Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Đức Chúa Jêsus Christ
 • JÊSUS:'Cứu Chúa, Đấng cứu tất cả con người ra khỏi tội của họ và hình phạt vì tội lỗi của họ.' Jêsus nói đến Cứu Chúa, Đấng cứu tất cả nhận loại ra khỏi tội.

  CHRIST: 'Đấng được Xức Dầu' Có ba nhóm người trụ cột trong thánh chức là người phải được Đức Chúa Trời xức đầu: (1) Vua, (2) Tiên tri và (3) Thầy Tế lễ. Chúa Jêsus thực hiện cả ba thánh chức này.

  Đức Chúa Jêsus Christ là tất cả những điều này. Chúng ta phải tin Chúa Jêsus là Vua, Tiên tri và thầy Tế lễ Đấng đem chúng ta đến sự cứu chuộc và cứu rỗi. Vì thế chúng ta gọi Ngài là 'Đức Chúa Jêsus Christ'. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Thiên Đàng, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi thế gian bởi báp-tem và huyết Ngài.

  Cho nên, Ngài là Vua của tất cả những ai tin Ngài. Ngài làm cho chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta khi chúng ta đến trước Ngài. Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta là tội nhân từ thời tổ phụ của chúng ta; và chúng ta là dòng dõi của tội nhân, chúng ta sinh ra đã là tội nhân, và hậu quả là chúng ta phải ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời.

  Ngài cũng dạy rằng chúng ta được thanh tẩy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-tem và huyết của Ngài. Ngài làm tất cả những điều này cho chúng ta, những tội nhân.

  Trở lại danh sách