Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

เต๊นท์คลุมพลับพลา

เต๊นท์คลุมพลับพลา 1
 
เต๊นท์คลุมพลับพลาผืนแรกถูกทอเป็นม่านที่มีภาพเครูปฝีมือช่างออกแบบไว้ ทำด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด มันเปิดเผยว่าพระเมสสิอาห์จะเสด็จมาโดยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด และจึงช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ ให้รอดจากบาปและการปรับโทษบาปของพวกเขา
 
 
เต๊นท์คลุมพลับพลา 2
เต๊นท์คลุมพลับพลาผืนที่สองนั้นทำจากขนแพะมันบอกเราว่าพระเมสสิอาห์ที่จะเสด็จมาจะสร้างความชอบธรรมให้กับมนุษยชาติ ด้วยการปลด ปล่อยพวกเขาจากบาปและการปรับโทษบาปของพวกเขา
 
 
เต๊นท์คลุมพลับพลา 3
เต๊นท์คลุมพลับพลาผืนที่สามทำจากหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเมสสิอาห์จะเสด็จมายังโลกนี้ แล้วรับเอาบาปของโลกนี้ ไว้ด้วยการรับบัพติศมา จะถูกตรึงบนไม้กางเขน และทรงเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของประชาชนของพระองค์
 
 
เต๊นท์คลุมพลับพลา 4
เต๊นท์คลุมพลับพลาผืนที่สี่นั่นทำจากหนังของตัวแบดเจอร์ หนังของตัวแบดเจอร์แสดงให้เราเห็นถึงภาพเหมือนของพระเยซู คริสต์ผู้ทรงลด พระองค์ลงมาจนถึงระดับของมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปของโลกนี้