Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Монгол хэл-Português] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]
  • ISBN9788928228997
  • Páginas873

Mongol-Portuguese 1

[Монгол хэл-Português] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]

Rev. Paul C. Jong

АГУУЛГА
 
Нэгдүгээр хэсэг — Сургаалууд
1. Бид аврал хүртэхийн тулд эхлээд өөрийн нүглийг мэдэх шаардлагатай (Марk 7:8-9,20-23) 
2. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэн болж төрдөг (Марk 7:20-23) 
3. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Моcейн хуулийн дагуу хийвэл энэ нь биднийг аварч чадах уу? (Лук 10:25-30) 
4. Мөнхийн Аврал (Иохан 8:1-12) 
5. Есүсийн Баптисм ба Нүглийн Цагаатгал (Матай 3:13-17) 
6. Есүс Христ Ус, Цус ба Сүнсээр Ирсэн (1 Иохан 5:1-12) 
7. Есүсийн баптисм бол нүгэлтнүүдийн авралын эсрэг төрөл юм (1 Петр 3:20-22) 
8. Арвин Цагаатгалын Сайн мэдээ (Иохан 13:1-17) 
 
Хоёрдугаар хэсэг — Хавсралт
1. Нэмэлт тайлбар 
2. Асуулт ба Хариулт 
 
(Mongolian)
Энэ гарчгийн гол сэдэв нь "Ус ба Сүнсээс дахин төрөх" юм. Энэ нь тухайн сэдвээр өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ номонд дахин төрөх гэж юу болох, Библийн хатуу дагуу ус болон Сүнсээс хэрхэн дахин төрөх талаар тодорхой өгүүлдэг. Ус нь Есүсийн Иордан дахь баптисмыг бэлэгддэг бөгөөд Библид бидний бүх гэм нүгэл Есүсийг Баптист Иохан баптисм хүртэх үед түүнд шилжүүлсэн гэж бичсэн байдаг. Иохан бол бүх хүн төрөлхтний төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүн тахилч Аароны үр удам байв. Аарон ямааны толгой дээр гараа тавиад, Цагаатгалын өдөр Израилийн хөвгүүдийн жилийн бүх нүглийг түүн дээр шилжүүлэв. Энэ нь ирэх сайн сайхны сүүдэр юм. Есүсийн баптисм бол гар тавихын эсрэг төрөл юм. Есүс Иорданы дэргэд гар тавих хэлбэрээр баптисм хүртсэн. Тиймээс Тэр баптисм хүртсэнээрээ дэлхийн бүх нүглийг авч, нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд цовдлогдсон. Гэвч ихэнх Христэд итгэгчид Есүсийг Иордан дахь Баптист Иохан яагаад баптисм хүртсэнийг мэддэггүй. Есүсийн баптисм бол энэ номын түлхүүр үг бөгөөд Ус ба Сүнсний сайн мэдээний зайлшгүй хэсэг юм. Бид Есүсийн баптисм болон Түүний загалмайд итгэснээр л дахин төрөх боломжтой.
 
(Portuguese)
O assunto principal deste título é "nascer de novo da Água e do Espírito". Tem a originalidade no assunto. Em outras palavras, este livro nos diz claramente o que é nascer de novo e como nascer de novo da água e do Espírito de acordo com a Bíblia. A água simboliza o batismo de Jesus no Rio Jordão e a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram passados ​​para Jesus quando Ele foi batizado por João Batista. João era o representante de toda a humanidade e descendente de Arão, o Sumo Sacerdote. Arão impunha as mãos sobre a cabeça do bode emissário e passava todos os pecados anuais dos israelitas para ele no Dia da Expiação. É uma sombra das coisas boas que viriam. O batismo de Jesus é o modelo da imposição de mãos. 
Jesus foi batizado na forma de imposição de mãos no Rio Jordão. Então, Ele levou todos os pecados do mundo por meio do Seu batismo e foi crucificado para pagar por eles. Mas a maioria dos cristãos não sabe por que Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. O batismo de Jesus é a palavra-chave deste livro e a parte indispensável do Evangelho da Água e do Espírito. Só podemos nascer de novo crendo no batismo de Jesus e em Sua Cruz.
 
 Next 
Mongolian 2: УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
 
 Next 
Portuguese 2: Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito
Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título