Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Tagalog-English] Talaga Bang Isinilang ka Nang Muli sa Tubig at sa Espiritu?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2969-7
  • Páginas784

Tagalog-Inglés 1

[Tagalog-English] Talaga Bang Isinilang ka Nang Muli sa Tubig at sa Espiritu?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

MGA NILALAMAN
 
Unang Parte—Sermons
1. Kailangang Alamin Muna Natin Ang Ating Mga Kasalanan Upang Tayo’y Matubos (Marcos 7:8-9; 20-23) 
2. Ang Tao Ay Isinilang Na Makasalanan (Marcos 7:20-23) 
3. Kung Gagawa Tayo Ayon sa Kautusan, Maililigtas Ba Tayo Nito? (Lucas 10:25-30) 
4. Ang Walang Hanggang Kaligtasan (Juan 8:1-12) 
5. Ang Bautismo Ni Hesus At Ang Pagbabayad Sa Mga Kasalanan (Mateo 3:13-17) 
6. Si JESU-CRISTO ay Dumating sa Pamamagitan ng Tubig, Dugo, at Espiritu (I Juan 5:1-2) 
7. Ang Bautismo Ni Jesus ay Ang Larawan ng Kaligtasan Para sa Mga Makasalanan (I Pedro 3:20-22) 
8. Ang Ebanghelyo ng Masaganang Pagbabayad-Sala (Juan 13:1-17) 
 
Ikalawang Parte—Apendiks
1. Mga Karagdagang Paliwanag 
2. Mga Katanungan at Mga Kasagutan 
 
(Tagalog)
Ang pangunahing paksa ng pamagat na ito ay "upang isilang na muli sa Tubig at sa Espiritu." Ito`y naglalaman ng pagka-orihinal na paksa. Sa madaling salita, malinaw na pinakikita ng aklat na ito kung ano ang pagsilang na muli at kung paano isilang na muli sa tubig at sa Espiritu sa mahigpit na pag-alinsunod sa Biblia. Ang tubig ay naglalarawan ng bautismo ni Jesus sa Jordan at sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ating mga kasalanan ay isinalin kay Jesus nang bautismuhan Siya ni Juan Bautista. Si Juan ay ang kumakatawan sa buong sangkatauhan at isang inapo ni Aaron, ang Mataas na saserdote. Ipinatong ni Aaron ang kanyang mga kamay sa ulo ng sangkalang kambing at inilipat lahat ng pang-isang taong pagkakasala ng mga Israelita sa Araw ng Pagbabayad-sala. Ito ay anino ng darating na mga mabuting mga bagay. Ang bautismo ni Jesus ay ang larawan ng pagpapatong ng mga kamay. Si Jesus ay binautismuhan sa paraan ng pagpapatong ng mga kamay sa Jordan. Kaya`t inalis Niya lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at pagkapako upang bayaran ang mga kasalanan. Subali`t karamihan sa mga Kristiyano ay hindi nalalaman kung bakit si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan. Ang pagbautismo ni Jesus ay ang pangunahing salita sa aklat na ito, at ang kailangang-kailangang bahagi ng Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu. Tayo`y maisisilang na muli lamang sa pamamagitan ng bautismo ni Jesus at sa Kanyang Krus.

(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Tagalog 2: MAGBALIK SA EBANGHELYO NG TUBIG AT NG ESPIRITU
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título