Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Kiswahili- Português] JE, UMEZALIWA UPYA KWELI KWA MAJI NA KWA ROHO? [Toleo Jipya Lililorekebishwa]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]
  • ISBN9788928229130
  • Páginas859

Swahili-Portuguese 1

[Kiswahili- Português] JE, UMEZALIWA UPYA KWELI KWA MAJI NA KWA ROHO? [Toleo Jipya Lililorekebishwa]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]

Rev. Paul C. Jong

YALIYOMO
 
Sehemu ya Kwanza—Mahubiri
1. Yatupasa Kwanza Kujua kuhusu Dhambi Zetu ili Kukombolewa (Marko 7:8-9, 20-23)
2. Wanadamu Huzaliwa Wakiwa ni Wenye Dhambi (Marko 7:20-23)
3. Ikiwa Tunafanya Mambo Kulingana na Law(Torati), Je, Inaweza Kutuokoa? (Luka 10:25-30) 
4. Ukombozi wa Milele (Yohana 8:1-12)
5. Ubatizo wa Yesu na Upatanisho wa Dhambi (Mathayo 3:13-17)
6. Yesu Kristo Alikuja kwa Maji, Damu, na Roho (1 Yohana 5:1-12)
7. Ubatizo wa Yesu Ni Ishara ya Wokovu Kwa Wenye Dhambi (1 Petro 3:20-22)
8. Injili ya Upatanisho Ulio Tele (Yohana 13:1-17)
 
Sehemu ya Pili—Nyongeza
1. Maelezo ya Ziada
2. Maswali na Majibu
 
(Swahili)
Somo kuu la kichwa hiki ni "kuzaliwa tena upya kwa Maji na Roho." Kichwa hiki kikuu kinatokana na asili ya somo hili. Kwa maneno mengine, kitabu hiki kinatueleza kwa ufasaha juu ya kuzaliwa tena upya na jinsi ya kuzaliwa tena upya kwa maji na Roho kwa mujibu wa Bibilia. Maji yanaashiria ubatizo wa Yesu katika Mto Yordani na Biblia inaeleza kuwa dhambi zetu zote zilipitishwa kwenda kwa Yesu wakati alipobatizwa na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwakilishi wa wanadamu wote na wa uzao wa Kuhani Mkuu Haruni. Kuhani Mkuu Haruni aliiweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi wa kutubia makosa na kisha akazipitisha dhambi zote za mwaka mzima za Waisraeli katika huyo mbuzi wa kutubia makosa katika ile Siku ya Upatanisho. Tendo hilo ni kivuli cha mambo mazuri yajayo. Ubatizo wa Yesu ni mfano wa kuwekewa mikono. Yesu alibatizwa kwa njia ya kuwekewa mikono katika Mto Yordani. Hivyo Yesu alizichukulia mbali dhambi zote za ulimwengu kupitia ubatizo wake na alisulubiwa ili kulipa deni la dhambi hizo. Lakini Wakristo wengi hawajui ni kwa nini Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji katika Mto Yordani. Ubatizo wa Yesu ni neno kuu katika kitabu hiki, na ni sehemu ya lazima katika Injili ya Maji na Roho. Tunaweza kuzaliwa tena upya ikiwa tu tutauamini ubatizo wa Yesu na Msalaba wake.
 
(Portuguese)
O assunto principal deste título é "nascer de novo da Água e do Espírito". Tem a originalidade no assunto. Em outras palavras, este livro nos diz claramente o que é nascer de novo e como nascer de novo da água e do Espírito de acordo com a Bíblia. A água simboliza o batismo de Jesus no Rio Jordão e a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram passados ​​para Jesus quando Ele foi batizado por João Batista. João era o representante de toda a humanidade e descendente de Arão, o Sumo Sacerdote. Arão impunha as mãos sobre a cabeça do bode emissário e passava todos os pecados anuais dos israelitas para ele no Dia da Expiação. É uma sombra das coisas boas que viriam. O batismo de Jesus é o modelo da imposição de mãos. 
Jesus foi batizado na forma de imposição de mãos no Rio Jordão. Então, Ele levou todos os pecados do mundo por meio do Seu batismo e foi crucificado para pagar por eles. Mas a maioria dos cristãos não sabe por que Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. O batismo de Jesus é a palavra-chave deste livro e a parte indispensável do Evangelho da Água e do Espírito. Só podemos nascer de novo crendo no batismo de Jesus e em Sua Cruz.
 
 Next 
Swahili 2: Irudie Injili ya Maji na Roho
 
Irudie Injili ya Maji na Roho
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título