Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Sự tha tội
  • Điều căn bản quan trọng là biết sự tha tội. Tội lỗi được tha thứ khi chúng ta được tinh sạch tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Đức tin trong Phúc Âm của Nước và Thánh Linh là tin vào chuỗi lẽ thật sau: Thần tánh của Đức Chúa Jêsus Christ, sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời, Báp-tem và Thập-tự-giá vì sự cứu rỗi của tất cả chúng ta, và sự sống lại của Ngài.

    Trở lại danh sách