Search

Какво е Евангелието?

Какво е Евангелието на водата и Духа?

Апостол Павел каза: „Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията" (1 Коринтяни 15:3-4). Какво означава думата „писанията" в изречението „Христос умря за греховете ни според писанията"? Означава Стария Завет. Апостол Павел каза, че Исус умря за целия ни грях според завета и откровението на Стария Завет. Как Той изкупи целия ни грях? Той направи това чрез праведното Си дело: Неговото кръщение и смъртта Му на Кръста.

Знаете ли, по времето на ранната църква, до края на II век не е имало Рождество Христово. Ранните християни, заедно с апостолите, само отбелязват 6-ти януари като „деня на кръщението на Исус" и това е единственото празнуване на ранната църква.

Защо апостолите са наблягали много на кръщението на Исус? Това е тайната на истинското Евангелие на водата и Духа, което те получиха от Исус и проповядваха на света. Исус каза: „Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство" (Йоан 3:5). Библията казва, че Исус е дошъл с вода и кръв, за да ни спаси от всичките ни грехове (1 Йоаново 5:6). Кръв означава Кръст, тогава какво е значението на водата?

(Надявам се да не смесвате водното кръщение на вярващите с кръщението на Исус. Моля, особено обърнете внимание на значението на кръщението на Исус. Сега ние не се фокусираме върху водното кръщение на вярващите или доктрината за обновление на кръщението.)

Защо Исус е кръстен от Йоан Кръстител? Защо Исус обяви Своето Кръщение за „прилично да изпълним всичко що е право?" (Матей 3:15)

Евреи 10:1 казва: „Защото законът (тези жертви), като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини..." Нека видим типичната жертва, която Бог даде на народа Си за тяхното спасение по времето на Стария Завет. Ако някой съгреши и бе виновен, грешникът трябваше да принесе жертвоприношение за изкупление на греха си. Да четем Левит 1:3-5. „Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него. После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане." Тук можем да видим, че жертвоприношението трябваше да отговаря на три условия по-долу, за да бъде законно пред Бог.

Те трябваше
  • (1) да приготвят жертвено животно без недостатък (ст. 3).
  • (2) да положат ръце върху главата на всеизгарянето (ст. 4).
  • (3) да убият (да пуснат кръв) жертвата, за да изкупят греха си (ст. 5).
Когато първосвещеникът Аарон положи ръце върху главата на козела, всички грехове на израилтяните бяха прехвърлени на главата на козела.

В тези стихове по-горе трябва да потвърдим Божия закон, според който грехът трябваше да бъде прехвърлен на главата на жертвеното животно чрез полагане на ръце, преди жертвеното животно да бъде убито. Това е много важна истина. Можете да намерите толкова много изрази като „полагане на ръце на главата на приноса за грях" за опрощаване на греха в следващите глави на Левит. Левит 16:21 казва: „И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек."

Когато първосвещеникът Аарон положи ръце върху главата на козела, всички грехове на израилтяните бяха прехвърлени на главата на козела. Когато грешник положи ръце върху главата на жертвата, греховете му бяха прехвърлени на главата му. По същия начин, когато човек е ръкополаган за свещеничество, служител полага ръце върху главата на човека, за да премине свещеничеството. Следователно „полагането на ръце" беше актът на предаване на греховете върху жертвата. Това означава „да предадеш на".

И тогава животното трябва да бъде убито чрез кървене, защото „живота на тялото е в кръвта и… защото кръвта е, която, по силата на живота" (Левит 17:11).

Израилтяните обаче бяха твърде слаби, за да бъдат изкупени от целия си грях, тъй като не можеха да не грешат всеки ден, докато умрат, въпреки че принасяха жертви за грях всеки път, когато съгрешаваха. Така Бог им отвори още един шанс да им бъдат простени всичките им годишни грехове веднъж годишно. Това беше ритуалът на Деня на изкуплението. В Деня на изкуплението първосвещеникът Аарон полагаше ръце върху главата на изкупителната жертва, за да предаде на нея веднъж завинаги годишните грехове на всички израилтяни (Левит 16:21).

По това време Аарон беше представител на израилтяните, защото полагаше ръце върху главата на козела вместо всички израилтяни. Когато самият той полагаше ръце върху главата на козела, всички годишни грехове на израилтяните (около 2-3 милиона по това време) бяха предадени на главата на изкупителната жертва чрез неговия законен акт. Това беше устав завинаги за човечеството (Левит 16:29).

Това беше „сянка на бъдещите добрини" (Евреи 10:1). Сега Бог завърши „бъдещите добрини" чрез Исус Христос. Да видим как Исус Христос изпълни завета Му.

Първо, Бог Отец изпрати Исус Христос под формата на човек без недостатък като обещаното Божие Агне. Той е единородният Божи Син и Той също е Свети Бог. Така че Той беше годен да бъде Жертвата на цялото човечество без никакви недостатъци.

Второ, Той бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан. Тук трябва да знаем кой е Йоан Кръстител, който кръсти Исус. Йоан Кръстител е потомък на първосвещеник Аарон. Свещеникът Захария, бащата на Йоан, е роден в рода на Авия, внук на Аарон (Лука 1:5, 1 Летописи 24:10). И така, Йоан Кръстител е потомък на първосвещеник Аарон. Това означава, че той е имал право да стане първосвещеник. Освен това Исус одобри Йоан за най-великия сред цялото човечество. „Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана" (Матей 11:11,14). Това означава, че Йоан е последният първосвещеник на земята и законният представител на цялото човечество, когото Бог е обещал и подготвил.

Старият Завет пророкуваше за него. „Ето, Аз изпращам вестителя Си, Който ще устрои пътя пред Мене" (Малахия 3:1). „Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите. Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия" (Малахия 4:4-6). Исус каза: „И, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде" (Матей 11:14).

Йоан Кръстител беше Илия, който дойде и върна всички хора при Исус Христос, като ги подготви да Го приемат. Роден е шест месеца преди Исус. Той даваше кръщението на покаянието на хората в пустинята, за да подготви Господния път. Той трябваше да накара хората да помнят закона и жертвената система на Стария Завет, за да ги накара да се подготвят за своя Спасител Исус Христос. Затова той кръсти хората и ги накара да разберат, че Спасителят скоро щеше да дойде и да отнеме всички грехове на света под формата на полагане на ръце. Кръщението на Йоан призова грешниците да се върнат при Бог. Толкова много хора чуха думите на Бог чрез Йоан и изоставиха своите идоли и се върнаха при Бог, изповядвайки греховете си.

В Новия Завет Исусовото кръщение от Йоан Кръстител е да измие всичките грехове на света.

Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан при Йордан, за да бъде кръстен от Йоан Кръстител. Исус каза: „Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Тук всичко що е право е „dikaiosune" на гръцки, а неговото значение е „справедливост, праведност". Това означава, че Исус спаси всички грешници от греховете им по абсолютно справедлив и праведен начин. За да избави всички грешници от греховете им по абсолютно справедлив и праведен начин, Исус трябваше да отнеме всичките им грехове чрез „полагането на ръце" съгласно завета, който Бог направи в Стария Завет. Това беше най-подходящият начин Той да отнеме всички грехове на човечеството, като получи кръщение от Йоан. Тъй като Исус пое всичките грехове на света чрез Своето кръщение, на следващия ден Йоан Кръстител свидетелства: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29) Самият Йоан дойде да извърши кръщението върху Исус чрез полагането на ръце. В момента, в който Йоан положи ръце върху главата на Исус Христос, целият грях на света му беше предаден според Божия закон.

Трето, Той беше разпнат за опрощаване на нашия грях. Преди последния Си дъх Той каза: "Свърши се!" (Йоан 19:30) Той проля цялата Си кръв за заплатата на нашия грях. И Той беше възкресен от мъртвите на третия ден и се възнесе на небето. Той изтри абсолютно целия грех на света с кръщението Си и кръвта Си на Кръста.

Апостол Павел каза: „Христос умря за греховете ни според писанията" (1 Коринтяни 15:3). Сега разбирате ли как жертвеното животно беше принасяно за опрощаване на греха в Стария Завет и защо то е сянката на бъдещите добрини?

Трябваше да има „полагане на ръце", преди да се убие жертвеното животно. Ако някой беше пропуснал „полагане на ръце на жертвата", когато принасяше жертва за грях, нямаше да може да му бъде простен грехът заради беззаконието му. Бог никога не беше приемал такива беззаконни жертви. Това беше против закона на Бог да се принася жертва, без да се полага ръце върху нея.

Исус дойде на този свят, за да очисти целия ни грях чрез Праведното Си дело (Римляни 5:18). Праведното Му дело беше, че Той бе кръстен от Йоан Кръстител, за да отнеме греха на света, и бе разпнат, за да изплати заплатата на греха. Той дойде чрез Своето кръщение и кръв. Но за съжаление повечето християни знаят само половината от праведното Му дело. Трябва да знаем цялото Евангелие на водата и Духа. Да вярваме в Него като пропускаме важната част от Неговото Евангелие е беззаконно и нищожно.

Апостол Йоан изясни цялото Негово Евангелие в първото си послание. "This is He who came by water and blood - Jesus Christ; not only by water, but by water and blood" (1 John 5:6).

Ние се раждаме грешни по природа и грешим до последния си дъх. Не можем да не грешим и не можем да избягаме от Божия съд. На цялото човечество е предопределено да отиде в ада, „защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23). Но гдето се умножи грехът преумножи се благодатта, „защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Римляни 5:20, Йоан 3:16).

Исус Христос, Божият Син дойде на този свят като Божия Агнец. Той пое целия грех на света, когато беше кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан. Като представител на цялото човечество, Йоан положи ръце върху главата на Исус и в момента целият грях на света премина върху Исус. Така Исус взе всичките ни грехове чрез Своето кръщение и ги занесе на Кръста. Той проля цялата Своя свещена кръв като заплата за нашия грях и абсолютно изкупи целия грях на света.

Затова Той извика: "Свърши се!" преди последния Си дъх на Кръста. Какво свърши Исус? Целият грях и неговият съд се свършиха чрез праведното Му дело, с други думи, ние бяхме простени за целия си грях чрез Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста. Исус Христос заличи целия грях на света преди около 2000 години и откри новия и живия път (Евреи 10:20). Сега е времето на Неговата благодат. Който вярва в Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста, може да бъде простен за целия му грях и да получи Светия Дух (Деяния 2:38). Алилуя!

И какво повече да кажем! В Библията има толкова много стихове, утвърждаващи Неговото Кръщение като необходимото праведно дело на Исус за нашето спасение (Матей 3:13-17, 1 Петрово 3:21, Йоан 6:53-55, Ефесяни 4:5, Галатяни 3:27, Деяния 10:37 и т.н.)

Вярвате ли в тази истина? Нямате ли грях в сърцето си? Взе ли Исус целия ви грях от раждането ви до сега? Той ли взе целия ви грях отсега нататък до последния ви дъх чрез кръщението Си преди 2000 години? Тогава ли сте абсолютно осветени, вярвайки в Неговото кръщение и Неговата кръв?

Днес християнството трябва да възстанови Евангелието на водата и Духа. Ако искате да знаете за Евангелието на водата и Духа по-подробно, не се колебайте да се свържете с Мисията „Нов живот". Можете да получите книгите/електронните книги на преподобния Пол К. Джонг безплатно.