Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Ngày Lễ Chuộc Tội
  • Trong thư Hê-bơ-rơ, khái niệm này có nghĩa là 'bao phủ' hay 'phục hòa.' Ngày quan trọng nhất của người Do Thái là vào ngày mười tháng thứ bảy (Lê-vi-ký 23:27, 25:9). Chúng ta có thể thấy trong Lê-vi-ký 16 rằng ngay cả thầy Tế Lễ Cả cũng không thể vào nơi Chí Thánh trừ ra khi có nghi thức đặc biệt trong ngày đó.

    Nơi Chí Thánh cũng cần sự chuộc tội giống như dân I-sơ-ra-ên, vì thế , Thầy Tế Lễ Cả phải dâng của tế lễ để chuyển tội lỗi bằng cách đặt tay trên đầu con sinh. Dân I-sơ-ra-ên nghĩ về sự thánh khiết của Ðức Chúa Trời và tội lỗi của họ.

    Lúc ấy, có 15 của lễ (gồm cả con dê A-xa-xên), 12 của lễ thiêu, và 3 của lễ chuộc tội được dâng lên cho Ðấng Christ (Lê-vi-ký 16:5-29, Dân số ký 29:7-11). Nếu chúng ta kể cả những 'con chiên khác' được đề cập đến trong Dân số ký 28:8, thì có 13 của lễ thiêu, 4 của lễ chuộc tội.

    Ngày mà dân I-sơ-ra-ên dung để chuộc tội cho tội cả năm là ngày mười của tháng thứ bảy. Cùng một cách, Ngày chuộc tội cho cả thế giới là ngày Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít . Ðó chính là ngày Lễ Chuộc Tội cho toàn nhân loại. Là ngày mà Ðức Chúa Trời tẩy sạch tội lỗi của cả thế gian (Ma-thi-ơ 3:13-17). Ðó là Ngày Chuộc Tội mà Ðức Chúa Trời 'làm trọn mọi sự công chính'.

    Trở lại danh sách