Bài Hát Phúc-âm

"Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài." (Thi Thiên 98:1).

Chỉ các Cơ-đốc-nhân được tái sinh mới biết rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Chúa đã cứu chúng ta một cách hoàn hảo qua phép báp-têm của Ngài và đổ huyết trên Thập tự giá. Và không ai có thể viết hay sáng tác một bài ca mới mà Ngài sẽ chấp nhận ngoại trừ chúng. Và không ai có thể học những bài hát mới ngoại trừ những người được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi của thế gian (Khải Huyền 14: 3).

Ở đây chúng tôi đang trình bày những bài hát Phúc-âm mới cho tất cả các Cơ-đốc-nhân được tái sinh trên thế giới. Những bài hát được đỗ đầy Thánh-linh này là hoàn toàn nguyên bản. Chúng tôi sẽ sớm thêm các bài hát mới.Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài." (Thi Thiên 98:1).

Chỉ các Cơ-đốc-nhân được tái sinh mới biết rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Chúa đã cứu chúng ta một cách hoàn hảo qua phép báp-têm của Ngài và đổ huyết trên Thập tự giá. Và không ai có thể viết hay sáng tác một bài ca mới mà Ngài sẽ chấp nhận ngoại trừ chúng. Và không ai có thể học những bài hát mới ngoại trừ những người được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi của thế gian (Khải Huyền 14: 3).

Ở đây chúng tôi đang trình bày những bài hát Phúc-âm mới cho tất cả các Cơ-đốc-nhân được tái sinh trên thế giới. Những bài hát được đỗ đầy Thánh-linh này là hoàn toàn nguyên bản. Chúng tôi sẽ sớm thêm các bài hát mới.


Nhấn vào đây để tìm thông điệp bằng ngôn ngữ của bạn.

A Gospel Song
  • Song written by The New Life Mission
It is finished
  • Song written by The New Life Mission
I will sing my Jesus who puts a song in my mouth
  • Song written by The New Life Mission
Before Creation, God Planned Salvation
  • Song written by The New Life Mission