Проповеди

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 7-1] Inleiding tot Hoofdstuk 7

Terwijl hij nadacht over het feit dat zijn vlees voor zijn verlossing ter dood veroordeeld was volgens de Wet van God, maakte de Apostel Paulus de geloofsbelijdenis dat hij, door in Jezus Christus te geloven, dood was tot de zonde. Voordat we de gerechtigheid van God ontmoetten─dat wil zeggen, voordat we wedergeboren waren─leefden zij die in Christus geloofden onder de heerschappij en de vloek van de Wet. Dus zou de Wet macht over ons hebben als we niet van onze zonden verlost waren door Jezus Christus, die ons de gerechtigheid van God bracht, te hebben ontmoet.
Paulus sprak over spirituele dingen die niet gemakkelijk in het vlees begrepen kunnen worden - dat wil zeggen, zij die dood zijn tot zondigen, zijn niet langer onder de macht van de zonde, net als een vrouw wiens man net gestorven is, geheel bevrijd is van haar verplichtingen aan haar man. Deze passage zal misschien eenvoudig klinken, maar het is een spiritueel cruciale passage. Het betekent dat, of ze het nu graag hebben of niet, zij die niet God’s gerechtigheid ontmoet hebben, feitelijk verdoemd zijn om onder de vloek van de Wet te leven. Dit is omdat zij nog niet het probleem van hun zonden hebben opgelost.
Romeinen 6:23 verteld ons dat “De bezoldiging van de zonde de dood is.” Dit wil zeggen dat de zonde slechts zal verdwijnen als de lonen betaald zijn. Als iemand in Jezus gelooft, en toch nog niet de gerechtigheid van God kent, die gegeven is door Jezus, die zal nog steeds met zonde leven en moet de loon van de zonde betalen. Daarom moeten we God’s gerechtigheid ontmoeten door Jezus Christus. Slechts door de gerechtigheid van God te ontmoeten kunnen we dood tot onze zonden zijn, bevrijd van de Wet, en getrouwd zijn met onze nieuwe bruidegom Jezus Christus.
We kunnen God’s gerechtigheid door Jezus Christus vinden, maar zonder in deze gerechtigheid van God te geloven, kan niemand van de Wet bevrijd worden. De enige manier om van de vloek van de Wet los te breken is door God’s gerechtigheid te kennen en erin te geloven. Heeft u deze gerechtigheid van God door Jezus gevonden? Zo niet dan is het nu tijd om uw eigen gerechtigheid te verwerpen en nederig terug te keren naar God’s Woord.
 
 

Tot Christus, na dood te zijn tot de zonde

 
Paulus zei zijn broeders in Rome, “gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.” U moet goed begrijpen wat het is ‘om der wet gedood te zijn door het lichaam van Christus.’ Niemand kan naar Christus gaan zonder gedood te worden van de zonden door het lichaam van Christus. Met andere woorden, onze zonden moeten met het lichaam van Jezus Christus sterven. Dit is slechts mogelijk indien iemand in het doopsel van Jezus door Johannes gelooft en in Zijn dood aan het Kruis.
We kunnen met Christus sterven tot de zonde door in Jezus’ doopsel door Johannes te geloven. Omdat Jezus stierf met alle zonden van de mensheid, die aan Zijn lichaam waren doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes, zijn onze zonden ook met Hem gestorven als wij hierin geloven. Dat alle zonden van de wereld aan Jezus door Zijn doopsel van Johannes zijn doorgegeven is de waarheid. Deze waarheid zou niet slechts bekend zijn, maar het moet met geloof in ons hart gehouden worden. We moeten dit geloof houden totdat we het Koninkrijk van God binnengaan. Daarom zei Paulus dat we gedood werden door de Wet door het lichaam van Christus. Zodoende kunnen zij die deze waarheid geloven, naar Jezus Christus gaan, met Hem leven, en de rechtvaardige vruchten van God dragen.
We zouden niet in de oudheid van de brief geloven, maar in de nieuwe waarheid van de Geest. Zondaars begaan eigenlijk meer zonden vanwege de Wet. Dit is omdat de Wet meer zonden onthult die in hun verborgen zijn, en hun daarbij meer bewust maakt van hun zonden en hun nog meer laat zondigen. Een van de functies van de Wet is om ons van onze zonden bewust te maken, maar het onthult ook nog meer van de aard van de zonde en laat ons meer zonden begaan. Zonder de Wet die God ons gaf, zouden we niet weten dat er zoveel zonde in ons verborgen was. Maar God gaf ons Zijn Wet, en deze Wet maakt ons niet alleen zondiger, maar het laat ons ook meer zonden begaan.
Daarom zegt Paulus dat doordat we gedood zijn tot de zonde door Christus lichaam, we nu de Heer met het geloof in God’s gerechtigheid moeten dienen. Hij verteld ons dat we de Heer moeten dienen met de hulp van de Geest en de gave van de verlossing die ons gegeven is voor ons geloof dat diep in ons hart gehouden wordt, in plaats van Hem te dienen met het geloof in het letterlijke van het Woord. Zoals de Bijbel ons verteld, “want de letter doodt, maar de Geest geeft leven.” we moeten de Heer volgen door ons van de ware betekenis van het evangelie van het water en de Geest, die God’s gerechtigheid is, bewust te worden. Als we in het Woord van God geloven, moeten we de ware betekenis die verborgen ligt in het geschreven Woord, kennen en erin geloven.
 


Is de Wet dan zonde? Dat zij verre!

 
Paulus legde de Wet van God uit door zijn functies te benadrukken. Dit laat zien hoe belangrijk het is om met een goed begrip van de functies van de Wet te geloven. Paulus keek voorheen op zijn eigen wijze naar zijn zonden, en hierdoor kon hij zijn eigen zonden niet erkennen, maar door de Wet van God werd hij zich bewust dat hij een begerig hart had.
Ik hoop dat de huidige gelovigen in Jezus ook in staat zijn hetzelfde begrip van de Wet te bereiken als Paulus. Er zijn veel mensen die, terwijl ze zich de waarheid van de Wet niet bewust zijn, nog harder proberen hun leven volgens de Wet te leven. Zij gaan naar de kerk terwijl ze denken dat als zij nog een beetje harder hun best doen, zij in staat zullen zijn zich aan de Wet te houden. Maar in werkelijkheid, zullen deze mensen niet in staat zijn God’s gerechtigheid te vinden.
Zij zijn zich niet bewust van de diepgaande betekenis van de Wet die door God gegeven is, en dus worden zij wettischen. Het zijn schijnheilige blinden die niet in staat zijn te zien, zelfs niet hun eigen hart, en zij weten niet dat zij tegen de gerechtigheid van God in de Christelijke maatschappij staan. Veel mensen zijn zo in het huidige Christendom. Zij die niet werkelijk God’s gerechtigheid kennen en Jezus als hun nominale Verlosser hebben geaccepteerd in wettisch geloof, zullen niet buitengesloten worden van de bestraffing van de eeuwige dood.
Paulus verklaarde dat door God’s geboden, hij zich de begeerte in zijn hart bewust werd. Toen hij zich zijn zonden door de geboden realiseerde, was Paulus nog steeds een wettische die dacht dat hij zich aan God’s Wet moest houden. God’s geboden onthulden de begeerte in Paulus’ hart en lieten Paulus’ zonden nog zondiger zijn. Dit is hoe Paulus zich ervan bewust werd dat hij niet meer was dan een ernstige zondaar.
Er zijn twaalf verschillende soorten van zonde in de menselijke gedachten. Toen Paulus niet wist van de eigenlijke functies van de Wet, dacht hij dat hij een fijne mens was, terwijl hij zich er niet van bewust was hoe zondig hij werkelijk was. Maar het resultaat van zijn inspanningen om volgens God’s geboden te leven, toonde hem dat hij helemaal niet in staat was om zich aan de geboden te houden, en dat deze geboden eigenlijk zijn zonden nog meer onthulden.
Hoe zijn mensen als zij in Jezus geloven? Als u begint in Jezus te geloven, zult u een en al vuur zijn met uw geloof, maar als de tijd verstrijkt, zult u de vele zonden die oorspronkelijk in u aanwezig zijn, hebben gevonden. Waardoor vond u deze zonden? Het is door de geschreven Wet en de geboden dat we ontdekten hoe zondig ons hart is met de twaalf soorten van zonden. En we krimpen onze zondige egos vanuit het zicht voor de Wet. Dit is omdat we, door de Wet, vinden dat we werkelijk ernstige zondaars zijn.
Dat is waarom sommige mensen de Doctrine van de Rechtvaardiging hebben gemaakt om hunzelf te troosten. Deze leer verklaart dat zelfs als we zonde in ons hart hebben, God ons als rechtvaardig aanziet alleen maar omdat we in Jezus geloven. Dit is slechts een door de mens gemaakte leer. Mensen hebben het gemaakt en geloven in zulke doctrines om hun zonden te verbergen, terwijl ze proberen in de zelfgenoegzaamheid van deze leer te leven. Maar omdat zij nog steeds geopenbaard zijn als zondaars voor de Wet, gaan hun zonden steeds zwaarder wegen in hun gedachten. Om bevrijd te worden van al onze zonden, hebben we geen andere keuze dan in het evangelie te geloven dat God’s gerechtigheid bevat. Dit is de enigste manier om verlost te worden van al onze zonden.
Als Paulus in zijn verleden gedacht had dat God de geboden gaf om opgevolgd te worden, zou hij het slechts heel gewoon beschouwen om te proberen zich eraan te houden. Toch, aan de andere kant ontdekte hij dat deze geboden zijn ziel eigenlijk doodden vanwege de zonde. Paulus realiseerde zich tenslotte dat hij God’s geboden verkeerd begrepen had en er foutief in had geloofd.
Iedereen heeft de twaalf soorten van zonden in zijn hart die in Markus 7:21-23 genoemd worden. “Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.”
Paulus en alle andere mensen gingen uiteindelijk hun zonden herkennen door God’s geboden. Door de Wet realiseerden zij zich hun zonden en werden gedood en toen ontdekten zij de gerechtigheid van God door Jezus Christus en ze geloofden erin. Wat is uw begrip van de gerechtigheid van God? Probeert u nog steeds de geboden te observeren terwijl u denkt dat u zich aan allen kunt houden? God gaf ons Zijn Wet zodat wij onze zonden zouden herkennen en naar Hem terug zouden keren- om verlost te worden van de zonden, met andere woorden, door in de gerechtigheid van God te geloven. We moeten goed begrijpen waarom God ons Zijn geboden gaf en we moeten er op correcte wijze in geloven. Zo gauw u zich deze waarheid realiseert, zult u precies weten hoe waardevol het evangelie van het water en de Heilige Geest is.
Zij die in God’s geboden geloven, realiseren zich dat zij enorme zondaars zijn in het aangezicht van God. Mensen die de rol van de geboden niet kennen en niet in God’s gerechtigheid geloven, zullen voor grote moeilijkheden komen te staan in hun religieuze leven en uiteindelijk zullen ze naar hun eigen afgrond geleid worden. Dit is omdat het gewoon onmogelijk is om weg te blijven van de zonde terwijl we in een wereld leven die vol is met zonde. Dit is waarom sommige mensen zich zelfs afzonderen in de afgelegen bergen en proberen om ascete levens te leiden. Zij denken dat ze, door diep in de bergen te leven en zich van de zonden van de wereld terug te trekken, zij het begaan van zonden kunnen vermijden, maar dit is niet het geval.
We moeten ons realiseren dat, alhoewel het waar is dat iedereen in deze wereld zonde begaat, en dus zonde in zijn hart heeft, de verlossing van alle zonden gevonden kan worden door God’s gerechtigheid te kennen en erin te geloven. Zelfs als we de wereld vermijden om van de zonden te vluchten, dan nog zouden we niet in staat zijn om van de zonden in ons hart te vluchten. Dit is omdat onze zonden gevonden worden in ons hart. Om ons werkelijk van de zonde te bevrijden, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven. De Wet van God en Zijn geboden maken onze zonden nog zondiger. Zij die de ernst van hun zonden kennen, moeten de gerechtigheid van God, die aan ons geopenbaard wordt door het evangelie van het water en de Geest, kennen en erin geloven.
“En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood” (Romeinen 7:10-11). We moeten de Wet goed begrijpen. Zij die de Wet niet goed begrijpen, zullen hun hele leven verdrinken in het wettische, terwijl ze proberen van de Wet te ontsnappen tot hun allerlaatste dag. Slechts zij die de ware rol van de Wet kennen, zullen de gerechtigheid van God, die door Jezus vervuld werd, liefhebben en erin geloven. Kent u dan deze gerechtigheid van God?
Paulus de Apostel zei dat omdat hij niet wedergeboren was in het verleden, hij toen aan zijn vlees behoorde en verkocht was onder de zonde. Hij verklaarde ook dat alhoewel hij wenste te leven volgens God’s Wet, hij altijd dat deed dat hij wenste niet te doen- zonden begaan. Dit was omdat de Heilige Geest niet in hem aanwezig was, omdat hij niet de gerechtigheid van God had. Paulus gaf toen toe dat de reden waarom hij tegen zijn wens zonde beging, was vanwege de zonden die in zijn hart gevonden werden, want hij moest nog de gerechtigheid van God vinden op dat moment.
Desalniettemin realiseerde Paulus zich de wet, en dat de wet de wet van de zonde was- zijn meest fundamentele realisatie van het feit dat de mens, die zonde in zijn hart heeft, het niet kan vermijden te zondigen. Hij realiseerde zich ook dat de innerlijke mens er altijd naar verlangt om volgens de Wet van God te leven. Maar Paulus verklaarde dat, net als een boom van zonde de vruchten van de zonde draagt, hij een zondaar was die slechts kon doorgaan met in zonde te leven, omdat hij, doordat hij Jezus Christus nog niet ontmoet had, nog niet de verlossing van zijn zonden had ontvangen. Het was dus juist voor hem om gedood te worden vanwege zijn zonden.
Daarom biechtte hij dat hij een ellendig man was, terwijl hij treurde, “Wie zal mij van dit lichaam des doods verlossen?” (Romeinen 7:24). Dit was de herinnering van Paulus aan zichzelf toen hij nog een zondaar was. U zult moeten overwegen om deze biecht van Paulus tot uzelf te richten. Bent u niet nog steeds gevangen in dit lichaam van dood dat zich niet aan de Wet kan houden? We moeten in de gerechtigheid van God geloven. God’s gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest, die volbracht was door het doopsel van Jezus van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis.
Paulus kon van al zijn ellende bevrijd worden door in het doopsel van Jezus Christus en Zijn dood aan het Kruis te geloven.