Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Tagalog-Korean] Talaga Bang Isinilang ka Nang Muli sa Tubig at sa Espiritu?(Ⅰ)-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까?(Ⅰ)
  • ISBN979-11-967768-8-6
  • Páginas352

Tagalog-Coreano 1-1

[Tagalog-Korean] Talaga Bang Isinilang ka Nang Muli sa Tubig at sa Espiritu?(Ⅰ)-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까?(Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

MGA NILALAMAN
 
1. Kailangang Alamin Muna Natin Ang Ating Mga Kasalanan Upang Tayo’y Matubos (Marcos 7:8-9; 20-23) 
2. Ang Tao Ay Isinilang Na Makasalanan (Marcos 7:20-23) 
3. Kung Gagawa Tayo Ayon sa Kautusan, Maililigtas Ba Tayo Nito? (Lucas 10:25-30) 
4. Ang Walang Hanggang Kaligtasan (Juan 8:1-12) 
5. Ang Bautismo Ni Hesus At Ang Pagbabayad Sa Mga Kasalanan (Mateo 3:13-17) 
 
(Tagalog)
Ang pangunahing paksa ng pamagat na ito ay "upang isilang na muli sa Tubig at sa Espiritu." Ito`y naglalaman ng pagka-orihinal na paksa. Sa madaling salita, malinaw na pinakikita ng aklat na ito kung ano ang pagsilang na muli at kung paano isilang na muli sa tubig at sa Espiritu sa mahigpit na pag-alinsunod sa Biblia. Ang tubig ay naglalarawan ng bautismo ni Jesus sa Jordan at sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ating mga kasalanan ay isinalin kay Jesus nang bautismuhan Siya ni Juan Bautista. Si Juan ay ang kumakatawan sa buong sangkatauhan at isang inapo ni Aaron, ang Mataas na saserdote. Ipinatong ni Aaron ang kanyang mga kamay sa ulo ng sangkalang kambing at inilipat lahat ng pang-isang taong pagkakasala ng mga Israelita sa Araw ng Pagbabayad-sala. Ito ay anino ng darating na mga mabuting mga bagay. Ang bautismo ni Jesus ay ang larawan ng pagpapatong ng mga kamay. Si Jesus ay binautismuhan sa paraan ng pagpapatong ng mga kamay sa Jordan. Kaya`t inalis Niya lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at pagkapako upang bayaran ang mga kasalanan. Subali`t karamihan sa mga Kristiyano ay hindi nalalaman kung bakit si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan. Ang pagbautismo ni Jesus ay ang pangunahing salita sa aklat na ito, at ang kailangang-kailangang bahagi ng Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu. Tayo`y maisisilang na muli lamang sa pamamagitan ng bautismo ni Jesus at sa Kanyang Krus.
 
(Korean)
오늘 날의 시대적 상황은 늦은 비의 시대라고 말할 수 있다. 예수님은 이 시대에 사는 인류에게 주님의 구원의 사역의 완성인 물과 성령의 복음을 전파하기를 원하고 계신다. 지금도 많은 사람들이 물과 성령으로 거듭나는 진리에 대해 잘 모르고 있기에 저자는 이 책에서 예수님의 세례와 십자가의 연결성이 불가분 관계였다고 말하고 있다.  이 책에 적혀 있는 하나님의 진리의 말씀은 전세계 모든 기독교인들을 ‘물과 성령의 복음’ 안으로 인도해 줄 것이다.
 
 Next 
Tagalog 2: MAGBALIK SA EBANGHELYO NG TUBIG AT NG ESPIRITU
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros

Libros relacionados con este título