Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Người đại diện của nhân loại
  • Đề cập đến Giăng Báp-tít Chúa Jêsus phán, "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người." (Ma-thi-ơ 11:11) Điều này có nghĩa là Giăng Báp-tít là người lớn hơn hết trong những nguời được sanh ra từ người đàn bà. Giăng Báp-tít được sanh ra bởi Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, hậu tự của A-rôn, là người thuần chủng trong nhà A-rôn.Theo luật pháp của Cựu-ước, thầy tế lễ chỉ được lưu truyền từ dòng A-rôn và trong vòng các thầy tế lễ thì chỉ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được tấn phong và phục vụ trong đền tạm.

    Điều quan trọng nhất trong công việc mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thực hiện là dâng tế lễ để chuộc tội lỗi cho dân sự I-sơ-ra-ên, một năm một lần vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội này, thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, người đại diện cho dân I-sơ-ra-ên, đặt tay của ông lên đầu con dê. Giống như thế, Giăng Báp-tít, người của dòng tộc A-rôn, được Đức Chúa Trời phong chức làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua Đức Chúa Jêsus Christ qua Báp-tem của Ngài, đây là hình thức của sự đặt tay. Chúa Jêsus đưa Giăng lên như là người đại diện của nhân loại. Tại sao? Vì Giăng Báp-tít là người thuộc dòng tộc Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn, là ê-li người sẽ đến theo như tiên tri Ma-la-chi đã nói tiên tri trước, và là tiên tri người chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đấng đã đến thế gian như Chiên Con của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi của thế gian, và vì điều này ông là người đại diện của nhân loại, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ra từ nhà A-rôn. Người này không ai khác hơn là Giăng Báp-tít.

    Trở lại danh sách