佈道

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 14-2] Hoe dienen de Heiligen te reageren op de verschijning van de Antichrist? (Openbaring 14:1-20)

Hoe dienen de Heiligen te reageren op de verschijning van de Antichrist?
(Openbaring 14:1-20)
 
De heiligen moeten zichzelf voorbereiden met hun geloof in de Heer gemarteld te worden om de Antichrist te overwinnen als hij in de nabije toekomst verschijnt. Hiervoor moeten zij goed op de hoogte zijn van de snode plannen die de Antichrist naar deze aarde zal brengen. Slechts dan kunnen de heiligen tegen hem staan en hem met geloof overwinnen. De antichrist zal proberen het geloof van de Christenen te vernietigen door de mensen het teken van zijn naam of nummer te laten ontvangen.
De reden waarom hij het geloof van de Christenen probeert te vernietigen, is omdat hij probeert te voorkomen dat de mensen de verlossing voor hun zonden krijgen door middel van het evangelie van het water en de Geest door zich tegen God te verzetten en het geloof van de rechtschapenen neer te halen. De Antichrist zal de mensen in zijn dienaren keren en hen tegen God laten staan. Hiervoor zullen de Antichrist en zijn volgelingen die nog steeds op deze aarde blijven, grote straffen en plagen ontvangen.
De rechtschapenen moeten hun geloofslevens leiden met een goed begrip van de plagen van de zeven fiolen die God over hun vijanden zal uitstorten. Omdat God in Deuteronomium 32:35 zegt: “Mijn is de wraak en de vergelding,” zal Hij de dood van Zijn kinderen op hun wreken. Als dusdanig moeten we ons geloof verdedigen en een leven leiden van overwinning, in plaats van overweldigd te zijn door onze woede en vruchteloze werken te doen. De heiligen moeten vechten tegen de Antichrist terwijl ze geloven in het feit dat God iedereen die na hun martelaarschap nog steeds op deze aarde blijft, zal vernietigen.
 
 

De wereld van de waarheid die nooit vergeten mag worden

 
Waar iedereen die de verlossing van hun zonden heeft ontvangen aan moet denken, is dat slechts de zondeloze heiligen herrezen en opgenomen zullen worden kort nadat ze gemarteld zijn door de Antichrist. Als de dag van de verschijning van de Antichrist en het martelaarschap van de heiligen komt, moeten we nooit vergeten dat iedere belofte van God helemaal vervuld zal worden.
Vanaf vers 14 leert het Woord van God in hoofdstuk 14 ons dat de opname zeker naar de heiligen zal komen en dat de tijd van deze opname direct na hun martelaarschap is.
We moeten niet vergeten dat onze herrijzenis en opname zal komen nadat Satan de mensen zijn teken heeft laten ontvangen. De rechtschapenen die gemarteld zijn door de Antichrist, staan de zegens van de eerste herrijzenis en de opname te wachten. De rechtschapenen zullen hun heilige martelaarschap aanvaarden om hun geloof in deze tijd te verdedigen, want zij zullen weigeren het teken van Satan te ontvangen. De gemartelde rechtschapenen zullen daarom hun beloning ontvangen volgens hun werk op deze aarde en de glorie van God zal aan hun worden toegevoegd.
Wees niet droevig of kwaad als u ziet dat de medeheiligen of dienaren in uw nabijheid gemarteld worden omdat ze hun geloof verdedigen. Integendeel, alle heiligen moeten God feitelijk danken en Hem verheerlijken omdat Hij hen toestaat gemarteld te worden omdat ze hun geloof verdedigen, want kort hierna zullen de martelaars herrezen worden in heilige lichamen en opgenomen worden door de Heer.
 
 

Wat zijn de plagen van de zeven fiolen die voorbereid zijn voor degenen die zich tegen God verzetten?

 
Vers 19 zegt: “En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.” Degenen die altijd tegen Zijn liefde hebben gestaan, zijn voorbestemd om Gods vreselijke plagen te ontvangen na het martelaarschap van de heiligen, want zij hebben geweigerd het evangelie van het water en de Geest dat door de Heer gegeven is in hun hart te accepteren toen ze op deze aarde waren, en in plaats daarvan hebben ze zich ertegen verzet. Dit zijn degenen die Gods vijanden zijn geworden door niet in de zaligheid van Jezus Christus te geloven, die door Zijn bloed en water kwam om hun van de zonden te redden. Zij moeten niet alleen de plagen van de zeven fiolen ontvangen die door God worden uitgestort, maar zij moeten ook de plagen van de vreselijke straf van de eeuwige hel ontvangen.
Dit zijn de zeven plagen die God aan degenen zal brengen die niet opgenomen zijn door de Heer. Na het martelaarschap van de heiligen, zal God genadeloos deze plagen van de zeven fiolen uitstorten die Hij heeft voorbereid voor degenen die niet hebben deelgenomen aan de opname en die nog steeds als Satans slaven op aarde verblijven en doorblijven gaan de glorie van God te lasteren.
Waarom zal God de rechtschapenen dan laten martelen? Omdat Hij niet in staat zou zijn de plagen van de zeven fiolen uit te storten als de tijd gekomen is, wanneer de rechtschapenen op deze aarde verblijven met degenen die niet wedergeboren zijn. En omdat God de rechtschapenen liefheeft, staat Hij hen toe gemarteld te worden zodat zij mogen deelnemen aan Zijn glorie. Daarom laat God de rechtschapenen martelen voordat hij de plagen van de zeven fiolen uitstort. En na de herrijzenis en opname van de gemartelde rechtschapenen, zal Hij deze plagen vrijelijk over de aarde uitstorten. Deze plagen van de zeven fiolen zijn de laatste plagen die God over de mensheid op deze aarde zal brengen.
 
 
Het Duizendjarige Rijk en het gezag van de heiligen
 
Het tijdperk van het Duizendjarige Rijk zal beginnen als de Heer samen met Zijn heiligen, weer naar deze aarde afdaalt. Mattheus 5:5 vertelt ons, “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.” Als de Heer naar deze aarde terugkeert met de heiligen, zal het Woord van Psalmen 37:29, dat “de rechtschapenen het land zullen erven” vervuld worden.
Wanneer de Heer dus naar deze aarde afdaalt met alle heiligen, zal Hij het gezag geven om deze aarde van hun te maken. Op dat moment zal Hij hen het gezag geven om over tien steden en nog vijf andere steden te regeren. De Heer zal deze aarde en alles wat erop is, hernieuwen als Hij terugkeert en Hij zal de heiligen vanaf dat moment voor duizend jaar met Hem laten regeren.
Wat is dan de hoop waarmee de rechtschapenen van dit tijdperk moeten leven? Zij moeten leven terwijl ze hopen op de dag dat het Koninkrijk van Christus op deze aarde gebouwd zal worden. Als het Koninkrijk van de Heer naar deze aarde komt, zal er eindelijk vrede, vreugde en zegeningen welke voortvloeien uit Zijn heerschappij op deze aarde zijn. Het zal ons aan niets ontbreken als we onder de heerschappij van de Heer leven, maar we zullen slechts in Zijn boordevolle overvloed en perfectie leven.
Wanneer het Koninkrijk van de Heer naar deze aarde komt, zal alle hoop en dromen van de rechtschapenen vervuld worden. Nadat we duizend jaar op deze aarde geleefd hebben, zullen de rechtschapenen het eeuwige Koninkrijk van de Hemel binnengaan, maar zij die zich tegen God hebben verzet, zullen daarentegen in het meer van het eeuwige vuur en zwavel geworpen worden en eeuwig lijden, waarbij ze dag en nacht geen rust zullen vinden.
De rechtschapenen moeten daarom in hoop leven en wachten op de dag van de Heer. De rechtschapenen moeten niet vergeten dat het martelaarschap, de herrijzenis, de opname en het eeuwige leven allemaal tot hun behoren. Houdt dit Woord van waarheid en hoop in uw hart en houdt het standvastig vast.
Tot op de dag van de terugkeer van de Heer, zullen de rechtschapenen leven terwijl ze het evangelie van het water en de Geest preken en hun hoop in het Koninkrijk van de Hemel plaatsen. De rechtschapenen hebben het gezag om voor altijd in het Koninkrijk van God te leven en het gezag om het evangelie van het water en de Geest op deze aarde te preken.
 
 

Wat moeten de heiligen die in deze donkere tijd leven, doen?

 
Het is erg duidelijk dat deze tijd een tijd van duisternis is en dat het steeds moeilijker wordt om in te leven. Als dusdanig moeten we het evangelie van het water en de Geest preken aan de zondaars en hen voeden. Over de hele wereld moeten de rechtschapenen de liefde van God verspreiden en de verlossing van hun zonden die komt door het evangelie van het water en de Geest dat gegeven wordt door Jezus Christus. Dat is wat de rechtschapenen nu moeten doen.
Indien zij deze huidige kans zouden missen, zullen ze nooit meer de kans krijgen. Omdat het einde van deze wereld niet ver weg is, moeten we het evangelie van het water en de Geest nog meer preken, en de verloren zielen met de hoop van het Koninkrijk van God voeden. Dit is het goede ding dat de rechtschapenen moeten doen.
In de huidige wereld zijn er velen die beweren in Jezus te geloven en de Heer te dienen terwijl ze niet het Woord van het evangelie van het water en de Geest hebben. Maar degenen die hun religieuze levens leiden zonder de echte waarheid, zijn valse profeten. Deze leugenaars zijn de bedriegers die slechts de materiële bezittingen van de gelovigen in de naam van Jezus uitbuiten.
Wij hebben daarom medelijden met degenen die hun geloofsleven leiden terwijl ze door deze valse profeten bedrogen worden. Terwijl ze hun geloofsleven zonder het evangelie van het water en de Geest leiden, zullen deze nominale Christenen zondaars blijven en verder leven onder de vloek van de Wet van God, ook al beweren zij dat zij in Jezus geloven. Zij leven altijd in zonde, en zijn onwetend over het feit dat als zij alleen maar in het evangelie van het water en de Geest moeten geloven, al hun zonden in hun hart gewoon zouden verdwijnen en hen zo rein als sneeuw zou maken, en zij de Heilige Geest als geschenk zou worden gegeven.
Maar de dienaren van God die in het evangelie van het water en de Geest geloven en het preken, leven daarentegen in vrede. De dienaren van God en Zijn volk verheugt zich over het evangelie van het water en de Geest. Zij getuigen: “Door in een keer de zonden van de wereld op Zich te nemen met Zijn doopsel van Johannes, en door veroordeeld te worden voor deze zonden aan het Kruis, heeft de Heer Jezus alle zonden van de wereld laten verdwijnen. Toen ik in deze zaligheid van de verzoening geloofde, waren al mijn zonden die zo zwaar op me drukten, ook verdwenen. Ik ben nu rechtschapen geworden.”
Met zulke getuigenissen geven de heiligen in Gods Kerk glorie aan God. Degenen die dit geloof hebben, kunnen eindelijk hun hoop op de Hemel hebben.
 
 
De eerste herrijzenis is een gebeurtenis die voorbehouden is aan de heiligen
 
Over niet al te lange tijd zal de Heer terugkeren naar deze aarde. In niet al te verre toekomst zal er iemand verschijnen die de Antichrist zal worden en de rechterhand of voorhoofd van veel mensen bestempelen met zijn teken. Als deze tijd komt moet u zich realiseren dat de tweede komst van de Heer, evenals als het martelaarschap, de herrijzenis en de opname van de heiligen nabij is. Wanneer deze dag en uur gekomen is, moet u zich realiseren dat het een dag van vreugde is voor de heiligen, maar voor de zondaars die niet wedergeboren zijn, is het een dag van hun oordeel voor hun zonden.
Alle heiligen zullen herrezen worden na hun martelaarschap en dan deelnemen aan het huwelijksmaal van het Lam met de Heer. Wanneer u en ik gemarteld zijn in deze tijd, zullen onze lichamen gauw herrijzen en opgenomen worden. Het doet er niet toe wat er ook gebeurd is met de lichamen van de heiligen die ons zijn voorgegaan, of hun lichamen reeds tot stof zijn teruggekeerd of niet, of dat zij geen enkele vorm meer hebben, het is geen probleem. Als deze tijd komt, zullen de heiligen niet in de zwakke lichamen van het heden herrezen worden, maar in volmaakte lichamen. De rechtvaardigen zullen dan in heiligen lichamen herrijzen en samen met de Heer voor altijd leven.
Ook al wachten ons moeilijke tijden wanneer de Antichrist opkomt en ons vervolgt, toch moeten we ons geloof in Jezus Christus verdedigen door in het Woord van God te geloven waar we nu naar hebben geluisterd. We moeten ook niet vergeten dat we allen zullen deelnemen aan het martelaarschap van de heiligen, de eerste herrijzenis en de opname omdat u en ik geloven in het evangelie van het water en de Geest.
Nu moet u uw geloof in deze waarheid niet afvallig worden maar een leven leiden dat tegen de Antichrist vecht en hem overwint. Totdat deze dag komt, moeten we samen zijn met degenen die vóór ons gered zijn door in de waarheid te geloven, ons aan het Woord van God vasthouden en de Heer in geloof volgen.
 
 
Zelfs nu zijn er veel leugenaars die de mensen bedriegen
 
Zelfs nu zijn er ontelbare mensen die als dienaren van Satan een vals geloof leren. Er zijn vooral veel leugenaars die de leer van de opname voor de verdrukking verdedigen en leren onder hun congregatie, terwijl ze de mensen ervan proberen te overtuigen dat zij niets te maken hebben met de Grote Verdrukking van zeven jaar.
De Bijbel daarentegen verklaart duidelijk aan ons dat het martelaarschap van de heiligen en de opname iets na de eerste drie-en-een-half jaar van de Verdrukking komt. Laat ons niet bedrogen worden door zulke leugenaars. Laat ons in plaats daarvan weten en geloven dat als de eerste drie-en-een-half jaar van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking voorbij zijn, we allen gemarteld zullen worden en kort erna zullen herrijzen en tegelijk opgenomen worden.
U moet daarom bij de valse profeten die leren dat zij niets met de Grote Verdrukking van zeven jaar te maken hebben, vandaan blijven. De ware heiligen geloven dat hun martelaarschap, herrijzenis en opname en het huwelijksmaal van het Lam allemaal even na de eerste drie-en-een half jaar van de Verdrukking komen.
 
 
Hoe moeten we dan allemaal leven in deze tijd?
 
Inmiddels moet u zich gerealiseerd hebben dat als iemand in de Heer gelooft als de Verlosser, d.w.z. de Heer die naar deze wereld kwam, de zonden van de wereld met Zijn doopsel van Johannes droeg, aan het Kruis bloedde, en van de dood herrees, de Heilige Geest als geschenk in het hart van deze gelovige zal komen.
U moet luisteren met uw oren en geloven met uw hart wat de Heilige Geest u zegt door Gods Kerk en u moet in uw geloof in God aanwezig zijn. Alle heiligen moeten hun geloofsleven leiden dat geleid wordt door Gods Kerk. Uit zichzelf kan niemand het evangelie van het water en de Geest preken, noch het houden of dienen. Daarom is Gods Kerk zo belangrijk zelfs voor de heiligen die reeds wedergeboren zijn.
God heeft dus Zijn Kerk en Zijn dienaren op deze aarde opgericht en door hun zal Hij Zijn lammeren bevrijden. Vooral Gods werken worden nog waardevoller en belangrijker als het einde der tijden ons nadert, en als dusdanig bid en hoop ik dat jullie een gelovig leven zullen leiden dat vervuld is van de Heilige Geest. Als het einde der tijden nadert, moeten de rechtschapenen nog harder werken om samen te komen, te bidden, troosten en elkaar te helpen en om voor de Heer te leven terwijl ze zich verenigen in een enkel hart en voor een enkel doel.
God heeft het martelaarschap, de herrijzenis, opname en het eeuwige leven voor de heiligen toegestaan. Laat ons allen het soort leven leiden dat tegen de Antichrist vecht en hem overkomt en laat ons dan met zekerheid voor God staan. Halleluja!