔ اسیں اوہناں نال میل جول رکھ سکدے آں جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری دیاں کتاباں پڑھن دے راہیں مکتی یافتہ ہوئے نیں ۔ اسیں وی کلیسیا ،ایماندار تے خُدا دے خادم رکھدے آں جنہاں نال اسیں مسیح وچ مل سکدے آں۔
ایس لئی پئی ہر کوئی پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان نئیں رکھدا ، راستباز ہر کسے نال نئیں مل سکدے۔ ایس جگ وچ بوہتے ایہو جیہے نئیں ہیگے جنہاں نال اسیں خوشی نال مل سکدے آں۔ ایہہ صرف دکھ دی گل ہیگی اے پئی مطلب اے بوہتے لوک نئیں ہیگے جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان نئیں رکھدے نیں ، جنہاں نال اسیں مل سکدے تے میل جول کر کے اوہو ای ایمان رکھ سکدے آں ۔ اسیں پاپیاں نال میل جول نئیں رکھ سکدے جیہڑے جگ دیاں کلیسیاواں وچ خُدا دے خادم ہون دا فریب کردے نیں ۔
بالکل جویں پاپ تے پاک رُوح اکٹھے نئیں رہ سکدے ، پاپی تے راستباز اک دوجے نال نئیں مل سکدے ۔ اوہ جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدے نیں خُدا دے اگے روحانی عبادت کرسکدے نیں تے رُوحانی کماں لئی کم کر سکدے نیں ۔ پر پاپی ، جیہڑے حالے تیک اپنے پاپاں توں معافی نئیں پاچُکے ، خُدا دی شریعت اُتے عمل کرکے مکتی ہون دی کوشش کردے نیں ، تے ایس طرحاں اوہ راستبازاں نال رُوحانی میل جول نئیں رکھ سکدے ۔ بالکل جویں پسُو تے بندے اک دوجے نال گل نئیں کر سکدے ، راستباز پاپیاں نال رُوحانی میل جول نئیں رکھ سکدے ۔
اسیں ویکھ سکدے آں پئی صرف اوہ لوک جنہاں نال پولُس رُوحانی میل جول رکھدا سی اوہ سن جیہڑے اوہدے وانگر اوہو ای ایمان رکھدے سن ۔ سانوں پتہ ہیگا اے پئی جے کوئی پولُس نال میل جول رکھدا سی ، ایہدا مطلب ہیگا اے پئی پولُس نے اوہدا ایمان پسند کیتا ۔ ایس لئی ، میَں سوچیا ، ”جے مینوں کسے خاص علاقے ول اج مونہہ کرنا پیندا ، مینوں کیہدے کول جانا تے ملنا چاہی دا اے ؟ “ مینوں پکا یقین اے پئی میَں سوکھ چو(Sokcho) دی کلیسیا وچ جاواں گا جے میَں سوکھ چو ول جاندا ہاں ، تے گینگ نیونگ (Gangneung) دی کلیسیا نال ملاں گا جے میَں گینگ نیونگ دی کلیسیا کول جاندا ہاں ۔ میَں خُدا دے خادماں تے  ایمانداراں نوں مل سکدا ہاں ، تے میل جول رکھ سکدا تے اوہناں نال روٹی توڑ سکدا ہاں ۔ میَں اوتھے اپنے بھراواں تے بھیناں دے گھر وی جا سکدا تے اوہناں نال مل سکدا ہاں ۔ پر لوک جنہاں نال میَں مل سکداہاں اوہ نیں جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدے نیں ،تے اوہناں نال جنہاں نال میَں پاک رُوح وچ اوہو ای ایمان ونڈ سکدا ہاں ۔
اسیں ویکھ سکدے آں وہ کنے برکت یافتہ نیں جنہاں دے ایمان پولُس نے پسند کیتے ۔ بوہت وڈا کم اے پئی اسیں اک دوجے دے ایمان دا پک کرن تے اک دوجے نال ملن لئی پانی تے رُوح دی خوشخبری رکھدے آں ۔ کیہ تُسیں پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدے او جیہڑی تہانوں اک دوجے نال ملن دی اجازت دیندی اے ؟ کیہ تُسیں پکے ایمان نال شک کیتوں اڈ ، خُدا دے اگے اقرار کردے او پئی تُسیں کوئی پاپ نئیں رکھدے؟
مینوں چین وچ نال دے ایمانداراں نال ملن دا اک موقع ملیا جدوں میں اوتھے گیا ۔ میَں اک بھرا نال ملیا جیہڑا ہیران دے دریا دے کنڈھے اُتے رہندا سی ۔ جدوں ای اسیں اگلے سویرے جاگے ، اوہنے ساڈے لئی بوہت ودھیا ناشتہ بنایا ۔ اسیں اک وڈے گول میز اُتے بیٹھے ، اوس طرحاں دی جیہڑی اسیں وڈے خنوادے وچ ہر کسے دے بیٹھن لئی ورتدے ساں ، تے اوتھے ایمانداراں نال چنگا میل جول رکھیا ۔ اوتھے نال دے شہر وچ اک مناد وی ہیگا سی جیہڑا ساڈے نال ملن دا بوہت شوق رکھدا سی ۔ ایس لئی ، اسیں گئے تے اوہدے نال وی یاری رکھی ۔ اسیں ہر کسے نوں مل سکدے آں جیہڑا پانی تے رُوح دی خوش خبری اُتے ایمان رکھدااے ۔
میَں کتھے جاواں گا جے میَں امریکہ نوں جاواں؟ میَں پادری سموئیل کِم تے اوہدی گھروالی نال فلشنگ ، نیویارک وچ ملاں گا ۔ میَں اپنے بھراواں تے بھیناں نال ملن لئی نیو لائف گرجے ول وی جاواں گا ۔ روس وچ ،وی نویں سریوں جمی ہوئی کلیسیا اے جتھے میَں تھوڑے ورہے پہلوں گیا ساں ۔ جاپان وچ ، شماسہ سون ۔ اوک پارک دے گھر ٹوکیو وچ ملن نوں چنگا سمجھاں گا ۔
اسیں راستباز آں جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے اپنے ایمان دے راہیں مکتی یافتہ  ہوئے
آں ۔ اسیں اپنے بدنی کسے گُن دے سبب مکتی یافتہ نئیں ہوئے ساں ،سگوں خُدا دی راستبازی دے سبب جیہڑی اسیں پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے اپنے ایمان دے راہیں پائی اے ۔
جویں تُسیں ویکھ سکدے او پئی ، لوک ہیگے نیں جیہڑے راستبازاں نال ملن لئی مقررنیں ، بالکل جویں پولُس رومیوں باب ۱۶ وچ ملن والے لوکاں دی ترتیب رکھدا سی ۔ بالکل جویں پولُس نے کیتا ، اسیں ہر مسیحی نال نئیں مل سکدے ایس لئی پئی اوہناں وچوں سارے ٹھیک ایمان نئیں رکھدے ، پر صرف اوہ جیہڑے جان دے تے خُد ادی راستبازی اُتے ایمان رکھدے نیں ۔ اسیں بچ نئیں سکدے سگوں ایمان دین لئی خُدا دی وڈیائی کردے آں جیہدے وچ اسیں مل سکدے تے ملائے جا سکدے آں ۔
 
 
پولُس نے سانوں ایناں لوکاں توں دُور رہن لئی خبردار کیتا
 
آیت ۱۷ توں شروع کردے ہویاں ، دوجی نصیحت جیہڑی پولُس سانوں کردا اے اوہناں توں دور رہنا جیہڑے صرف اپنے ٹہڈ دی سیواکردے نیں ۔ ”ہن اے بھراوو! میَں تہاڈی منت کردا ہاں پئی جیہڑے لوک ایس تعلیم دے خلاف جیہڑی تُسیں سُنی پھُٹ پین تے ٹھیڈے کھان دے سبب نیں اوہناں نوں جانچ لیا کرو تے اوہناں توں پاسے ہو جایا کرو۔ ایس لئی پئی ایہو جیہے لوک ساڈے خُداوند مسیح دی نئیں سگوں اپنے ٹہڈ دی سیوا کردے نیں تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نال سدھیاں لوکاں نوں کملیاں بناؤندے نیں“(رومیوں ۱۶ : ۱۷ ۔ ۱۸)۔ ایہو جیہے ہیگے نیں جیہڑے مسیح دی نئیں سگوں اپنے ٹِہڈ دی سیوا کردے نیں ۔ اوہ ایہو جیہے لوک نیں جیہڑے ایمانداراں وچ کار جھگڑا کراؤندے نیں تے ملائم بول تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نال بھولیاں لوکاں نوں دھوکہ دیندے نیں ۔ سانوں لازمی طور اُتے ایہو جیہے لوکاں نال نئیں ملنا چاہی دا اے ، سگوں اوہناں کولوں وکھ رہنا چاہی دا اے ۔
پولُس نے سانوں ایہو جیہے لوکاں توں دور رہن لئی خبردار کیتا ، ایس لئی پئی اوہ صرف کلیسیا وچ وگاڑپیداکر کے خوش ہوندے نیں ، اوہناں نوں پچھے لاؤندے نیں جیہڑے خُدا اُتے سچے دلوں ایمان رکھدے نیں تے بھولیاں نوں صرف اوہناں دا ذاتی لالچ دین لئی اکٹھیاں کردے نیں ۔ ایہو جیہے دھوکے باز مسیحی آگُو کامل طریقے نال شریعت دے پچھے چلن لئی ، اپنے پچھے چلن والیاں نوں سکھاؤن دے راہیں پاپ دے ہیٹھاں ، لوکاں نوں قیدی بناؤن دی کوشش کردے نیں ۔ اوہ صرف یسوع دے نام اُتے اپنے آپ دے ٹِہڈ بھردے نیں تے بھولیاں نوں دھوکہ دیندے نیں۔ سانوں اوہناں نال ملن دی کوئی لوڑ نئیں ، ایس لئی پئی اوہ صرف اپنے آپ دے ٹِہڈ دی سیوا لئی سیوا کردے نیں ۔
 
 
 پانی تے رُوح دی خوشخبری نوں لازمی طور  اُتے ساریاں قوماں تیک ودھنا چاہی دا اے !
 
تیجہ ، پولُس نے ساریاں قوماں تیک خوشخبری نوں ودھاؤن دی لوڑ بارے گل کیتی ۔ آیت ۲۶ آکھدی اے ، ”پر ایس ویلے ظاہر ہوکے مُڈھلے خُدا دے حکم مطابق نبیاں دیاں کتاباں دے راہیں ساریاں قوماں نوں دسیا گیا تاں پئی اوہ ایمان وچ پکے ہوجان ۔“ پانی تے رُوح دی خوشخبری جیہدی پولُس نے منادی کیتی سچ مُچ اوہ خوشخبری اے جیہدے اُتے ساریاں قوماں نوں لازمی طور اُتے ایمان رکھنا تے عمل کرنا چاہی دا اے۔ ایہہ صرف بوہت بے نصیبی اے پئی بوہتے علاقے جنہاں وچ پولُس نے کلیسیاواں اوہناں نال جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدے سن قائم کیتیاں سن ہُن اِسلامی علاقے بن گئے نیں ۔
اوسے ویلے ، پولُس ایناں علاقیاں ول گیا تے پانی تے رُوح دی خوشخبری دے ایمانداراں وچکار کلیسیائی آگُواں نوں قائم کیتا جیہڑی خُد ادی راستبازی وچ ہیگی اے ۔ ایہہ اوس طریقے نال رَلدا ملدا اے جیہڑا اسیں اپنے مشن سکول وچ اوہناں نوں سکھاؤن دے بعدوں اپنی کلیسیا لئی کم کرن والے وانگر گھلدے آں ۔ بھاویں او س ویلے دی کلیسیاواں نیں اپنا ایمان ، ”اکو ای خُداوند اے ۔ اکو ای ایمان ، اکو ای بپتسمہ ۔“(افسیوں ۴ : ۵) اُتے قائم رکھیا ۔ اوہ خوشخبری اُتے اپنا ایمان رکھن وچ ناکام ہو گئے ، ایس لئی پئی اوہناں نیں لکھائی وچ خوشخبری بارے نہ لکھیا ۔
بالکل ہُن اسیں ترکی دی بولی وچ اپنیاں کتاباں دا ترجمہ کرن والے آں ۔ ترکی توں کسے نے ساڈیاں انگریزی کتاباں نوں ویکھیا تے اوہناں دے ترجمے لئی دلوں تیار ہویا ۔ ہُن اسیں پانی تے رُوح دی خوشخبری ودھاؤنا شروع کردے پئے آں جتھے پولُس نے اپنے آپ اک واری خوشخبری دی منادی کیتی تے خُدا دیاں کلیسیاواں قائم کیتیاں ۔ اسیں اوہو ای خوشخبری دی منادی کردے پئے آں جیہدے وچ پولُس نے اوسے سارے علاقے وچ منادی کیتی جتھے اوہنے منادی کیتی سی ۔ خوشخبری جیہدی پولُس نے منادی کیتی پانی تے رُوح دی خوشخبری سی جیہڑی ساریاں قوماں نوں صرف ایمان رکھن تے اوہدا آکھا منن دے راہیں بچا سکدی اے ۔
رومیوں دے اخیری باب وچ ، پولُس نے روم دے پاک لوکاں نوں اک دوجے نال ملن ، تے اوہناں توں دور رہن لئی جیہڑے صرف اپنے ٹِہڈ بھردے نیں ، تے ساریاں قوماں تیک پانی تے رُوح دی خوشخبری دی منادی کرن لئی آکھیا ۔
 
 
  پانی تے رُوح دی خوشخبری سانوں تگڑے کرے گی
 
چوتھی شے جیہڑی پولُس نے ظاہر کیتی سی ایہہ سی پئی پانی تے رُوح دی ایہہ خوشخبری خُدا دی دانائی اے جیہڑی سانوں قائم کرے گی ۔ ” ہُن خُدا جیہڑا تہانوں میری خوشخبری مطلب اے یسوع مسیح دی منادی دے مطابق تگڑیاں کر سکدااے اوس بھیت دے مکاشفے مطابق جیہڑا  مُڈھوں لُکیا ہویا سی ۔ پر ایس ویلے ظاہر ہو کے مُڈھلے خُدا دے حکم دے مطابق نبیاں دیاں کتاباں دے راہیں ساریاں قوماں نوں دسیا گیا تاں پئی اوہ ایمان وچ پکے ہوجان ۔ اوسے اکلے  سیانے خُدا دی یسوع مسیح دے راہیں ہمیش تیک وڈیائی ہوندی رہوے ۔ آمین ۔ “(رومیوں ۱۶ : ۲۵۔ ۲۷)۔ روم وچ پاک لوکاں نوں کنہے قائم کیتا؟ ایہہ پولُس دی پانی تے رُوح دی خوشخبری سی جیہڑی کر سکدی سی تے رو م وچ پاک لوکاں نوں قائم کیتا ۔ ایہہ خوشخبری خُدا دانائی وی اے ۔
خوشخبری وچ جیہڑی خُدا نے سانوں دتی اوہدی دانائی اے ۔ ایہہ خوشخبری ایتھوں تیک پئی اوہناں دے سارے پاپاں نوں چُکن دی طاقت رکھدی اے جیہڑے کمیاں نال بھر ے ہوئے نیں ۔ اوہ جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدے نیں نہ صرف بے پاپ بنائے گئے نیں سگوں ایس خوشخبری دی منادی کرن والے وی ، کوئی معنی نئیں رکھدا کنے ماڑے تے غلطیاں نال مطلب اے اوہ نکانک ہو سکدے نیں ۔ صرف خُدا دی دانائی تے پانی تے رُوح دی خوشخبری جیہڑی ایہدے توں ملدی اے سانوں کامل بندے بنا سکدی اے  ۔ ایس خوشخبری توں ہٹ کے کوئی سچیائی نئیں ہیگی جیہڑی کسے دی جان ،دل ، خیالاں تے بدن نوں تگڑا کر سکدی اے ۔
پولُس نےدلوں خوشخبری نوں ، ” خوشخبری “ نئیں آکھیا سگوں ایہنوں  ”میری خوشخبری “ آکھیا ۔ خوشخبری جیہدی پولُس نے منادی کیتی پانی تے رُوح دی خوشخبری سی ، جیہڑی دونویں پُرانے تے نویں عہدنامے وچ وکھائی گئی اے ۔ پانی تے رُوح دی خوشخبری،ایہو جیہی خوشخبری نال بھری ہوئی اے جیہڑی پُرانے عہد نامے وچ نبیاں دے راہیں ظاہر ہوئی تے نویں عہد نامے وچ یسوع مسیح دے راہیں پوری ہوئی ۔ ایس لئی پولُس نے آکھیا ،”اوہدی خوشخبری “مکاشفہ دے بھیت دے مطابق ظاہر ہوئی سی جیہڑی نبیاں دیاں کتاباں وچ لُکی ہوئی سی ۔
خوشخبری جیہدی پولُس نے منادی کیتی پُرانے عہد نامے دی توریت دے قربانی دی رسم وچ عائد ہوندی سی ، خاص کر کے احبار وچ ، تے نویں عہد نامے وچ اوہدے بپتسمے ، اوہدی صلیبی موت تے اوہدے جی اُٹھن دے راہیں خُد ادی راستبازی وانگر یسوع مسیح دے راہیں پوری ہوئی سی ۔ ایس لئی پولُس نے سارا جلال اوہنوں دتا ، ”ہُن خُدا جیہڑا تہانوں میری خوشخبری مطلب اے یسوع مسیح دی منادی دے سبب تگڑیاں کر سکدا اے ۔ “
پانی تے رُوح دی خوشخبری پاک لوکاں تے خُدا دے خادماں نوں تگڑیاں کردی اے ۔ ایس خوشخبری دے راہیں ، ساڈے ایمان ، جاناں ، خیال ، ذہن تے پِنڈے تگڑے ہوندے نیں ۔ کویں ساڈا ایمان تگڑا ہو سکدا اے ؟ کیہ سانوں ہر ویلے پکیاں کر کے کھلاردااے جد پئی اسیں سدا ماڑے ہوندے آں ؟
ساڈا ایمان تگڑے تو ں تگڑا ہوندارہندا اے ایس لئی پئی اسیں مسیح دی مکتی پائی اے ، جنہے ساڈے سارے پاپاں نوں  اپنے بپتسمے دے راہیں چُک لیا تے سولی اُتے لہو وگایا ۔ اسیں آکھ سکدے آں پئی اسیں خُدا دے اگے کوئی پاپ نئیں رکھدے ایس لئی پئی ساڈے دل ہور شرمندیاں ہون لئی کجھ نئیں رکھدے ،تے ایس شرم توں بغیر رُوحانی ایمان نال ، اسیں اوہناں ےتیک پانی تے رُوح دی خوشخبری نوں ودھا سکدے آں ، جیہڑے حالے تیک پاپ دے قیدی نیں ۔
 
 
اخیری نصیحتاں
 
پولُس باب ۱۶نوں ایہہ آکھدے ہویاں اخیری دعا نال مکاؤندااے ، ”ایسے اکلے سیانے خُدا دی  یسوع مسیح دے راہیں ہمیش تیک وڈیائی ہوندی رہوے ۔ آمین ۔ “سب توں بوہتا خُدا نوں کیہ جلال دیندا اے ؟ یسوع مسیح وچ خُد ادی راستبازی دی منادی کرنا سب توں بوہتا خُدانوں جلال دیندااے ۔ اسیں وی جلال پاؤندے آں جدوں اسیں اپنے سچے دلوں خوشخبری دی سیوا کردے آں ۔
رومیوں باب ۱۶ وچ پولُس دے پیغام دا خلاصہ ایہہ ہیگا اے : اک دوجے نال ملو، اوہناں توں وکھ رہوو جیہڑے صرف  اپنے ٹِہڈ بھردے نیں ، ساریاں قوماں تیک خوشخبری دی منادی کرو۔ ایہہ اخیری نصیحت سی جیہڑی پولُس نے روم دی کلیسیا  نوں کیتی ۔ پانی تے رُوح دی خوشخبری جیہدی پولُس نے منادی کیتی سانوں ہر طریقے نال پکیاں کرن دی طاقت رکھدی اے ۔ ایہہ اسیں ایمان رکھدے آں ۔ پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان  اوہو ای ایمان اے جیہڑا پاک کتاب وچ رسول رکھدے سن تے ساڈی اپنی کلیسیا وی ایہو ای ایمان رکھدی اے ۔ 
کیہ تُسیں اوہو کُجھ محسوس کرسکدے او؟ میَں حیران ہوندا ہاں جدوں کدی میَں پاک کتاب نوں پڑھدا تے سوچدا ہاں پئی اسیں اوہو ای ایمان رکھدے آں جویں پاک کتاب دے بندے جیہڑے ۲ ہزار ورہے پہلوں جیوندے سن ، رکھدے سن ۔
کیہ تُسیں سوچدے او پئی اسیں کنے سارے لوکاں نال ہر دیہاڑے  خوشخبری ونڈدے آں؟ اسیں ۲ ہزار توں گھٹ اک دیہاڑے دے حساب نال لوکاں نال خوشخبری ونڈدے آں ۔ ایہہ ۲ ہزار چھیتی نال ودھ کے ۱۰ہزار ہو جاوےگا جے نویں سریوں جمے ہوئے پاک لوک ہر قوم وچ اپنے گوانڈھیاں تیک خوشخبری دی منادی کردے نیں ، تے فیر ۱۰ہزار نوں صرف اک وار ایہنوں ۲۰ ہزار بناؤن لئی ونڈن دی لوڑ اے ۔ جویں تُسیں ویکھ سکدے او ، سارے جگ تیک خوشخبری دی منادی کرنا کسے وی طرحاں اخیریں ایہو جیہا اوکھا کم نئیں ہیگا  ۔
بناشک، پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ساڈیاں کتاباں دا بوہت خاص مقصد ایہہ ہیگا اے پئی اوہ غائب نئیں ہوندیاں سگوں  سانبھ کے رکھیاں ہوئیاں نیں تے اوہناں دے مطلب نئیں بدلدے ایس توں ہٹ کے کنے سارے لوک اوہناں نوں پڑھدے نیں۔ جتھے صرف اک کتاب اےجیہڑی پانی تے رُوح دی خوشخبری والی اے، بوہت سارے لوک اوہنوں اُدھار لین گے تے اوہنوں پڑھن گے تے خُدا دی خوشخبری ودھے گی ۔ اوہ دیہاڑا جدوں خوشخبری سارے جگ تیک اپڑے گی بوہت دور نئیں ہیگا اے ۔
خُد ادی راستبازی جیہڑی تُسیں ایمان دے راہیں رکھدے او ،پانی تے رُوح دی خوشخبری اے مطلب اے ایتھوں تیک پئی اوہ جیہڑے ترقی کیتے ہوئے ملکاں وچ نیں ایہنوں بوہتا نئیں جان دے ۔ کھری خوشخبری جیہڑی اسیں سارے جگ نال ونڈنا چاؤہندے آں ایس جگ لئی لُکیا ہویا بھیت اے تے ایس طرحاں ، اسیں دلوں مکتی دا بھیت اوہناں ساریاں اُتے ظاہر کرنا چاؤہندے آں جیہڑے اپنے پاپاں اُتے پچھتاؤندے نیں ۔ پانی تے رُوح دی خوشخبری وچ ظاہر کیتی گئی خُد ادی  ایہہ راستبازی اینی واضح ہیگی اے پئی جیہڑا وی ایس خوشخبری نوں من لیندااے شکر کرے گا تے خُدا نوں جلال دیوےگا۔
کئی لوک ایہنوں اوّلا سمجھدے نیں پئی اسیں کئی واری پانی تے رُوح دی خوشخبری دے بارے وچ گل کردے آں ۔ پر کوئی معنی نئیں رکھدا اے اسیں کنی واری ایہنوں دہراؤندے آں ،ایہہ فیر وی ساڈے دلاں وچ خوشی تے شکر گزاری نوں لیاؤندی اے ۔ ایس لئی پئی بوہتے مسیحی ہیگے نیں جیہڑے حالے تیک پاپ دے قیدی نیں ،اسیں سارے جگ تیک کئی واری پانی تے رُوح دی خوشخبری دی منادی کردے آں ۔ ایس لئی پئی ایہہ خوشخبری کھری خوشخبری اے جیہڑی رسولاں دے سبب ، پولُس نوں شامل کردیاں ہوئیاں ،حوالے کیتی گئی سی ، سارے لوکاں نوں ایس خوشخبری اُتے ایمان رکھنا چاہی دا اے ۔ سانوں اپنے دلاں وچ پانی تے رُوح دی خوشخبری نوں سُنن تے ایہدے اُتے پکیاں ہون دی لوڑ اے ایس لئی پئی ایہہ ہر مسیحی لئی خاص ہیگی اے ۔ 
اسیں اپنیاں کتاباں دونواں چھاپیاں ہوئیاں تے برقی کتاباں ویب سائٹ دے راہیں ہر دیہاڑے ۲ ہزار توں بوہتے لوکاں نوں خوشخبری سناؤندے آں ۔ سانوں پکا یقین ہیگا اے پئی جے سچیائی دا بیج ستھری دھرتی اُتے ڈگدااے ، ایہہ فصل پیدا کرن دے لائق ہووےگا — ۳۰ حصے،۶۰ حصے یا ۱۰۰ حصے اوس توں بوہت چوکھا جیہڑا بیجیا گیا سی ۔ اک بندہ بوہتیاں لوکاں تیک خوشخبری دی منادی کرسکدااے ،تے اوہناں لوکاں وچوں فیر بوہتے ہور لوکاں تیک ،لوکاں دی ودھیری گنتی تیک خوشخبری دی منادی کردے ہویاں ، بشارت دے سکدے نیں ۔
جدوں اسیں سُن دے آں پئی ساڈی خوشخبری اک دیہاڑے وچ ۲ ہزار لوکاں تیک اپڑدی اے ، ساڈا دل خُد ادی راستبازی نال بھر جاندا اے ۔میَں سارے جگ تیک ایس خوشخبری نوں ودھاؤن لئی ساڈے واسطے راہ کھولن لئی خُدا دا شکر اداکرداہاں ۔ میَں دعا منگداہاں پئی خُدا ایتھوں تیک پئی اپنے خادماں دے ایمان نوں بوہتا پکاکرے ۔
پانی تے رُوح دی خوشخبری جیہڑی ہُن سارے جگ وچ ودھدی پئی اے مکتی لئی سچیائی دا نواں راہ اے ۔ ایہہ خوشخبری پاک رُوح نوں پاؤن تے خُدا دی بادشاہی وچ جان دا اکلاراہ اے ۔ کوئی معنی نئیں رکھدا اے پئی تُسیں جگ دے دیناں وچوں کناں لبھدے او، تہانوں پانی تے رُوح دی خوشخبری نئیں لبھے گی۔
سارے جگ دے لوک خُدا دا شکر کرن گے ایس لئی پئی اوہ پانی تے رُوح دی خوشخبری دے راہیں ہُن اوہدی راستبازی اُتے ایمان رکھ سکدے نیں ۔ ہر کوئی جیہڑا ساڈی کتاب پڑھدا اے رولا پاوے گا ، ”آہ ! ایس طرحاں یسوع نے مینوں میرے پاپاں توں بچایا !“ایس لئی پئی اوہناں نیں پہلوں ایس خوشخبری نوں نئیں سُنیا سی ۔
اوہ جیہڑے پاپ دی قید توں چھٹ جانا چاؤہندے نیں ، تے اوہ جیہڑے نہ مکن والی پاک رُوح پاؤن دی آس رکھدے نیں ، اپنے پاپاں توں پوری معافی تے اپنا دلی سکون پاؤن گے جدوں اوہ اخیریں جان دے نیں تے پانی تے رُوح دی خوشخبری نوں من دے نیں ۔ایس ویلے توں اگانہہ تیک ، پانی تے رُوح دی خوشخبری جگ دی ہر قوم تیک ودھائی جاوےگی ۔
میرادل خوشی نال  بھریا ہویا اے پئی پانی تے رُوح دی خوشخبری سارے جگ تیک ودھدی پئی اے ۔ بھاویں میَں خوشخبری دی سیوا کردا ہاں، مینوں پتہ ہیگا اے پئی میَں ہُن وی کمیاں تے  غلطیاں نال بھریا ہویا واں ۔ پر ایس لئی پئی میَں سارے دے سارا پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھدا تے خُد ا دی راستبازی نوں جان دا ہاں ، میَں سدا خُداوند کولوں نویں طاقت پاؤندا ہاں تاں پئی میَں اوہدی خوشخبری دی سیوا کردا رہواں ۔ خوشخبری ہُن بوہتیاں قوماں وچ پوہنچ گئی اے ؛ بوہتیاں لوکاں نیں ساڈیاں کتاباں پڑھ لیاں نیں تے ایہو جیہی کامل خوشخبری توں حیران ہوگئے نیں ۔
اوہ جیہڑے سارے جگ وچوں خُد ادی راستبازی اُتے ایمان رکھدے نیں اوہ نیں جیہڑے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھن دے سبب مکتی یافتہ ہوگئے نیں ۔ ایس لئی اسیں اپنیاں کمیاں دے ہوندیاں ہویاں کامل تے سارے دے سارے کھلو سکدے آں ، ایس لئی پئی اسیں اپنے خُداوند ، خُد ادی راستبازی  اُتے ایمان رکھدے آں ۔اسیں خُدا دےخادم آں ۔ اسیں صرف اپنے بدنی ٹِہڈ نوں سکون دینا نئیں لبھدے ،سگو ں سارے جگ تیک کھرے ایمان نوں ودھاؤنا چاؤہندے آں ۔ میَں برکت تے آس رکھدا ہاں پئی بوہتے راستباز ایماندار ساڈے مقابلے لئی سارے جگ وچ خوشخبری ودھاؤن لئی کھلون گے ۔
پولُس وانگر ، اسیں پانی تے رُوح دی خوشخبری ودھا سکدے آں ایس توں ہٹ کے کدوں خُداوند آوے گا۔ آؤ اسیں ایس وڈے حکم لئی رَل کے بوہت محنت کرئیے ۔ جدوں اسیں دھرتی  دے کنڈھیاں تیک خوشخبری ودھاواں گے ، خُداوند اپنے وعدے دے مطابق آوےگا تے سانوں گھر لَے جاوے گا ۔ سانوں لازمی طور اُتے دل لاکے سُننا چاہی دا اے پئی پولُس نے سانوں کیہ نصیحت کیتی ، اک دوجے نال ملو تے مان ودھاوو۔ بھاویں اسیں اپنے چنگے کماں وچ گھٹ ہیگے آں ،  اسیں خُدا دی راستبازی اُتے اپنے ایمان دے راہیں رُوحانی طریقے نال وڈی طاقت پاؤندے آں ۔ سانوں پتہ اے پئی پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ساڈا ایمان سچ مُچ بوہت چنگا تے پکا اے ۔ اسیں سچ مُچ اپنے خُداوند اُتے ایمان رکھن والے آں ، جیہڑا خُدا دی کامل راستبازی اے ۔
جدوں اسیں خُدا دی راستبازی اُتے ایمان رکھ کے ایس جگ نوں ویکھدے آں ، سانوں پتہ لگدا اے پئی بوہت کجھ کرن والا کم ہیگا اے ۔ اسیں سارے ایس سارے جگ وچ خوشخبری ودھاؤندے ہوئے ، مسیح اُتے اپنے ایمان نال خُدا دی وڈیائی کردے ہویاں ، جیہڑا خُدا دی راستبازی اے اپنی حیاتیاں بسر کر سکدے آں ۔
ہیلیلویاہ ! میَں سدا اپنے خُداوند ، خُدا دی راستبازی دی وڈیائی کردا ہاں !