Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Của Lễ Chuộc Tội
 • Trong Cựu Ước: Giống như các của lễ khác, Của lễ thánh hoá cho toàn dân I-sơ-ra-ên được dâng lên trong Ðền tạm. Thầy Tế Lễ Cả phải làm sạch mình trước và mặc y phục thánh cho lễ thay cho y phục thường ngày, chọn một con bò đực còn nhỏ làm của lễ chuộc tội và một con dê đực làm của lễ thiêu cho chính ông và nhà ông (Lê-vi-ký 16:3-4). Thầy Tế Lễ Cả đặt tay trên đầu của sinh tế để chuyển tội lỗi cả năm của người của ông.

  Việc đặt tay la một phần quan trọng trong Ngày Chuộc Tội. Nếu không thực hiện việc này, việc dâng của lễ không được tiến hành vì việc chuộc tội không thể được hoàn tất mà không có việc đặt tay, là việc chuyển tội lỗi cả năm của dân I-sơ-ra-ên qua của lễ chuộc tội.

  Trong Lê-vi-ký 16:21, A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng."

  Ông dâng hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu cho dân sự ( Lê-vi-ký 16:5). Rồi ông dâng hai con dê đực lên cho Chúa ở cổng Ðền Tạm và bắt thăm chọn một con cho 'Chúa' và một con 'A-xa-xên'

  Con dành cho Chúa được dâng lên như của Lễ chuộc tội, và con 'A-xa-xên' được dâng sống trước Chúa để chuộc tội hàng năm của dân sự I-sơ-ra-ên và rồi thả nó vào đồng vắng (Lê-vi-ký 16:7-10).

  Tội của dân I-sơ-ra-ên được chuyển qua con dê A-xa-xên bởi việc đặt tay của Thầy Tế Lễ Cả. Rồi, con dê a-xa-xên, nhận mọi tội lỗi của dân sự I-sơ-ra-ên, được thả vào đồng vắng để làm sự phục hoà giữa dân sự và Ðức Chúa Trời.

  Trong Tân Ước: Cùng cách như thế, Ðức Chúa Jêsus Christ chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít (đặt tay lên đầu trong Cựu Ước) và cất tất cả tội lỗi của thế gian như Chiên Con Tế Lễ đề hoàn thành việc cứu rỗi của Ðức Chúa Trời . Lê-vi-ký 20:22, Ma-thi-ơ 3:15, Giăng 1:29, 36)

  Trong Cựu Ước, trước khi bắt thăm, A-rôn giết một con bò đực để làm của lễ chuộc tội cho chính ông và nhà ông (Lê-vi-ký 16:11). Rồi ông lấy một lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Chúa và một vốc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Người bỏ hương vào than lửa đỏ trước mặt Chúa để khói của hương bao phủ nắp hòm thi ân. Ông lấy một ít huyết của con bò đực dùng các ngón tay rây nó trên và trước nấp thi ân bảy lần (Lê-vi-ký 16:12-19).

  Trong ngày lễ chuộc tội, việc đặt tay của A-rôn trên đầu của của lễ không thể thiếu được. A-rôn đặt tay trên đầu của con dê và chuyển tất cả tội lỗi và tất cả những vi phạm của dân I-sơ-ra-ên qua đầu nó. Rồi một người đã được chỉ định đưa con dê vào nơi đồng vắng với tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên và cuối cùng nó chết vì họ.

  Giống như thế trong Tân Ước chấp nhận con dê A-xa-xên là vật thay thế bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Đấng nhận tất cả tội lỗi của thế gian về Ngài qua Báp-tem, đổ huyết và chết trên Thập-tự-giá một lần đủ cả.

  Vì thế hiện nay, sự cứu ra khỏi tội không thể không có Báp-tem và sự đóng đinh của Ðức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ðây là việc ứng nghiệm sự cứu rỗi bởi việc tái sanh bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh.

  Trở lại danh sách