Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[български-English] БИЛ ЛИ СИ НАИСТИНА НОВОРОДЕН ОТ ВОДАТА И ДУХА?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2974-1
  • Páginas736

Búlgaro-Inglés 1

[български-English] БИЛ ЛИ СИ НАИСТИНА НОВОРОДЕН ОТ ВОДАТА И ДУХА?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа част—Проповеди 
1. Първо трябва да знаем за греховете си, за да бъдем изкупени (Марко 7:8-9, 20-23)
2. Хората се раждат грешници (Марко 7:20-23)
3. Ако постъпваме по Закона, това може ли да ни спаси? (Лука 10:25-30)
4. Вечното изкупление (Йоан 8:1-12)
5. Исусовото кръщение и изкупването на греховете (Матей 3:13-17)
6. Исус Христос е дошъл чрез водата, кръвта и Духа (1 Йоаново 5:1-12)
7. Исусовото кръщение е преобразът на спасението за грешниците (1 Петрово 3:20-22)
8. Евангелието на изобилното изкупление (Йоан 13:1-17)
 
Втора част—Приложение
1. Допълнително обяснение
2. Въпроси и отговори
 
(Bulgarian) 
Основната тема на тази книга е „да се новородим от водата и Духа“. Тя отразява тази тема по оригинален начин. С други думи, тази книга ясно ни казва какво е да се новородим и как да се новородим от вода и Духа в строго съответствие с Библията. Водата символизира кръщението на Исус в Йордан и Библията казва, че всички наши грехове са били предадени на Исус, когато Той е бил кръстен от Йоан Кръстител. Йоан беше представител на цялото човечество и потомък на първосвещеника Аарон. Аарон полагаше ръце върху главата на изкупителната жертва и предаваше на нея всички годишни грехове на израилтяните в Деня на изкуплението. Това е сянка на бъдещите добрини. Кръщението на Исус е образът на полагането на ръце.
Исус беше кръстен под формата на полагане на ръце в Йордан. Така че Той отне всичките грехове на света чрез Своето кръщение и беше разпнат, за да плати за греховете. Но повечето християни не знаят защо Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в Йордан. Кръщението на Исус е ключовата дума на тази книга и неразделна част от евангелието на водата и Духа. Можем да се новородим само като вярваме в кръщението на Исус и Неговия Кръст. 
 
(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Bulgarian 2: ВЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО НА ВОДАТА И ДУХА
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título