Tin tức bằng Video từ Cộng Tác Viên
  • Nếu bạn là một Cộng tác viên muốn tải video của bạn lên “Tin tức bằng Video từ Cộng tác viên", xin tải video của bạn lên YouTube trước hết. Và rồi ấn vào nút “Đường dẫn Video” bên dưới. Bài đăng của bạn sẽ chỉ được xem sau khi chúng tôi phê duyệt.
  • Nếu bạn không phải là cộng tác viên, xin ấn vào nút “Đăng ký Cộng Tác Viên” để đăng ký.
NO. 121
NéstorNéstor O Salgado, Argentina
388 Views • 2021-05-06
NO. 120
Gerson Elias de Carvalho, Brasil
330 Views • 2021-04-26
NO. 119
Gerso Gama, Brasil
396 Views • 2021-04-21
NO. 118
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
426 Views • 2021-04-20
NO. 117
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
378 Views • 2021-04-20
NO. 116
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
380 Views • 2021-04-20
NO. 115
Gerso Gama, Brasil
378 Views • 2021-04-20
NO. 114
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
386 Views • 2021-04-19
NO. 113
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
462 Views • 2021-04-14
NO. 112
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
536 Views • 2021-04-12
NO. 111
Jasmin Trimborn, Germany
540 Views • 2021-04-08
NO. 110
Pr Jaime Teixeira, Brazil
1528 Views • 2021-03-18