Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Phép Báp-tem
 • Báp-tem có nghĩa là (1) tẩy sạch (2) chôn (dầm mình) và ý nghĩa thuộc linh là (3) chuyển tội lỗi bởi việc đặt tay, trong chức vụ ở thời Cựu-ước.
  Trong thời Tân-ước, Báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít là để tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Báp-tem của Chúa Jêsus có nghĩa là cất tất cả tội lỗi của thế gian, tẩy sạch tất cả tội lỗi thế gian.
  Chúa Jêsus được làm Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, đại diện của toàn thể nhân loại, và là Thầy Tế Lể về dòng A-rôn, và nhận tất cả tội lỗi của thế gian lên Ngài. Đó là mục đích của Báp-tem của Ngài.
  Ý nghĩa thuộc linh của từ "Báp-tem"'chuyển qua' hay 'chôn' Vì thế 'Báp-tem của Chúa Jêsus' có nghĩa là tất cả tội lỗi được chuyển qua cho Chúa Jêsus và bởi đó Ngài chịu phán xét thay cho chúng ta. Để cứu nhân loại, Chúa Jêsus phải nhận tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài và chịu chết vì tội đó.
  Cho nên, sự chết của Ngài cũng là sự chết của bạn và tôi, tất cả tội nhân trên thế gian, và sự sống lại của Ngài là sự sống lại của tất cả. Sự hy sinh của Ngài là sự cứu rỗi của tất cả tội nhân, và Báp-tem của Ngài là chứng cứ mạnh mẽ về việc tẩy sạch tất cả tội lỗi của nhân loại.

  Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, "Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em' (1 Phi-e-rơ 3:21). Phép Báp-tem của Chúa Jêsus là phương cách công chính của sự cứu rỗi nhân loại bằng cách tẩy sạch tội lỗi chúng ta.

  Trở lại danh sách