Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-5. Czy my, chrześcijanie, wciąż możemy być grzesznikami?

Nie. Apostoł Paweł powiedział w I Liście do Tymoteusza 1:15, że był jednym z “grzeszników, z których ja jestem pierwszy,” wspominając czasy, zanim spotkał Jezusa. W dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich jest wielu, którzy myślą, że są grzesznikami, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Ale to nie jest prawda.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, zanim uwierzymy w Jezusa. Jednakże, gdy uwierzymy w Jezusa poprawnie zgodnie z Jego Słowem, natychmiast stajemy się sprawiedliwymi. Apostoł Paweł przypomniał sobie czas, zanim poznał Jezusa i wyznał, że był „pierwszym” grzesznikiem.
Paweł, gdy jeszcze nazywał się Saul, spotkał Jezusa na drodze do Damaszku i uświadomił sobie, że Jezus był Jego Zbawicielem, więc uwierzył i dziękował Mu. Potem przez resztę swego życia składał świadectwo, że sprawiedliwość Boża, chrzest Jezusa, zabrała grzechy świata i On musiał umrzeć, aby zmyć grzechy świata.
Innymi słowy, stał się sługą Boga, który głosił ewangelię wody i Ducha. Jednak większość chrześcijan wciąż uważa, że apostoł Paweł był grzesznikiem nawet po spotkaniu z Jezusem. Źle rozumieją ten fragment z punktu widzenia chrześcijańskich grzeszników, którzy jeszcze się nie narodzili ponownie.
Jednak prawda jest taka, że nie był już grzesznikiem po tym, jak spotkał Jezusa, ale tym, który mógł spotkać się z Jezusem, kiedy tylko chciał. Przez resztę swego życia poświęcił się głoszeniu ewangelii zbawienia, odkupienia chrztu i krwi Jezusa. Nawet po jego śmierci jego Listy zostały nam w Biblii, świadcząc, że ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią z wczesnego kościoła. Więc wyznanie apostoła Pawła w I Liście do Tymoteusza 1:15 było wspomnieniem jego dawnych dni i również dziękczynieniem dla Pana.
Czy był grzesznikiem po uwierzeniu w Jezusa? Nie. Był grzesznikiem, zanim narodził się ponownie. W chwili, gdy tylko uwierzył w Jezusa jako swojego Zbawiciela, uświadomił sobie, że grzechy świata zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest, w chwili, gdy uwierzył w Jego krew pokutną na Krzyżu, stał się sprawiedliwym.
Powodem, dla którego nazwał siebie największym grzesznikiem, było to, że pamiętał czas, kiedy prześladował wyznawców Jezusa i dziękował Bogu za to, że zbawił go, najbardziej beznadziejnego grzesznika.
Kto może wciąż nazywać go grzesznikiem? Któż może nazywać kogoś grzesznikiem, jeśli ten stał się sprawiedliwym przez wiarę w chrzest i krew Jezusa jako jego zbawienie? Tylko ci, którzy nie są świadomi prawdy odkupienia Jezusa, mogą to uczynić.
Apostoł Paweł stał się sprawiedliwym poprzez wiarę w zbawienie przez Jezusa i od tego czasu, jako sługa Boży, głosił wszystkim ewangelię otrzymania sprawiedliwości poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jako Zbawiciela. Odtąd apostoł Paweł nie był grzesznikiem, lecz sprawiedliwym sługą Bożym, prawdziwym sługą, który głosił ewangelię grzesznikom całego świata.
Czy grzesznik może głosić innym? To nigdy nie zadziałałoby. Jak może głosić innym to, czego sam nie ma! Kiedy człowiek nie został zbawiony, to jak może zbawić innych!
Jeśli człowiek tonie i próbuje pomóc innemu tonącemu w pobliżu, oboje pójdą pod wodę. Jak grzesznik może zbawić innych? Może ich jedynie zabrać ze sobą do piekła. W jaki sposób chory może zadbać o innego chorego? Jak ktoś oszukany przez Szatana może zbawić kogoś innego?
Apostoł Paweł był grzesznikiem, ale stał się sprawiedliwym, gdy uwierzył w chrzest i krew Jezusa i został zbawiony od grzechu. Dlatego mógł zostać sługą Boga i głosić ewangelię grzesznikom świata. Zbawił wielu grzeszników sprawiedliwością Bożą. On sam nie był już grzesznikiem.
Narodził się ponownie i żył nie w sprawiedliwości prawa, lecz w sprawiedliwości Bożej. Stał się sługą i głosicielem sprawiedliwości Bożej, i zdobył niezliczone dusze dla Boga. Nie był głosicielem z własnego entuzjazmu ani sprawiedliwości Prawa, lecz w sprawiedliwości Bożej.
Czy był grzesznikiem do końca? Nie. Był sprawiedliwym. Jako sprawiedliwy stał się apostołem prawdy Bożej. Nie nazywajcie go grzesznikiem, ponieważ byłoby to obrazą dla Boga, a także wyraźnym niezrozumieniem prawdy. Był sprawiedliwym. Nigdy nie powinniśmy obrażać jego ani Jezusa, myśląc inaczej.
Jeśli powiemy, że był grzesznikiem po spotkaniu Jezusa, to nazywamy Jezusa kłamcą. Jezus uczynił go sprawiedliwym i to Jezus uczynił go sługą Jego sprawiedliwości.