Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Sự Ðền Tội Theo Kinh Thánh
 • A. Trong Cựu Ước, sự đền tội thường được dùng thông qua con vật sinh tế (Thí dụ: Xuất Ê-díp-tô ký 30:10, Lê-vi-ký 1:3-5, 4:20-21, 16:6-22).

  B. Trong Tân Ước, khái niệm của lễ chuộc tội trong Cựu Ước vẫn được duy trì, nhưng sự đền tội cho cả nhân loại chỉ có thể được hoàn thành bởi hiến dâng thân thể của Ðức Chúa Jêsus Christ, Con Ðức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói Ðức Chúa Jêsus Christ chết vì tội lỗi của chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:3).

  Từ đền tội không chỉ được dùng để chỉ tỏ sự chết của Ðấng Christ chuộc nguyên tội, nhưng còn cất đi tất cả tội lỗi của nhân loại. Sau khi Báp –tem mà qua đó tội lỗi của thế gian được chuyển qua cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 3:15) Ngài cứu nhân loại bởi đổ huyết ra trên Thập-tự-giá (Lê-vi-ký 1:1-5, Giăng 19:30).

  Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ I Cô-rinh-tô 5:14 rằng 'một lần đủ cả', và đến câu 21, ông xác định rằng điều đó 'vì chúng ta', và một lần nữa trong Ga-la-ti 3:13, 'chịu rủa sả vì chúng ta.' Chỉ vài câu trong Tân Ước ám chỉ Chúa Jêsus là Sinh tế (thí dụ: Ê-phê-sô 5:2); Giăng 1:29,36 (Chiên Con – Giăng Báp-tít nói) và I Cô-rinh-tô 5:7 (Lễ Vượt qua của chúng ta – Sứ đồ Phao-lô viết).

  Tuy nhiên, Phao-lô chỉ tỏ rằng Báp-tem của Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh là sự đền tội cho tất cả tội lỗi của thế gian. Ông giải thích trong Rô-ma 6 rằng tất cả tội lỗi của thế gian đã chuyển qua cho Chúa Jêsus qua Báp-tem của Ngài bởi Giăng Báp-tít.

  Ông tiếp tục giải thích rằng sự đóng đinh của Chúa Jêsus và của lễ đền tội được dâng lên vì linh hồn của tất cả mọi người.

  Sự chết của Chúa Jêsus được thực hiện theo kế hoạch của Ðức Chúa Trời, áp dụng cho sinh tế chuộc tội trong Cựu Ước. Việc đặt tay trong Cựu Ước và Báp tem của Chúa Jêsus trong Tân Ước là do Luật của Ðức Chúa Trời (Ê-sai 53:10, Ma-thi-ơ 3:13-17, Hê-bơ-rơ 7:1-10, 18, I Phi-e-rơ 3:21).

  Tân Ước không chấm dứt trong việc đề cập đến Báp tem và sự chết của Chúa Jêsus, nhưng tiếp tục nói với chúng ta rằng sự ứng nghiệm việc cứu rỗi là việc chúng ta báp-tem trong Ðấng Christ, mà điều đó làm cho chúng ta có thể chết bản ngã cũ của chúng ta trong Ngài (Rô-ma 6:3-7, Ga-la-ti 2:19-20).

  Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian và hậu quả là Ngài bị đóng đinh. Ðức Chúa Jêsus Christ, qua Báp tem và huyết Ngài, không những chỉ tẩy sạch tội lỗi của thế gian mà còn cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của Sa-tan và đưa chúng ta trở lại với năng quyền của Ðức Chúa Trời bởi chấp nhận sự hình phạt và chịu khổ hình trong vị thế của nhân loại.

  Cho nên, sự đền tội của Chúa Jêsus giải quyết những nan đề của tội lỗi mà nó kềm giữ con người không được đến gần Ðức Chúa Trời. Sự kiện này phục hồi sự hòa bình và hài hoà giữa con người và Ðức Chúa Trời, đem đến sự cứu rỗi, vui mừng (Rô-ma 5:11), đời sống (Rô-mạ:17-18), và sự cứu chuộc (Ma-thi-ơ 3:15, Giăng 1:29, Hê-bơ-rơ 10:1-20, Ê-phê-sô 1:7, Cô-lô-se 1:14) trong cùng một lúc.

  Trở lại danh sách