Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Luật pháp của Đức Chúa Trời: Mười Điều Răn
  • Có 613 điều luật trong luật pháp của Đức Chúa Trời được đề cập đến trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng điểm chính yếu của nó là Mười Điều Răn, mà chúng ta phải giữ trước Đức Chúa Trời. Có những lệnh truyền và những lệnh cấm như "làm điều này" và "không được làm điều kia". Có những nguyên tắc cho cuộc sống và những Điều răn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nên chúng ta có thể nhận biết tội lỗi của chúng ta.

    Lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những mạng lệnh của Ngài là để chúng ta nhận thức được tội lỗi của mình. Chúng ta không bao giờ có thể giữ những mạng lệnh, điều răn của Ngài, vì thế chúng ta phải khiêm nhường chấp nhận rằng chúng ta là những tội nhân trước khi chúng ta tin Chúa Jêsus. Tất cả chúng ta là tội nhân và Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta không bao giờ có thể sống theo Luật pháp của Ngài. Vì thế, Ngài đã xuống thế gian này làm người, chịu Báp-tem và chịu phán xét trên Thập-tự-giá. Cố gắng sống theo Luật pháp của Ngài là tội kiêu ngạo. Chúng ta không nên làm như thế.

    Luật pháp phô bày cho chúng ta biết về một Đức Chúa Trời thánh khiết và hoàn hảo, cũng như sự yếu đuối của con người là thế nào. Nói cách khác, sự thánh khiết và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong luật pháp của Ngài.

    Trở lại danh sách