Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Người công chính
  • Những ai, người tin nơi Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, sẽ nhận được sự tha thứ tất cả tội lỗi và trở nên vô tội trước Đức Chúa Trời thì được gọi là người công chính. Rô-ma 4:7-8 nói, "Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!" Phước ở đây chỉ tỏ không gì khác hơn là sự công chính của những người nhận được sự tha tội. Vì Đức Chúa Trời là thánh và công bình. Ngài không chấp nhận những người có tội trong lòng là người công chính. Để được tha thứ những hành động vô luật pháp của chúng ta và che phủ tội lỗi của chúng ta, nghĩa là được trở nên vô tội và thánh khiết bởi tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, thì chúng ta phải tin rằng tội lỗi của chúng ta được chuyển qua Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài. Và bởi sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá, Chúa Jêsus đã thay thế chúng ta trả công giá của tội lỗi của chúng ta trên Thập-tự-giá vì chúng ta.

    Vì Đức Chúa Trời không nói dối, Ngài không hề chấp nhận những ai còn có tội trong lòng là công chính, và Ngài sẽ ném họ vào lửa địa ngục. Để trở nên người vô tội trước Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin trong lòng chúng ta rằng tất cả tội lỗi của quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus một lần đủ cả khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, cho nên chúng ta phải loại bỏ tội lỗi khỏi lòng chúng ta. Như thế, Người công chính trước Đức Chúa Trời chỉ về những ai là người không có tội trong lòng bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá. Vì ai đó vẫn còn có tội trong lòng ngay cả họ tin Chúa Jêsus nên họ cứ tiếp tục cầu nguyện ăn năn.

    Đức Chúa Trời không bao giờ xưng công bình cho kẻ gian ác (Xuất Ê-díp-tô ký 23:7). Vì Ngài không thể nói dối. Vì thế, những ai bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus và chỉ tin vào huyết của Ngài trên Thập-tự-giá không bao giờ trở nên người công chính.

    Trở lại danh sách