Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-22. Czytałem książki, które państwo byliście uprzejmi mi przesłać, i niektóre koncepcje chrztu Jezusa wydają mi się bardzo interesujące. Czy moglibyście mi powiedzieć, czego uczycie o związku naszego chrztu z chrztem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na “Naukę o chrztach” z Listu do Hebrajczyków 6:2. Według Biblii istnieją trzy rodzaje chrztu; chrzest Jana Chrzciciela dla pokuty, chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i nasz chrzest.
Chrzest, który otrzymujemy, jest wyznaniem naszej wiary w chrzest Jezusa. Oznacza to, że jesteśmy ochrzczeni, aby wyznać, że wierzymy, że Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, a także umarł na Krzyżu, aby za nie zadośćuczynić. Teraz możecie zrozumieć Ewangelię Mateusza 3:15: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Tutaj “bo godzi się nam” oznacza, że Jezus poniósł wszystkie grzechy świata, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości.
Był to głęboki plan Boży zbawić nas od nieuchronnej pułapki grzechu. Pan Bóg “włożył na niego nieprawość nas wszystkich” (Księga Izajasza 53:6) i dał nam Swoją prawość. Tutaj “prawość” w języku greckim to “Δικαίωση (dikaiosune)”, co oznacza również “uczciwość i sprawiedliwość.” Mówi nam, że Jezus poniósł winę całej ludzkości w sposób uczciwy i sprawiedliwy, przyjmując chrzest poprzez nałożenie rąk.
Zostaliśmy zbawieni dzięki naszej silnej wierze w chrzest, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa. Obrzezanie serca (List do Rzymian 2:29), które usunęło wszystkie nasze grzechy z naszych serc, zmyło grzechy w naszych sercach. Dlatego Apostoł Piotr powiedział do ludu: “Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dzieje Apostolskie 2:38) w Dniu Pięćdziesiątnicy.
Wszyscy grzesznicy powinni otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach, wierząc w imię Jezusa. Jakie jest znaczenie Jego imienia? “On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia Mateusza 1:21). Imię Jezus oznacza “Zbawiciel”, który zbawia swój lud od wszystkich grzechów. Jak On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów? Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu.
Kiedy apostołowie Jezusa Chrystusa głosili ewangelię, zapewniali wyraźne zrozumienie chrztu Jezusa i nauczali Krzyża, następnie chrzcili tych, którzy w to wierzyli. Dlatego też, jesteśmy ochrzczeni, aby wyznać, że głęboko w naszych umysłach wierzymy w chrzest i śmierć Jezusa. Kiedy jesteśmy ochrzczeni, wyznajemy: “Dziękuję Ci, Panie. Zniosłeś wszystkie moje grzechy przez Swój chrzest, umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś, aby mnie zbawić. Wierzę w to”. Otrzymujemy chrzest w wodzie z rąk duchownych jako symbol naszej wiary w chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu, w podobny sposób jak On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. W ten sposób święci we wczesnym kościele otrzymywali chrzest jako dowód swojej wiary po tym, jak wysłuchali ewangelii i otrzymali odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Ceremonia chrztu niekoniecznie jest obowiązkowa, a nasz chrzest w wodzie nie ma nic wspólnego ze zbawieniem, chociaż jest bardzo ważny. Mogliśmy zostać zbawieni tylko dzięki wierze w ewangelię wody i krwi. Biblia mówi, że otrzymujemy chrzest w Jezusie Chrystusie (List do Rzymian 6:3, List do Galacjan 3:27). Jak więc mogliśmy otrzymać w Nim chrzest? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wierzymy w Jego chrzest, ponieważ ciało, nasz stary człowiek, może zostać zjednoczony z Jezusem i ukrzyżowany wraz z Nim poprzez Jego chrzest. W konsekwencji, ponieważ Jezus wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, Jego śmierć była wyrokiem za nasze winy. Zatem też umarliśmy razem z Nim na Krzyżu i naszym ciałem, tym, które grzeszy, umarło dla grzechu i zostało zbawione od wszystkich naszych nieprawości.
Ci, którzy są zjednoczeni z Jezusem poprzez Jego chrzest i śmierć, mogą także zjednoczyć się z Jego zmartwychwstaniem. Jego zmartwychwstanie to nie tylko nasze zmartwychwstanie ze śmierci od grzechów, ale także tym, które pozwala nam narodzić się na nowo jako dzieci Boże, wcieloną czystość i bezgrzeszność przed Bogiem.
Gdybyśmy nie przekazali Mu swoich grzechów z powodu niewiary w Jego chrzest, to Jego śmierć i zmartwychwstanie byłyby bez znaczenia, nie miałyby nic wspólnego z naszym zbawieniem. Ci, którzy z wiarą złożyli na Niego wszystkie swoje grzechy, są zjednoczeni z Jego śmiercią na Krzyżu i chrztem, po którym nastąpi zbawienie i odrodzenie się jako osoba sprawiedliwa. Jednakże ci, którzy nie złożyli na Niego swoich grzechów wierząc w Jego chrzest, nie mają żadnego związku z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
Chrzest wiernych jest godny zaufania, tak jak możemy uznać męża i żonę za małżeństwo prawne przez ceremonię ślubną. Chrzest świętych jest zewnętrznym proklamowaniem takiej wewnętrznej wiary. Kiedy głosimy naszą wiarę w Jego chrzest i Krzyż przed Bogiem, świętymi i światem, nasza wiara staje się coraz bardziej niezmienna.
Mając błędne zrozumienie prawdziwego znaczenia chrztu, który Jezus otrzymał od Jana Chrzciciela, nie powinniśmy wierzyć, że możemy zostać zbawieni, jeśli nie wierzymy w Jego chrzest i jego znaczenie. To po prostu podstępna sztuczka diabła. Możemy otrzymać odpuszczenie grzechów i zostać przyjęci do Nieba poprzez prawdziwą wiarę w chrzest Jezusa, zamiast wierzyć w nasz własny chrzest.