Mahubiri

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 7-4] (Romeinen 7:14-25) Ons Vlees dat Slechts het Vlees Dient

(Romeinen 7:14-25)
“Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.”
 
 
Zijn genade is enorm!
 
We danken onze God die deze Zomer Bijbel Bijeenkomst toeliet en het weer beheerste, terwijl Hij tyfoons voorkwam om ons deze prachtige dagen te schenken. Hij heeft zielen gezonden en Zijn volk samengebracht om ons Zijn Woord te geven en ons met elkaar te verheugen in vriendschap en de Heilige Geest.
God leeft! Zijn genade is enorm! Mensen denken dat de tyfoon “Doug” zeker naar ons land zal komen, dus patrouilleren de beamten om alle kampeerders in de In-Jae Vallei terug te halen. Ik ging vanmiddag naar de binnenstad van In-Jae. Ik hoorde hoe de mensen, die bezorgd waren over de tyfoon, met elkaar praatten terwijl ze speculeerden over hoe krachtig en destructief deze tyfoon zou worden.
Maar zal alles zo aflopen zoals zij verwachtten, zelfs als wij, de kinderen van God zich voor de zomer bijeenkomst hebben verzameld? Als we bidden, zal het niet regenen door de genade van God. Zal God Zijn volk wegblazen? God beheerst het weer, maar Hij doet dit niet op rekening van ons geloof. Hij werkt wijselijk, en dit betekent dat Hij niet de mensen wilt testen wiens geloof net begonnen is door hun te verbazen, “Waarom geeft God ons een tyfoon als we deze zomer bijeenkomst hebben?”
Ik had geen macht tyfoon “Doug” te voorkomen toen ik het nieuws hoorde. Alles wat ik doen kon was bidden. Deze Zomer Bijbelbijeenkomst was reeds georganiseerd, we waren reeds bijeen gekomen, en er was niets dat ik meer doen kon. Ik had angst dat deze kerk niet sterk genoeg zou zijn om de tyfoon meesteren, omdat het een geprefabriceerde gebouw was. Dus kon ik slechts op God rekenen. Ik bad, “Help ons God. Bescherm ons Ik vraag U in de naam van Jezus, Amen.” En gewis, God voorkwam tyfoon Doug! Ik geloof dat God alles weet. Hij leidt ons naar de veiligheid omdat Hij onze situaties beter begrijpt dan wij dat doen.
Het weer toont ons tot in het kleinste detail dat God leeft. Ik hoorde een galmende donder als het gedreun van kanonnen in mijn tent. Dus kwam ik mijn tent uit en keek naar de lucht. De lucht was donker en dikke wolken kwamen over de vallei. Dus vroeg ik, “Heer, komen er wolken?” Mijn geloof begon af te zwakken, “Heer, wat gebeurt er? Komt de tyfoon naar hier? Is het werkelijk hier?” Maar ik had gebeden en geloofde in God, en ik hield vast aan dit geloof, terwijl ik God zei, “Ik geloof dat U voor ons zult zorgen, Heer. Ik geloof in U. Ik geloofde reeds dat U voor ons zou werken.” God zegende ons werkelijk, omdat we geloofden. We danken Hem met ons hart.
 
 
Het vlees is egoïstisch en slecht
 
We kunnen niets doen als God niet voor ons werkt. Onze God houdt en helpt ons. Laat ons eens een kijkje nemen naar God’s Woord. Romeinen 7:14-25 verteld ons dat de Apostel Paulus zichzelf zag als zijnde onder het vlees en dat hij verkocht was onder de zonde. Hij ontdekte ook dat het een wet was dat het vlees niets anders kon dan zondigen terwijl hij leefde.
Wij, die wedergeboren zijn, doen ook slecht, alhoewel wij met het vlees goed willen doen. Romeinen 7:19 verklaart, “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.” We merken dat er geen goeds in ons aanwezig is. Daarom zuchten we treurig terwijl we denken “Zal ik in staat zijn mijn geloof te houden?” We zijn diep treurig vanwege ons hopeloze en slechte vlees. Weet u hoe egoïstisch het vlees is? Romeinen 7:18 verklaart, “Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.”
We kiezen altijd onze eigen kant, zelfs als we het zaad van kwaaddoeners zijn. Weet u hoe egoïstisch wij zijn, alle mensen zijn? We weten zeker dat we slecht zijn, maar we nemen niet de kant van de Heer; we nemen onze eigen kant. De Heer is zeker goed en Zijn wil is ook goed. We weten dat we slecht zijn, en toch houden we te veel van onszelf. God gebood ons geen andere goden voor Hem te hebben. God zei ons dit om ons de kennis van de zonde te geven.
We houden van onszelf en doen alles voor onszelf, alhoewel we weten hoe egoïstisch en zelf-rechtvaardig we zijn. We maken ons zorgen als er iets is dat voordelig voor ons is, maar wat zijn we zuinig en miserabel tegenover de Heer! Dit komt omdat we geen gevoel hebben. Kinderen laten hun koekjes nooit met rust. Zij grijpen wat hun in de handen komt totdat het breekt, en zij delen het nooit omdat zij jong zijn en geen gevoel hebben. Zij weten niet dat er waardevollere dingen in de wereld zijn dan koekjes. Kinderen zijn zo; wij zijn zo.
Onze zonden zijn weggewassen, maar we zijn nog steeds egoïstisch. We danken de Heer voordat Hij ons zondeloos maakte en ons de Heilige Geest gaf door Zijn macht. Maar nadat we de verlossing van de zonden hebben ontvangen en wedergeboren zijn, begint binnenin ons een oorlog. Deze oorlog is tussen het vlees en de Geest. We zijn gelukkig nadat we wedergeboren zijn, maar we worden ook gefolterd door deze oorlog. Maar de Heer wilt nu dat we werken voor het Koninkrijk van God.
Onze Heer gaf Zijn heerlijkheid voor ons op. Hij werd in de gedaante van het vlees gezonden. Het werd niet naar de wereld gezonden als een knappe man. Hij kwam naar de wereld als een nederige man, misschien als een lelijke man met korte benen. In feite wordt gezegd dat Jezus helemaal niet knap was. Jesaja zei, “Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben” (Jesaja 53:2). Toch heeft de Heer al onze zonden weggenomen.
Ons vlees dient slechts de zonde. Paulus wist dat zijn vlees een massa zonde was, dus zei hij, “Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik”, en toch wijdde hij niet uit omdat hij zich schaamde voor zijn zonden.
We zijn net als vuilnisbakken. We zijn massa’s zonden. We zouden zo treurig zijn als we zouden zien dat we een spoor van vuil achter ons lieten. En toch zeggen we, doordat we gewetensbeten hebben, tegen God, “Heer, ik zou dit niet moeten doen, en ik wil volgens Uw wil leven, maar ik deed het weer. Hoe kan ik dit voorkomen, Heer?”
 
 
We kunnen God danken als we onze slechtheid kennen
 
We moeten nadenken over de genade die Jezus Christus, onze God, ons gaf. We moeten denken over wat God met ons hart deed. Slechts dan kunnen we te weten komen wat goed is, en slechts dan kunnen we de Heer beginnen te dienen. Het is door de genade van God en ons geloof in Hem dat we God zoeken, onszelf aan Hem aanbieden en iedere uitdaging overwinnen die ons te wachten staat als we God met ons hart volgen en met Hem lopen.
We beginnen onszelf te ontkennen als we te weten komen dat we slecht en nutteloos voor God zijn. We realiseren ons dat het onmogelijk niet te zondigen zonder de Heer te dienen, vanwege ons vlees en daar kunnen we, door onze zwakheid, niets aan doen alhoewel we enorm gezegend zijn. Ik dank God die me zegende om Hem te dienen. Als God me niet in de dienst van het evangelie had gezet, zou ik slechts een massa van zonde blijven die nog steeds in het vlees was en nooit iets rechtvaardigs voor Hem zou doen.
Ik dank God voordat Hij het me mogelijk maakt Hem te dienen. Daarom biedt ik een gebed als dit aan. “Dank U, Heer. Heer, Ik heb geld nodig maar ik heb niets. Ik wil al deze dingen voor U doen, alhoewel ik niets heb. Help me alstublieft. Ik zal geen geld voor mezelf uitgeven, maar voor de Heer. Als ik geld uitgeef voor mezelf, zal het vlees zich goed aanvoelen. Maar ik wil het voor de Heer uitgeven en voor het rechtvaardige werk. Dit geld is waardevol voor me, omdat ik er erg hard voor gewerkt heb. En omdat het waardevol voor me is, bied ik het U aan. Geef het alstublieft uit voor Uw rechtvaardige werken.”
Zij die hun slechtheid kennen, weten dat geen goeds in hun aanwezig is. Wat bedoel ik met de woorden, ‘Geen goeds is in hun aanwezig?’ Het betekent dat zij slechts kwade dingen in hun vlees hebben. Het is slecht om alleen maar voor zichzelf te leven.
 
 
Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere
 
Paulus verklaarde, “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God- door Jezus Christus, onzen Heeren! Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde”(Romeinen 7:24-25). Wat dient het vlees? Het vlees dient altijd de zonde. We dienen God echter met ons hart. Door wie danken we God? We danken God door Jezus Christus, onzen Heere.
Paulus zei, “Ik dank God- door Jezus Christus, onzen Heeren!” Ik ook. Als de Heer niet al mijn zonden had weggenomen, zou ik niet verlost kunnen zijn, omdat het vlees nu nog steeds de zonde dient.
“Ik dank God- door Jezus Christus, onzen Heeren!” We geven dank aan de Heer omdat Hij alle zonden van al het vlees wegnam. Ons vlees dient slechts de zonde, zelfs nadat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Maar het hart wilt God dienen. De reden waarom we God danken en waarom het hart rechtvaardig is gemaakt, is door Jezus Christus. Gelooft u dit? We danken God en dienen Hem omdat Hij onze zonden wegnam. Als de Heer ze niet had weggenomen en ons niet van de zonden van het vlees had verlost, zouden we eeuwig ten onder zijn gegaan. Gelooft u dit?
Als de Heer niet al onze zonden had weggenomen, hoe zouden we dan vrede kunnen hebben, hoe zouden we de Heer dan kunnen danken, en Hem kunnen dienen? Hoe kan een persoon die onder de zonde is, anderen helpen? Hoe kan een gevangene anderen van de gevangenis redden? “Ik dank God- door Jezus Christus, onze Verlosser.” De Heer ruimde al onze zonden op zodat wij Hem zouden dienen, en Hij gaf ons vrede in ons hart.
 
 
We zijn reeds dood in de wereld
 
Hoe kunnen we het evangelie preken, God dienen, voor Hem werken en aan Zijn dienst deelnemen, zonder onze Heer? We doen al deze dingen door onze Heer. We blijven de Heer vandaag, morgen en overmorgen volgen, zonder ooit te veranderen. Dit is het juiste geloof. Zij die de Heer dienen zijn net als een deugdzame en wijze vrouw die haar huis netjes houdt. Leidt geen grillig religieus bestaan zoals een pan die net zo snel afkoelt als dat het warm wordt. U moet de Heer ten allen tijde volgen, totdat Hij weerkomt. Beschouw uzelf als weggesneden en verdwenen van de wereld nadat u wedergeboren bent. Ik wil dat u zich herinnert dat u geen persoon van de wereld meer bent. We zijn reeds gestorven in de wereld.
Onze namen zijn van de stamboom van de wereld verwijderd. Begrijpt u dit? Onze namen zijn er niet meer in.
De wereld zal tegen u zeggen, “Dat is lang geleden dat we je voor het laatst gezien hebben. Hoe is het? Ik hoorde dat je naar de kerk ging. Ik hoorde ook dat al je zonden vergeven zijn. Dus je hebt geen zonde meer, he?”
“Nee, ik heb geen zonde.”
“Dat is vreemd. Ik denk dat je bij een verkeerde kerk terecht bent gekomen.”
“Nee, zo moet je het niet bekijken. Kom naar mijn kerk. Je zult zien hoe goed het is.”
“Toch denk ik dat je raar bent.”
Dan denken wij, “Waarom begrijpen zij me niet? Ik wilde dat zij me zouden begrijpen.” Maar kunnen zij, die nog wedergeboren moeten worden, ons begrijpen? Hoe kunnen zij die niet weten dat mensen zonder zonde kunnen worden, ons begrijpen? Hoe kunnen zij begrijpen dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam? Dat kunnen ze niet. Dus verwacht niet dat ze u begrijpen. De Heer zegt voor ons vaarwel aan de wereld. Hij wuifde een gele zakdoek aan het Kruis. Hij zei, “Het is volbracht” (Johannes 19:30), uit angst dat wij niet in staat zouden zijn om vaarwel aan de wereld te zeggen omdat we snel bewogen zijn door medelijden. Hij zei ook, “Ik zal jullie namen van de stamboom van de wereld verwijderen.”
 
 
De Heer maakt het voor ons, die Hem nooit zouden kunnen dienen, mogelijk Hem te dienen door al onze zonden weg te nemen
 
Wij, die de Heer nooit zouden kunnen dienen, zijn tot de personen gekeerd die Hem kunnen dienen door Jezus Christus. Wij waren, van nature, degene die de Heer nooit zouden kunnen dienen. We moeten de Heer loven omdat Hij ons naar Zijn kerk heeft gebracht en ons gekwalificeerd heeft om Hem te dienen. De Heer gebruikt ons. Het is niet waar dat wij Zijn werken doen. Begrijpt u dit? Met andere woorden, de rechtvaardige Heer, gebruikt ons in Zijn rechtvaardige werken.
Evangelist Lee verwees ooit eens naar de mest reeks in zijn preek en zei dat hij zo vies en weerzinwekkend was als een hoop stinkende mest. Maar zelfs dat was een zachte uitdrukking. Wij zijn nog viezer dan alles wat u zich ooit kunt bedenken. Jeremia 17:9 verklaart, “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” God maakt het diegene wiens hart meer arglistig dan iets anders zijn, mogelijk voor de heerlijkheid van God te leven, de Heer en de Hoogste van allen. Hij riep ons om Zijn rechtvaardige werk te doen.
We kunnen de Heer volgen en in Zijn genade leven omdat de Heer al onze zonden wegwaste. We kunnen met Hem leiden en samen met Hem verheerlijkt worden. We zijn reeds gestorven, behalve voor de Heer. Als de Heer niet al onze zonden had weggenomen, zouden we de zaligheid niet hebben gekregen. We zouden nog steeds wereldlijke mensen zijn als we volgens het vlees hadden geleefd.
De Heer redde ons voor eens en voor altijd. Hij redde ons en maakte ons de instrumenten van Zijn eeuwige dienst. Wij zijn zo slecht en vies! Na de Heer ontmoet te hebben, merken we steeds meer hoe slecht en vies we zijn. Dit is waarom we ons verheugen als we het licht zien. Maar als we naar onszelf kijken, zuchten we treurig net zoals Paulus toen hij biechtte, “Ik ellendig mens! wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (Romeinen 7:24).
Maar Paulus loofde meteen de Heer, “Ik dank God – door Jezus Christus onze Heer!” De Heer waste al onze zonden weg. Hij wiste alle zonden van het vlees uit. Hoeveel zonden begaat ons vlees dagelijks? Doe niet alsof uw vlees niet zondigt.
 
 
Dankt u de Heer?
 
De Heer wiste alle zonden uit die we met het vlees begaan. Gelooft u? Dat de Heer de zonden van de wereld wegnam, lijkt misschien niet veel voor u, maar als u zich realiseert dat Hij alle zonden wegnam die begaan worden door uw eigen vlees, zult u uitroepen, “Ik dank God – door Jezus Christus onze Heer! Dank U, Heer! Ik loof U!”
Zonde heeft zijn eigen gewicht. De Heer heeft alle zonden weggenomen die we tijdens ons hele leven begaan, tot onze laatste dag. Wij zijn zo dankbaar! Als we maar een beetje gezondigd hadden, zouden we de Heer om Zijn vergeving vragen met gebeden van berouw. Maar onze zonden zijn ontelbaar en onophoudelijk tot het einde van onze dagen. Als we ons dit realiseren, kunnen we niets anders doen dan God te loven, “Dank U, Heer. U heeft al mijn zonden uitgewist! Ik loof U!” Met andere woorden danken we God, “door Jezus Christus onze Heer!” Dankt u God en belijdt u zo? “Dank U, Heer. Ik dank U voordat U me geroepen en verlost heeft om Uw gerechtigheid te dienen. Ik dank de Heer die me van alle zonden van het vlees verloste.” Dankt u de Heer? De ware verlossing van de zonden lijken zo gemakkelijk, maar tegelijkertijd is het iets wat niet te licht mag worden genomen. Het is erg diep, groots, wijd, waardevol en eeuwig.
 
 
We moeten de Heer volgen omdat er niets weldadigs in ons is
 
We zijn een massa zonden. We moeten weten dat wij de donkerheid zelf zijn. “Ik ben de duisternis, maar U bent het licht. U bent het ware licht, terwijl ik absolute duisternis ben. U bent de zon. Ik ben de maan.” De maan kan de aarde slechts verlichten door het licht dat zij van de zon ontvangt.
De maan zelf kan niet verlichten. Het verlicht door het licht te weerspiegelen dat zij van de zon ontvangt. Alles is duisternis. Bent u licht of donkerheid? We zijn in het duister zonder de Heer. We kunnen God danken, dienen en volgen vanwege Jezus Christus, en er geen veroordeling in Hem is. Anderzijds, om slechts ons vlees te dienen, is om slechts het duister te dienen. Geef het zo goed als je kunt op. Ons vlees verandert niet, hoe hard we ook mogen proberen. Er is niets bijzonders in ons. Ons vlees is niet eeuwigdurend, en dus moeten we leven voor de eeuwige dingen. Iemand die voor eeuwige dingen leeft, is een wijs persoon. We moeten onszelf vroeg kennen en onszelf vroeg opgeven. We moeten weten dat er niets is behalve onszelf en dat er niets goeds in ons is. We zijn een massa van zonden en dienen slechts ons vlees. Het vlees zegt, “Geef me alles wat ik wil,” en handelt als en bloedzuiger terwijl hij zichzelf aan het lichaam vasthoudt (Spreuken 30:15).
We voelen ons hongerig zo gauw we naar de w.c. geweest zijn nadat we iets gegeten hebben. We zijn niet tevreden met het vlees hoe hard we ook proberen het te dienen. We voelen ons hongerig binnen een paar uur, het maakt niet uit hoeveel of hoe smakelijk we net gegeten hebben. Maar als we de Heer danken en Hem volgen, zal onze vreugde maar groter worden.
We voelen ons niet leeg als we onze Heer volgen. Wilt u eeuwigdurende vreugde hebben na uw verlossing? Volg dan de Heer. Wilt u een leven van licht leiden? Volg dan de Heer. Wilt u een leven vol heerlijkheid leiden? Volg dan de Heer. Wilt u een vruchtbaar leven leiden? Weet dat u in het duister bent en volg het licht.
We volgen de Heer waar Hij gaat en we stoppen als Hij stopt. We doen wat de Heer wilt dat we doen, en we doen niet wat de Heer niet wilt dat we doen. We moeten met Hem lopen en Hem volgen. Kunt u iets van uzelf te verwachten? Natuurlijk niet! We moeten Hem volgen omdat er niets is dat we van onszelf kunnen verwachten. Is uw vlees eeuwig? Natuurlijk niet! Waarom volgt u dan iets dat u niets kan bieden noch eeuwigdurend is?
Een lange tijd geleden zong ik meestal een lied dat zo ging. “♪Geef me mijn jeugd terug ♪” Maar nu voel ik me o.k zelfs als God me mijn jeugd niet terug geeft. Achteraf realiseerde ik me dat ik helemaal niet gelukkig zou zijn als ik terugkeerde naar mijn jeugd. Als we de Heer volgen, die het licht van ons leven is, is de kroon van de heerlijkheid op ons gelegd. U hoeft niet terug te keren naar uw kindheid. In plaats ervan zingen we, “♪Ik zal de Heer niet ontkennen en ik zal Hem iedere dag voor de rest van mijn leven volgen♪” Dit toont het ware geloof waarmee we de Heer niet ontkennen in onze levens en waarmee we God danken. Laat ons dit kerklied zingen!
“♪Ik houd van God de Heer die een man uit de stof van de aarde schiep; Die de levensadem in zijn neusvleugels blies; ♪En die ons Zijn Zoon zond. Ik ben naar Zijn gelijkenis gevormd, dus zal ik mijn lichaam aan de Heer opdragen. ♫Ik zal de Heer niet ontkennen en ik zal Hem iedere dag voor de rest van mijn levensdagen volgen.♪”
 
 
Ik dank de Heer werkelijk
 
Ik dank de Heer werkelijk. De Heer nam onze zonden weg en maakte het voor ons mogelijk Hem te dienen, te volgen, en Zijn rechtvaardige werk te doen. Als de Heer niet alle zonden die we met het vlees begaan uitgewist en weggenomen had, hoe konden we dan Zijn rechtvaardige werk doen? Nog niet voor 0,1%! Een zondaar is nog steeds slecht, ook al lijkt hij/zij goed geaard. Is het niet wonderbaarlijk dat de Heer onze zonden heeft weggewassen en het voor ons mogelijk maakte om Hem te dienen? Is het niet geweldig dat de Heer al onze zonden zou uitwissen en ons, die van de vuiligheid van onze leven gerezen zijn, als vrekken leefden, gedoemd waren om naar de hel te gaan en nutteloze levens zonder de Heer leefden, zou zegenen?
Dat de Heer ons gekozen heeft om Hem te dienen, door al onze zonden weg te nemen en ons met onze verlossing te zegenen door geloof, toont ons hoe groot God’s genade is. Hoe kunnen we rechtvaardig zijn met zonde in ons hart? Het feit dat we geen zonden hebben is zeker een bijzondere genade. Loof God! Het vlees zal zeker weer zonde begaan. Zelfs al horen we God’s Woord nu, we zullen weer zondigen, misschien zo gauw als we buiten deze kerk zijn. Daardoor loof ik de Heer omdat Hij al onze zonden heeft weggewassen. Twijfel niet, onze Heer Jezus Christus nam al onze zonden door Zijn doopsel in de Jordaan en Hij einigde het oordeel voor de zonden aan het Kruis! Ik geloof en loof God! Hoe dan kunnen we God loven? We kunnen God loven door Jezus Christus!
Geliefde heiligen! We kunnen God’s genade niet compenseren, hoe hard we de rest van ons leven ook onze best doen. Het is zelfs niet genoeg als we eeuwige dank geven aan de Heer, die het voor ons mogelijk maakte Zijn rechtvaardige en vruchtbare werk te doen door al onze zonden weg te nemen, hoe zwak we ook mogen zijn. We kunnen Hem niet genoeg danken, al danken we Hem voor de rest van ons leven.
We weten heel goed dat er niets goeds in ons huist. Denk erover. Zult u zondigen zolang u leeft? U zult zeer zeker zondigen, maar de Heer heeft al uw zonden reeds weggenomen. De Heer zegende ons om het werk van God te doen. De Heer maakt het voor ons mogelijk Hem te dienen. We kunnen onze Heer slechts danken. Ik wil dat u de Heer looft en dat u een leven leidt dat dankbaar is aan Hem door Jezus Christus voor uw hele leven. Onze God maakt het ons mogelijk om een dankbaar leven tot God te leven. God redde ons van alle zonden die we begaan met het vlees. Hij redde ons van al onze zonden zodat we Hem met ons hart kunnen dienen. Omdat de genade van onze Heer zo groot is, willen we Hem volgen en dienen. Laat ons Hem danken met ons hele hart.
Hoe wonderbaarlijk is de genade van God die ons door Jezus Christus gegeven is! Ik wil werkelijk dat u weet hoe slecht en zwak uw vlees is, om in te zien wat u doet, te denken over of de Heer werkelijk uw zonden wegnam of niet, de Heer te danken, en volgens het geloof te leven. Ik dank de Heer die het voor ons mogelijk maakte om waardevolle levens te leiden. “Ik dank God- door Jezus Christus, onzen Heeren! Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” (Romeinen 7:25). We houden van God met ons hart, maar met ons vlees houden we van de zonde. Maar onze Heer is lieftalliger. Het zou geen zonde zijn totdat we een wetteloze daad met ons vlees zouden begaan, maar de Heer heeft zelfs de zonden die we in de toekomst begaan uitgewist. Daarom is onze Heer lieftalliger, en daarom moet Hij bedankt worden.
Dank U, Heer. Ik loof U omdat U ons het hart heeft gegeven om U te dienen, en ons volledig heeft verlost van alle zonden van ons vlees, die we tijdens ons leven begaan.