Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-23. Jak mogę powiedzieć: “Jestem sprawiedliwy”, jeśli codziennie grzeszę?

My jako istoty ludzkie, popełniamy grzechy od momentu urodzenia aż do śmierci. W rzeczywistości jest to spowodowane naszymi podstawowymi myślami, które niosą ze sobą grzechy. Tak więc Biblia mówi: “Nie ma sprawiedliwego ani jednego” (List do Rzymian 3:10). Dlatego apostoł Paweł wyznał przed Bogiem, że “Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (I List do Tymoteusza 1:15).
“Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie” (List do Rzymian 3:21-24).
Ta “sprawiedliwość” Boża oznacza, że Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w Jordanie. W czasie chrztu powiedział do Jana: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Poniósł grzechy świata w najbardziej uczciwy i sprawiedliwy sposób, kiedy Jan Chrzciciel, przedstawiciel całej ludzkości, ochrzcił Go. Więc Jan zakrzyknął następnego dnia po tym, jak ochrzcił Jezusa: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29).
Co oznacza tutaj “grzech świata”? Oznacza wszystkie grzechy wszystkich ludzi od Adama i Ewy, pierwszych ludzi na ziemi, do ostatniego człowieka, który będzie żył na tym świecie. Przeszłość była światem, teraźniejszość jest światem i przyszłość też będzie światem. Jezus, Alfa i Omega, złożył jedną ofiarę za grzechy wszech czasów, poniósł wszystkie grzechy świata raz na zawsze przez Swój chrzest w Jordanie i śmierć na Krzyżu. A my zostaliśmy uświęceni.
Biblia wyraźnie mówi: “Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (List do Hebrajczyków 10:10). Zauważcie, że jest to napisane w czasie teraźniejszym dokonanym. Jesteśmy całkowicie uświęceni i bezgrzeszni od momentu, w którym uwierzyliśmy w Boga aż do teraz i zawsze będziemy. Ponieważ Pan jest Bogiem Wszechmogącym, ma on ogólne spojrzenie na początek i koniec świata. Chociaż było to około 2000 lat temu, kiedy przyjął chrzest, zabrał wszystkie grzechy popełnione przez ludzi od początku do końca świata. Dlatego zanim umarł na Krzyżu, powiedział: “Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30). On zabrał wszystkie grzechy świata około 2000 lat temu i umarł na Krzyżu, aby je zmyć.
Wciąż grzeszymy, nawet po tym, jak zostaliśmy zbawieni, ponieważ nasze ciało jest słabe. Jednak Jezus odkupił nas od wszystkich grzechów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, poniósł wszystkie grzechy na Swoim ciele poprzez Swój chrzest i przyjąwszy karę za nie na Krzyżu. Jest to pełne i sprawiedliwe zbawienie Boże. 
Gdyby Jezus nie zabrał ze Sobą grzechów, które popełnimy w przyszłości, żadna ludzka istota nie mogłaby zostać odkupiona od codziennego grzechu, “Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Kiedy Jakub i Ezaw byli jeszcze w łonie matki, Bóg rozdzielił ich na dwa narody, zanim jeszcze zrobili coś dobrego lub złego, i umiłował Jakuba, ale znienawidził Ezawa i powiedział: “starszy będzie służył młodszemu” (Księga Rodzaju 25:23). Ten fragment sugeruje, że zbawienie Boże nie ma nic wspólnego z naszymi własnymi czynami, ale jest dane tym, którzy wierzą w doskonałe zbawienie Boże w Jego chrzcie i ukrzyżowaniu.
My, ludzie, jesteśmy przeznaczeni do tego, by być grzesznymi przez cały czas, od chwili narodzin do śmierci, ale Bóg przewidział nasze grzechy od pierwszego wejrzenia i raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i Krzyż, ponieważ On nas kocha. Żyjemy w błogosławionym czasie. Prorok Izajasz powiedział: “Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki PANA w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy.” (Księga Izajasza 40:2). Czas naszej niewoli w grzechu zakończył się poprzez ewangelię chrztu Jezusa i Krzyża, dlatego każdy, kto wierzy w ewangelię, może uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. “Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech” (List do Hebrajczyków 10:16-18).
Bóg już nas nie osądza za nasze codzienne grzechy, ponieważ już wymazał wszystkie grzechy ludzkości i osądził je przez Jezusa.
W rezultacie możemy czekać na nadchodzącego Pana i podążać za Jego Słowem jako sprawiedliwi bez grzechu, nawet jeśli nadal popełniamy grzechy w naszym życiu.