Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-27. Jakie wersety dowodzą, że „Apostołowie kładli wielki nacisk na chrzest Jezusa”?

Przede wszystkim powinniśmy rozróżnić znaczenie naszego chrztu od chrztu Jezusa. Nie możemy narodzić się ponownie jedynie przez przyjęcie chrztu wodnego. Możemy narodzić się ponownie tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Rytuały takie jak chrzest czy obrzezanie nie są niezbędnymi warunkami zbawienia Bożego. Biblia nie skupia się na chrzcie wodnym, który przyjmują wierzący. Raczej kładzie duży nacisk na chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela.
W rzeczywistości wiele fragmentów Biblii potwierdza, że chrzest Jezusa jest niezbędny i zasadniczy dla naszego zbawienia. Dlatego w Ewangeliach Jego chrzest jest ogłaszany w prologach. Na przykład, Ewangelia według św. Marka rozpoczyna ewangelię Jezusa Chrystusa dokładnie od chrztu Jezusa, a Jan napisał Ewangelię w kolejności dat, używając takiej terminologii jak “nazajutrz” (1:29), “trzeciego dnia” (2:1), począwszy od dnia, kiedy Jezus został ochrzczony.
Jan Chrzciciel ogłosił Słowo Boże następnego dnia po chrzcie Jezusa, mówiąc: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Ten fragment oznacza, że wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, kiedy ochrzcił Go Jan Chrzciciel. A potem On umarł na Krzyżu dla oczyszczenia naszych grzechów, mówiąc: “Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30) i zmartwychwstał trzeciego dnia.
Apostoł Paweł powiedział także: “Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem” (I List do Koryntian 15:3). Pisma oznaczają tutaj Stary Testament. W jaki sposób grzesznik mógł złożyć ofiarę za grzechy i otrzymać odpuszczenie w Starym Testamencie? Musiał położyć ręce na głowie ofiary za grzech, zanim ją zabił. Gdyby pominął proces “wkładania rąk na głowę ofiary za grzech”, nie mógłby dostąpić odpuszczenia grzechów, ponieważ złożył nieprawną ofiarę.
Apostoł Paweł powiedział: “Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?” (List do Rzymian 6:3). Więc jak to możliwe, że otrzymujemy chrzest w Jezusie? Zostać ochrzczonym w Jezusie Chrystusie to wierzyć w Jego chrzest w Jordanie, a nie tylko w nasz własny chrzest wodny. Kiedy wierzymy w to, że Jan Chrzciciel przekazał na Niego wszystkie nasze grzechy, gdy ochrzcił Jezusa, możemy zostać ochrzczeni w Nim.
“Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.” (List do Galacjan 3:27). Ci, którzy złożyli wszystkie swoje grzechy na Jezusa przez Jana Chrzciciela, stali się bezgrzesznymi dziećmi Bożymi.
“W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego” (List do Kolosan 2:11). Drogą odpuszczania grzechów ciała jest duchowe obrzezanie bez użycia rąk “To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca” (List do Rzymian 2:29) czyli wiara w chrzest Jezusa, który odcina grzechy w naszych sercach – powiedział apostoł Paweł.
“Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 3:21). Chrzest jest odbiciem, które nas zbawia. Jak już wiemy, ludzie zginęli za dni Noego za to, że nie uwierzyli w wodę, a nawet dziś są jeszcze nieposłuszni ludzie, którzy zginą, nawet jeśli wierzą w Jezusa, ponieważ nie wierzą w chrzest Jezusa, który jest wodą.
Apostoł Jan objawił wszystko o ewangelii w swoim pierwszym liście: “To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą.” (I List Jana 5:6). Jezus przyszedł do nas zarówno przez chrzest, jak i przez Krzyż, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Jan powiedział także: “A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni” (I List Jana 5:8). To mówi nam, że chrzest Jezusa, Krzyż i Duch razem tworzą jedno doskonałe zbawienie.
Jezus powiedział do Nikodema: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3:5). Narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha. Wiara w Jego chrzest wodą i Krzyż jest wszystkim, czego potrzebujecie, aby dostąpić odkupienia i przyjąć Ducha Świętego jako dar. Tak Biblia mówi o “ponownym narodzeniu”.
Tak więc apostoł Piotr powiedział: “Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38). Aby otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i dar Ducha Świętego, powinniście niezmiennie wierzyć w chrzest Jezusa całym swoim sercem. Co jeszcze możemy powiedzieć? Nie zaprzeczajcie prawdzie, skoro tak wiele fragmentów wspiera Jego chrzest jako niezbędny czyn Jego sprawiedliwości dla naszego zbawienia. Chrześcijaństwo musi powrócić do ewangelii wody i Ducha.
“Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym” (List do Hebrajczyków 6:1-2). Tutaj możemy uzyskać wskazówkę, jak znaleźć oryginalną ewangelię Wczesnego Kościoła. Oni nauczali nauki o chrztach, nakładaniu rąk, wskrzeszeniu umarłych i wiecznym wyroku tych, którzy dopiero co zostali chrześcijanami. Wszyscy powinniśmy wierzyć w naszych sercach, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i umarł na Krzyżu, aby zostać osądzonym za nasze grzechy zgodnie ze sprawiedliwym prawem Bożym.