Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Tiền Chuộc
  • Giải thoát một tài sản hay một người bằng cách trả một giá đã định. Cái giá hay số tiền đã định hoặc phải trả cho việc giải thoát. Thường được dùng như một tuyên bố rõ ràng cho việc chuộc lại. (thí dụ: Xuất Ê-díp-tô ký 21:30, "một số tiền"; Dân số ký 35:31-32, Ê-sai 43:3, "tiền chuộc"). Trong Tân-ước, Ma-thi-ơ 20:28 và Mác 10:45 mô tả tiền chuộc như là "trả tiền bồi thường"

    Trở lại danh sách