Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-6. Czy mogą modlitwy pokuty mogą zmyć nasze grzechy?

Modlitwa pokuty nigdy nie może zmyć naszych grzechów, ponieważ odkupienie nigdy nie może przyjść poprzez nasze własne uczynki. Przeciwnie, aby całkowicie i na zawsze zmyć swoje grzechy, musimy uwierzyć w chrzest i krew Jezusa oraz w to, że Jezus jest Bogiem. Prawdziwe odkupienie jest dane tym, którzy wierzą, że Jezus zmył nasze grzechy poprzez chrzest i przelanie krwi na Krzyżu, aby dać nam nowe życie.
Czy możemy zmyć codzienne grzechy, odmawiając modlitwy pokuty? Nie. Wszystkie grzechy, które popełniamy w naszym życiu, zostały już zmyte prawie 2000 lat temu, kiedy Jezus zabrał je Swoim chrztem. Zostaliśmy na zawsze oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów poprzez chrzest Jezusa i przelanie Jego krwi na Krzyżu. Stał się dla nas barankiem ofiarnym, zmył wszystkie nasze grzechy i zapłacił za nie wszystkie Swoim chrztem i krwią na Krzyżu.
Nawet grzechy, które popełniamy po uwierzeniu w Jezusa, zostały zmyte przez wiarę w źródło zbawienia chrztu, prawdy odkupienia; Jezus już stał się naszym Zbawicielem i zabrał wszystkie grzechy, które popełniamy do dnia naszej śmierci. Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony “bo godzi się nam” (Ewangelia św. Mateusza 3:15), wypełniając wszelką sprawiedliwość, zabierając wszystkie nasze grzechy. Syn Boży wziął na Siebie odpowiedzialność za nasze grzechy, przyjmując chrzest.
Chrzest Jezusa ma znaczenie “zostania umytym”. Ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy On przyjął chrzest, jesteśmy całkowicie umyci z naszych grzechów i uwolnieni od nich przez Niego.
Chrzest również oznacza “zostać zanurzonym, zostać pochowanym”. Ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, On musiał umrzeć za nas, grzeszników. Ci, którzy wierzą, że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest, na wieki stają się bezgrzesznymi.
Prawdziwa wiara polega na wierze całego serca w to, że wszystkie nasze grzechy, nawet te grzechy, które popełniamy teraz i w przyszłości, zostały przekazane Jezusowi około 2000 lat temu, kiedy przyjął chrzest od Jana i “bo godzi się nam” wypełnił całą sprawiedliwość Bożą.
Gdyby On nie zmył naszych grzechów już dawno poprzez Swój chrzest, nie byłoby już dla nas możliwości zmycia naszych własnych grzechów. Pamiętajcie, że Jezus dawno temu zmył wszystkie nasze grzechy.
Prawdziwa wiara i duchowe zbawienie oznaczają dzisiaj przyniesienie naszych grzechów przed Jezusa, aby upewnić się, że zostały już zmyte, mówiąc: “Ty wymazałeś również i te grzechy, prawda?” Oznacza to także wierzyć w Niego i dziękować Mu. Dlatego przyszedł na ziemię, został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia; tym samym stał się naszym Zbawicielem.
Błogosławieni, są ci którzy zmyli swoje grzechy przez wiarę w chrzest Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy. Taka jest prawda oczyszczenia się z codziennych grzechów. Prawdziwa wiara to wiara w Jezusa, który zabrał wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest.