Search

Проповеди

Тема 4: Разрешаване на ежедневните грехове

[4-1] Евангелието на изобилното изкупление (Йоан 13:1-17)

Евангелието на изобилното изкупление
(Йоан 13:1-17)
“А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде), като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър Му каза: Ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако не те умия нямаш дял с Мене. Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и рече: Не всички сте чисти. А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих? Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.”
 
 
Защо Исус уми краката на Петър в деня преди празника на Пасхата? Точно преди да умие краката му, Исус каза: “Ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.” Петър е бил най-добрият от Исусовите ученици. Той е вярвал, че Исус е Божият Син, и е свидетелствал, че Исус е Христос. Когато Исус уми краката му, трябваше да има добра причина за това. Когато Петър призна, че Исус е Христос, това означава, че той вярва, че Исус е Спасител, Който ще го спаси от всичките му грехове.
 
Защо Исус уми краката на учениците преди да бъде разпънат?
Защото Той искаше те да разберат Неговото съвършено спасение.

Защо Той умива краката на Петър? Исус знаеше, че Петър скоро ще се отрече от Него три пъти и че ще продължи да греши в бъдеще.
Ако, след като Исус се изкачи на Небето, Петър имаше някакъв грях в сърцето си, той не би могъл да се съедини с Исус. Но Исус знаеше всичките слабости на Своите ученици и не искаше греховете им да застанат между Него и учениците Му. Затова той трябваше да ги научи, че всичките им беззакония вече са били измити. Това е причината да умие краката на учениците Си. Преди да умре и да ги напусне, Исус искаше да се увери, че ще държат се здраво за евангелието на Неговото кръщение, а също и пълното опрощение на всичките им грехове на целия им живот.
Йоан 13 говори за съвършеното спасение, което Исус е изпълнил за Своите ученици. Докато им умиваше краката, Исус им разказа за мъдростта на евангелието на Неговото кръщение, чрез което всички хора могат да бъдат измити от прегрешенията си.
“Не бъдете измамени от дявола в бъдеще. Аз съм отнел всичките ви грехове с кръщението Ми в река Йордан и ще поема наказанието за тях на Кръста. И тогава Аз ще бъда възкресен от мъртвите и ще изпълня спасението на новорождението за всички вас. За да ви науча, че вече съм измил дори вашите бъдещи грехове, за да ви науча първоначалното евангелие на опрощението на греховете, Аз ви измивам краката преди разпятието Ми. Това е тайната на евангелието на новорождението. Всички трябва да вярвате така.”
Всички ние трябва да разберем причината, поради която Исус е умил краката на учениците, и да разберем защо е казал: “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.” Само тогава можем да вярваме в евангелието на новорождението и самите ние да се новородим.
 
 
Той е казал в Йоан 13:12
 
Какви са закононарушенията?
Те са греховете, които извършваме всеки ден поради нашата слабост.

Преди да умре на Кръста, Исус празнува празника на Пасхата със Своите ученици и ги убеждава в евангелието на опрощението на греховете, като умива краката им със собствените Си ръце.
“Като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш” (Йоан 13:3-7).
Той учеше Своите ученици за евангелието на кръщението и за изкуплението на греховете чрез водата на Неговото кръщение.
По това време, докато е бил верен на Исус, Петър не може да разбере причината, поради която Господ Исус умива краката му. След като Петър наистина разбра какво е направил Исус за него, начинът, по който той вярваше в Исус, се промени. Исус искаше да го научи за опрощението на греховете, за евангелието на водата на Неговото кръщение.
Той се тревожеше, че Петър може да не успее да дойде при Него поради всичките му бъдещи грехове, с други думи, греховете на плътта му в бъдеще. Исус умива краката им, за да не може дяволът да отнеме вярата на учениците. По-късно Петър разбра защо.
Исус подготви пътя, така че всеки, който вярва във водата на кръщението Му и в кръвта Му, да бъде изкупен завинаги от греховете си.
В Йоан 13 са записани думите, които Той изрече, докато мие краката на учениците Си. Те са много важни думи, които само новородените могат наистина да разберат.
Причината, поради която Исус умива краката на учениците Си след празника на Пасхата, е да им помогне да осъзнаят, че Той вече е измил всичките им грехове за цял живот. Исус каза: “Защо Аз мия краката ти, сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.” Тези думи към Петър съдържат истината за вечното изкупление в Него.
Всички ние трябва да знаем и да вярваме в Исусовото кръщение, което е измило всичките ни грехове и беззакония. Исусовото кръщение в Йордан беше евангелието на възлагането на греховете чрез полагането на ръце. Всички ние трябва да вярваме в думите на Исус. Той е отнел всичките грехове на света чрез Своето кръщение и е извършил опрощението на греховете, като е бил осъден и разпнат. Исус беше кръстен, за да избави всичките хора от греховете им.
 
 

Опрощението на всичките ни доживотни прегрешения е осъществено чрез кръщението и кръвта на Исус

 
Какъв е “капанът” на дявола против праведните?
Дяволът се опитва да заблуди праведните, за да ги направи отново грешници.

Исус знаеше добре, че след като бе разпнат, възкръсна и се възнесе на Небето, дяволът и проповедниците на невярата вяра ще дойдат и ще се опитат да заблудят учениците. Можем да видим от свидетелството на Петър: “Ти си Христос, Синът на живия Бог”, че той е вярвал в Исус. Но все пак Исус искаше още веднъж да напомни на Петър да държи в ума евангелието на опрощението на греховете. Това евангелие беше Исусовото кръщение, чрез което Той отне всичките грехове на света. Искаше да го научи още веднъж на Петър, на учениците и дори на нас, които ще дойдем по-късно. “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.”
Всеки път, когато учениците на Исус съгрешат, дяволът е щял да ги изкушава и осъжда, като казва: “Виж! Ако все още вършиш грехове, как можеш да кажеш, че си без грях? Не си спасен. Ти си просто грешник.” За да предотврати този вид покваряване, Исус им каза, че тяхната вяра в Исусовото кръщение вече е измила всичките им доживотни грехове – минали, настоящи и бъдещи.
„Всички знаете, че Аз бях кръстен! Причината, поради която бях кръстен в Йордан, бе да измия всичките ви доживотни грехове, както и първородния грях на човечеството. Можете ли сега да разберете защо бях кръстен и защо трябва да бъда разпънат и да умра на Кръста?” Исус уми краката на учениците Си, за да им покаже, че Той е отнел всичките им ежедневни грехове чрез Своето кръщение и че Той ще понесе присъдата за тях на Кръста.
Сега ние с вас сме били изкупени от всичките си грехове чрез нашата вяра в евангелието на кръщението и кръвта на Исус, което ни дава възможност да получим опрощението на всичките ни грехове. Исус беше кръстен и разпнат за нас. Той е измил всичките ни грехове със Своето кръщение и кръв. Всеки, който познава и вярва в евангелието на изкуплението на греховете и вярва в истината, е изкупен от всичките си грехове.
Тогава какво трябва да направят новородените след като са били спасени? Те трябва да признават греховете си всеки ден и да вярват в спасението на кръщението и кръвта на Исус, евангелието на умилостивението за всичките им грехове. Евангелието на опрощението на греховете е това, което ние, новородените, трябва да запечатаме дълбоко в съзнанието си.
Само защото съгрешавате отново, означава ли това, че отново сте грешници? Знаейки, че Исус е отнел всичките ни грехове, как бихме могли отново да станем грешници? Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста е било евангелието на умилостивението за всичките ни грехове. Всеки, който вярва в това първоначално евангелие на опрощението на греховете, може да се новороди като “праведен човек” без изключение.
 
 

Праведните никога не могат отново да станат грешници

 
Защо праведните никога не могат отново да станат грешници?
Защото Исус вече е изкупил всичките им доживотни грехове.

Ако вярвате в евангелието на опрощението на греховете, на водата и на Духа, но все още чувствате, че сте грешници поради ежедневните си прегрешения, тогава трябва да отидете при Йордан, където Исус е бил кръстен, за да отнеме всичките ви грехове. Ако отново станете грешници, след като сте получили опрощението на греховете, Исус ще трябва да се кръсти отново. Трябва да имате вяра в опрощението на вашите грехове в евангелието на Исусовото кръщение. Трябва да помните, че Исус е отнел всичките ви грехове наведнъж чрез Своето кръщение. Трябва да имате непоколебима вяра в Исус Христос като ваш Спасител.
Вярата в Исус като ваш Спасител означава, че вие вярвате в Исусовото кръщение, което е отнело всичките ви доживотни грехове. Ако наистина вярвате в Неговото кръщение, Кръста, смъртта и възкресението на Исус, никога повече няма да можете да станете грешник, какъвто и грях да сте извършили. Вие сте били изкупени от всичките си доживотни грехове чрез вяра.
Исус Христос е измил и греховете на бъдещето, дори греховете, които извършваме поради собствените си слабости. Тъй като Исус трябваше да подчертае важността на Своето кръщение, Той умил краката на учениците Си с вода, за да символизира евангелието на опрощението на греховете, тоест Неговото кръщение. Исус Христос беше кръстен, разпнат, възкръсна и се възнесе на Небето, за да изпълни Божието обещание за изобилно изкупление за всичките грехове на света и да спаси цялото човечество. В резултат на това Неговите ученици можаха да проповядват евангелието на изкуплението на греховете, Исусовото кръщение, Кръста и възкресението, до края на живота си.
 
 
Слабостта на Петровата плът
 
Защо Петър се отрече от Исус?
Защото беше слаб

Библията ни казва, че когато Петър е конфронтиран от слугите на първосвещеника Каяфа и обвинен, че е един от последователите на Исус, той отрича това два пъти, казвайки: “Не, не познавам човека.” След това, той проклина и се кълне на третия път.
Нека прочетем пасажа от Матей 26:69. “А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш. И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам човека. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя. И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко” (Матей 26:69-75).
Петър наистина е вярвал в Исус и Го е следвал предано. Той е вярвал, че Господ Исус е негов Спасител и “Пророкът”, който имаше да дойде. Но когато Исус бе отведен в двора на Каяфа и стана опасно за него да разкрие връзката си с Исус пред властите, той се отрече и Го прокле пред тях.
Петър не знаеше, че ще се отрече от Исус, но Исус знаеше, че ще го направи. Исус познаваше слабостта на Петър. Затова Исус умива краката на Петър и врязва евангелието на спасението в паметта му, както е написано в Йоан 13: “Ти ще грешиш в бъдеще, но Аз вече съм измил всичките ти бъдещи грехове.”
Петър наистина се отрече от Исус, когато животът му беше в опасност, но именно поради слабостта на плътта му той постъпи така. Затова, за да спаси учениците Си от всичките им бъдещи беззакония, Исус предварително уми краката им.
„Ще изкупя и всичките ви бъдещи грехове. Аз трябва да бъда разпънат, защото бях кръстен и отнех всичките ви грехове и ще ги изплатя всичките, за да стана истински Спасител за всички вас. Аз съм вашият Бог, вашият Спасител. Ще изплатя изцяло всичките ви грехове и ще стана вашия Пастир чрез кръщението и кръвта Си. Аз съм Пастир на вашето спасение.”
За да засади тази истина дълбоко в сърцата им, Исус уми краката им след празника на Пасхата. Това е истината на евангелието.
Тъй като нашата плът е слаба дори и след новорождението, пак ще грешим. Разбира се, ние не трябва да грешим, но когато сме изправени пред тежки кризи както Петър, ние сме склонни да съгрешаваме, без наистина да възнамеряваме да го правим. Ние живеем в плът, така че понякога сме водени към унищожение от нашите грехове. Плътта ще съгрешава, докато живеем в този светски свят, но Исус е опростил всички тези грехове със Своето кръщение и кръв на Кръста.
Ние не отричаме, че Исус е нашият Спасител, но когато живеем в плът, ние продължаваме да вършим грехове срещу Божията воля. Защото ние сме се родили от плът.
Исус знаеше, че ние щеше да извършваме грехове, докато живеем в плът, така че Той стана наш Спасител, като изплати греховете ни с кръщението и кръвта Си. Той е избавил от греховете всички, които вярват в Неговото спасение и възкресение.
Ето защо всичките четири Евангелия започват с Исусовото кръщение от Йоан Кръстител. Целта на Неговия човешки живот е да изпълни евангелието на новорождението, евангелието на спасението.
 
Колко дълго съгрешаваме в плътта?
Ние съгрешаваме през целия си живот до деня, в който умрем.

Когато Петър се отрече от Него не веднъж, не два пъти, а три пъти преди да е пропял петелът, колко много това е съкрушило сърцето му! Колко засрамен трябва да се е чувствал? Той се е бил зарекъл пред Исус, че никога няма да Го предаде. Той съгреши поради слабостта на плътта си, но колко нещастен трябва да се е чувствал, когато се е поддал на своята слабост и се е отрекъл от Исус не само веднъж, но и три пъти? Колко неудобно се е почувствал, когато Исус отново го е погледнал със състрадание?
Но Исус знаеше всичко това и много други неща. Затова Той каза: “Знам, че ще съгрешаваш отново и отново. Но аз вече съм отнел всичките тези грехове с кръщението Ми да не би вашите грехове да ви накарат да се препънете и да ви превърнат отново в грешници, да не би да ви се стори невъзможно да се върнете при Мен. Аз станах съвършеният Спасител за вас, като се кръстих и бях осъден за всичките ви грехове. Станах ваш Бог, ваш Пастир. Повярвайте в евангелието на опрощението на греховете ви. Аз ще продължа да ви обичам, дори ако непрекъснато извършвате греховете на плътта. Вече съм измил всичките ви беззакония. Евангелието на опрощението на греховете е в сила завинаги. Моята любов към вас също е вечна.”
Исус каза на Петър и на учениците: “Ако не умия краката ви, нямате дял с Мене.” Причината, поради която Той говори за това евангелие в Йоан 13, се крие във важността на новорождението от водата и Духа за хората. Вярвате ли в това?
В стих 9: “Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист.”
Скъпи приятели, ще извършвате ли грехове на плътта в бъдеще или не? Вие със сигурност ще извършвате. Но Исус каза, че Той вече е измил дори греховете на бъдещето, всичките беззакония на нашата плът със Своето кръщение и кръв, и Той ясно каза на учениците Си думата на истината, на евангелието на умилостивението, преди да бъде разпнат.
Тъй като живеем в плътта си с всичките си слабости, не можем да не грешим. Исус е измил всичките ни грехове със Своето кръщение. Той не само е умил нашите глави и тела, но и краката ни, тоест всичките ни бъдещи грехове. Това е евангелието на новорождението, на Исусовото кръщение.
След като Исус бе кръстен, Йоан Кръстител свидетелства: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” (Йоан 1:29) Ние трябва да вярваме, че всичките грехове на света са били отнети чрез възлагането им на Исус по време на Неговото кръщение.
Докато живеем в този грешен свят, ние не можем да не грешим. Това е очевиден факт. Всеки път, когато нашите слабости на плътта изплуват на повърхността, ние трябва да си припомним, че Исус е измил всичките ни грехове и всичките грехове на света чрез евангелието на опрощението и е заплатил за тях с кръвта Си. Ние трябва да Му благодарим от дъното на сърцата си. Нека изповядаме с вяра, че Исус е нашият Спасител и Бог. Слава на Бога.
Всеки в този свят не може да не извършва грехове с плътта. Хората непрекъснато съгрешават с плътта си и умират от доживотните си грехове.
 
 
Зли помисли в човешките сърца
 
Какво осквернява човека?
Различни видове грехове и зли помисли

Исус казва в Матей 15:19-20. “Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.” Тъй като различни видове грях в сърцето на човека го оскверняват, той е нечист.
 
 
Човек трябва да признае собствената си зла природа
 
Какво е в сърцето на всеки човек?
Дванадесетте вида грехове (Марко 7:21-23)

Трябва да можем да кажем: “Тези дванадесет вида грехове са в сърцата на хората. Имам всички в сърцето си. Имам в мен дванадесет вида грехове, за които е написано в Библията.” Преди да се новородим от водата и Духа, трябва да признаем, че греховете първоначално са в сърцата ни. Трябва да признаем, че сме пълни грешници пред Бога, но не често го правим. Повечето от нас се оправдават за своите грехове, казвайки: “Никога не съм имал тези мисли в сърцето си, просто бях заблуден.”
Но какво каза Исус за хората? Той ясно заявява, че това, което излиза от сърцето на човека, го осквернява. Той ни каза, че хората имат лоши мисли вътре в тях. Какво мислите? Добри ли сте или зли? Знаете ли, че всеки има лоши мисли? Да, помислите на всички са зли.
Преди няколко години един огромен универсален магазин в Сеул внезапно се срути. Семействата, които загубиха своите близки, бяха в дълбока агония, но много хора отидоха там, за да се наслаждават на трагичното зрелище.
Някои си мислеха: “Колко са умрели? 200? Не, трябва да са повече. 300? Може би? Е, щеше да е много по-интересно и зрелищно, ако броят на загиналите беше най-малко хиляда....” Ето колко зли могат да бъдат сърцата на хората. Трябва да приемем този факт. Колко неуважително бе това спрямо загиналите! Колко опустошително бе за семействата! Някои бяха финансово разорени.
Някои от зрителите не бяха много съчувствени. “Щеше да е много по-интересно, ако повече бяха загинали! Какво зрелище! Какво ли щеше да стане, ако това се случеше и на стадион, пълен с хора? Хиляди щяха да бъдат погребани под развалините, нали? О да! Това със сигурност щеше да бъде много по-интересно!” Навярно някои са имали подобни мисли. Същото може да се чуе и за автомобилни катастрофи. Любопитните зрители са склонни да бъдат разочаровани от малки катастрофи.
Всички знаем колко лоши можем да бъдем понякога. Разбира се, ние никога не бихме казали на глас такива зли помисли. Можем да държим езиците си зад зъбите и да изразяваме нашето състрадание, когато погледнем случайно нещастен случай, но тайно, в сърцата си, копнеем гледката да бъде по-грандиозна. Искаме да видим ужасни трагедии, където хиляди хора са убити, само да не са засегнати нашите собствени интереси. Това е начинът, по който работят сърцата на хората. Повечето от нас са такива преди да се новородят.
 
 
Убийство в сърцето на всеки човек
 
Защо съгрешаваме?
Защото имаме лоши помисли в сърцата си.

Бог ни каза, че в сърцето на всеки човек има убийство. Но мнозина биха го отрекли пред Бога, казвайки: “Как можеш да кажеш това! Нямам никакви убийствени помисли в сърцето ми! Как можеш дори да ме смяташ за такъв човек!” Те никога не биха признали, че имат убийство в сърцата си. Мислят, че убийците са от различна порода от тях.
„Този сериен убиец в новините онзи ден, тълпите, които са убили и изгорили хора в техните мазета, са тези, които имат убийство в сърцата си! Те са от различна порода. Никога не мога да бъда като тях! Те са мошеници! Убийци!” Те се възмущават от престъпниците и крещят: “Родените от зли семена трябва да бъдат изтрити от лицето на тази земя! Всички трябва да бъдат осъдени на смърт!”
Но за съжаление, мисълта за убийство е в сърцата на тези възмутени хора, както и в сърцата на серийните убийци и главорези. Бог ни казва, че в сърцата на всички хора има убийство. Ние трябва да приемем Божието Слово, което вижда дори нещата, скрити в нашите мисли. Затова трябва да признаем: “Аз съм грешник с убийство в сърцето си.”
Да, Бог ни каза, че в сърцата на всички хора има зли помисли, включително убийства. Нека приемем Божието Слово. Тъй като поколенията на хората стават все по-зли, всички видове средства за лична защита стават средство за убийство. Това е резултат от убийството в сърцата ни. Можете да убиете в гняв или страх. Не казвам, че всеки от нас действително би убил другите, но мислим за това в сърцата си.
Ние всички сме се родили със зли мисли в сърцата си. Някои убиват, не защото са специално родени като убийци, а защото всички сме способни да станем убийци. Бог ни казва, че в сърцата си имаме зли помисли и убийства. Това е истината. Никой от нас не е изключение от тази истина.
Следователно, правилният път за нас е да приемем Божието слово и да се покорим. Ние съгрешаваме в този свят, защото имаме лоши мисли в сърцата си.
 
 
Прелюбодейство в сърцата ни
 
Бог казва, че има прелюбодейство в сърцето на всеки човек. Съгласни ли сте? Признавате ли, че имате прелюбодейство в сърцето си? Да, в сърцето на всеки човек има прелюбодеяние.
Ето защо проституцията и други полови закононарушения процъфтяват в нашето общество. Това е един от най-сигурните начини за печелене на пари във всеки период от човешката история. Други предприятия биха могли да страдат от икономическа депресия, но тези зли предприятия не страдат толкова много, защото в сърцето на всеки един човек има прелюбодеяние.
 
 
Плодът на грешниците е грях
 
На какво прилича човек?
На дърво, което ражда само плодовете на греха

Точно както ябълковите дървета раждат ябълки, крушата – круши, фурмата – фурми и сливата – сливи, така и ние, родени с дванадесетте вида грехове в сърцата си, не можем да не раждаме плодовете на греха.
Исус казва, че онова, което излиза от сърцето на човека, го осквернява. Съгласни ли сте? Можем само да се съгласим с думите на Исус и да кажем: “Да, ние сме потомство на грешници, злодеи. Да, Ти си прав, Господи.” Да, трябва да признаем злата си природа. Трябва да признаем истината пред себе си в Божието присъствие.
Точно както Исус Христос се подчини на Божията воля, ние трябва да приемем Божието Слово и да Му се покорим. Това е единственият начин да се спасим от всичките ни грехове чрез водата и Духа. Това са дарове от Бога.
Моята страна е благословена с четири прекрасни сезона. С развитието на сезоните различните видове дървета раждат своите плодове. По същия начин дванадесетте греха в нашите сърца ни държат и постоянно ни водят към греха. Днес сърцата ни може да са завладени от убийство и утре може да е прелюбодейство.
Тогава, на следващия ден, лоши мисли, след това блудство, кражба, лъжесвидетел... и така нататък. Продължаваме да грешим през цялата година, всеки месец, всеки ден, всеки час. Нито ден не минава без да извършим някакъв грях. Ние се заричаме, че няма да извършим грях, но не можем да не грешим, защото сме се родили такива.
Виждали ли сте някога ябълково дърво, което отказва да ражда ябълки, защото не иска? „Не искам да раждам ябълки!” Дори и да е решило да откаже да ражда плод, как може да не ражда ябълки? Цветята неизбежно ще цъфтят през пролетта, ябълките ще растат и узряват през лятото, а плодовете ще бъдат готови за бране и ядене през есента.
Това е природният ред, и животът на грешниците трябва да следва същия закон на природата. Грешниците не могат да не раждат плодовете на греха.
 
 

“Кръщението и Кръстът на Исус” е имало за цел да изкупи нашите грехове

 
Какво означава Исусовото изкупление?
Плащането на цената на греха с Исусовото кръщение (полагането на ръце) и кръвта Му на Кръста.

Нека прочетем един пасаж от Библията, за да разберем как грешниците, потомството на злодейците, могат да изкупят греховете си пред Бога и да изживеят живота си в щастие. Това е евангелието на изкуплението за греховете.
В Левит 4 се казва: “Ако пък някой от простолюдието съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стане виновен, ако му се посочи греха, който е сторил, то за греха, който е сторил да принесе коза без недостатък; и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето. Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне, и тогава да излее всичката му кръв в подножието на олтара. И да извади всичката му тлъстина така, както се изважда тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание Господу; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости” (Левит 4:27-31).
Как хората са изкупвали греховете си в дните на Стария Завет? Полагали са ръцете си на главата на приноса за грях и са възлагали греховете си на него.
Написано е в Левит. „Говори на израилтяните, казвайки им: Когато някой от вас принесе принос Господу, от добитъка нека принесе, от чердата или от стадата. Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него” (Левит 1:2-4).
Когато човек от онази епоха признаваше греха в сърцето си, той трябваше да подготви жертви за грях, които да бъдат използвани за изкупление на греха. Трябваше да “положи ръцете си” на главата на жертвата за грях, за да предаде греховете, които е извършил. В двора на светата скиния е имало олтар за всеизгаряне. Той е бил една кутия, малко по-голяма от масата на амвона, и е имал рогове на всеки ъгъл. Израилтяните са изкупвали греховете си, като са възлагали греховете си на главата на приноса за грях и са изгаряли месото му на олтара за всеизгаряне.
Бог каза на хората в Левит: “Да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа.” Техните грехове били предавани на жертвата за грях, когато те полагали ръце на главата й, а след това грешникът прерязвал гърлото на приноса и поставял кръвта му върху роговете на олтара за всеизгаряне.
След това тялото на приноса било очиствано от вътрешните му органи, и месото му било нарязвано на късове и изгаряно на пепел на олтара за всеизгаряне. Тогава сладкият аромат на месото се принасял на Бога за тяхното изкупление. Така те изкупвали ежедневните си грехове.
Бог дал друга жертва за умилостивение поради целогодишните им грехове. Тя се различавала от жертвата на умилостивение за ежедневните грехове. В този случай само първосвещеникът полагал ръцете си върху жертвата за грях от името на всичките израилтяни и той поръсвал с кръвта умилостивилището откъм изток седем пъти. Също и полагането на ръце върху главата на живия козел се извършвало пред израилтяните на десетия ден от седмия месец всяка година (Левит 16:5-27).
 
Кой символизира жертвата за грях на Стария Завет?
Исус Христос

Нека сега установим как жертвената система се промени в Новия Завет и как вечният Божий закон остава постоянен през годините.
Защо Исус трябваше да умре на Кръста? Какво лошо нещо бе извършил на тази земя, че Бог трябваше да позволи на Сина Си да умре на Кръста? Кой Го накара да умре на Кръста? Когато всички грешници на света, което означава всички ние, бяха изпаднали в грях, Исус дойде на този свят, за да ни спаси.
Той бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан и пое наказанието на Кръста за всичките грехове вместо човечеството. Начинът, по който Исус бе кръстен, и начинът, по който Той проля кръвта Си на Кръста, бе подобен на жертвата на умилостивение в Стария Завет, полагането на ръце върху жертвата за грях и проливането на кръвта й.
Така е било в Стария Завет. Грешникът полагал ръце върху жертвата за грях и изповядвал греховете си, казвайки: “Господи, съгреших. Извърших убийство и прелюбодейство.” Тогава греховете му били възлагани на жертвата за грях.
Точно както грешникът прерязвал гърлото на жертвата за грях и я принасял пред Бога, Исус бе принесен по същия начин, за да изкупи всички наши грехове. Исус беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста, за да ни спаси и изкупи всичките ни грехове чрез Своята жертва.
Всъщност Исус умря заради нас. Когато мислим за това, какъв е бил смисълът на принасянето на тези животни без недостатък като жертви за всичките грехове на хората? Знаели ли са всички тези животни какво е грях? Животните не познават греха. Трябваше да са без недостатък.
Точно както тези животни бяха напълно без недостатък, така също е бил Исус без грях. Той е Светият Бог, Божият Син, и Той никога не е съгрешавал. И така, Той е отнел всичките ни грехове чрез Своето кръщение в река Йордан, когато беше на 30 години.
Исус умря на Кръста заради греховете, които Той е взел от нас. Неговото служение за спасение изличава всичките грехове на човечеството.
 
 
Началото на евангелието на изкуплението на греховете
 
Защо Исус е кръстен от Йоан Кръстител в Йордан?
За да изпълни цялата праведност

Писано е в Матей 3: “Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави” (Матей 3:13-15).
Трябва да знаем и да разберем защо Исус е бил кръстен, когато е бил на 30 години. Той е бил кръстен, за да изкупи греховете на всички хора и да изпълни цялата Божия праведност. За да спаси всички хора от техните грехове, Исус Христос, Този, който е без недостатък, е бил кръстен от Йоан Кръстител.
По този начин Той е отнел греховете на света и се е принесъл, за да изкупи греховете на всички човешки същества. За да се спасим от греха, ние трябва да познаваме цялата истина и да вярваме в нея. От нас зависи да вярваме в Неговото спасение и да се спасим.
Какво означава Исусовото кръщение? То е същото като полагането на ръце в Стария Завет. В Стария Завет греховете на всички хора са били възлагани на главата на жертвата за грях чрез полагането на ръцете на първосвещеника. По същия начин, в Новия Завет Исус отне греховете на света, като представи Себе Си като жертва за грях и се кръсти от Йоан Кръстител.
Йоан Кръстител е най-великият човек сред всички човешки същества, представител на човечеството, определен от Бога. Като представител на човечеството, първосвещеникът на човечеството, той положи ръце на Исус и възложи на Него всичките грехове на света. “Кръщението” означава “да предадеш на, да бъдеш погребан и да бъдеш умит.”
Знаете ли защо Исус дойде на този свят и е бил кръстен от Йоан Кръстител? Вярвате ли в Исус, знаейки значението на Неговото кръщение? Исусовото кръщение е имало за цел да отнеме всичките ни грехове, греховете, които ние, потомците на злодейци, извършваме с нашата плът през целия си живот. Йоан Кръстител кръсти Исус за изпълнението на първоначалното евангелие на умилостивението за всичките ни грехове.
Матей 3:13 започва с „Тогава” и означава времето, когато Исус е бил кръстен, времето, когато всичките грехове на света са били предадени на Него.
„Тогава” Исус отне всичките грехове на човечеството, умря на Кръста след три години и възкръсна на третия ден. За да измие всичките грехове на света, Той бе кръстен веднъж завинаги, умря на Кръста веднъж завинаги и възкръсна от мъртвите веднъж завинаги. За тези, които искат да бъдат изкупени от греховете си пред Бога, Той взе всичките грехове на света и ги спаси веднъж завинаги.
Защо Исус трябваше да бъде кръстен? Защо трябваше да носи трънен венец и да бъде съден в двора на Пилат като обикновен престъпник? Защо трябваше да бъде разпънат на Кръста и да пролее кръвта Си до смърт? Причината за всичко това е, че Той е взел всичките грехове на света, вашите и моите греховете, върху Себе Си чрез кръщението Си. За нашите грехове Той трябваше да умре на Кръста.
Трябва да вярваме в думата на спасението, че Бог ни е спасил, и да Му бъдем благодарни. Без Исусовото кръщение, Неговия Кръст и Неговото възкресение, не би имало спасение за нас.
Когато Исус се кръсти от Йоан, за да отнеме всичките грехове на света, Той отне греховете ни и така спаси нас, които вярваме в Неговото евангелие на спасението. Има хора, които мислят: “Исус е отнел само първородния грях, нали?” Но те грешат.
В Библията е записано ясно, че Исус е отнел всичките грехове на света веднъж завинаги, когато е бил кръстен. Всичките ни грехове, включително и първородният грях, са били измити. Исус казва в Матей 3:15: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Да изпълни цялата праведност означава, че всичките грехове, без изключение, са били отнети от нас.
Измил ли е Исус всичките ни доживотни грехове? Да, Той ги е измил. Нека първо намерим доказателството за това в Левит. Той ни разказва за първосвещеника и за жертвата на Деня на Умилостивението.
 
 
Жертвата на изкуплението на целогодишните грехове на всички израелтяни
 
Можели ли са израилтяните да бъдат осветени веднъж завинаги чрез приноса за грях на тази земя?
Никога

„И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си. Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане; и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане” (Левит 16:6-10). Тук Аарон завеждал два козела при вратата на шатъра за срещане, за да извърши изкуплението на целогодишните грехове на израилтяните.
“Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане.”
Жертвеното животно е било необходимо за законното изкупление за ежедневните грехове, за да се предаде грехът на грешника върху него, като се положат ръце на главата на приноса. Но за целогодишните грехове на израилтяните, първосвещеникът, от името на всички хора, предаваше целогодишните грехове на жертвата за грях на десетия ден на седмия месец всяка година.
В Левит 16:29-31 е писано: “Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас; защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа. Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон” (Левит 16:29-31).
В Стария Завет хората на Израел донасяли принос за грях, за да изкупят ежедневните си грехове, и възлагали греховете си на главата му, като изповядвали: “Господи, извърших такива и такива грехове. Моля Те, прости ми.” Тогава той прерязал гърлото на жертвата за грях, давал кръвта на свещеника и се прибирал в къщи, убеден, че сега е освободен от греховете си. Така жертвата за грях умирала за грешника с греха на главата си. Жертвеното животно било убивано вместо грешника. В Стария Завет жертвата за грях можела да бъде козел, агне, теле или бик, тоест едно от свещените животни, които Бог бил определил.
Бог, в Своята безкрайна милост, позволил да се принесе живот на животното, вместо грешникът да умре за греховете си.
По този начин в Стария Завет грешниците можели да изкупят греховете си чрез жертва на изкупление. Нарушенията на грешника били предавани на жертвата за грях чрез полагането на ръце и кръвта й била давана на свещеника, за да изкупи греховете на грешника.
Въпреки това, не можел да се изкупва всеки ден от греховете. В резултат на това Бог позволил на първосвещеника да изкупи целогодишните грехове всяка година на десетия ден от седмия месец, от името на целия народ на Израел.
Тогава каква била ролята на първосвещеника в Деня на Изкупването? Първо, първосвещеникът Аарон полагал ръце на жертвата за грях, изповядвайки греховете на народа: “Господи, израилтяните са извършили такива грехове, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, богохулства...”
А след това прерязвал гърлото на приноса за грях, вземал кръвта му и поръсвал с кръвта седем пъти върху умилостивилището в светилището. (В Библията числото 7 се счита за съвършено число.)
Неговата задача била да предаде целогодишните грехове на хората върху главата на приноса за грях от тяхно име, и жертвата за грях била жертвана вместо тях.
Тъй като Бог е справедлив, за да спаси всички хора от техните грехове, Той позволил на жертвата за грях да умира вместо хората. Тъй като Бог е истински милостив, Той позволил на хората да принасят живота на жертвеното животно вместо себе си. Тогава първосвещеникът поръсвал с кръвта по източната страна на умилостивилището и така изкупвал всичките грехове на хората за изминалата година в Деня на Умилостивението, на десетия ден от седмия месец.
 
Кой е жертвеният Агнец според Стария Завет?
Исус, който е без недостатък

Първосвещеникът трябвало да принася два козела в Деня на Умилостивението за израелтяните. Единият от тях се наричал козел за отпускане, което означава “да изпъждам.” По същия начин, изкупителната жертва на Новия Завет е Исус Христос. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).
Бог ни е дал Своя единствен Син като жертвено Агне. Като жертвено Агне за цялото човечество, Той бе кръстен от Йоан Кръстител и стана Спасител, Месията на света. Исус означава “Спасителят”, а Христос означава “помазаният Цар”, така че Исус Христос означава “Божият Син, който дойде да спаси всички нас.”
Точно както целогодишните грехове на хората бяха изкупвани в Деня на Умилостивението в Стария Завет, Исус Христос, преди почти 2000 години, дойде в този свят, за да бъде кръстен, и проля кръвта Си на Кръста, за да довърши евангелието на изкуплението за всичките ни грехове.
Тук нека четем един пасаж в Левит. „И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек; и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя” (Левит 16:21-22).
Записано е, че греховете на всички израилтяни са били възлагани на главата на козела, както е заявено и в Левит 1. “Всичките им грехове” означава всичките грехове, които са извършили в сърцата си и с плътта си. И “всичките им грехове” са били възлагани на главата на жертвата за грях чрез полагането на ръцете на първосвещеника.
 
 
Чрез Божия Закон трябва да имаме истинско знание за всичките си грехове
 
Защо Бог ни е дал Закона?
За да ни даде познанието за греха

Божият Закон се състои от 613 заповеди. Всъщност, когато размислим върху това, ще установим, че ние правим това, което Той ни е казал да не правим, и не правим това, което Той ни е казал да правим.
Затова ние сме грешници. В Библията е написано, че Бог ни е дал тези заповеди, за да осъзнаем греховете си (Римляни 3:20). Това означава, че Той ни е дал Своя Закон на заповеди, за да ни научи, че сме грешници. Той не ни ги е дал, защото можем да живеем според тях, а за да осъзнаем греховете си.
Той не ни е дал Своите заповеди, за да ги пазим. Не можете да очаквате кучето да живее като човек. По същия начин, ние никога не можем да живеем според Божия Закон, но можем да осъзнаем греховете си само чрез Неговия Закон на заповедите.
Бог ни ги е дал, защото ние сме маса грях, но всъщност не го осъзнаваме. “Вие сте убийци, блудници, злодеи”, Бог ни казва парадоксално чрез заповедите. Той ни е казал да не убиваме, но въпреки това убиваме в сърцата си, а понякога и с телата си.
Но понеже в Закона е записано, че не трябва да убиваме, знаем, че сме убийци, казвайки: “Ах, аз греших. Аз съм грешник, защото направих нещо, което не трябваше да правя. Съгреших.”
За да спаси израелтяните от греха, Бог позволи на Аарон да принася жертвата на изкупление в Стария Завет, и Аарон е този, който изкупвал хората веднъж в годината.
В Стария Завет, две жертви за грях трябвало да бъдат принесени на Бога в Деня на Умилостивението. Едната била принасяна пред Бога, а другата била изпращана в пустинята след полагането на ръце, като вземала със себе си всичките целогодишни грехове на хората. Преди да се изпрати козела в пустинята чрез определен човек, първосвещеникът полагал ръце на главата на живия козел и изповядвал греховете на Израел. “Господи, хората са убивали, блудствали, крали, почитали идоли... Ние сме съгрешили пред Теб.”
Палестинската земя е пустинна местност. Козелът за отпускане бил изпращан в безкрайната пустиня и накрая умирал. Когато бил изпращан, израилтяните продължали да го гледат, докато изчезвал в далечината, и вярваха, че греховете им са изчезнали с козела за отпускане. Така хората придобивали душевно спокойствие, а козелът за отпускане умирал в пустинята за целогодишните грехове на всички хора.
По този начин Бог е изкупил всичките ни грехове чрез Божия Агнец, Исус Христос. Всичките ни грехове са били напълно измити чрез Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста.
Исус е Бог и нашият Спасител. Той е Божият Син, който е дошъл да спаси цялото човечество от греха. Той е Създателят, който ни е направил по Своя образ и е слязъл в този свят, за да ни спаси от греха.
Не само ежедневните грехове, които извършваме с нашата плът, са били възложени върху Исус, но също така и всички наши бъдещи грехове и греховете на нашия ум и плът. Затова Той трябваше да бъде кръстен от Йоан Кръстител, за да изпълни цялата Божия праведност, пълното изкупление на всичките грехове на света.
Три години преди Исусовото разпятие, когато започна Своето публично служение, Той взе всичките грехове на света, като се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан. Неговото спасение на човечеството чрез изкуплението на всичките ни грехове започна с Неговото кръщение.
В река Йордан, на едно място, където водата стигала до кръста, Йоан Кръстител сложи ръце на главата на Исус и Го потопи във водата. Това кръщение е същото като полагането на ръце в Стария Завет и има същия ефект на предаване на всичките грехове.
Потапянето във водата означаваше смърт, а издигането от водата означаваше възкресение. Така, като се кръсти от Йоан Кръстител, Исус изпълни и разкри всичките три компонента на Неговата мисия: отнемането на всичките грехове, разпятието и възкресението.
Ние можем да се спасим, само ако се подчиняваме на думите, с които Исус ни е спасил от греха. Бог беше решил да ни спаси чрез Исус, и заветът, който Той беше направил в Стария Завет, беше изпълнен по този начин. Чрез това действие Исус отиде на Кръста с всичките ни грехове на главата Си.
 
Како остава за нас да правим след като Исус е изличил всичките ни грехове?
Трябва само да имаме вяра в Божиите думи.

В Йоан 1:29 писано е: “На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Йоан Кръстител свидетелства: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Всичките грехове на човечеството бяха предадени на Исус, когато Той бе кръстен в Йордан. Повярвайте! Тогава ще бъдете благословени с умилостивението за всичките си грехове.
Ние трябва да имаме вяра в Божието слово. Трябва да оставим настрана собствените си мисли и упоритост и да се подчиняваме на писаното Божие Слово. Ние просто трябва да вярваме в истината, че Исус е отнел всичките грехове на света.
Да кажем, че Исус е отнел всичките грехове на света, и да кажем, че Той е изпълнил Божията праведност чрез изкуплението на нашите грехове, е точно същото. “Полагането на ръце” и “кръщението” означават едно и също нещо.
Независимо от това дали казваме “всичко”, “всяко нещо” или “цяло”, смисълът остава същият. Значението на думата “полагането на ръце” в Стария Завет остава същото в Новия Завет, с изключение на това, че вместо това се използва думата “кръщение.”
Тя се свежда до простата истина, че Исус е бил кръстен и съден на Кръста, за да изкупи всичките ни грехове. Ние можем да се спасим, когато вярваме в това първоначално евангелие.
Когато Библията казва, че Исус е отнел целия “грях на света” (Йоан 1:29), какво означава грехът на света? Това означава всичките грехове, с които сме се родили, т.е. зли мисли, кражби, блудства, алчност, нечестие, богохулство, гордост, безумство, които живеят в нашите умове. Това включва и всички закононарушения и прегрешения, които извършваме с плътта и сърцето.
“Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 6:23). “И без проливането на кръв няма прощение” (Евреи 9:22). Както се казва в тези стихове, за всичките грехове трябва да бъде заплатено. Исус Христос, за да спаси цялото човечество от греха, принесе Своя живот и заплати заплатата на греха за нас веднъж завинаги.
Следователно, за да се освободим от всичките си грехове, ние всички трябва да повярваме в оригиналното евангелие – Исусовото кръщение и Неговата кръв, и Неговата божественост.
 
 
Изкуплението на утрешните грехове
 
Трябва ли повече да принасяме жертви за нашите грехове?
Никога повече

Греховете през утрешния ден и вдругиден и греховете, които извършваме до деня, в който умрем, също са включени в “греха на света”, точно както греховете на днешния, вчерашния и завчерашния ден също са включени в “греха на света.” Греховете на хората от рождението до смъртта са част от “греха на света” и самите грехове на света са били абсолютно предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Всичките грехове, които ще извършим до деня, в който умрем, вече са били отнети от нас.
Трябва само да вярваме в това първоначално евангелие, в написаните Божии думи, и да се покоряваме на истината, за да се спасим. Трябва да оставим настрана собствените си мисли, за да бъдем изкупени от всичките си грехове. Може и да попитате: “Как би могъл Той да отнеме греховете, които още не са извършени?”
В евангелието на новорождението има законът на изкуплението на нашите грехове. “И без проливането на кръв няма прощение” (Евреи 9:22). Когато някой човек искаше да бъде изкупен от греховете си в дните на Стария Завет, той трябваше да предаде греховете, като положи ръце на жертва за грях, а приносът за грях трябваше да умре за неговите грехове.
По съвсем сходен начин Божият Син слезе в този свят, за да спаси цялото човечество. Той бе кръстен, за да отнеме всичките ни грехове, проля кръвта Си на кръста, за да заплати цената на нашите грехове, и умря на Кръста, казвайки: “Свърши се!” Той възкръсна от мъртвите на третия ден и сега седи от дясната страна на Бога. По този начин Той е станал наш Спасител завинаги.
За да бъдем напълно освободени от греховете си, ние трябва да изхвърлим всичките си закостенели представи и да се откажем от религиозното учение, което ни казва да изкупваме ежедневните си грехове чрез молитви на покаяние всеки ден. За да бъдат унищожени греховете на човечеството, законната жертва трябваше да бъде принесена веднъж завинаги. Бог на небето предава всичките грехове на света на Собствения Си Син чрез кръщението Му и направи така, че да бъде Той разпнат за нас. С Неговото възкресение от смъртта нашето спасение беше завършено.
“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония. Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен… И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.” В Исая 53 се казва, че всички закононарушения и беззакония на света, на цялото човечество, са били предадени на Исус Христос.
В Новия Завет, в Ефесяни 1:4 е написано: “Като ни е избрал в Него преди създанието на света.” Това ни казва, че Той ни е избрал в Него преди създанието на света. Преди светът да е бил създаден, Бог реши да ни направи Своя народ, праведници без недостатък, в Христос. Каквото и да сме мислили преди, сега трябва да вярваме и да се покоряваме на Божието Слово, думите на водата, кръвта и Духа.
Бог ни каза, че Неговият Агнец, Исус Христос, е отнел греховете на света и е изкупил цялото човечество. В Евреи 10 е написано: “Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват” (Евреи 10:1).
Тук се казва, че същите жертви, които те принасят непрекъснато всяка година, никога не могат да ги направят съвършени. Законът е сянка на бъдещите добрини, а не самият образ на истинските неща. Исус Христос, Месията, който е щял да дойде, ни е направил съвършени веднъж завинаги (точно както целогодишните грехове на Израел били изкупвани веднъж завинаги), като е бил кръстени и разпънат за всичките ни грехове.
Затова Исус каза в Евреи 10: “После казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти”. Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях” (Евреи 10:9-18).
Ние вярваме, че Исус ни е спасил от всичките грехове на света чрез Своето кръщение и кръв на Кръста.
 
 
Спасението на новорождението от водата и Духа, издълбано в сърцата и умовете ни
 
Дали сме праведни просто защото вече не грешим?
Ние сме праведни защото Исус е отнел всичките ни грехове и ние вярваме в Него.

Всички ли вярвате в Неговото съвършено спасение? – Амин. – С вяра ли се покорявате на Божиите думи, че Сам Исус Христос е бил кръстен и е пролял кръвта Си на Кръста, за да ни спаси? Трябва да имаме вяра в Неговото Слово, за да се новородим. Ние можем да се спасим, когато вярваме, че Исус Христос, чрез евангелието на опрощението, е измил всичките ни грехове, заедно с греховете на света.
Никога не можем да станем безгрешни, като се покоряваме на Божия Закон, но можем да станем съвършени чрез вярата си в Неговите дела. Исус Христос е отнел всичките ни грехове чрез Своето кръщение в Йордан, понесъл присъдата и бил наказан за всичките ни грехове на Кръста. Като вярваме в това евангелие с цялото си сърце, ние можем да бъдем изкупени от всичките си грехове и да станем праведни. Вярвате ли в това?
Исусовото кръщение, Неговото разпятие и възкресение са за опрощение на всичките грехове на човечеството и на спасението, основано на безкрайната и безусловна Божия любов. Бог ни обича такива, каквито сме, и Той е справедлив, затова първо ни е направил праведни. Той ни е направил праведни, като сме предали всичките си грехове на Исус чрез Неговото кръщение.
За да измие всичките ни грехове, Той изпрати за нас единствения Си Син Исус в този свят. Той позволи на Исус да отнеме всичките грехове на света чрез Своето кръщение и след това изпълни присъдата върху Сина Си за всичките ни грехове. Той ни направи Свои праведни деца чрез спасението на водата и кръвта, Божията агапе.
В Евреи 10:16 е написано: “Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им.”
В сърцата и умовете ни грешници ли сме пред Бога или праведни? Ако имаме вяра в Божието Слово, ние ставаме праведни. Исус Христос отне всичките ни грехове и беше съден за тях. Исус Христос е нашият Спасител. Може да си мислите: “Защото всеки ден грешим, как можем да бъдем праведни? Ние определено сме грешници.” Но когато вярваме в Божието Слово, точно както Христос Исус се покоряваше на Отца, ние ставаме праведни.
Разбира се, както казах преди, имахме грях в сърцата си, преди да се новородим. След като приехме евангелието на опрощението на греховете в сърцата си, бяхме спасени от всичките си грехове. Когато не познавахме евангелието, бяхме грешници. Но ние станахме праведни, когато започнахме да вярваме в спасението на Исус и станахме праведни Божии деца. Това е вярата, с която ставаме праведни, за която говори апостол Павел. Вярата в евангелието на опрощението ни направи “праведни.”
Нито апостол Павел, нито Авраам, нито предшествениците на вярата са станали праведни чрез делата си, а по-скоро чрез вяра в Божието Слово, думите на Неговото благословение за опрощението на греховете.
В Евреи 10:18: “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.” Точно както е писано, Бог ни е спасил, за да не трябва да умираме за греховете си. Вярвате ли в това? – Амин. –
Във Филипяни 2: “Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца” (Филипяни 2:5-11).
Исус Христос, който е сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество (Евреи 1:3), не търси голяма репутация за Себе Си. Вместо това, Той прие за Себе Си образа на слуга и дойде в подобие на човешко същество. Той се смири и стана послушен до смърт, за да ни спаси.
Ето защо ние възхваляваме Исус: “Той е нашият Бог, Спасител и Цар.” Причината, поради която славим Бога и възхваляваме Исус, е, че Исус се е подчинил на волята на Своя Отец докрай. Ако Той не бе се подчинил, сега не бихме прославяли Божия Син. Но понеже Божият Син се е подчинил на волята на Своя Отец до смърт, цялото творение и всички хора на земята Го славят и ще Го прославят завинаги.
Исус Христос е станал Божият Агнец, който е отнел греховете на света, и е писано, че Той ги е отнел чрез Своето кръщение. Сега са минали около 2000 години, откакто Той е отнел греховете на света. Ние с вас живеем в този свят от раждането си и всичките ни грехове също са включени в греховете на света.
 
Ще станем ли грешници, ако грешим утре?
Не, защото Исус е отнел всичките ни грехове от миналото, настоящето и бъдещето.

Без да отделяме първородния грях от собствените си простъпки през целия си живот, не сме ли съгрешавали от времето, когато сме се родили? – Да, сме съгрешавали. –
Исус знаеше, че ние ще съгрешаваме от деня, в който сме се родили, до деня, в който ще умрем, затова Той е взел предварително всичките ни грехове. Разбирате ли сега? Ако живеем до 70 години, нашите грехове ще запълнят повече от сто боклукчийски камиона. Но Исус веднага е отнел всичките ни грехове със Своето кръщение и ги е отнесъл на Кръста със Себе Си.
Ако Исус бе отнел само първородния грях, всички ние щяхме да умрем и да отидем в ада. Дори и да ни се струва, че Той не би могъл да отнеме всичките ни грехове, това никога няма да промени факта, че Исус е изличил всичките ни грехове.
Колко грях можем да извършим в този свят? Всичките грехове, които извършваме, са включени в греховете на света.
Когато Исус каза на Йоан да Го кръсти, това е точно нещото, което Той имаше предвид. Исус свидетелстваше за Себе Си, че е отнел всичките ни грехове. Бог изпрати Своя слуга пред Исус, и Исус се кръсти от него. Като се кръсти от Йоан, представителя на човечеството, като наведе главата Си пред него, за да бъде кръстен, Исус отне всичките грехове на цялото човечество.
Всичките ни грехове от 20 до 30 години, от 30 до 40 години, и така нататък; дори греховете на нашите деца бяха включени в греховете на света, които Исус отне със Своето кръщение.
Кой може да каже, че грехът остава в този свят? Исус Христос отне греховете на света и всички ние можем да се спасим, когато вярваме в сърцата си, без сянка на съмнение, в това, което Исус направи, за да изкупи нашите грехове: Неговото кръщение и проливането на Неговата скъпоценна кръв.
Повечето хора водят неспокоен живот, обвити в собствените си мисли, като говорят за живота си, сякаш животът им е толкова важен. Но има много хора, които са водили по-труден живот. Много хора са водили неспокоен живот. И аз самият съм водил такъв живот, преди да съм се новородил. Как не можете да разберете или да приемете евангелието на опрощението, на Исусовото кръщение и Неговата кръв?
 
 
Спасението на грешниците е завършено
 
Защо Исус уми краката на Петър?
Защото искаше Петър да има силна вяра в това, че Той вече е измил всичките му бъдещи грехове чрез кръщението Си.

Нека четем Йоан 19. “И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар. Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки” (Йоан 19:17-20).
Скъпи приятели, Исус Христос е взел върху Себе Си всичките грехове на света и е бил осъден на разпятие в двора на Пилат. Сега нека да размишляваме заедно върху тази сцена.
От стих 28: “След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието”, Исус отне всичките ни грехове, за да изпълни Писанието. “Рече: Жаден съм. А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му. А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух” (Йоан 19:28-30).
Исус каза: “Свърши се!” И след това умря на Кръста. След три дни Той възкръсна от мъртвите и се възнесе на небето.
Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и Неговата смърт на Кръста са задължително свързани помежду си; едното няма причина да съществува без другото. Затова нека възхваляме Господ Исус за това, че ни е спасил със Своето евангелие на опрощението.
Плътта на човека винаги следва нуждите на плътта, така че не можем да не грешим с плътта си. Исус Христос ни е дал кръщението и кръвта Си, за да ни спаси от греховете на нашата плът. Той ни е спасил от греховете на нашата плът със Своето евангелие.
Онези, които имат пълното опрощение на греховете, могат да влязат в Небесното царство по всяко време, като вярват в Исус, който бе роден във Витлеем, бе кръстен в Йордан, умря на Кръста и възкръсна на третия ден. Ние славим Господа и прославяме Неговото име завинаги.
В последната глава на Евангелие от Йоан Исус отиде в Галилея след възкресението Си от мъртвите. Отиде при Петър и му рече: „Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?” А Петър Му отговори: „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Тогава Исус му каза: “Паси агънцата Ми.”
Петър осъзнава всичко, евангелието на Исусовото кръщение и Неговата кръв, опрощението на греховете. Сега, когато той е повярвал в евангелието на водата и кръвта, които са му дали опрощение на всичките му грехове, и когато е осъзнал, че Исус е умил краката му, вярата му в Исус е станала много по-силна.
Нека четем Йоан 21:15 отново. „А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми.” Той можеше да предаде агнетата си на Петър, защото Петър беше негов ученик, който беше напълно спасен, и защото Петър е станал праведен и съвършен Божий слуга.
Ако Петър отново бе станал грешник чрез своите ежедневни грехове, Исус не би му казал да проповядва евангелието за изкуплението на греховете, защото той, както и другите ученици, не би могъл да не съгрешава всеки ден в плътта. Но Исус им каза да проповядват евангелието, което е изличило всичките им грехове, защото са повярвали в Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста, евангелието на умилостивението за греховете.
 
 
Господи, Ти знаеш, че Те обичам
 
Ще станеш ли отново “грешник”, когато отново съгрешиш?
Не. Исус вече е отнел всичките ми бъдещи грехове при Йордан.

Нека поразсъждаваме над думите на Исус към Петър. “Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?” “Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Изповедта му на любовта беше истинска, произтичаща от вярата в евангелието на умилостивението за всичките грехове.
Ако Исус не беше научил Петър и другите ученици за евангелието на опрощението на греховете чрез умиването на краката им, те нямаше да могат да изповядат своята любов по този начин.
Вместо това, когато Исус дойде при тях и попита: “Любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?” Петър би казал: “Господи, аз съм просто несвършен човек. Аз съм грешник, който не може да Те обича повече от тези неща. Моля Те, остави ме на мира.” И Петър щеше да избяга и да се скрие от Исус.
Но нека помислим за отговорите на Питър. Той беше благословен с евангелието на опрощението на греховете, Исусовото кръщение и Неговата кръв, които са спасили цялото човечество.
Затова Петър можеше да каже: “Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Това изповядване на любов излезе от неговата вяра в евангелието на опрощението на Исус. Петър повярва в истинското евангелие на опрощението на греховете, чрез което Исус е отнел всичките грехове на света. Това включваше всичките грехове на бъдещето, които хора ще извършат поради техните недостатъци и слабости на плътта.
Петър твърдо вярваше в евангелието на опрощението на греховете, и понеже вярваше, че Исус е Божият Агнец, той можеше да отговори на Господа без колебание. Спасението на Исус дойде от евангелието на опрощението на греховете и по този начин Петър също беше спасен от всичките му ежедневни грехове. Петър вярваше в спасението чрез евангелието на опрощението на всичките грехове в света.
Вие също ли сте като Петър? Можете ли да обичате и да се доверявате на Исус, който е отнел всичките ни грехове със Своето евангелие на опрощението, с кръщението и кръвта Си? Как можете да не вярвате, нито да Го обичате? Няма друг начин.
Ако Исус бе отнел само миналите или настоящите грехове и ни бе оставил бъдещите грехове, ние не бихме могли да Го хвалим, както правим сега. В допълнение към това, всички със сигурност ще отидем в ада. Затова всички ние трябва да изповядваме, че вярата в евангелието на опрощението на греховете ни е спасила.
Плътта винаги е предразположена към грях, така че ние постоянно грешим. Затова трябва да признаем, че вярата в евангелието на изобилното изкупление на греховете, което Исус ни е дал, евангелието на кръщението и кръвта на Исус, ни е спасила.
Ако не вярвахме в евангелието на изкуплението на греховете, което е кръщението и кръвта на Исус, никой вярващ не би се спасил от греховете си през целия живот. Освен това, ако се изкупвахме от всичките ни доживотни грехове, като изповядваме и се покайваме всеки път, вероятно щяхме да сме твърде мързеливи, за да можем да останем праведни, и винаги щяхме да имаме грях в сърцата си.
Ако това е така, ние ще се връщаме към състоянието на грешник и няма да обичаме Исус или да се доближим до Него. След това ние също няма да можем да вярваме в спасението на Исус и да Го следваме до края на живота си.
Исус ни е дал евангелието на опрощението на греховете и е спасил вярващите. Той е станал съвършеният Спасител и е измил всичките ни ежедневни прегрешения, за да можем наистина да Го обичаме.
Ние, вярващите, не можем да не обичаме евангелието на кръщението и кръвта на Исус, опрощението на нашите грехове. Всички вярващи могат да обичат Исус завинаги и да станат пленници на любовта към спасението чрез евангелието на опрощението на греховете, което Исус ни е дал.
Възлюбени! Ако Исус беше оставил дори малко грях зад Себе Си, нямаше да можете да повярвате в Исус, нито пък да можете да станете свидетели на евангелието на опрощението на греховете. Нямаше да можете да работите като Божи слуга.
Но ако вярвате в евангелието на опрощението на греховете, можете да се спасите от всичките си грехове. Той ви позволява да се спасите от всичките си грехове, когато осъзнаете истинското евангелие на опрощението, записано в Словото на Исус.
 
 
“Любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?”
 
Какво ни накара да обичаме Исус повече от всичко друго?
Неговата любов към нас чрез кръщението Му, което е измило всичките ни грехове, дори всичките ни бъдещи грехове

Бог повери агънцата Си на Своите слуги, които са повярвали напълно в евангелието на опрощението на греховете. Исус попита три пъти: “Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?” И Петър отговаряше всеки път: “Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Сега нека помислим за отговорите на Петър. Можем да видим, че това не е израз на неговата воля, а вярата му в евангелието на опрощението на греховете.
Когато обичаме някого и ако тази любов се основава на волята ни, тя може да се колебае, когато станем слаби. Но ако тази любов зависи от силата на Божията любов, тя ще продължи вечно. Такава е Божията любов, а именно изобилното изкупление на всичките ни грехове, спасението на водата на Исусовото кръщение и Духа.
Нашата вяра в евангелието на опрощението на греховете трябва да стане основа за нашата любов и делата за Господа. Ако Го обичахме само с волята си, щяхме да се спънем утре и в крайна сметка да се мразим за нашите беззакония. Обаче Исус е измил всичките ни грехове: първородния грях, миналите ни ежедневни грехове, днешните и утрешните грехове и всичките грехове през целия ни живот. Той не е оставил никого вън от Своето спасение.
Всичко това е вярно. Ако любовта и вярата ни зависеха от нашите воля и решения, ние щяхме да се провалим в нашата вяра. Но тъй като нашата любов и вяра зависят от евангелието на опрощението, което Исус ни е дал, ние вече сме Божии деца, праведни. Тъй като ние вярваме в спасението на водата и Духа, ние сме без грях.
Поради факта, че нашето спасение дойде не от формата на благочестие вътре в нас, а от Божията любов и Неговия Закон за истинско спасение чрез опрощението на нашите грехове, ние сме праведни, колкото и да сме несвършени или слаби в живота си. Ние ще влезем в Небесното царство и ще хвалим Бога през цялата вечност. Вярвате ли в това?
1 Йоаново 4:10 казва: “В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.” Исус ни е спасил с водата и Духа, така че ние трябва да имаме вяра в евангелието на опрощението, Исусовото кръщение и Неговата кръв.
Ако Бог не ни беше спасил с евангелието на опрощението на греховете, не бихме могли да се спасим, независимо колко горещо вярвахме. Но Исус е измил греховете, които вършим в сърцата си и с плътта си.
За да станем праведни, трябва да сме сигурни в спасението си чрез вяра в думите на водата и Духа, евангелието на умилостивението. Евангелието на опрощението на всичките грехове на света се състои от Исусовото кръщение и Неговата кръв. Евангелието на опрощението е съдържанието на истинската вяра, истинската основа на спасението и ключът към влизане в Божието царство.
 
 
Трябва да изоставим вярата на собствената си воля
 
Откъде произлиза истинската вяра?
От любовта на Господа, Който вече е измил всичките ни бъдещи грехове.

Вярата или любовта, произлизаща от собствената воля, не са нито истинската любов, нито истинската вяра. Има много хора в този свят, които първо вярват в Исус с добра воля, а по-късно се отказват въобще от вярата си поради агонията на греха в сърцата им.
Но ние трябва да осъзнаем, че Исус е измил всичките грехове на света: не само незначителните беззакония, но и големите грехове, които са извършени поради незнание.
В Йоан 13, за да научи Своите ученици колко всеобхватно и постоянно действащо е Неговото спасение, Исус събра учениците Си, преди да бъде разпнат. Докато вечеря със Своите ученици, Той стана и уми краката им, за да запечата в сърцата им истината за Неговото изобилно спасение. Всички ние трябва да знаем и да вярваме в евангелието на опрощението, на което Исус научи учениците, като уми краката им.
Но отначало Петър твърдо отказа да позволи на Исус да умие краката му. “Ти няма да умиеш моите нозе до века.” И това беше израз на вярата, произлизаща от собствената му воля. Но Исус му каза: “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.”
Сега, с евангелието на водата и Духа, ние можем да разберем думите на Библията, които бяха зад пределите на нашето разбиране. Това е Словото на истината; евангелието на водата и Духа, опрощението на греховете, което позволява на грешника да стане праведен, като вярва с цялото си сърце.
Петър отиде да лови риба с другите ученици, точно както са правили преди да се срещнат с Исус. А тогава Исус се яви пред тях и им извика. Исус им беше приготвил закуска и докато ядоха закуската, Петър осъзна значението на думите, изречени преди от Исус. “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.” Той най-накрая разбра какво наистина имаше предвид Исус, като преди това миеше краката му.
“Господ е измил всичките ми грехове. Всичките грехове, които извършвам поради слабостите ми, включително и всичките грехове, които ще извърша и в бъдещето.“ Петър отказа вярата, произлизаща от собствената му воля и решителност, и започна да стои твърдо на кръщението и кръвта на Исус, евангелието на опрощението на греховете.
След закуска Исус попита Петър: “Любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия?” Сега, укрепен с вяра в любовта на Исус, Петър изповяда. “Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Петър можеше да отговори така, защото разбра какво имаше предвид Исус, когато каза: “Отпосле ще разбереш.” Той можеше да изповяда истинската си вяра, вярата в кръщението и кръвта на Исус, евангелието на опрощението на греховете.
 
 
След това той стана истински Божий служител
 
След този опит Петър и другите ученици проповядваха евангелието до смъртта си. Дори Павел, който преди бил преследвал християните безмилостно, свидетелстваше за евангелието през тази трудна епоха на Римската империя.
 
Как можете да станете истински Божии служители?
Като вярвате в Неговото вечно изкупление на всичките ви грехове

Единият от дванадесетте ученици на Исус, Юда продаде Исус и по-късно се обеси. Апостол Павел зае неговото място. Учениците избраха Матей помежду си, но Павел е този, когото Бог избира, така че Павел стана апостол на Исус и проповядваше евангелието на опрощението на греховете с другите ученици.
Повечето от учениците на Исус умряха като мъченици. Дори когато са били заплашвани със смърт, те не отричаха вярата си и продължаваха да проповядват оригиналното евангелие.
Те може да са проповядвали по следния начин: “Исус Христос е измил всичките ви грехове на плътта ви с кръщението и кръвта Си, т.е. със Своето евангелие на опрощението на греховете. Исус е отнел греховете ви с кръщението Си в Йордан и е понесъл присъдата за вас на Кръста. Повярвайте в евангелието на Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста и се спасите.”
Слушането на оригиналното евангелие и вярата в него наистина спасиха мнозина. Това беше силата на вярата в евангелието на Исусовото кръщение, Неговата кръв и Духа.
Учениците проповядваха евангелието на водата и Духа, казвайки: “Исус е Бог и Спасител.” И понеже те са свидетелствали за евангелието на водата и Духа, ние с вас можем сега да чуем евангелието на кръщението и кръвта на Исус като нашето спасение и да се спасим от греха. Заради безкрайната Божия любов и пълното спасение на Исус всички ние сме станали ученици на Исус.
Всички ли вярвате? Исус ни е възлюбил толкова много, че ни е дал евангелието на водата и Духа, опрощението на греховете, и ние сме станали праведни ученици на Исус. За да научи истинското евангелие на опрощението, Исус уми краката на учениците Си.
Исус уми краката на учениците Си, за да научи тях и нас, че всичките грехове на света, включително всичките ни грехове, които извършваме през живота си, са били напълно измити, когато Той беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста. Благодарим на Исус за Неговата любов и евангелието на опрощението.
Исус ни учи на две неща, като умива краката на учениците. Първо, то трябваше да ги научи, точно както Той беше казал: “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш”, че всичките ни грехове са били отмити от евангелието на опрощението, Исусовото кръщение и Неговата кръв.
Вторият урок беше, че тъй като Исус се е понижил, за да спаси грешниците и да ги направи праведни, ние, новородените, трябва да служим на другите като проповядваме евангелието на опрощението. Редно е за нас, които сме дошли първи, да служим на тези, които идват по-късно.
Двете причини, поради които Исус умива краката на учениците в деня на празника на Пасхата, са ясни, и те все още съществуват вътре в Неговата Църква.
Ученикът никога не може да бъде по-висок от учителя си. Затова ние проповядваме евангелието на света и му служим, като че служим на Исус. Ние, които сме спасени по-рано, трябва да служим на тези, които идват след нас. За да ни научи на това, Исус уми краката на учениците. Освен това, като умиваше краката на Петър, Той ни показа, че Той е съвършеният Спасител, така че никога повече да не бъдем измамени от дявола.
Всички вие можете да се спасите, като вярвате в евангелието на опрощението на греховете, на водата и на Духа. Исус е измил всичките ни грехове със Своето кръщение, разпятие и възкресение. Само тези, които вярват в Неговото евангелие, могат да бъдат спасени завинаги от греховете на света.
 
 
Имайте вяра в евангелието, което е измило всичките ни ежедневни грехове
 
Можем да пресечем измамите на дявола, като вярваме в евангелието на опрощението, думите на водата и Духа. Хората се мамят лесно от дявола и дяволът непрекъснато шепне в ушите им. Знаейки, че плътта на хората съгрешава непрекъснато в света, как биха могли някога да бъдат без грях? Всички хора са грешници.
Въпреки това, ние знаем отговора. “Знаейки, че Исус е отнел всичките грехове на нашата плът със Своето кръщение, как може един вярващ да бъде с грях? Исус е изплатил изцяло заплатата на греха, и така каква заплата ни остава да платим?”
Ако не вярваме в евангелието на водата и кръвта, думите на дявола изглеждат разумни. Но ако имаме евангелието на наша страна, можем да имаме непоколебима вяра в истината на Божието Слово.
Ние трябва да имаме вяра в евангелието, за да се новородим от водата и кръвта. Истинската вяра е да вярваме в евангелието на Исусовото кръщение, Неговата кръв на Кръста, Неговата смърт и Неговото възкресение.
Виждали ли сте някога картина на макет на светата скиния? Тя е малка къща-палатка. Къщата е разделена на две части, външната част е Светилището, а вътрешната част е Пресвятото място, в което се намира умилостивилището.
Общо 60 стълба стоят във външния двор на скинията, а в светилището има 48 дъски. Трябва да си представим светата скиния в ума си, за да разберем значението на Божиите думи.
 
 
От какво беше направен входът на двора на скинията?
 
От какво беше направен входът на двора на скинията?
От покривка везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон

Входът на двора на скинията е описан в Изход 27:16, “А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.” Материите, използвани за входа на двора на скинията, бяха синьо, мораво и червено, и препреден висон. Беше изкусно изтъкан и много пъстър.
Бог беше заповядал на Мойсей да изтъче пъстър вход със синя, морава и червена прежда, за да може всеки да намери входа. Входът, изтъкан от синьо, мораво, червено и препреден висон, беше окачен на четири стълба.
Тези четири материала символизират проекта на Божието спасение, с което Той щеше да спаси всички, които вярват в Неговия Син, чрез кръщението и кръвта на Исус, и в Неговата божественост.
Всеки от материалите, използвани за изграждане на светата скиния, има конкретно значение и представлява Божието Слово и Неговите планове да спаси човечеството чрез Исус.
Колко различни материали са били използвани за входа на двора на светата скиния? Използвани са били четири различни материала; синя, морава и червена прежда и препреден висон. Тези четири са много важни, като ни помагат да укрепим вярата си в евангелието на новорождението. Ако не беше важна, тази информация нямаше да бъде записана в Библията с толкова големи подробности.
Всички материали, използвани за входа на двора на светата скиния, имат важни значения за нашето спасение. Затова Бог откри тези неща на Мойсей и му каза да направи точно както му беше казано.
 
 
Какво означават синята, морава и червена прежда в рамките на Божието евангелие?
 
Какво символизирали всичките материали използвани за скинията?
Спасението на Исус чрез кръщението и кръвта Му

Вътре в светата скиния синята, морава и червена прежда и препреден висон бяха използвани отново за завесата, която висеше между светилището и Пресвятото място. Същите материали бяха използвани и за дрехите на първосвещеника, който можеше да влиза в Пресвятото място веднъж в годината.
Синята прежда символизира Исусовото кръщение. В 1 Петрово 3:21 се казва: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява.” В този стих Петър потвърждава Исусовото кръщение, чрез което Той поема всичките грехове на света, като преобраз на спасението на умилостивението. Всичките ни грехове са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Затова синята прежда, Исусовото кръщение, е най-важната част от Словото на спасението.
Червената прежда символизира кръвта на Исус, а моравата прежда символизира Неговата божественост – ранга на Исус като Цар и Бог. Трите цвята на преждата бяха необходими за нашата вяра в Исус и Неговото спасение.
Великолепното външно облекло, носено от първосвещеника, се наричало ефод, а мантията на ефода също била цялата синя. Първосвещеникът носил митра на главата си, върху която била поставена плочица от чисто злато с издълбан на нея надпис: “Свет Господу.” Плочицата била прикрепена към митрата със син ширит.
 
 
Истината, представлявана от синята прежда
 
Какво символизира синята прежда?
Исусовото кръщение

Потърсих значението на синята прежда в Библията. Какво казва Библията за синьото? Трябва да разберем синята прежда сред синята, морава и червена прежди.
Синята прежда представлява “водата”, тоест Исусовото кръщение. Исус Христос беше кръстен от Йоан Кръстител, за да поеме всичките грехове на света (Матей 3:15).
Ако Исус не бе отнел всичките грехове на света със Своето кръщение, не бихме могли да се осветим пред Бога. Затова Исус Христос трябваше да дойде в този свят и да бъде кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан, за да отнеме всичките грехове на света.
Причината, поради която трябваше да има синята прежда във входа на двора на светата скиния, беше, че не можехме да се осветим без Исусовото кръщение.
Червената прежда означава Неговата кръв, смъртта на Исус. Моравото означава божеството на Исус, като по този начин означава Исусовия ранг като “единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите” (1 Тимотей 6:15).
Истината е, че червената прежда символизира кръвта на Христос, който проля кръвта Си на Кръста, за да заплати цената на греха за цялото човечество. Исус Христос дойде в този свят по плът, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечеството чрез Своето кръщение и да изплати всичките заплати на греха, жертвайки Себе Си на Кръста. Кръщението и кръвта на Исус е истинското евангелие на опрощението, пророкувано чрез цветовете на преждата, използвана за светата скиния в Стария Завет.
Стълбовете на скинията били направени от акациево дърво, подложките – от мед, а медните подложки били покрити със сребърни връзки.
Всички грешници били съдени за техните грехове, Защото заплатата на греха е смърт. Преди някой да може да бъде благословен от Бога да придобие нов живот, той трябваше да принесе жертва за греховете си в дните на Стария Завет.
Обаче, Исусовото кръщение в Новия Завет, което е представено от синята прежда на светата скиния, е отнело всичките ни грехове. Исус взе нашите грехове на Кръста, проля кръвта Си и бе съден за тях и по този начин спаси всички нас, които имаме вяра в евангелието на опрощението. Той е Царят на царете и Светият Бог.
Възлюбени християни, Исусовото кръщение е спасението на Исус, което ни спасява, като отнема всичките ни грехове. Исус, Който е Бог, слезе в света в плът (моравата прежда); Той бе кръстен, за да поеме всичките грехове на света (синята прежда); Той бе разпънат и проля кръвта Си на Кръста, за да вземе нашата присъда вместо нас (червената прежда). Исусовото кръщение несъмнено ни учи, че Той е станал истински Спасител за цялото човечество.
Можем да видим това и в цветовете, които са използвани за входа на светата скиния.
Извезването на покривката на входа със синя, морава и червена прежда с препреден висон е имало за цел да ни представи ясно истината за Божието спасение. Препреденият висон тук означава, че Той ни е спасил без изключение от нашите грехове. Това беше абсолютно необходимо за спасението на изкуплението.
От същите материали, използвани за входа на светата скиния, можем да видим, че Исус Христос не е спасил случайно нас, грешници, без планиране. Той, подчинявайки се на Божия детайлен план, бе кръстен, разпнат и възкресен от мъртвите, за да изпълни напълно спасението на човечеството. Със синята, морава и червена прежда, материалите на евангелието на опрощението, Исус е спасил всички, които са повярвали в Неговото спасение.
 
 
Медният умивалник на Стария Завет е бил сянка на кръщението на Новия Завет
 
Защо са измивали свещениците ръцете и краката си преди да влязат в светилището?
Защото е трябвало да застанат пред Бога без никакъв грях.

Умивалникът беше също от мед. Медта представлява присъдата, която Исус понесе за нас. Легенът с вода символизира словото на евангелието, което ни казва, че всичките ни беззакония са били отмити.
Той ни показва как се е извършвало измиването на ежедневните грехове. Ежедневните грехове на цялото човечество могат да бъдат отмити чрез вяра в думите на Исусовото кръщение.
Олтарът за всеизгаряне представя присъдата. Водата на Исус, която е синя, е евангелието на умилостивението за греховете, с други думи, Исусовото кръщение от Йоан Кръстител (Матей 3:15, 1 Йоаново 5:5-10). Това е словото на свидетелството за евангелието на спасението чрез изкуплението.
В 1 Йоаново 5 е написано: “И тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.” Той също ни казва, че този, който вярва в Божия Син, има в себе си свидетелство за водата, кръвта и Духа.
Бог ни е позволил да бъдем осветени чрез вяра в евангелието на умилостивението и да влезем в светата скиния. Затова сега можем да живеем с вяра, да бъдем хранени с Божиите думи, да бъдем благословени от Него и да живеем живота на праведните. Да станем Божий народ означава да бъдем спасени чрез вяра в евангелието на изкуплението и да живеем в светата скиния.
Днес много хора казват, че е достатъчно просто да вярват, без да мислят за значението на синята, морава и червена прежда на входа на светата скиния. Ако някой вярваше в Исус, без да знае за тези неща, вярата му нямаше да е истина, защото все още ще има грях в сърцето си. Такъв човек все още би имал грях в сърцето си поради неверието в истината на новорождението чрез евангелието на умилостивението, на водата, на кръвта и на Духа.
Ако някого се помоли да оцени някой човек, когото почти не познава, и ако, за да угоди на слушателя, той каза: “Да, вярвам на този човек. Разбира се, аз никога не съм го срещал, но все пак му вярвам.” Смятате ли, че слушателят ще бъде доволен да чуе това? Може би някои от вас биха се държали така в човешките неща, но това не е онова доверие, което Бог иска от нас.
Бог иска да вярваме в евангелието на опрощението на греховете, спасението на Исус чрез синята (Исусовото кръщение), морава (Божеството на Исус) и червена (кръвта на Исус) прежда. Преди да имаме вяра в Исус, трябва да знаем, как Той ни е спасил от всеки грях.
Когато вярваме в Исус, ние трябва да знаем как Той ни е спасил от всичките ни грехове чрез водата (Исусовото кръщение), кръвта (Неговата смърт) и Духа (Исус е Бог).
Когато наистина разбираме, можем да изпитаме истинска и пълна вяра. Нашата вяра никога няма да бъде пълна без да знаем тази истина. Истинската вяра идва само от разбирането на свидетелството за спасението на Исус, евангелието на опрощението, и на това, че Исус е истинският Спасител на човечеството.
Каква ще бъде вярата, която се подиграва с Исус? Нека видим.
 
 
Вярата, която се подиграва с Исус
 
Какво е най-необходимо за вярата?
Точно разбиране на Исусовото кръщение

Трябва да осъзнаете, че да вярвате в Исус произволно е да се подигравате с Него. Ако си мислите: “Трудно ми е да повярвам, но тъй като Той е Бог и Божият Син, аз ще трябва да вярвам в Него така или иначе”, тогава вие се подигравате с Исус. Ако наистина искате да се новородите, трябва да вярвате в кръщението и кръвта на Исус, евангелието на изкуплението.
Да вярвате в Исус, без да знаете евангелието на изкуплението, е по-лошо, отколкото да не вярвате в Исус. Да проповядваме евангелието само на кръвта на Исус е да работим напразно, без да знаем истината.
Исус не иска никой да ходи от място на място и да проповядва произволна вяра в Него, или да вярва в Него без причина. Той иска да вярваме в Него чрез познаването на евангелието на изкуплението.
Когато вярваме в Исус, трябва да признаем, че евангелието на изкуплението е кръщението и кръвта на Исус. Когато вярваме в Исус, трябва да разбираме евангелието на изкуплението чрез Неговото Слово и да знаем конкретно как Той е измил всичките ни грехове.
Трябва също да знаем какво означава синята, морава и червена прежда на входа на светата скиния. Тогава можем да имаме истинската вяра, която ще продължи вечно.
 
 
Никога не можем да се новородим, без да вярваме в Исус, Който е същината на синята, морава и червена прежда
 
Какво са правели свещениците преди да влязат в светилището?
Измивали са ръцете и краката си във водата от медния умивалник.

Нашият Господ Исус ни е спасил. Не можем да не хвалим Господа, когато видим колко съвършено Той ни е спасил. Трябва да погледнем светата скиния. Той ни е дал думите на евангелието на умилостивението чрез синята, морава и червена прежда от светата скиния и ни е спасил с тях. Благодарим на Господа и Го славим.
Грешниците не биха могли да влязат в светилището, без да преминат през ужасен съд. Как би могъл някой да влезе в светилището, без да бъде осъден за греховете си? Това би било невъзможно. Ако такъв човек влезеше в забраненото място, той щеше да бъде убит точно тогава и там. Това би било тежко проклятие. Грешникът никога не би могъл да влезе в светилището и да очаква да живее.
Нашият Господ ни е спасил чрез тайната, скрита във входа на светата скиния. Със синята, морава и червена прежда и препреден висон Той ни е спасил. Той ни е открил тайната на Своето спасение чрез тези неща.
Били ли сме ние с вас спасени по този начин? Ако не вярваме в думите на синята, морава и червена прежда, не можем да имаме спасението чрез евангелието на изкуплението. Синият цвят не означава Бога; той символизира нищо друго освен Исусовото кръщение. Това е Исусовото кръщение, което е отнело всичките ни грехове.
Човек може да влезе до олтара на всеизгарянето, без да повярва в синята прежда. Но той не може да влезе в светилището, където живее Бог.
Затова, преди да влезем във входа на святата скиния, трябва да вярваме в синята прежда (Исусовото кръщение), червената прежда (Неговата кръв на Кръста) и моравата прежда (Исус е Бог и Божият Син). Само когато вярваме, ние сме приети от Бога и ни е позволено да влезем през завесата в Пресвятото място.
Някои влизат във външния двор на скинията и мислят, че са вътре. Но това не е спасение. Колко далеч трябва да отидем, за да се спасим? Ние трябва да можем да влезем в Пресвятото място.
За да влезем в Пресвятото място, трябва да минем през медния леген. Медният леген означава Исусовото кръщение и ние трябва да измием всичките си ежедневни грехове с Исусовото кръщение и да се осветим, за да влезем в светилището.
В Стария Завет свещениците трябвало да се умият, преди да влязат, а в Новия Завет Исус уми краката на учениците Си, за да символизира измиването на техните прегрешения за цял живот.
Божият Закон гласи: “Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 6:23). Бог осъжда човешките грехове без изключение, но Той ги е възложил на Своя Син и е осъдил Него вместо нас. Това е Божията любов, Неговото спасение. Истинското спасение се постига само когато вярваме в евангелието на умилостивението, което съдържа кръщението, кръвта, смъртта и възкресението на Исус.
 
 
За да се новороди, човек не бива никога да презира библейската истина, евангелието на изкуплението на греховете
 
Какво е единственото нещо, което ни остава да правим?
Да вярваме в евангелието, писаните Божии думи.

Никога не презирам другите хора. Когато някой говори за нещо, с което не съм запознат, аз го моля учтиво да ми обясни. Но когато разпитах тук и там за значението на светата скиния, никой не можеше да ми каже.
Тогава какво можех да направя? Трябваше да се обърна отново към Библията. Къде в Библията се говори за святата скиния? Тя е описана подробно в Изход. Ако някой чете тази книга внимателно, човек може да разбере значението й чрез писаните Божии думи.
Скъпи приятели, не можете да се спасите, като вярвате в Исус сляпо. Не можете да се новородите само като редовно посещавате църквата. Ние знаем какво каза Исус на Никодим. “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство… Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?” (Йоан 3:5, 10)
Всички, които вярват в Исус, трябва да вярват в синята прежда (всичките грехове на света бяха предадени на Исус, когато Той се кръсти), червената прежда (смъртта на Исус за всичките ни грехове) и моравата прежда (Исус е Спасителят, Бог и Божият Син).
Трябва да вярваме, че Исус е Спасителят на всички грешници на света. Без тази вяра човек никога не може да се новороди, нито може да влезе в светилището на Божието царство. Човек не може дори да живее като вярващ в този свят без нея.
Не би ли било толкова лесно, ако човек можеше да се новороди само чрез вяра в Исус? – Да. – “♫Ти си спасен. Аз съм спасен. Всички ние сме спасени.♫” Колко хубаво! Но има толкова много хора, които вярват в Исус, без да са били наистина “новородени.”
Трябва да знаем истината в Библията, както и да имаме вяра в Исус. Трябва да разбираме евангелието на опрощението на греха в Библията и значението на синята, морава и червена прежда, за да влезем в святата скиния и да бъдем с Бога в царството на вярата. Вътре в скинията на вярата можем да живеем щастливо до времето, когато Исус отново дойде, за да ни доведе до Неговото Царство. За нас е важно да вярваме в Исус по правилния начин.
 
 
Оригиналното евангелие произвежда освещение със синята прежда
 
Какво е задължителното условие за нашето спасение, освен Кръста на Исус?
Кръщението на Исус

Хората са склонни да мислят, че могат да живеят съвършено, без да правят грешки. Но колкото по-трудно се опитват да правят добро, толкова по-скоро ще открият своите недостатъци. Хората са толкова несъвършени, че е невъзможно да не грешат. Но понеже Исус ни е спасил със синята, морава и червена прежда, евангелието на умилостивението, ние можем да бъдем осветени и да влезем в светилището на Бога.
Ако Бог не ни беше спасил със синята, морава и червена прежда, ние никога не бихме могли да влезем в светилището сами по себе си. Каква е причината за това? Ако само тези, които живеят съвършено по плът, можеха да влязат в светилището, нямаше да има никой, който да може да влезе там. Когато някой вярва в Исус, без да познава истинското евангелие, той само прибавя повече грехове към сърцето си.
Исус ни е спасил с внимателно планираното Си спасение; спасението на синята, моравата и червената прежда и препредения висон. Той е измил всичките ни грехове. Вярвате ли в това? – Да. – Имате ли истината за евангелието на опрощението в сърцето си и свидетелствате ли за него? – Да. –
Само когато свидетелствувате за евангелието, можете да сложите на челото си златната плочица, на която пише: “Свет Господу”, и да се присъединете към “царското свещенство” (1 Петрово 2:9). Само тогава можете да застанете пред хората и да им кажете, че сте Божий слуга, функциониращ като царски свещеник.
Митрата на първосвещеника има златна плочица, а плочицата е закрепена със син ширит. Защо син? Защото Исус ни е спасил с евангелието на опрощението, е отнел всичките ни грехове и ни е направил безгрешни чрез кръщението Си. Кръщението в Новия Завет е равносилно на полагането на ръце в Стария Завет.
Независимо колко усърдно и вярно вярваме в Исус, ние не можем да спечелим плочицата с издълбан на нея надпис: “Свет Господу”, без да разпознаем тайните думи на синята, морава и червена прежда.
Как сме станали праведни? Това е писано в Матей 3:15: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Исус е бил кръстен и ни е спасил от всичките грехове на света. Чрез Своето кръщение Той е отнел всичките ни грехове, а ние, вярващите, сме станали праведни.
Как бихме могли да кажем, че сме без грях, ако не беше Исусовото кръщение? Дори и да вярвахме в Исус, дори и да плачехме, когато си мислим за Неговата смърт на Кръста, всички сълзи на този свят не биха могли да измият всичките ни грехове. Колкото и да плачехме и да се покайвахме, нашите грехове щяха да останат вътре в нас.
“Свет Господу.” Тъй като Той е отнел всичките ни грехове с кръщението и кръвта Си, Господ е позволил всичките грехове на нас, грешниците, да бъдат предадени на Исус, и тъй като думата на спасението е записана в Библията, ние сме станали праведни чрез нашата вяра, въпреки всичките ни беззакония и слабости.
Затова сега можем да застанем пред Бога. Сега можем да живеем като праведни и да проповядваме евангелието на света. “♫Аз съм спасен. Ти си спасен. Всички ние сме спасени. ♫” Спасени сме според Божия милостив план.
Без словото на евангелието на умилостивението в сърцето ви няма спасение, независимо колко упорито се опитвате. Това прилича на корейска популярна песен за несподелена любов. “♫О, сърцето ми бие бързо без причина всеки път, когато я видя, всеки път, когато съм близо до нея. Трябва да съм влюбен.♫” Сърцето ми бие бързо, но не и нейното. Любовта ми не е взаимна. За съжаление, толкова много християни все още имат несподелена любов към Бога.
Хората са склонни да мислят, че спасението идва по много различни начини за много различни хора. Те питат: “Защо трябва да дойде само чрез евангелието на кръщението?” Но това никога не може да бъде пълното спасение, ако не идва чрез евангелието на Исусовото кръщение. Това е единственият начин да станем праведни пред Бога, защото това е единственият начин да бъдем напълно очистени от всичките си грехове.
 
 
Какво е спасението на синята прежда, което Исус ни е дал?
 
Какво ни е направило праведни?
Евангелието на синята, морава и червена прежда

Спасението чрез евангелието на синята, морава и червена прежда е Божият дар за цялото човечество. Този дар ни е дал възможност да влезем в светата скиния и да живеем в мир. Той ни е направил праведни, ни е позволил да живеем в църквата и да бъдем обучавани от Свещеното Писание чрез църквата.
Когато идваме пред Бога да се молим, евангелието ни благославя с Неговата любов. Ето защо спасението е толкова ценно за нас. Исус ни казва да построим дом на вярата “на канарата.” Канарата е евангелието на Неговото кръщение. Всички ние трябва да се спасим, да живеем със спасението, да отидем на Небето, да спечелим вечен живот и да станем Божии деца.
Скъпи приятели, поради евангелието на изкуплението можем да влезем в святата скиния с вяра. Поради измиването на всичките ни грехове (Исусовото кръщение) и присъдата на Кръста, ние сме спасени чрез вяра в евангелието на Исусовото кръщение.
Изобилното умилостивение за всичките ни грехове, кръщението и кръвта на Исус е евангелието, което измива всичките ни грехове. Вярвате ли в това? Истинското евангелие е небесното евангелие на изкуплението, което напълно е измило всичките ни грехове.
Ние сме новородени, като вярваме в евангелието на изкуплението. Исус ни е дал евангелието на умилостивението, което е измило всички наши ежедневни грехове и дори всички бъдещи грехове. Слава на Бога. Алилуя!
Евангелието на водата и Духа (евангелието на водата и кръвта) е истинското евангелие, което е осъществено и проповядвано от Исус Христос. Тази книга е написана, за да разкрие тайната на евангелието на Исус, евангелието на водата и Духа.
Тъй като много хора вярват в Исус, без да знаят пълната истина, сега те само се хвалят, че са фундаменталистите или религиозните плуралисти в света на християнската теология (т.нар. философска теология); накратко, те живеят в ерес и объркване. Затова трябва да се върнем и да повярваме в истинското евангелие. Все още не е твърде късно.
Във втората книга ще разгледам това по-подробно за тези, които имат въпроси относно евангелието на новорождението от водата и Духа.