Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 4-1] Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 4

Trong Rô-ma 4:6-8 Phao-lô nói về dân sự được phước trước Đức Chúa Trời. Một người thật sự được phước trước Đức Chúa Trời là một người mà những hành vi không luật pháp của họ được tha thứ và tội của họ được che đậy. Vì thế Phao-lô tuyên bố, “Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” (Rô-ma 4:8). 
Sau đó Phao-lô giới thiệu Áp-ra-ham là một người được phước. Dùng Áp-ra-ham như một người điển hình trong Kinh thánh, Phao-lô giải thích đức tin phước hạnh thật là gì. Áp-ra-ham có vài điều để tự hào nếu công việc cá nhân của ông làm cho ông trở nên công bình, nhưng trong thực tế, nó không như thế. Sự công chính của Đức Chúa Trời mà ông có thể đạt được chỉ bởi tin vào lời Đức Chúa Trời. 
Kinh thánh chỉ tỏ rằng đức tin mà một người có thể trở nên công chính và có phước là đức tin đơn sơ trong lời Đức Chúa Trời giống như đức tin của Áp-ra-ham. Trong đoạn này Sứ đồ Phao-lô nói về việc làm thế nào người ta có thể đạt đến sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng họ bởi tin vào lời Ngài.
Không một ai chưa bao giờ phạm tội trong lúc sống trên đất này. Hơn nữa, loài người chúng ta phạm quá nhiều tội như thể vầng mây đen kịt bao phủ trên bầu trời. Trong Ê-sai chép tội và sự vi phạm của chúng ta thì giống như đám mây dày đặc (Ê-sai 44:22). Vì thế, không một ai ở giữa loài người có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời khi không tin vào sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ. 
Phép Báp-têm mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết Ngài trên Thập tự giá hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Cả những người đã nhận sự tha tội và những người chưa bao giờ phạm tội trong xác thịt. Hơn nữa, chúng ta phạm tội khi chúng ta không nhận thức và vì thế, chúng ta bị định trước phải bị phán xét về những tội đó. 
Người ta nên giữ trong trí rằng nếu một người ngay cả phạm một tội nhẹ nhất, anh/chị ấy phải chịu chết trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói rằng, tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23), chúng ta phải hiểu và tin luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trả một giá cho tội lỗi mà chúng ta vi phạm trong tâm trí và trong việc làm, và chỉ khi nào chúng ta trả xong mọi công giá của tội thì vấn đề tội lỗi mới được giải quyết. Mặt khác, không ảnh hưỡng gì đến việc chúng ta cố gắng khó nhọc như thế nào, nếu chúng ta vẫn chưa trả giá cho tội lỗi, vấn đề của sự phán xét tội lỗi sẽ không hề giới hạn. Những gì chúng ta nên biết là ngay cả người tin Chúa Jêsus, mà hãy còn phạm tội, sẽ bị phán xét bởi tội riêng của họ. 
Chúng ta sống trong một thế giới bị cuốn theo dòng chảy cuồn cuộn của tất cả tội lỗi: lớn hay nhỏ, thấy hay không thấy, cố ý và vô tình. Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ chấp nhận sự thật rằng chúng ta sẽ bị kết án chết vì tội lỗi chúng ta theo luật pháp của Đức Chúa Trời,“Tiền công của tội lỗi là sự chết.”
Nếu một người muốn làm cho tội lỗi của anh/chị ấy được che đậy, anh/chị ấy nên nhận sự tha tội bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mà nó đến từ Nước, huyết và Thánh Linh. Một người muốn nhận sự tha tội bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời thì có thể và có phẩm chất thích hợp để cống hiến của lễ ngợi khen lên Đức Chúa Trời cách liên tục vì Ngài đã cất tất cả tội lỗi bởi Báp-têm và huyết của Ngài. Vì Chúa chúng ta đã cất tất cả tội lỗi thế gian, bao gồm cả tội lỗi như đám mây đen của tôi, bởi Báp-têm, huyết và sự phục sinh của Ngài, vì thế chúng ta dâng sự cảm tạ lên Chúa Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. 
Nếu Đức Chúa Jêsus Christ đã không cất tất cả tội lỗi ở sông Giô-đanh bởi nhận Báp-têm của Giăng và chết trên Thập tự giá, chúng ta phải trả cái giá của sự chết bởi đi vào địa ngục. Làm thế nào để chúng ta có thể ca ngợi Ngài nếu Ngài đã không tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta cách toàn vẹn được? Chúng ta có thể ngợi khen danh Đức Chúa Trời bất cứ khi nào chúng ta đến trước Đức Chúa Trời thiêng liêng và thánh khiết nếu lòng chúng ta còn đầy tội không? Chúng ta có thể thật sự dâng của lễ ngợi khen vì sự công chính của Ngài và nói rằng, “Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta!” khi chúng ta tiếp tục có tội trong lòng không? Không. 
Nhưng bây giờ, chúng ta có thể ngợi khen Ngài trong sự công chính của Ngài. Tất cả điều này là có thể vì chúng ta tin vào món quà của sự công chính của Đức Chúa Trời, mà chúng ta đã được mặc nó.
 
 

Phao-lô nói rằng chúng ta đã nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin những gì Đức Chúa Trời đã làm 

 
“Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình” (Rô-ma 4:1-5).
 Ở đây, Phao-lô giải thích làm thế nào để được xưng công chính bởi lấy Áp-ra-ham như là một thí dụ điển hình. Có một lý do cho việc người ta nhận công giá vì việc làm của ho. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quà tặng của Đức Chúa Trời và không có một công giá của việc mà chúng ta đã làm để được trở nên người công chính bởi việc tái sanh, không vì làm bất cứ việc lành hoặc sống cuộc sống trọn lành trước Đức Chúa Trời. 
Sứ đồ Phao-lô nói, “Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ.” Điều này nói lên một tội nhân nhận được sự cứu rỗi qua Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết tế lễ của Ngài như thế nào. Sự cứu rỗi này được ban cho như là một món quà phước hạnh của sự tha tội cho tất cả những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Sự cứu rỗi tội nhân là món quà vô điều kiện được ban cho bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Người ta được sanh ra là tội nhân, họ không có sự chọn lựa nào khác hơn là phạm tội, và họ không có sự chọn lựa nào khác hơn là thú nhận trước Đức Chúa Trời họ là tội nhân. Tội của tội nhân không thể biến đi vì họ siêng năng trong lời cầu nguyện ăn năn bởi tin vào vài giáo lý phổ biến trong Cơ-đốc-giáo. 
Một tội nhân không thể khoe khoang về sự công bình riêng của anh/chị ấy trước Đức Chúa Trời. “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp;” (Ê-sai 64:6). Vì thế, một tội nhân không có sự chọn lựa nào hơn là tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mà nó được thực hiện bởi Báp-têm của Chúa ở sông Giô-đanh và sự chết đền tội trên Thập tự giá. Thế thì con người chỉ có thể được tha tất cả tội lỗi của họ bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Tội nhân không có gì có thể làm thêm nữa để nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự tha tội của bạn chỉ có thể nhận được qua việc tin nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Tất cả tội nhân có thể tìm thấy sự công chính của Đức Chúa Trời qua Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết cứu chuộc của Ngài trên Thập tự giá. Vì thế, đức tin ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời có thể làm cho tội nhân nhận được sự tha tội. Đây là sự thật. Đây là món quà của sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
 

Sứ đồ Phao-lô nói làm thế nào tội nhân nhận được sự cứu rỗi 

 
Phao-lô giải thích vấn đề bởi dùng Áp-ra-ham như một thí dụ điển hình. “Đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ.” Sứ đồ Phao-lô nói rằng con người không thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi làm một loại công việc nào đó của luật pháp. Chỉ có một cách để chúng ta có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời là bởi tin vào Lời của phép cắt bì thuộc linh trong sự công chính của Ngài. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời là lẽ thật không thể nhận được bởi nổ lực của con người hay việc làm. Món quà của sự công chính của Đức Chúa Trời như sau: Bạn và tôi là người bị tiền định phải đi vào chốn hủy diệt đời đời, nhưng Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của chúng ta đã nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua phép Báp-têm của Ngài bởi Giăng ở sông Giô-đanh. Rồi Ngài mang tất cả tội lỗi trên lưng Ngài đến Thập tự giá, nơi đó Ngài trả tất cả công giá của tội lỗi bởi huyết của Ngài. Bởi đó, Chúa Jêsus đã hoàn thành tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời. Tất cả việc làm công chính của Ngài đã hoàn tất để cứu tội nhân ra khỏi sự chết đời đời. 
 
 
Những ai tin vào Lời Đức Chúa Trời có thể nhận sự công chính của Đức Chúa Trời!
 
Câu 5 chép,“còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.”
Trong phần này, Sứ đồ Phao-lô giải thích con đường đi đến sự công chính của Đức Chúa Trời bằng việc dùng “người không tin kính” như một thí dụ. “Người không tin kính” là những người không chỉ không kính sợ Đức Chúa Trời mà còn phạm những tội phóng đản trong cuộc sống của họ. Lời Đức Chúa Trời phán rằng tất cả những người được sanh ra dưới “khối tội” là hoàn toàn đúng. Hơn nữa, bản chất thật sự của con người là họ không có sự chọn lựa nào hơn là phạm tội cho đến khi họ nhận sự phán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, kẻ không tin kính, là vô tội và kể đức tin của chúng ta là công chính, thì có điều gì khác có thể làm cho việc này có thể chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời không? 
Chúa của chúng ta nói với những người không tin kính chúng ta: Chính Chúa phải chịu Báp-têm ở sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít, thầy tế lễ Thượng phẩm cuối cùng của Cựu-ước, để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Ngài cũng phải trả công giá tội lỗi của chúng ta với sự đổ huyết chuộc tội của Ngài ở Thập tự giá để hoàn thành công việc của Ngài, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Bạn có tin rằng Chúa Jêsus đã trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi phép Báp-têm và huyết của Ngài trên Thập tự giá? Đức Chúa Trời coi đức tin của những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời vì sự công chính. Đây không là sự đòi hỏi cứng nhắc nhưng là một sự việc hoàn thành sự công bình không thiên vị của Đức Chúa Trời. 
Vì thế, đối với những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha phán, “Tốt, ngươi là dân sự của ta. Ngươi nên tin vào sự công chính Ta. Bây giờ ngươi là con Ta. Ngươi vô tội. Tại sao? Vì ta đã làm cho ngươi vô tội bởi nhận tất cả tội lỗi của ngươi qua Báp-têm của Con Ta và huyết của Ngài! Ngài cũng đã trả giá cho tội ngươi bằng huyết của Ngài đổ ra theo như lời “tiền công của tội lỗi là sự chết.” Ngài sống lại từ trong kẻ chết vì ngươi. Vì thế, Ngài là Cứu Chúa và Đức Chúa Trời của ngươi. Ngươi tin điều này không?” 
“Vâng, tôi tin.” Rồi Ngài tiếp, “Ta ban cho ngươi sự công chính của ta, được thực hiện bởi công việc công chính của Con Ta. Bây giờ ngươi trở nên con Ta, ta đã nhận ngươi bởi Nước và huyết của con ta.” 
Tất cả nhân loại là bất kính trước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Jêsus, Chúa chúng ta nhận tất cả tội bất kính của chúng ta cả tội chúng ta đã phạm và tội chúng ta sẽ phạm trong tương lai một lần bởi Báp-têm mà Ngài nhận ở Giăng. Hơn nữa, Đức Chúa Trời mặc cho tất cả những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời bởi sự công chính của Ngài và bởi đó Ngài cứu họ ra khỏi tội của họ. “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy” (Ga-la-ti 3:26-27). Bây giờ câu hỏi là chúng ta có thật sự tin Lời Đức Chúa Trời với cả lòng chúng ta hay không? Chúng ta trở nên người công chính nếu chúng ta tin, nhưng nếu chúng ta không tin, chúng ta mất sự công chính của Đức Chúa Trời. 
    
 
Ngay cả người bất kính trong mắt của Đức Chúa Trời … 
 
Ngay cả những ai là người bất kính trước mắt Đức Chúa Trời, Ngài hứa rằng sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ trở thành của họ nếu họ chỉ tin rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội của thế gian một lần bởi nhận Báp-têm ở sông Giô-đanh. Thật sự Đức Chúa Trời ban sự công chính của Ngài cho bất cứ người nào tin. Bất cứ ai tin sự công chính của Đức Chúa Trời nhận sự tha thứ tất cả tội lỗi của thế gian này. Đức Chúa Cha của chúng ta phán với những người tin trong sự công chính của Ngài rằng họ là con cái của Ngài. “Phải, bây giờ ngươi vô tội. Jêsus, Con của Ta cứu ngươi ra khỏi mọi tội của ngươi. Người là ngươì công chính. Ngươi đã được cứu ra khỏi mọi tội của ngươi rồi.” 
Ngay cả nếu chúng ta không phải là người bất kính, Đức Chúa Trời đóng ấn công chính của Ngài trên chúng ta để xác định chúng ta là người công chính. Sự công chính của Đức Chúa Trời là đời đời. Chúa Jêsus đã thật sự thực hiện công việc công bình cho toàn nhận loại. Con người trong thế gian này được cứu ra khỏi tội của thế gian bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xem các linh hồn của người bất kính là vô tội bởi nhìn vào đức tin của họ trong sự công chính của Ngài. “Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” bởi vì anh ấy đã dành được phước hạnh công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin. 
Đức Chúa Trời hỏi chúng ta, “Ngươi là người tin kính chăng?” Rồi, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta bất kính trong mắt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết sự thật này, chúng ta đầy lòng biết ơn rằng Chúa Jêsus chịu Báp-têm vì tội nhân, đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, và đó là sự công chính của Đức Chúa Trời để cất tất cả tội lỗi thế gian; không phải bởi nổ lực của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người có thể vâng phục luật pháp tốt, chúng ta không bao giờ có lòng cảm tạ hay có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Một người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời rằng ‘thánh hoá người bất kính’, anh/chị ấy nhận sự công chính của Đức Chúa Trời như một quà tặng. Sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho như một món quà cho những ai tin vào sự cứu chuộc và phán xét của Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng đối với những ai không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, tất cả những phước và ân điển của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục khóa kín. 
Ngay cả những người công chính tái sanh, sự công chính của Đức Chúa Trời được thiết lập bởi Chúa Jêsus là đầy đủ cho ngày này qua ngày khác, vì ngay cả chúng ta là người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là người không thể tránh được ngoại trừ phạm tội mỗi ngày trong khi sống trên thế gian này. Vì thế, chúng ta cần nhắc nhở chính chúng ta về những tin tức vui mừng mà nó làm tươi mới linh hồn chúng ta và giúp sức cho lòng chúng ta với sức mạnh đầy tràn. Bây giờ bạn cóù hiểu phân đoạn này không, “còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình?” Đây là lời Kinh thánh nói với tất cả mọi người trên thế gian. 
Kinh thánh nói cách chi tiết về cách làm thế nào một người có thể nhận sự sự công chính của Đức Chúa Trời qua gương của Áp-ra-ham. Tuy nhiên, có lời nói rằng một “kẻ làm việc” chống lại Đức Chúa Trời, hơn là cảm tạ sự cứu rổi của Đức Chúa Trời. Một “người làm việc” là người không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và như thế thì không cảm tạ. Câu 4 nói gì về một ngườiụ cố gắng đi đến Thiên Đàng bởi làm những việc lành cho chính anh/chị ấy mà không cần sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Tại sao? Bởi vì không có sự công chính của Đức Chúa Trời được tìm thấy vì anh/chị ấy cố gắng rửa sạch tội lỗi của họ bởi việc làm tốt và cầu nguyện ăn năn mỗi ngày cho chính họ. Một người như thế không muốn nhận sự công chính của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo bởi vì không vui lòng ném qua một bên những việc làm có vẻ như là đạo đức của riêng anh/chị ấy. Hơn nữa, thông qua sự cầu nguyện ăn năn, anh/chị ấy cố gắng dành lấy sự cứu rổi cho riêng linh hồn của họ trong khi kêu la khóc lóc và kiêng ăn. Vì vậy, sựỉ công chính của Đức Chúa Trời chỉ được ban cho những ai thật sự tin cậy vào lời công chính của Ngài
 
 
Với những người làm việc, tiền công không được xem như một món quà! 
 
“Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình” (Rô-ma 4:5).
Anh chị em thân mến, phân đoạn Kinh thánh này liên quan đến một nhân vật biết và tin lời Đức Chúa Trời đó là Áp-ra-ham. Chúng ta tin Chúa của sự cứu rỗi là Đấng cứu kẻ bất kính. Có hai loại Cơ-đốc-nhân trong thế gian này. Trong câu 4, những người đến bằng công việc làm và người không như thế quan tâm đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời như là món quà, nhưng là nợ. Vì những người loại ấy muốn được công nhận bởi việc công đức của họ trước Đức Chúa Trời sau khi họ tin Chúa Jêsus, họ có khuynh hướng từ chối sự cứu rỗi công chính của Đức Chúa Trời. Bạn nghĩ loại hy sinh của bạn là gì, có cần thiết cho việc nhận sự công chính của Đức Chúa Trời không? 
Nếu bạn bước đi trước Đức Chúa Trời bởi nắm lấy việc lành của bạn, bạn cũng chỉ là tội nhân bởi không nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có biết rằng Giáo lý Nên thánh mà hầu hết Cơ-đốc-nhân được cung cấp, xui khiến họ làm công việc đạo đức quá mức, hướng họ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi việc đương đầu với sự công chính của Đức Chúa Trời không? Kinh thánh không nói rằng chúng ta có thể nhận sự công chính của Đức Chúa Trời cách từ từ. Kinh-thánh cũng không nói rằng chúng ta nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi việc làm. 
Những người ủng hộ cho “công việc của con người” nói rằng bạn có thể nên thánh qua sự cầu nguyện ăn năn. Họ nói rằng bạn có thể trở nên công chính hơn nếu bạn sống trong sạch, đạo đức và bạn có thể được cứu nếu bạn sống ngoan đạo cho đến khi chết, dù Đức Chúa Jêsus Christ đã loại trừ tất cả tội của bạn rồi. 
Tuy nhiên, sự công chính của Đức Chúa Trời thì không thể so sánh với công việc của loài người. Những ai đương đầu với sự công chính của Đức Chúa Trời trở thành đồng minh của ma quỉ. Vì người như thế từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời, họ không thể nhận sự tha tội trước Chúa. 
Anh chị em thân mến, chúng ta 100% bất kính. Tuy nhiên, thực tế là nhiều người không hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời và vì thế bước đi trong con đường đức tin sai. Vì nhiều người nghĩ rằng họ có thể được tha tội hàng ngày và tội lỗi tương lai của họ bởi những lời cầu nguyện ăn năn của riêng họ. Những người này tin rằng có ít nhất một khối lượng tin kính trong họ, vì thế họ hướng về những việc làm tốt của họ mà không tìm kiếm và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Những người nào có thể trở nên công chính? Những người không có những lời cầu nguyện ăn năn tốt có thể trở nên công chính. Điều này không có nghĩa là người ta không cần những lời cầu nguyện xưng tội. Tôi hy vọng bạn sẽ không hiểu lầm tôi về vấn đề này. Tôi sẽ đề cập đến nó trong phần “đời sống của người công chính” sau này. Những người chống lại với sự công chính của Đức Chúa Trời đánh giá cao việc làm đạo đức, kiêng ăn cầu nguyện hay sống cuộc sống đạo đức. 
Tuy nhiên, chỉ những ai biết việc làm của họ là thiếu sót thì mới có thể trở nên người công chính từ địa vị của một tội nhân bởi nhận món quà tha tội ở trong lòng. Việc duy nhất chúng ta cần phải làm là tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và biết rằng không có gì để chúng ta khoe khoang trong vòng những việc công bình của chúng ta. Chúng ta phải hiểu biết trước Chúa là, “Oâi Chúa! Chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi là những tội nhân là những người tiếp tục phạm tội cho đến khi chết.” Đó là việc chúng ta phải thành thật xưng nhận. Và một việc khác mà chúng ta phải làm là tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã hoàn thành sự công chính của Ngài. 
Bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mỗi tội nhân có thể nhận sự cứu rỗi cách toàn vẹn. Chúng ta ngợi khen bằng đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ, vì chúng ta là những người bị chết trong vòng tội lỗi mà nay nhận được sự cứu chuộc khỏi tất cả tội lỗi. 
 
 
Ai là người được phước thật?
 
Ai là người được phước thật trước Đức Chúa Trời? Kinh thánh định nghĩa một người được phước là, “Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy!” Mặc dù người ta không có khả năng để làm việc lành trước Đức Chúa Trời, thiếu sót và yếu đuối, không thể giữ tất cả hay một phần luật pháp của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban phước tha tội cho đời sống của những người tin, là những người có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, được loại trừ tất cả tội lỗi của chúng ta bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Những người này tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và là người được phước trước Đức Chúa Trời, vì họ nhận phước của Đức Chúa Trời trong vòng vô số người. Chúng ta phải nhận sự cứu rỗi bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã phán như thế. Chúng ta có cái gì để thêm vào lời của Chúa dù Ngài đã phán như thế không? Không. 
Có nhiều người trong thế gian này là những người cố gắng đạt được sự cứu rỗi bởi việc làm, dù họ đã xưng rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. 
Có cái gì hơn để bổ sung vào lẽ thật cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là việc Chúa Jêsus chịu Báp-têm bởi Giăng, đổ huyết ra trên Thập tự giá và sống lại sau khi chết không? Không, không có gì cả. 
Tuy nhiên, Cơ-đốc-nhân ngày nay quá lầm lẫn trong việc tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Người ta không biết rằng họ có thể đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin vào Chúa Jêsus. Nhưng mặt khác, họ nghĩ rằng muốn được trọn vẹn trong sự cứu rỗi họ phải được thánh hoá từ từ, sống đạo đức, và giữ luật pháp bởi lời Đức Chúa Trời một khi họ tin Chúa Jêsus. Người ta rất lầm lẫn trong việc này. 
Ngay cả những gì họ nói dường như tương tự với người công chính, thì cũng xa rời với đức tin trong việc biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để tin vào Chúa tốt? Điều này chỉ có thể có khi chúng ta có một đức tin đơn sơ trong lời của Nước và Thánh Linh mà nó chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời và theo cách đó, người ta nhận được sứ cứu rỗi khỏi tội. Lẽ thật của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin của chúng ta trong Báp-têm và huyết Ngài trên Thập tự giá, trong đó sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách rõ ràng. 
Chúng ta nên từ bỏ sự vô lý trong Giáo lý Cơ-đốc về sự Nên thánh dần dần, chọn lựa vô điều kiện, và xưng công bình trên danh nghĩa, hay đức tin sai lạc nói rằng người ta có thể nhận sự cứu ra khỏi tội bởi không ăn thịt heo, và giữ ngày Sa-bát. Chúng ta nên tránh khỏi những lời dạy vô nghĩa này. Không có kết luận hay câu trả lời đúng cho những lời dạy của họ. 
Anh chị em thân mến, đây là đức tin đúng hay sai để chúng ta có thể nhận sự cứu rỗi ra khỏi tội bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời mà không phải làm bất cứ việc đạo đức nào khác không? Vâng, đây là đức tin đúng. Loại công việc nào chúng ta phải làm để nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời? Chúng ta có làm bất cứ việc tốt lành nào trước Đức Chúa Trời không? Không. Chúng ta có trọn lành bởi chính chúng ta ngay cả trong tư tưởng của chúng ta không? Không. Thế thì điều này có nghĩa là chúng ta nên sống theo những gì chúng ta thích không? Không. Chúng ta nên sống cách đạo đức bởi luật pháp để trở nên con cái của Ngài không? Không. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời chỉ bởi tin vào sự công chính của Ngài, bởi nhận sự tha tội và bởi nhận Đức Thánh Linh như là một quà tặng qua đức tin đúng. 
Một người hoàn toàn có thể sống một đời sống tốt. Tuy nhiên, mặc dù một người không bởi việc làm, nếu anh/chị ấy tiếp tục tin vào sự công chính được ban cho bởi Chúa Jêsus, thì anh/chị ấy là ngưới có phước, là người được cứu ra khỏi tội. Trong căn bản, mọi người đều không đủ khả năng để sống tốt lành. Vì thế, Đức Chúa Trời cảm thông họ và sai Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian, cho Ngài nhận phép Báp-têm bởi Giăng Báp-tít, để Ngài có thể cất tất cả tội lỗi của thế gian. Rồi Chúa Jêsus đã mang tất cả tội lỗi đó đến bên Thập tự giá hầu giải quyết vấn đề của tội lỗi. 
Trong tục ngữ Đông phương có nói “Một người nên hy sinh cuộc sống mình cho sự tốt lành của người khác.” Khi một người bị chết đuối sau khi cứu một người ra khỏi sự chết đuối, họ ca ngợi anh chị ấy vì lòng nhân từ hy sinh. Anh chị em thân mến, điều này có nghĩa là dù đó là việc tự nhiên khi cứu người chết đuối, nhưng chúng ta có khuynh hướng đánh giá quá cao về nó. 
Đây là một câu nói cổ khác được gọi là‘Ingwa-eungbo.’ Nó có nghĩa là nếu một người sống một đời sống tốt lành, thì anh/chị ấy sẽ được phước trong tương lai, nhưng bị trừng phạt nếu anh/chị ấy có đời sống xấu. Anh chị em thân mến, có thật một người từ bỏ cuộc sống của mình cho người khác một cách nhưng không? Ngay cả trong trường hợp tình yêu hôn nhân, tình yêu của người nam và người nữ, chăm sóc lẫn nhau chỉ vì nó đủ điều kiện với ý thích của họ. Giống như thế, tất cả con người về căn bản là ích kỹ. 
Vì thế, Đức Chúa Trời nói rằng không thể có một đời sống đạo đức trong loài người và chúng ta nên khảo sát cách cẩn thận chúng ta có thật sự tin cậy và tin tưởng vào sự công chính của Ngài hay không, sự công chính loại trừ ngay cả tội lỗi xấu xa nhất của chúng ta, dù chúng ta chưa bao giờ làm bất cứ một việc đạo đức nào. Chúng ta nên nhận sự cứu rỗi khỏi tội lỗi bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mà Chúa chúng ta ban cho. 
 
 
Bạn nên nhận sự tha thứ vì những tội của việc làm vô luật pháp 
 
Những công việc vô luật pháp trước Đức Chúa Trời là gì? Tất cả những việc sai trái mà chúng ta đã phạm trong mắt Đức Chúa Trời là việc làm vô luật pháp. 
Làm thế nào bạn và tôi nhận được sự bao phủ tội trước Đức Chúa Trời? Một chiếc áo khoát với lớp chống thắm dầy có thể bao phủ tội lỗi chúng ta không? Hoặc là chiếc áo giáp sắt dày 1 mét, làm bằng loại thép cứng nhất, có thể bao phủ tội của chúng ta trước mắt Đức Chúa Trời không? Anh chị em thân mến, bất cứ khi nào chúng ta làm điều lành, chúng có thể che đậy những việc sai trái hay lỗi lầm mà chúng ta vi phạm trước Đức Chúa Trời không? Không. Những việc thiện lành của con người không gì hơn là để tự an ủi chính mình. Con người không thể thoát khỏi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời bởi an ủi lương tâm của họ bằng việc lành. 
“Phước thay cho kẻ, Tội mình được che đậy!” Đây là những gì được nói đến trong Kinh thánh. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta muốn tội lỗi chúng ta được che đậy trước Đức Chúa Trời, phương cách duy nhất để thực hiện là tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đó mà Ngài cứu chúng ta. Sự công chính của Đức Chúa Trời bao gồm việc đến của Chúa Jêsus trong thế gian, chịu Báp-têm, Ngài nhận tội lỗi chúng ta, và sự chết thay trên Thập tự giá của Ngài. Đó là tại sao Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi thế gian bởi nhận Báp-têm và vì Ngài nhận sự phán xét bởi sự chết trên Thập tự giá. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi được che đậy khi một người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Dù người ta cố gắng che đậy tội lỗi của họ bằng công việc lành của họ, nó vô ích trước Đức Chúa Trời. Chỉ có những việc công chính của Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus có thể che đậy tội lỗi của bạn và tôi. Chúng ta bị phán xét, hủy diệt và đi vào địa ngục bởi nhận cơn thạnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời vì tội của chúng ta, nhưng Chúa Jêsus đến thế gian và hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời vì chúng ta bởi nhận phép Báp-têm bởi Giăng Báp-tít và chết trên Thập tự giá. Bạn nên tin điều này. Chúng ta có thể nhận sự che đậy tội lỗi bởi tin vào lẽ thật này. 
Những người nào được phước? Một người có loại đức tin này thì được phước. “Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” Một người có loại đức tin này thì là người có phước và hạnh phúc. Bạn và tôi có loại đức tin này không? Một người thật sự có phước là người đã nhận lời Đức Chúa Trời nói Chúa Jêsus cứu chúng ta bởi Nước và Thánh linh trong lòng họ. Một người nhận Chúa Jêsus cùng với Nước và Huyết của Ngài vào lòng anh/chị ấy và sống trong Đức Chúa Jêsus Christ là người thật sự có phước. 
Bởi đức tin, chúng ta những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời nhận sự cứu rỗi lạ lùng, mà nó không chứa đựng chỉ dù một tư tưởng hay đạo đức con người nhỏ nhất. Một người có phước thật chỉ tin vào loại đức tin này, giữ nó trong lòng và có thể rao giảng Phúc âm thật. 
Anh chị em thận mến, đừng bao giờ cố gắng trở nên con cái Đức Chúa Trời hay nhận sự tha tội bởi thêm những việc làm đạo đức của riêng bạn vào ân điển Đức Chúa Trời. Bạn là người đạo đức chăng? Thật là kiêu ngạo nếu một người cố gắng trở thành người đạo đức mặc dù anh/chị ấy không suy nghĩ rằng anh/chị ấy có thể là người đạo đức. Nếu một người nghèo nhận một khối lượng kim cương từ một tỷ phú như là một món quà, việc duy nhất mà người nghèo cần làm là nói “cám ơn”. Cùng giống như thế cho sự công chính của Đức Chúa Trời.
Thơ Rô-ma đoạn 4 nói về những người được phước trước Đức Chúa Trời. Người như thế đã được cứu ra khỏi tội bởi tin vào lời của Phúc âm trong đó có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Tôi hy vọng phước này trở nên của chính bạn.