Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Chuộc, đền tội
  • Nghi thức để chuyển tất cả tội lỗi của con người qua Chúa Jêsus, trong Cựu Ước, sự đền tội là việc chuyển tội lỗi qua con sinh tế bằng cách đặt tay trên đầu nó. Trong Tân Ước, nó có nghĩa là Báp-tem của Chúa Jêsus do Giăng Báp-tít thực hiện. Trong tiếng Hy-ba-lai hay Hy lạp, từ này có nghĩa là chuyển tội lỗi qua Chúa Jêsus vì thế tội nhân có thể có sự thông công thật với Ðức Chúa Trời. Tân Ước minh họa việc dâng của lễ đền tội rõ ràng: Báp tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá.

    Trong Cựu Ước: từ 'đền tội' được dùng gần 100 lần trong Cựu Ước và nó thường diễn tả như (thí dụ: Xuất 23:27, 25:9, Dân số ký 5:8) 'kapha' trong tiếng Hy-bá-lai (thường được viết 'thực hiện sự đền tội').Sự đền tội được dịch từ tiếng Hy-bá-lai chỉ tỏ sự chuyển tội lỗi bởi sự đặt tay lên đầu của con dê còn sống và xưng tất cả những vi phạm của dân I-sơ-ra-ên (Lê-vi-ký 16:20).

    Trong Tân Ước: ền tội có liên hệ đến tiếng A-ram 'kpr' với nghĩa là bao phủ. Ðiều này có nghĩa là Báp-tem đền tội của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Chúa Jêsus đến thế gian này chịu báp tem vào tuổi 30 để làm thành sự cứu rỗi cho nhân loại.

    Trở lại danh sách