Search

សៀវភៅបោះពុម្ព សៀវភៅជាសម្លេង
និងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកដែលឥតគិតថ្លៃ

សំបុត្ររបស់សាវកប៉ុលទៅកាន់ពួកក្រុងរ៉ូម

សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ ដែលត្រូវបានបើកសម្តែងនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីររ៉ូម  - ព្រះអម្ចាស់របស់យើង ដែលធ្វើជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ  (ភាគ ២)
  • ISBN8983141972
  • ទំព័រ487

ភាសាខ្មែរ 6

សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ ដែលត្រូវបានបើកសម្តែងនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីររ៉ូម - ព្រះអម្ចាស់របស់យើង ដែលធ្វើជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ (ភាគ ២)

Rev. Paul C. Jong

មាតិការ

អារម្ភកថា

ជំពូក ៧
1. សេចក្តីណែនាំទៅកាន់ជំពូក៧
2. ស្នូលនៃសេចក្តីជំនឿរបស់សាវកប៉ុល៖ រួបរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទ បន្ទាប់ពីបានស្លាប់ខាងបាប (រ៉ូម ៧:១-៤)
3. មូលហេតុដែលយើងអាចសរសើរតម្កើងព្រះបាន (រ៉ូម ៧:៥-១៣)
4. សាច់ឈាមរបស់យើង ដែលបម្រើតែសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះ (រ៉ូម ៧:១៤-២៥)
5. សាច់ឈាមដែលបម្រើអំណាចរបស់បាប (រ៉ូម ៧:២៤-២៥)
6. សូមសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់ ដែលជាព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់ មនុស្សមានបាប (រ៉ូម ៧:១៤-៨:២)

ជំពូក ៨
1. សេចក្តីណែនាំទៅកាន់ជំពូក៨
2. សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ ដែលជាការបំពេញសម្រេចនៃសេចក្តីតម្រូវដ៏សុចរិតនៃក្រិត្យវិន័យ (រ៉ូម ៨:១-៤)
3. តើគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់គឺជាអ្នកណា? (រ៉ូម ៨:៩-១១)
4. គំនិតខាងសាច់ឈាមគឺជាសេចក្តីស្លាប់ ប៉ុន្តែគំនិតខាងវិញ្ញាណគឺជាជីវិត និងសន្តិភាព (រ៉ូម ៨:៤-១១)
5. ការដើរនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ (រ៉ូម ៨:១២-១៦)
6. អ្នកដែលទទួលបាននគរព្រះជាមរតក (រ៉ូម ៨:១៦-២៧)
7. ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះអម្ចាស់ និងនគររាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំ (រ៉ូម ៨:១៨-២៥)
8. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជួយមនុស្សសុចរិត (រ៉ូម ៨:២៦-២៨)
9. គ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នា សម្រាប់សេចក្តីល្អ (រ៉ូម ៨:២៨-៣០)
10. គោលលទ្ធិខុសឆ្គង (រ៉ូម ៨:២៩-៣០)
11. សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស់កល្បជានិច្ច (រ៉ូម ៨:៣១-៣៤)
12. តើអ្នកណានឹងហ៊ានទាស់ប្រឆាំងនឹងយើង? (រ៉ូម ៨:៣១-៣៤)
13. តើអ្នកណានឹងពង្រាត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបាន? (រ៉ូម ៨:៣៥-៣៩)

ជំពូក ៩
1. សេចក្តីណែនាំទៅកាន់ជំពូក៩
2. យើងត្រូវតែដឹងថា ការតម្រូវទុកជាមុនត្រូបានរៀបចំនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ (រ៉ូម ៩:៩-៣៣)
3. តើព្រះខុសឬ ដែលស្រឡាញ់យ៉ាកុប? (រ៉ូម ៩:៣០-៣៣)

ជំពូក ១០
1. សេចក្តីណែនាំទៅកាន់ជំពូក១០
2. សេចក្តីជំនឿពិតកើតចេញពីការស្តាប់ឮ (រ៉ូម ១០:១៦-២១)

ជំពូក ១១
1. តើអ៊ីស្រាអែលនឹងបានសង្រ្គោះទេ? (រ៉ូម ៥:១៤)

ជំពូក ១២
1. ចូរកែគំនិតរបស់អ្នកជាថ្មីនៅចំពោះព្រះ

ជំពូក ១៣
1. ចូររស់នៅសម្រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ

ជំពូក ១៤
1. ចូរកុំវិនិច្ឆ័យគ្នាទៅវិញទៅមក

ជំពូក ១៥
1. ចូរយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល

ជំពូក ១៦
1. ចូរជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមក
 
សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ មានតម្លាភាព ហើយវាខុសពីសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សជាតិ។ ហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះត្រូវបានបើកសម្តែងឲ្យឃើញ នៅក្នុងដំណឹងល្អអំពីទឹក និងព្រះវិញ្ញាណ ដែលត្រូវបានបំពេញសម្រេច ដោយបុណ្យជ្រមុជដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលពីលោកយ៉ូហាន និងព្រះលោហិតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាង។ ដូច្នេះ យើងត្រូវតែបែរមកឯសេចក្តីជំនឿលើសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ មុនពេលវាយឺតពេលសម្រាប់យើង។
តើអ្នកដឹងពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបុណ្យជ្រមុជពីលោកយ៉ូហាន-បាទ្ទីសដែរទេ? បើសិនលោកយ៉ូហានមិនបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជថ្វាយព្រះយេស៊ូវទេ អំពើបាបរបស់យើងក៏នឹងមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅលើទ្រង់ដែរ។ លោក យ៉ូហាន-បាទ្ទីស គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុត នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិ ហើយបុណ្យជ្រមុជដែលគាត់បានធ្វើថ្វាយព្រះយេស៊ូវ គឺជាសេចក្តីតម្រូវដាច់ខាត ដើម្បីឲ្យព្រះដោះ និងផ្ទេរអំពើបាបរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវ។
ព្រះយេស៊ូវបានទទួលបុណ្យជ្រមុជ ដើម្បីទទួលផ្ទុកអស់ទាំងអំពើបាបរបស់លោកិយនេះ ដាក់នៅលើស្មារបស់ទ្រង់ ហើយបានបង្ហូរព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាង ដើម្បីសងថ្លៃឈ្នួលពេញលេញរបស់អំពើបាបទាំងនោះ។ ការទាំងអស់នេះបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំពីមុន អំពីការបានកើតជាថ្មី ទាំងស្រុង គឺនៅពេលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាងតែមួយមុខគត់។ ឥឡូវនេះ ព្រះបានបង្រៀនអ្នកអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចយល់ និងជឿលើសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទាំងស្រុងបាន។ ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះ សម្រាប់ព្រះពរទាំងនេះ។
ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក
PDF EPUB