Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Tội lỗi
 • Mọi sự nghịch lại với Đức Chúa Trời là tội. Điều này chỉ tỏ tất cả tội lỗi, bao gồm cả nguyên tội và những quá phạm mà chúng ta phạm trong suốt cuộc sống của chúng ta.

  Trong tiếng Hy-lạp tội lỗi là "hamatia". Và hình thức động từ của nó là "hamartano" có nghĩa là "vượt qua giới hạn". Cho nên, một trong những tội nghiêm trọng là không tin Chúa Jêsus cách đúng, và như thế thiếu tiêu chuẩn được cứu. Dù cho không biết hoặc không tin vào Lẽ thật là phạm tội không vâng lời và phỉ báng Đức Chúa Trời.

  Nếu chúng ta thật sự không muốn phạm những tội như thế trước Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu Lời của Ngài cách chính xác và nhận biết lẽ thật là Chúa Jêsus trở thành Cứu Chúa của chúng ta.

  Chúng ta phải tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá của Ngài theo như Lời của Đức Chúa Trời, Tội là không chấp nhận Lời Đức Chúa Trời, đi sai lạc lẽ thật và tin vào lý thuyết giả.

  Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tất cả tội lỗi nghiêm trọng của chúng ta là "tội dẫn đến sự chết" (I Giăng 5:16) là không tin rằng Đức Chúa Trời tẩy sạch tội lỗi của thế gian. Chúng ta phải tin sự giáng sanh của Chúa Jêsus, tin sự thanh tẩy tội lỗi qua Báp-tem của Ngài, và tin vào sự phó thác cuộc sống của Ngài bởi huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đó là tội nếu một ai không tin vào Lời được viết ra rằng Chúa Jêsus chịu Báp-tem, chết trên Thập-tự-giá và sống lại để giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta.

  Trở lại danh sách