Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Cebuano-English] Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2958-1
  • Páginas770

Cebuano-Inglés 1

[Cebuano-English] Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

MGA SULOD

Unang Bahin—Mga Pagpanudlo
1. Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos (Marcos 7:8-9, 20-23)
2. Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala (Marcos 7:20-23)
3. Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?(Lucas 10:25-30)
4. Ang Walay Katapusan nga Katubsanan(Juan 8:1-12)
5. Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan (Mateo 3:13-17)
6. Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu (1 Juan 5:1-12)
7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala (1 Pedro 3:20-22)
8. Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli (Juan 13:1-17)
 
Ikaduhang Bahin—Mga Pakapin
1. Dugang Katin-awan
2. Mga Pangutana ug Mga Tubag
 
(Cebuano)
Ang dugukan nga hilisgutan niini nga uluhan mao ang "pagpakatawo pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu." Kini adunay orihinalidad sa iyang hilisgutan. Sa laing pagkasulti, kini nga libro sa tin-aw nagasulti kanato unsa ang natawo pag-usab ug unsaon sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu sa higpit nga pagsubay sa Bibliya. Ang tubig nagsimbulo sa bautismo ni Jesus didto sa Jordan ug ang Bibliya nagaingon nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Batutista. Si Juan mao ang representante sa katawhan ug kaliwat ni Aaron ang Labawng sacerdote. Si Aaron mitapion sa iyang mga kamot sa ulo sa dinakdakan nga kanding ug misalibay sa tanang tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Kadto maoy landong sa mga maayong butang sa umalabot. Ang bautismo ni Jesus maoy hulad sa pagtapion sa mga kamot. Si Jesus gibautismohan sa paagi nga gitapin-an sa mga kamot. Busa Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug gilansang sa krus aron sa pagbayad sa mga kasal-anan. Ang kasagaran sa mga Kristohanon wala masayod ngano nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan. Ang bautismo ni Jesus maoy uyok nga pulong niini nga libro, ug ang labing mahinungdanon nga bahin sa Ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Matawo lamang kita pag-usab pinaagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus. 
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Cebuano 2: BALIK NGADTO SA EBANGHELYO SA TUBIG UG SA ESPIRITU
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros

Libros relacionados con este título