דרשות

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 12] Hernieuw Uw Geest Voor God

“Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst” (Romeinen 12:1).
Wat is deze “redelijke godsdienst” die vertaald is als een geestelijke daad van aanbidding” in de Nieuwe Internationale Versie (NIV), die we aan God moeten geven? Het geven van een redelijke godsdienst aan God betekent om Hem onze lichamen aan te bieden voor het doen van Zijn rechtvaardige werk. Omdat we gered zijn, moeten we onze lichamen aanbieden en door God geaccepteerd zijn voor het verspreiden van het rechtvaardige evangelie. De redelijke godsdienst die we God moeten geven is om ons lichaam af te zonderen in de heiligheid om het aan Hem te geven.
In hoofdstuk 12 praat Paulus over wat onze geestelijke dienst is. Om door deze wereld bevestigd te worden is het niet maar wel om veranderd te worden door de hernieuwing van onze geest, dat we kunnen bewijzen wat de goede, verheugende en volmaakte wil van God is.
Redelijke godsdienst is om ons hele lichaam en hart aan God op te dragen. Hoe kunnen de rechtvaardigen dan zo’n leven leven voor God? Paulus zegt dat we ons niet naar deze wereld zouden moeten richten, maar dat we veranderen moeten door de hernieuwing van onze geest, en dat we onze lichamen voor God’s rechtvaardige werken moeten opofferen. Het geloof in de gerechtigheid van God, terwijl we ons lichaam en hart aanbieden, is ook een redelijke godsdienst aan God.
Deze passage is erg belangrijk omdat het ons verteld dat we ons niet naar deze wereld zouden moeten richten, en dat we in plaats daarvan God’s werken moeten dienen en veranderd moeten worden door de hernieuwing van onze geest.
We kunnen geen geestelijke aanbidding geven zonder eerst ons hart te hernieuwen. Zelfs de rechtvaardigen kunnen niet hun lichamen of hart aan God geven, als zij stoppen in Zijn gerechtigheid te geloven.
We zullen beïnvloed zijn door deze generatie zoals dat ook gebeurde in Paulus’ generatie. Als we niet in de gerechtigheid van God hadden geloofd, zouden we onvermijdelijk de trend van deze tijd volgen, omdat we temidden van de massale stroom van deze zondige generatie leven. Zelfs de gerechtigden die in de gerechtigheid van God geloven, kunnen het niet helemaal vermijden om beïnvloed te worden door de profane stroom, omdat zij hun leven leiden met wereldlijke mensen. Daarom vertelt te Bijbel ons dat we ons niet naar deze wereld moeten richten.
Hoe kunnen de rechtvaardigen dan een redelijke aanbidding aanbieden, een heilig offer aan God met hun hele hart en lichaam, terwijl ze aan deze wereld zijn blootgesteld? Dit is slechts mogelijk door in het evangelie van het water en de Geest te geloven die onze geest constant hernieuwd. De rechtvaardigen kunnen de goede en volmaakte wil van God kennen en volgen, als zij hun geest hernieuwen en ze kunnen veranderen door Zijn gerechtigheid.
Paulus zegt dit niet omdat hij onwetend is ten opzichte van wereldlijke zaken. Noch geeft hij religieuze lessen aan de gelovigen door te zeggen, “Laat het goed zijn,” terwijl hij onwetend blijft over hun omstandigheden en mogelijkheden. De reden waarom Paulus ons aanmoedigt om ons hart te hernieuwen om God te dienen, is omdat hij erg goed weet dat ook de gelovigen door de manieren van deze wereld weggevaagd kunnen worden.
Of men nu wedergeboren is of niet, het physieke lichaam is niet veel verschillend van elkaar. Maar er is een groot verschil tussen de mensen die wedergeboren zijn en die dat niet zijn, dit is het geloof in de gerechtigheid van God. Slechts de rechtvaardigen kunnen de Heer volgen door onophoudelijk hun geest te hernieuwen terwijl ze in het evangelie van het water en de Geest geloven.
Wat kan ons hart dan hernieuwen? Het geloof in het Woord van het evangelie dat onze volledige verlossing van de zonde verkondigt, is wat ons hart hernieuwd. De Heer heeft alle zonden die we met ons lichaam en met onze gedachten in zwakheid begingen en de ongerechtigheden van het vlees, vergeven. De gedachten van de rechtvaardigen kunnen vernieuwd worden omdat onze Heer alle zonden van de wereld vergeven heeft met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Met andere woorden, onze geest is vernieuwd omdat we in God’s gerechtigheid geloven.
Nu hebben we een juist begrip nodig van wat we voor God doen. We moeten waarnemen wat Zijn volmaakte wil is, wat Hij van ons wilt, welke dienst Hij ons gegeven heeft, en wat de wedergeboren rechtvaardigen moeten doen. We moeten ons hart op deze gebieden hernieuwen en Hem dienen. God’s wil is er om ons lichaam en onze geest aan te bieden, onszelf als heilige offers aan Hem op te geven. We kunnen onszelf als offers aan Hem geven als we onze geest hernieuwen. Het hernieuwen van de geest komt door het geloof dat God al onze zonden heeft weggenomen.
Er is een verschil tussen degenen die wedergeboren zijn en degenen die dat niet zijn. Slechts de rechtvaardigen kunnen hun geest hernieuwen door in God’s gerechtigheid te geloven. Wij, de rechtvaardigen, kunnen altijd de dingen in geloof doen die God verheugen, door ons hart te reinigen en te hernieuwen en de wereldlijke lusten van het vlees te ontkennen. De rechtvaardigen zijn verschillend van de zondaars omdat zij kun hart kunnen hernieuwen en altijd de Heer kunnen dienen en met Hem kunnen lopen.
 
 
U moet uw hart hernieuwen met geloof
 
Er zijn veel beroemdheden op TV. De mensen van deze wereld proberen om de stijl en de kledij van deze beroemdheden te imiteren. We kunnen gemakkelijk de laatste mode ondekken door TV te kijken. We kunnen de wereld openen met een afstandsbediening. Heeft uw leven zich niet naar deze wereld gericht?
Ik voel dat deze wereld snel aan het veranderen is. Alhoewel we nu rekeningen dragen, zullen we uiteindelijk electronisch geld en electronische kaartjes dragen. Als het verlies van deze electronische kaartjes een last wordt, zal ons gezegd worden dat we streepjescodes in onze handen of op ons voorhoofd moeten dragen voor het gemak. Ik denk ook dat er veel natuurrampen in die tijd zullen zijn. Laat ons ons hart richten op de hernieuwing van onze geest en het verspreiden van God’s evangelie voordat zulke tijden komen, zodat wij, de rechtvaardigen, ons niet naar deze wereld schikken.
Ik denk na over het dienen van God tijdens ieder moment dat ik wakker ben. Ik wens het evangelie, dat Zijn gerechtigheid bevat, vlijtig te verspreiden omdat het niet mogelijk zal zijn Zijn Woord te verspreiden als de tijd komt om streepjescodes in onze handen en op ons voorhoofd te zetten. Ik werk onvermoeid om God’s wil te volgen. Misschien zal ik slechts in staat zijn te rusten wanneer de dag komt dat ik niet langer kan werken. Ik zal zelfs al mijn bezittingen aan de behoeftigen geven als dat moment komt.
Maar nu kan ik slechts God’s wil volgen, en me apart houden om me niet naar de wereld te schikken. Veel van de rechtvaardigen in Rome die gered waren door het evangelie dat door Paulus gepreekt werd, schikten zich, met het verstrijken van de tijd, aan de wereld en dreven af van onze Heer. We moeten erop letten dat we niet in hun voetstappen treden.
Paulus schreef deze passage uit bezorgdheid omdat de gelovigen van Rome zich naar deze wereld richtten. “Jullie lichamen richten zich naar deze wereld, maar er is een waardevol ding dat u kunt doen. Hernieuw Uw Geest. Heeft de Heer niet al uw zonden verlost? Herinner het rechtvaardige evangelie van God en denk na over wat Hem verheugt. Hernieuw uw geest en doe hele en acceptabele daden, door geestelijk te peinzen, en niet vleselijk.” Dit is wat Paulus vermaande aan de gelovigen van Rome, als ook aan ons tegenwoordig.
Alhoewel we net doen alsof we ons niet uitwendig naar deze wereld richten, doen we dat in feite wel. Zo ook kunnen we nog steeds de Heer dienen door onze gedachten te hernieuwen. Alhoewel in onze zwakheid we het moeilijk vinden om ons niet naar deze wereld te richten, geloven we nog steeds dat onze Heer al onze zonden door de gerechtigheid van God heeft weggenomen. Dit is hoe we altijd de rechtvaardige werken van God kunnen dienen met ons geloof in Zijn gerechtigheid. We kunnen God’s goede en volmaakte wil volledig volgen door in Hem te geloven.
We moeten onze geest ieder moment hernieuwen. Omdat de rechtvaardigen, die dood zijn in deze wereld, reiner zijn dan de wereldse mensen, hebben zij een groter risiko in de verkeerde gedachten, geest en lichaam te ontaarden dan de profane mensen. Daarom moeten we altijd ons hart bewaken met ons geloof in God’s gerechtigheid.
Omdat Christus al onze zonden heeft weggenomen, hoeven we slechts standvast in ons geloof te zijn terwijl we onszelf van het feit verzekeren dat ons geloof volmaakt is gemaakt. Gelooft u dat onze Heer al uw zonden heeft weggenomen door de gerechtigheid van God? Indien ja, dan kunt u de werken van onze Heer in geloof doen, ondanks alle ongerechtigheid van uw verleden, omdat de Heer elk oordeel en vervloeking van uw zonden heeft weggenomen.
We moeten onze geest hernieuwen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dit is erg belangrijk. We zullen allen uiteindelijk de kerk verlaten en sterven als we niet onze geest hernieuwen door in het evangelie van het water en de Geest in dit laatste tijdperk te geloven.
Het leven van een geloofsleven door constante hernieuwing is net alsof men een berg omhoog fietst. Het niet hernieuwen van iemand’s geest is alsof men onderweg stopt en niet meer verder trapt. Als u niet trapt, zult u niet alleen stoppen, maar u zult ook achteruit glijden en naar beneden vallen.
Hetzelfde principe geldt voor ons geloof in de gerechtigheid van God. We fietsen bergop. Het is moeilijk om de top de bereiken door onze kracht en eigen wil. We moeten vasthouden aan God’s gerechtigheid omdat we nog steeds in ons vlees zijn. Er gaat geen moment voorbij zonder vleselijke gedachten.
Onze wil in het vlees is geneigd om gemakkelijk op te geven als onze kracht afneemt. “Ik kan het niet. Ik kan me niet hiertoe aanpassen. Mijn wilskracht is zo zwak, maar mijn broeder’s wilkracht is echt sterk. Ik heb de kracht niet maar mijn zuster heeft enorme kracht. Ik ben zo zwak in vergelijking met deze broeders en zusters. Zij lijken geschikt om God te dienen, maar ik ben het niet.” Iedereen die niet gelooft en die aan God’s gerechtigheid vasthoudt, zal uiteindelijk stoppen met trappen en naar beneden vallen.
Geldt dit slechts voor een handjevol mensen? Natuurlijk niet! Dit geldt voor iedereen. Een goedgetrainde fietser kan met gemak een heuvel opfietsen, maar een zwak persoon zou het moeilijk hebben. Het probleem voor de rechtvaardigen ligt echter niet in hun fysieke kracht; het is het vasthouden van hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Het is onmogelijk om de geestelijke top te bereiken door slechts fysieke kracht. Het heeft niets ermee te maken of iemand fysisch zwak of sterk is.
Vergeet niet dat niemand een geloofsleven kan leiden alleen maar omdat hij/zij een sterke wilskracht heeft. U moet uzelf niet met anderen vergelijken en ontmoedigd zijn. Houdt u slechts aan de gerechtigheid van de Heer vast. De Heer zal ons erdoor trekken als we onophoudelijk onze geest met geloof in de gerechtigheid van God hernieuwen. Het evangelie van de zaligheid dat we ontvingen, zal in ons hart geplant worden en de Heer zal zich aan ons vasthouden als we ons hart dagelijks hernieuwen. We moeten onze onreine gedachten reinigen door in God’s gerechtigheid te geloven, en door het werk van de Heer te doen.
Ik dank onze Heer voor Zijn genade dat ons Hem heeft laten dienen door onze geest te hernieuwen. Door onze geest te hebben hernieuwd, heeft God ons toegestaan om altijd met ons geloof vóór Hem te lopen.
 
 
Want ik weet dat er niets goeds in mij aanwezig is
 
Paulus zegt in Romeinen 7:18, “Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.” Paulus wist heel goed dat er niets goeds in zijn vlees was. Dat niets goeds in het vlees aanwezig is, is de regel.
Paulus erkende dat niets goeds in zijn vlees aanwezig was. Hij wist dat hij het gewoon niet kon doen, hoe lief hij de Wet ook had en hoe hard hij zijn best deed om ernaar te leven. Het hart wilt zichzelf hernieuwen om de Heer te volgen maar het vlees wilt zich onophoudelijk terugtrekken van het geestelijke slagveld.
Daarom jammerde Paulus in Romeinen 7:21-24, “Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”
Hoe omschreef Paulus zijn lichaam? Hij omschreef het als het “lichaam des doods.” En uw lichaam dan? Is dat ook het lichaam des doods? Natuurlijk! Het lichaam zelf is een lichaam des doods. Het wilt slechts zonden begaan en het gaan waar de zonden overvloedig aanwezig zijn. “Ik ellendig mens! wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” En daarom zei Paulus, “Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” (Romeinen 7:25).
Paulus geeft aan dat er twee wetten zijn. De eerste is de wet van het vlees. Het zoekt slechts de verlangens van het vlees en is in de gedachten van het vlees aanwezig die volledig het tegenovergestelde zijn van wat God verheugt.
De tweede is de wet van de Geest van het leven. De wet van de Geest wilt ons naar het rechte pad leiden dat God ons wilt laten volgen. De wet van de Geest verlangt wat tegenovergesteld is aan de wet van het vlees. Wij Christenen zijn gevangen in het midden van de twee, terwijl we proberen te beslissen waar we heen gaan.
Soms blijven we volgen wat ons vlees wilt, maar als we onze gedachten hernieuwen, volgen we God’s werken die verlangt worden door de Geest. De reden waarom we dit doen, d.w.z. ons lichaam als offers aan God aan te bieden en dan onmiddellijk de dingen van het vlees doen, is omdat we allen het vlees hebben. We moeten als dusdanig altijd onze geest door de Heilige Geest hernieuwen.
Alhoewel we gered zijn, richten we ons gemakkelijk naar deze wereld omdat we nog steeds in het vlees zijn. Omdat iedereen in deze wereld hun leven leeft dat gericht is op de wereld, worden we gemakkelijk door hun beïnvloed. Er is slechts een manier waarmee we God kunnen volgen, en dat is om onze geest te hernieuwen. We kunnen altijd leven door onze geest in geloof te hernieuwen. Dit is hoe we altijd onze Heer kunnen volgen totdat Hij weerkomt.
Als we naar ons vlees kijken kan niemand van ons de rechtvaardige werken van de Heer volgen en zijn we allen verdoemd tot de verwoesting. Maar we kunnen de Heer volgen door onze geest te hernieuwen en door ons met ons hele hart aan Zijn gerechtigheid vast te houden. We moeten onze geest hernieuwen en Hem volgen. Daarom zei Paulus in Romeinen 8:2, “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”
Wat de Wet niet kon doen omdat het zwak in het vlees was, heeft Christus gedaan door God’s gerechtigheid. Zoals Romeinen 8:3 verklaart, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, de zonde veroordeeld in het vlees.”
God zond Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar deze wereld en Hij veroordeelde onze zonden in Zijn vlees. Dat “Hij de zonde in het vlees veroordeelde” betekent dat al onze zonden weggenomen waren en dat we dus zondeloos zijn gemaakt. We zijn verlost van onze zonden door in de gerechtigheid van God te geloven. Om aan de vereisten van de gerechtigheid van de Wet te voldoen, zond God Zijn Zoon om al onze zonden door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis weg te nemen, en ons van alle zonden van de wereld te redden.
Na het ontvangen van deze zaligheid, verschijnen twee soorten mensen. Zij die volgens het vlees leven terwijl ze hun geest op de dingen van het vlees richten, en zij die volgens de Geest leven en hun gedachten op de dingen van de Geest richten. U moet begrijpen dat de gedachten van het vlees u tot de dood leiden, maar de gedachten van de Geest leiden u tot het leven en vrede. Vleselijke gedachten zijn de vijandschap tegen God.
We onderwerpen ons niet aan de Wet van God, noch kunnen we dit ooit doen (Romeinen 8:7). Zelfs de wedergeboren rechtvaardigen zullen in de gedachten van het vlees vervallen als zij niet hun geest hernieuwen. Als we niet geloven dat God al onze zonden heeft weggenomen en dus niet onze geest hernieuwen, kunnen we gemakkelijk in de werken van het vlees vervallen en niet de Heer volgen. Daarom moeten we altijd onze geest hernieuwen.
Paulus zei dat wij, de wedergeboren rechtvaardigen, kunnen oftewel in het vlees vervallen door de gedachten van het vlees te volgen of we kunnen de gedachten van de Geest volgen door onze geest te hernieuwen. We schommelen nu tussen de twee. Maar Paulus zei nog steeds, “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe” (Romeinen 8:9).
We zijn de geestelijke mensen van God. Met andere woorden, we zijn Zijn volk. Zelfs al volgen we de verlangens van de wereld en richten we ons ernaar in onze zwakheid, we zijn nog steeds de wedergeborenen. We vervallen in het vlees als we onze gedachten op de dingen van het vlees richten, maar omdat de Heilige Geest in ons aanwezig is, zijn we de mensen van Christus. Anders gezegd, we werden de rechtvaardigen, het volk van God.
Paulus zei, “Onze lichamen worden dood door Christus.” En hij voegde eraan toe, “En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil” (Romeinen 8:10). Onze geestelijke gedachten moeten ontwaken. We zijn nog steeds zwak en ons lichaam zal gemakkelijk verdwalen totdat het tijd is voor onze dood. Maar onze geest en gedachten moeten altijd hernieuwd worden door te geloven in de gerechtigheid van God.
Laat ons altijd onze ogen richten op God’s gerechtigheid als we ons bewust worden van het verlangen naar de zonde in ons. Dan kunnen we weten dat de gerechtigheid van de Heer al onze zonden heeft weggenomen. Kijk naar de gerechtigheid van God en geloof. Dank Hem voor het wegnemen van al onze zonden en denk aan God’s werken. Denk erover wat de wil van God is, volmaakt en verheugend tot Hem. Uw geest zal dan altijd hernieuwd zijn.
We moeten onze geest hernieuwen door het geloof en onze gedachten richten op de dingen die God verheugen. Dit is hoe de rechtvaardigen moeten leven. Slechts door dit te doen kunnen we de Heer volgen totdat Hij weerkomt. Ik weet dat we allen vermoeid zijn van ons dagelijkse leven. Het is moeilijk om te werken, en het is moeilijk om naar de kerk te komen. Iedereen aanschouwt dezelfde moeilijkheden. Soms benijd ik Jezus zelfs toen Hij uitriep bij Zijn dood, “Het is volbracht!” Ik ben ervan overtuigd dat wij ook in staat zullen zijn te zeggen, “Het is volbracht,” en vrij zullen zijn van deze moeilijke tijden.
De tweede komst van onze Heer is nabij. Laat ons tot dan onze geest hernieuwen zonder ons naar deze wereld te richten. Omdat het volgen van de Heer verlangt dat ons hart zich aan de gerechtigheid van God vasthoudt, moet onze geest constant hernieuwd worden. Dit is hoe we de Heer kunnen volgen totdat Hij weerkomt. De tijd is nabij.
Ik las onlangs een krantenartikel dat ervan berichtte dat het gat in de ozonlaag boven Antarctica drie keer zo groot was als de Verenigde Staten. Ik las ook een ander artikel over het raketten defentie initiatief. Het doel van dit systeem is om ballistische raketten in de vlucht af te schieten, en voorbereidende experimenten waren succesvol. De implicaties van deze ontwikkelingen zijn duidelijk: het milieu zal toenemend vernietigd worden zelfs als de vernietigende capaciteit van de militaire machten zich veelvuldig vermenigvuldigen.
Als een land toenemende militaire macht krijgt, zouden de rivalen dan niet ook hun militaire macht versterken om deze toename te evenaren? Geen land van de wereld zal nutteloos toekijken als de macht van een land groeit. Wat zou er gebeuren als er een oorlog zou uitbreken tussen deze grote machten?
Als sommige landen probeerden nucleaire wapens te ontwikkelen, zullen de grote machten hard proberen ze ervan te weerhouden om deze nucleaire mogelijkheden te verkrijgen. Maar laat ons aannemen dat zulke preventieve inspanningen gefaald hebben en dat het land in kwestie in staat zou zijn massavernietigingswapens te verkrijgen en zou dreigen deze te gebruiken. Dan zou de rest van de wereld zeker proberen nieuwe wapens te ontwikkelen om deze situatie aan te kunnen.
Zulke nieuwe wapens zullen deze wereld verwoesten met krachten die veel groter zijn dan nucleaire wapens. Oorlog wordt niet langer met geweren gevochten zoals in het verleden. Het doden van mensen is niets; hele steden of hele landen zullen in een enkel ogenblik weggevaagd worden. Nucleaire oorlog zal niet gelokaliseerd worden, maar het zal leiden tot een wereldoorlog. Reeds verwoest door zo’n oorlog zal de wereld nog grotere verwoesting te wachten staan in de vorm van natuurrampen. De ozonlaag zal steeds sneller vernietigd worden, en vloedgolven en stormen zullen constant ontstaan door ontbossing. Dan zal de anti-Christ verschijnen met grote macht en hij zal de wereld overwinnen.
U kunt zeggen dat ik dit scenario tot het uiterste voer, maar de menselijke natuur is van oorsprong slecht. Landen formeren legers en ontwikkelen nieuwe wapens die nooit voor goede doelen gebruikt kunnen worden. Slechts hetzelfde soort wapens van massavernietiging kunnen nucleaire wapens evenaren. Landen zullen elkaar treffen zodat zijzelf zullen overleven. Andere landen zullen proberen te balanceren tussen iedere enkel land dat wereldmacht probeert te verkrijgen. Het maakt niet uit wat de bedoelingen zijn, als de nucleaire wapens en militaire mogendheden gemaakt zijn, kunnen ze slechts gebruikt worden voor slechte doelen.
Lang geleden zei Paulus aan de gelovigen van Rome dat ze zich niet naar de wereld moesten richten maar de Heer zouden volgen door hun hart te hernieuwen. Dit is een erg passende passage voor ons die in dit tijdperk leven. In deze laatste dagen moeten we waarnemen wat de goede, verheugende en volmaakte wil van God is, en de Heer met ons geloof volgen.
Alhoewel we veel tekortkomingen hebben, is onze Heer de Almachtige God. De Almachtige is in ons aanwezig als de Heilige Geest. Alhoewel ons fysieke lichaam zwak zal zijn, de Heilige Geest in ons is erg sterk. Deze Heilige Geest hernieuwd onze geest door geloof in het Woord zodat we in staat kunnen zijn de Heer te volgen.
Laat ons allen van de kracht van de Heilige Geest afhankelijk zijn, onze geest hernieuwen en de Heer dienen. Als de Heer naar ons terugkeert terwijl wij Hem dienen, laat ons dan met Hem gaan. Tot deze dag van Christus’ terugkeer, zullen we leven door de gerechtigheid van God te verspreiden. Hernieuw uw geest door in God’s gerechtigheid te geloven.