Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2973-4
  • Páginas728

Polaco-Inglés 1

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI
 
Część Pierwsza—Kazania
1. Musimy Wiedzieć o Swoich Grzechach, Aby Dostąpić Odkupienia (Ewangelia Marka 7:8-9, 20-23) 
2. Istoty Ludzkie Rodzą Się Grzesznikami (Ewangelia Marka 7:20-23) 
3. Jeśli Postępujemy Zgodnie z Prawem, Czy Może Ono Nas Zbawić? (Ewangelia Łukasza 10:25-30) 
4. Wieczne Odkupienie (Ewangelia Jana 8:1-12) 
5. Chrzest Jezusa i Przebłaganie Grzechów (Ewangelia Mateusza 3:13-17) 
6. Jezus Chrystus Przyszedł Przez Wodę, Krew i Ducha (I List Jana 5:1-12) 
7. Chrzest Jezusa Jest Odbiciem Zbawienia Dla Grzeszników (I List Piotra 3:20-22) 
8. Ewangelia Obfitego Przebłagania (Ewangelia Jana 13:1-17) 

Część Druga—Apendyks
1. Wyjaśnienia dodatkowe 
2. Pytania i Odpowiedzi 
 
(Polish) 
Głównym tematem tego tytułu jest „narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Ten temat jest oryginalny. Innymi słowy, ta książka wyraźnie mówi nam, czym są narodziny na nowo i w jaki sposób narodzić się na nowo z wody i Ducha, w ścisłej zgodności z Biblią. Woda symbolizuje chrzest Jezusa w Jordanie, a Biblia mówi, że wszystkie nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Jan był przedstawicielem całej ludzkości i potomkiem Najwyższego kapłana Aarona. Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego i składał na niego wszystkie roczne grzechy Izraelitów w Dniu Przebłagania. To cień dobrych rzeczy, które nadejdą. Chrzest Jezusa jest odbiciem nałożenia rąk. Jezus został ochrzczony poprzez nałożenie rąk nad Jordanem. Dlatego przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy. Ale większość chrześcijan nie wie, dlaczego Jezus został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa jest słowem kluczowym tej książki i nieodzowną częścią Ewangelii wody i Ducha. Możemy narodzić się na nowo tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego Krzyż.
 
(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Polish 2: Wróćcie do Ewangelii Wody i Ducha
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título