Mahubiri

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 1-2] (Romeinen 1:16-17) De Gerechtigheid van God die Geopenbaard wordt in het Evangelie

(Romeinen 1:16-17)
“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” 
 

We moeten de gerechtigheid van God ontvangen
 
De Apostel Paulus schaamde zich niet voor het evangelie van Christus. Trots getuigde hij van het evangelie. Een van de redenen waarom veel mensen huilen hoewel ze in Jezus geloven, is vanwege hun zonden. Het is te wijten aan hun onwetendheid in het erkennen van de gerechtigheid van God. We kunnen gered worden door in Gods gerechtigheid te geloven en onze eigen gerechtigheid op te geven.
Waarom schaamde de Apostel Paulus zich niet voor het evangelie? Omdat de gerechtigheid van God erin geopenbaard wordt. 
Het evangelie, ‘euaggelion’ betekent in het Grieks, het ‘goede nieuws’. Toen Jezus Christus in Bethlehem werd geboren, verscheen Gods engel en vertelde de herders die ’s nachts over hun kudde waakten, “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14). Het was goed nieuws ─ ‘vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ Het evangelie van de Heer redde ons van alle zonden en waste de zonden van de wereld weg. Jezus waste al onze zonden weg. Hij Zelf waste alle zonden weg van diegenen die als maden in mesthopen kronkelden en die zondigden in de modder.
De Apostel Paulus zei dat de gerechtigheid van God in het evangelie wordt geopenbaard. Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie dat al onze zonden uitwiste. De gerechtigheid van God staat ons toe om de heiligen en rechtvaardigen te worden. Het staat ons ook toe om het eeuwige leven te verkrijgen en zondeloos te zijn.
Wat is de gerechtigheid van mensen? Wij mensen laten ons graag zien voor God als we iets hebben om over op te scheppen. Het opstapelen van uw eigen trots door goede daden te doen, beeldt menselijke gerechtigheid uit. Jezus’ rechtvaardige daad die ons van al onze zonden redde, maakte het mogelijk dat Gods gerechtigheid in het evangelie werd geopenbaard. Dit is de gerechtigheid van God.
Tegenwoordig prediken de meeste christenen het evangelie, zonder het evangelie van de gerechtigheid van God te kennen. Zij zeggen, “Geloof in Jezus en u zult gered en rijk worden.” Dit is echter niet de leer van het evangelie van Gods gerechtigheid. Het evangelie lijkt populairder dan wat dan ook, maar de meeste mensen zijn onwetend en begrijpen het evangelie niet. Het is hetzelfde als het feit dat de Bijbel een bestseller is, maar mensen kennen de inhoud nog steeds niet. Het kostbaarste en heilzaamste in deze wereld is het evangelie dat God ons heeft gegeven.
“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Het evangelie van God is als een oase in de woestijn. Jezus kwam naar die zondaars die veel zonden hadden begaan en waste al hun zonden weg. Mensen hebben echter het geschenk van Zijn gerechtigheid verworpen, die de zonden van de wereld heeft weggewassen, terwijl ze proberen hun eigen gerechtigheid te vestigen. Mensen die opscheppen over hun eigen inspanningen (diensten, toewijding, ijver, offergaven, berouwgebeden, vasten, de Zondag heilig houden, het vertalen van Gods Woord in de praktijk enzovoorts), en die Gods geschenk weigeren, zijn diegenen die Zijn gerechtigheid verwerpen. Iemand kan de gerechtigheid van God alleen ontvangen als zijn eigen gerechtigheid wordt opgegeven.
 

Ze naaiden vijgenbladeren aan elkaar en maakten kleding voor zichzelf
 
In Genesis 3:21 staat geschreven, “En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.” 
De eerste mens, Adam, zondigde tegen God door te vallen voor het bedrog van Satan. Wat Adam en Eva deden nadat zij gezondigd hadden, was vijgenbladeren aan elkaar te naaien om voor zichzelf kleding te maken. De kledingstukken gemaakt van vijgenbladeren vormen een opvallend contrast met de tunieken van huiden. Het was het verschil tussen ‘de gerechtigheid van de mens’ en de ‘gerechtigheid van God.’ Genesis 3:7 zei, “en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten.” Heeft u ooit radijsbladeren gevlochten? Wij Koreanen snijden de radijsbladeren af van de radijsjes en vlechten ze samen met rijstrietjes om ze te drogen. We koken er in de winter bonenpasta mee. Het is erg lekker! 
Adam en Eva vlochten vijgenbladeren samen en maakten kledingstukken nadat zij gezondigd hadden. Dit soort handelingen; goede daden, zelf-veroordeling en zelfopoffering vormen menselijke gerechtigheid. Het is eigengerechtigheid, niet de gerechtigheid van God. Het feit dat zij hun eigen kledingstukken van vijgenbladeren maakten, toont de zonde van trots door te proberen hun zonden met hun goede daden voor God te verbergen. Iemands gerechtigheid - iemands toewijding, zelfopoffering, zelf-veroordeling, diensten en berouw gebeden in een kledingstuk te vlechten en de zonden in iemands geest met zijn ‘afgoderij’ te bedekken, laat zijn trots voor God toenemen.
Kunnen we onze zonden in ons hart voor God verbergen door vijgenbladeren aan elkaar te naaien om er kleding van te maken? Kunnen we onze zonden door onze goede daden verbergen? Nooit. De bladeren zullen na een dag beginnen af te vallen en op de derde dag zijn ze helemaal afgevallen. Kleding gemaakt van planten gaan niet lang mee. Mensen die vijgenbladeren aan elkaar naaien en er kledingstukken van maken, zijn diegenen die proberen rechtvaardig te zijn door God goed te dienen met hun eigen daden, kunnen het Koninkrijk van de Hemel niet binnengaan. We kunnen de vergeving van zonde niet door de rechtvaardigheid van onze eigen daden verkrijgen.
Toen Adam en Eva hun zonden probeerden te verbergen door kleding van vijgenbladeren te maken, riep God Adam, “Waar ben je, Adam?” Terwijl hij zichzelf tussen de bomen in de tuin verstopte, zei hij, “Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.” Een persoon die zonde heeft probeert zich tussen de bomen te verstoppen. Bomen geven in de Bijbel vaak mensen aan. Hij/zij die zonde in het hart heeft probeert zich tussen de mensen te verstoppen. Hij/zij neemt graag plaats in het midden, niet te ver naar achteren of vooraan in de kerk waar veel mensen samenkomen. Waarom? Omdat hij/zij zich tussen de mensen wil verstoppen. 
Hij/zij kan zijn/haar zonden echter niet voor God verstoppen. Hij/zij moet vergeven worden voor zijn/haar zonden door zijn/haar eigen gerechtigheid op te geven en door in de gerechtigheid van de Heer te geloven. Diegenen die een vaag geloof hebben en die niet in de waarheid geloven, willen ook het Koninkrijk van de Hemel binnengaan, zichzelf tussen hetzelfde soort mensen verbergend, maar ze zullen in de hel eindigen met diegenen die proberen hun zonden te verbergen met hun goede daden. Zondaars moeten voor God geopenbaard worden als zondaars en zichzelf aan God overgeven.
God vroeg Adam, die kleding maakte van vijgenbladeren, “Waarom nam je het fruit? Wie liet het je eten?” “Oh, God, de vrouw die U gaf om bij me te zijn, zij heeft het me gegeven, en ik heb het gegeten.” “Eva, waarom deed je dat?” “De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.” Dus zei de Heer God tegen de slang, “Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.” Dat is de reden waarom slangen op hun buik glijden. Weer zei God tegen Adam en Eva, “U hebt ook zonde begaan. U die tot zonde bent verleid en de leiders die u tot zonde hebben gemaakt, zijn dezelfde zondaars.” Tegenwoordig prediken valse profeten ook hun pseudo-evangeliën, en zeggen, “Ontvang het vuur!” Mensen die door hen worden misleid, zullen op dezelfde manier worden behandeld als de valse profeten en naar de hel gaan.
 

De Heer maakte tunieken van huiden voor Adam en zijn vrouw
 
De Heer dacht, “Ik zal Adam en Eva, die zondigden door verleid te worden door Satan, niet zo laten als zij zijn. Oorspronkelijk had Ik in gedachten de mens naar Mijn beeld te scheppen en hun Mijn zonen te maken, dus zal ik hun redden, om Mijn plan uit te voeren.” Dit plan was in God. Daarom gaf God hun zonden aan een dier door, doodde het dier, vilde het en maakte tunieken van huid en kleedde Adam en Eva met de tunieken. Hij maakte er het symbool van de zaligmaking van. In feite konden de kledingstukken van vijgenbladeren nog niet één dag houden, en moesten keer op keer gerepareerd worden. God bekleedde Adam en Eva met het eeuwige leven, terwijl Hij zei, “Jij, Adam en Eva, kom op, Ik heb nieuwe tunieken van dierenvellen voor jullie gemaakt, gaat hierin gekleed. Het is de huid van een dier dat voor jullie stierf.” De Heer kleedde Adam en Eva met tunieken van huiden die gezegend waren met de gerechtigheid van God om Adam en Eva nieuwe levens te geven. De Heer God maakte tunieken van huiden voor Adam en zijn vrouw en kleedde hen, net zoals God de gelovigen bekleedde met de zaligmaking van Zijn gerechtigheid.
De zaligmaking van de mensheid die los stond van de zaligmaking van God waren echter de kledingstukken die gemaakt waren van vijgenbladeren. God kleedde ons in tunieken van huiden, welke de gerechtigheid van God is. De Heer bekleedde de vergeving van zonden met de gerechtigheid van God door ons Zijn vlees en bloed te geven. Hij nam al onze zonden met Zijn doopsel en kruisiging weg, om het oordeel in onze plaats te kunnen ontvangen. God laat ons de vergeving van de zonden krijgen als we in de gerechtigheid van God geloven door het evangelie van het doopsel en het bloed van Jezus. Het is het evangelie dat de zondaars van hun zonden redt.
Er zijn veel mensen die hun eigen gerechtigheid proberen te vestigen en de gerechtigheid van God in de wereld verwerpen. Zij moeten hun eigen gerechtigheid verwerpen. In Romeinen 10:1-4 staat geschreven, “Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.”
De Israëlieten hielden vast aan hun legalisme om hun eigen gerechtigheid te vestigen, terwijl ze de gerechtigheid van God negeerden. God gaf de mensen de wet om hen bewust te maken van zonde. Mensen hebben de kennis van zonde door de Tien Geboden en hebben de vergeving van zonde door te geloven in de gerechtigheid van Zijn zaligmaking, die hen van hun zonden redt door het offeringssysteem van de Tabernakel. Daarom impliceert het zondeoffer van de Tabernakel dat Jezus een exacte weergave van God is in het Nieuwe Testament. De Israëlieten kenden deze gerechtigheid van God echter niet. 
 

Waarom werd Jezus gedoopt?
 
Waarom werd Jezus gedoopt? Johannes de Doper doopte Jezus om alle zonden van deze wereld weg te wassen. Jezus zei tegen Johannes de Doper vlak voordat Hij werd gedoopt, “Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” (Mattheus 3:15) Dit is de reden waarom Jezus gedoopt werd. Hij werd gedoopt zodat Hij alle zonden van de mensheid kon wegwassen. Hij nam de zonden van deze wereld weg door zich te laten dopen. “Zie het Lam van God, die de zonden der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Hij nam alle zonden weg en werd gekruisigd om de zonden te verzoenen. De Israëlieten geloofden echter niet dat Jezus de volmaakte Verlosser van zondaars werd.
De Israëlieten hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen, maar Jezus is het einde van de wet voor gerechtigheid voor iedereen die gelooft. Het einde van de wet betekent dat Jezus alle zonden van de wereld wegwaste. Christus werd veroordeeld als de vloek van de wet zodat alle gelovigen geheiligd kunnen worden. Hij maakte een einde aan de vloek van de wet. Jezus verloste alle mensen van hun zonden. Jezus werd gedoopt om de zonden van de mensheid weg te wassen. Hij nam alle zonden van de wereld weg door Zijn vlees aan Johannes aan te bieden om gedoopt te worden en door alle zonden van de wereld aan Zijn vlees door te geven. Hij redde daarmee alle mensen van hun zonden. Hij beëindigde het oordeel van de vloek van de wet door de zonden van de wereld weg te nemen met Zijn doopsel en kruisiging. Hij heeft ons perfect gered van het oordeel en de vloek van de wet. 
Het was het einde van de wet en het begin van de gerechtigheid van Gods zaligmaking. Jezus nam op een adequate manier de zonden van de wereld weg door gedoopt te worden door Johannes de Doper en door naar het Kruis te gaan. Hoe is het mogelijk dat iemand zonde in zijn hart heeft, zelfs als hij werkelijk in de gerechtigheid van Jezus’ zaligmaking gelooft? “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Het doopsel en het bloed van Jezus zijn de gerechtigheid van God geworden. Om in de gerechtigheid van God te geloven, is te geloven in Jezus’ doopsel en bloed.
De gerechtigheid van God werd legitiem vervuld door Jezus’ doopsel. Ik wil dat u erin gelooft. U zult dan van al uw zonden gered worden. De gerechtigheid werd gegeven zodat zondaars zondeloos konden worden door Jezus’ doopsel. Bovendien was de gerechtigheid van Gods oordeel Jezus’ kruisiging. “Christus is het einde van de wet.” Het oordeel van God zal over hun komen die nog niet veroordeeld zijn zolang de wet bestaat. De wet van God openbaart zonde en bewijst dat het loon van de zonde de dood is, een vloek en de hel zelf. Daarom maakte Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis een einde aan de vloek van de wet. Jezus nam al onze zonden weg en maakte een einde aan de wet om alle gerechtigheid te vervullen.
 

De dwazen namen hun lampen mee, maar geen olie
 
Laten we Mattheus 25:1-13 eens bekijken. Hier is de parabel van de tien maagden die op hun bruidegom wachtten, de komst van onze Heer. Laten we eens kijken wat de gerechtigheid van God is door de Geschriften. 
“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal” (Mattheus 25:1-13).
Er staat geschreven dat het Koninkrijk van de Hemel vergelijkbaar is met de tien maagden die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gingen. Wie gaat het Koninkrijk van de Hemel binnen? Wie van de tien maagden ging het Koninkrijk van de Hemel binnen? Waarom waren sommige maagden niet in staat het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan, hoewel ze in Jezus geloofden? De Heer verteld ons hierover door de bovenstaande passages. Vijf van de tien maagden waren dwaas en de andere vijf waren wijs. De dwazen namen hun lampen maar ze namen geen olie met zich mee. Lampen staan voor ‘kerken’. Het feit dat ze wel hun lampen maar geen olie meenamen, vertegenwoordigt diegene die zonder de Heilige Geest naar de kerk gaan (De olie staat voor de Heilige Geest in de Bijbel).
Wat deden de dwazen? Zij namen hun lampen mee, maar geen olie. Een mens die niet wedergeboren is, ook al gelooft hij in Jezus, kan toegewijd naar de kerk gaan. Iedereen zegt, “Mijn kerk is echt orthodox.” Elke christen in deze wereld zegt dat. Ze zijn erg trots op de grondleggers en sommige karakters in hun denominaties. Diegenen die dwaas waren, namen hun lampen maar geen olie met zich mee, maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen.
Wat is een mens? Een mens is een voorwerp voor God. Hij/zij is stof. Een mens is gemaakt van stof. De mensheid is dus een voorwerp waarin God aanwezig kan zijn. De wijzen namen hun lampen gevuld met olie mee.
 

De dwaze maagden die alleen lampen zonder olie hebben, verbranden hun emoties
 
De Bijbel verteld ons dat er dwaze maagden onder de mensen zijn die in Jezus geloven. Zij nemen hun lampen, maar geen olie. Dit betekent dat zij niet wedergeboren zijn. Gaat een lont zonder olie lang mee? Wat we hier moeten weten, is dat een lamp zonder olie snel opbrandt, hoe goed de lont ook is. Gelovigen die nog niet wedergeboren zijn hebben op de eerste plaats een passionele liefde tegenover de Heer. Dit duurt slechts 4 tot 5 jaar. Later, blust de passionele liefde voor de Heer uit. Ze moeten zich realiseren dat ze niet de vergeving van zonden hebben. 
Diegene die niet wedergeboren zijn, of zonder olie zijn (de Heilige Geest), zeggen dingen zoals: “Ik had eens een goed geloof, lange tijd geleden. Ik was in het begin goed, maar nu ben ik dat niet meer. U zult al gauw zoals mij worden.” Het zijn valse profeten en valse heiligen die een religieus leven leiden zonder wedergeboren te zijn. Zij moeten geloven in de zaligmaking omdat hun geloof niet gebaseerd is op olie (de Heilige Geest). Hun geloof is alleen gebaseerd op hun emoties. Zij moeten de zaligmaking verkrijgen door in het water en het bloed van Jezus Christus te geloven en de olie van God als een geschenk ontvangen. De lont staat voor het menselijke hart.
De maagden wachten op de bruidegom in de bovenstaande passages. Hier moeten we de culturele achtergrond van de Israëlieten goed begrijpen. Zij hebben ’s avonds huwelijksceremonies en het begint als de bruidegom komt. Dus moet de bruid wachten op haar bruidegom. Dit is hoe de huwelijksceremonie van de Israëlieten was.
“Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.” Toen was er geroep, “Ziet, de bruidegom komt!” Toen stonden de bruiden op en maakten veel ophef om hun aangezicht te verbeteren. Toen de tien maagden op de bruidegom wachtten, kwam de bruidegom met een geroep, “Ziet, de bruidegom komt.” “Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: ‘Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.’” De dwazen waren dom. Zij hadden de olie moeten bereiden voordat de bruidegom kwam. Het maakt niet uit hoe zwak de lont van de lamp was, een lamp met olie zal niet doven.
De dwaze maagden die lampen zonder olie hadden, verbrandden alleen de lonten. Dit betekent dat alleen hun hart brandde. “Ik moet wedergeboren zijn, een leven van een wedergeboren persoon leven, en vervuld zijn met de Heilige Geest.” Zij branden hun hart op deze manier serieus uit. In onze kindheid werden kerosine lampen gebruikt om de kamers ’s nachts te verlichten. Als we de lamp een stukje papier zouden laten verbranden, zou het in een oogwenk opbranden. Het vuur zou meer dan 30 cm lang zijn en erg helder, maar het zou meteen uitgaan.
De dwaze maagden die naar de hel gaan, zijn diegene die hun eigen hart (emoties) zonder olie verbranden en van wie het vuur van geloof dooft wanneer ze de Heer werkelijk moeten ontmoeten. Zij hebben niet de Heilige Geest in zich. Zij denken dat zij op juiste manier geloven, ook al hebben ze de Heilige Geest niet. “♪Kom, Gij brandende Geest, Kom♪” Zij zijn erg druk in de weer. Dan beginnen de vrouwen te dansen (zij noemen het de Heilige Geest-dans), met hun borsten zwaaiend, terwijl ze zeggen, “Kom op, alsjeblieft, kom op.” Zij zijn dwaas en gek. We moeten dwaas zijn als we nog steeds zonde voor de Verlosser hebben. We zouden als dwaze maagden zijn als we zonde in ons hart hadden, ook al geloven we in Jezus. Wees nooit een dwaze maagd.
 

Hoe kan de Heer een bruid trouwen die zonde bezit?
 
De Heer is de heilige God. De bruidegom is God en de Zoon van God die geen zonde heeft. God is onze bruidegom. Maar hoe kunt u proberen God te ontmoeten terwijl u zonde bezit? Wilt u God ontmoeten met zonde in uw hart? Dit zou heel dom en dwaas zijn om te doen.
Jezus, onze bruidegom, kwam naar de wereld en zorgde dat de bruiden geheiligd werden. Hij veranderde Zijn bruiden in rechtvaardige mensen door al hun zonden met Zijn doopsel weg te wassen. Hij koos hen als Zijn bruiden in Hem. Toen de tijd gekomen was, zeiden vijf van hen, “Kom dan, alstublieft.” Vijf van hen stonden echter nog in het donker. Hoe kunnen ze huwelijksceremonies houden als hun gezichten donker zijn? De bruidegom kwam en zei, “Hoe gaat het met jullie?” De gezichten van de laatste vijf bruiden waren verduisterd vanwege hun zonden. Zij hadden veel verdriet omdat hun zonden hier en daar in hun harten waren gehecht.
Hoe kan de Heer een bruid trouwen die huilt vanwege haar zonden? “Dank u, Heer, voor me op deze manier te heiligen.” Dit soort persoon zal gelukkig zijn met zijn/haar geestelijke bruidegom, ook al is hij/zij zwak, omdat de bruidegom van hem/haar houdt en al zijn/haar zwakheden en zonden heeft weggewassen. De bruidegom leidt zijn bruid gewoonlijk tot het aanbrengen van make-up, stuurt kleding en de beste parfums en cosmetica. Dan wordt de bruid met al deze dingen aangekleed, zodat ze klaar is om de bruidegom te ontmoeten. 
Onze Heer werd naar de wereld gestuurd als de bruidegom om ons te leiden, zodat we Hem als Zijn bruiden konden ontmoeten. Hij gaf ons Zijn vlees voor de vergeving van de zonden in de Jordaan. “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14). De Heer nam Zelf al onze zonden weg zodat we de volheid van de genade, de waarheid en de vergeving van zonden zouden hebben door in de Heer te geloven. De bruidegom nam alle zonden van Zijn bruiden weg in de rivier de Jordaan. De Heer redde Zijn bruiden van hun zonden door voor hun in de plaats aan het Kruis veroordeeld te worden.
 

Kunnen we de Heilige Geest met geld en beproevingen kopen?
 
De dwaze maagden vroegen de wijzen om de olie met hun te delen, want hun lampen waren opgebrand toen de bruidegom naderde. Kunnen we de Heilige Geest delen? Kunnen we de Heilige Geest met geld kopen? Kunnen we de vergeving van de zonden met goede daden, beproeving of geld kopen? De wijzen zeiden dat ze de Heilige Geest bij de predikers van herlevingsdiensten moesten gaan kopen. De dwazen maagden dachten dat ze het al van hen gekocht hadden. Zij dachten dat zij de olie met geld konden kopen. Zij leidden ijverig een religieus leven, in de veronderstelling dat grote offergaven en diensten, het bezoeken van orthodoxe kerken en herhaaldelijk bidden hen iets zou opleveren. 
Maar wat er ook gebeurt, niemand kan de vergeving van zonde, die de Heer gegeven heeft, met iets op aarde kopen. De dwazen proberen hun emoties te verbranden totdat zij voor de Heer komen te staan. Een van de vijf dwaze maagden begon een religieus leven terwijl ze zei, “Ik zal U volgen, ik zal ook de bergen ingaan voor gebeden en boetedoening. Laat ons Hem dienen, laat ons naar het buitenland gaan en het evangelie prediken.” 
Uiteindelijk kwam de bruidegom met een grote fanfare. De dwazen gingen olie kopen toen de bruidegom kwam, maar de maagden die de vergeving van de zonde hadden en de olie (de Heilige Geest) voorbereid hadden, gingen naar het huwelijksfeest. De bruidegom ontmoette de bruiden nadat Hij alles voorbereid had. Toen sloot Hij de deur. Jezus koos niet zomaar op goed geluk vijf maagden. Het getal ‘vijf’ betekent ‘genade’ in de Bijbel. De vijf maagden staan voor diegenen die door genade de vergeving van de zonde hebben ontvangen en in Zijn genade en rechtvaardige daden geloven. Ze erkennen de dingen die de bruidegom voor hen heeft gedaan en geloven in de gerechtigheid van de Heer, die hen rechtvaardig maakt. Uiteindelijk kwamen de andere maagden en zeiden, “Heer, Heer, doe ons open.” Maar Hij antwoordde, “Voorwaar zeg Ik u: Ik Ken u niet”
 

We kunnen het geschenk van de Heilige Geest alleen ontvangen als onze zonden zijn uitgewist 
 
Diegene die geen olie bereiden, kunnen de Heer niet ontmoeten. De Heer zal alleen diegenen die in Gods gerechtigheid geloven en die op het Koninkrijk van de Hemel wachten en diegene die daadwerkelijk de vergeving van zonde in hun hart hebben ontvangen, naar het Koninkrijk van de Hemelen brengen. De Heer sprak de beloofde woorden. “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden” Wat gebeurt er dan na de vergeving van onze zonden? De Bijbel zegt, “gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38). Als u het evangelie van de gerechtigheid van God ontvangt, zullen de zonden in uw hart eindelijk uitgewist worden en de Heilige Geest zal over u komen. We kunnen de Heilige Geest van God niet lichamelijk voelen. Desondanks bestaat de Heilige Geest. We kunnen zeggen dat we geen zonde hebben omdat we in ons hart de Heilige Geest en de woorden van God hebben. Het bestaat werkelijk. Iemand die de gerechtigheid van de Heer ontvangt, wordt een rechtvaardig mens, ook al is hij zwak. Iemand die echter niet de gerechtigheid van de Heer heeft, blijft een zondaar.
 

Want daarin is de gerechtigheid van God geopenbaard
 
De Heer kwam door het water en het bloed. Hij redde ons van onze zonden met Zijn doopsel. Hij nam al onze zonden weg toen Hij gedoopt werd en ontving de plaatsvervangende straf voor al onze zonden door Zijn bloed te vergieten. Wat zeggen de Apostels Johannes, Petrus en Paulus hierover? Ze spraken allemaal over Jezus’ vlees en bloed. Zij spraken over Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Mattheus 3:13-17 beschrijft nauwkeurig Jezus’ doopsel. Jezus werd gedoopt om de zondaars zondeloos te maken en alle zonden van de wereld weg te wassen in de Jordaan.
Laten we eens kijken naar 1 Petrus 3:21. Petrus verklaart dat het tegenbeeld van de zaligmaking Zijn doopsel was. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde” (1 Petrus 3:21-22).
Er staat geschreven, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, door de opstanding van Jezus Christus.” Jezus’ doopsel, dat al onze zonden wegnam door Zijn vlees, is het bewijs van onze zaligmaking geworden. Het feit dat Hij Zijn bloed aan het Kruis vergoot, is een bewijs van het feit dat we voor onze zonden werden veroordeeld. Begrijpt u wat ik zeggen wil? De Bijbel verklaart daarom dat Jezus Degene is die kwam door het water, het bloed en de Heilige Geest (1 Johannes 5:6-9). Jezus werd naar de wereld gestuurd in menselijk vlees en nam al onze zonden weg op dezelfde manier als Aaron de Hogepriester die zijn handen op het offer legde om de zonden van zijn volk aan het offer door te geven.
Water is het tegenbeeld dat ons redt; doopsel. Er staat geschreven dat het niet de aflegging is van de vuiligheid van het vlees. Dit betekent niet dat we niet zondigen nadat we de vergeving van de zonde hebben ontvangen. We ontvangen de vergeving van zonde door in het doopsel van Jezus te geloven. Zondigen we dan niet met het vlees? Ja dat doen we. Veel mensen begrijpen de vergeving van zonde verkeerd en zeggen dingen als, “Als u geen zonde in uw hart heeft, zondigt u niet meer.” Dit is een misverstand. De Bijbel zegt, “Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt” (Prediker 7:20). Het vlees is nog steeds zwak. Het is zwak totdat het sterft. Het begaat zonden totdat het sterft. “Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God.” Door ons geloof in het doopsel en het bloed van Jezus verandert ons geweten in het goede geweten tot God. Ons geweten kan God onze Heer en Verlosser noemen door ons geloof in het feit dat de Heer al onze zonden wegnam met Zijn doopsel.
 

De geestelijke voeding voor ons hart is het doopsel en het bloed van Jezus 
 
Het doopsel en het bloed van Jezus is voeding voor het hart. Voeding voor het hart en het tegenbeeld dat onze zonden wegwaste, is het doopsel van Jezus. Aldus zei de Apostel Petrus dat het doopsel het tegenbeeld is dat ons heeft gered. 
Laten we eens kijken naar 1 Petrus 1:22-23. “Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.” Amen.
We zijn wedergeboren en hebben de verlossing van al onze zonden ontvangen door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. We zijn wedergeboren door te geloven in de geschreven woorden van de Heer. We zijn wedergeboren ‘door het woord van God, dat voor altijd leeft en blijft.’ Halleluja! De wedergeboorte gebeurt door het woord dat voor altijd leeft en blijft. Het woord van God is de kerkregel, die verwijst naar een meetlat. Het is de maatstaf voor de zaligmaking. De meetlat voor de zaligmaking van God verandert nooit.
Johannes de Doper zei in Johannes 1:29, “Ziet! Het Lam van God, die de zonden der wereld wegneemt!” Het Lam van God dat werd gedoopt in de Jordaan, is het ware brood van leven, dat ons heeft gered door Zijn vlees en bloed.
We zijn geheiligd en gered door in het woord van God te geloven. De Bijbel zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,” en “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 10:17, 1:17). We kunnen rechtvaardig worden door in het evangelie te geloven. 
Bent u geheiligd? ─Amen. Heeft u geen zonden? Het is het evangelie, het goede nieuws, ‘euaggelion’ in het Grieks. Wat is de gerechtigheid van God? Het is het feit dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist door Zijn vlees en bloed aan ons te geven. De gerechtigheid van God staat ons toe om geheiligd te worden. De gerechtigheid van God is dat Jezus, die zondeloos was, de zonden van de wereld wegnam en gekruisigd werd voor de zondaars. Het is het water, het doopsel van Jezus dat alle zonden van de wereld reinigde. De gerechtigheid van God is gegeven door het feit dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door Zijn doopsel en Kruisiging. De gerechtigheid van God bestaat uit Zijn doopsel en dood, en het Kruis is het tegenbeeld van ons oordeel. Dit is Gods gerechtigheid die geopenbaard wordt in het evangelie.