Search

Проучване на Скинията

 • Скинията
 • Скинията беше сянката на Исус Христос, който прости греховете на израилтяните и на всеки, който вярва в Него. Нашият Господ беше самият собственик на скинията. И Той беше Спасителят, който изтри греховете на всички наведнъж и в същото време жертвоприношението за цялото човечество.
 • Въпреки че всеки ден израелският народ съгрешаваше, като полагаха ръце върху главата на чистото жертвено животно в двора на Скинията според жертвената система, те можеха да предадат греховете си на приношението. Ето как всеки, който вярва в служението на свещениците и в жертвоприношението според жертвената система, може да получи опрощение на греха, отмивайки греховете си и ставайки бял като сняг. По същия начин, вярвайки в кръщението и жертвата на Исус, истинската същност на Скинията, хората на Израел и тези от нас, които са езичници, бяха облечени в благословията на опрощаването на всички наши грехове и на живота с Господ завинаги.
 • Не само израилтяните, но и всички езичници също могат да бъдат освободени от всичките си грехове само чрез вяра в Исус, Господарят на скинията. Скинията ни учи какъв е дарът на опрощаването на греха, който Бог е дал на всички. В действителност скинияте е самата същност на Исус Христос.
 • Исус е станал Спасител на грешниците. Всеки грешник, който и да е той, може да стане безгрешен само като повярва в кръщението на Исус, Неговата кръв на Кръста и истината, че Той е самият Бог. Можем да се освободим от Божия съд чрез вярата ни в синята, морава и червена нишка – с други думи, като вярваме в кръщението на Исус, Неговата кръв и Неговата божественост. Исус е портата към Небесното царство.
 • Деяния 4:12 казва: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“ Никой друг освен Исус не може да спаси всички хора от греховете им. Няма спасител освен Исус. Йоан 10:9 казва: „Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира." 1 Тимотей 2:5 казва: „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,“ а Матей 3:15 казва: „А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.“ Всички тези стихове свидетелстват за тази истина.
 • Исус дойде на тази земя в плът на човек и като получи кръщението Си (синя нишка) и проля кръвта Си (червена нишка), Той спаси грешниците. Като такъв Исус се превърна в вратата на спасението за всички грешници. Точно както портата на двора на Скинията беше изтъкана от синя, морава и червена нишка, Исус, като дойде на тази земя, преди всичко пое греховете на света върху Себе Си със Своето кръщение от Йоан Кръстител. Следователно той стана жертвоприношението, Божият Агнец (Йоан 1:29).
 • Второ, след като поема по този начин беззаконията на всички грешници със Своето кръщение, Той умря вместо тях и даде нов живот на вярващите. Трето, този Исус беше самият Бог. Битие 1:1 казва: „В начало Бог създаде небето и земята", а Битие 1:3 казва: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина." Исус беше не друг, а само този Бог Словото, Този, който създаде цялата Вселена и всичко в нея със Своето Слово.
 • Бог каза на Мойсей да направи портата на двора на Скинията от сини, морави и червени нишки и препреден висон. Исус, който е самият Бог, завърши Своята работа за правене на грешниците праведни, като дойде на тази земя в плът на човек и спаси народа Си от всичките им грехове чрез Своето кръщение и смъртта Си на Кръста. Тези три служения са начинът, по който Христос е спасил грешниците и те са доказателство за тази истина.
 • Апостол Павел казва в Ефесяни 4:4-6, „Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички." Тази дума се отнася до спасението от грях, направено от синята, морава и червена нишка и препреден висон.
 • Чрез нашето проучване на скинията, ние трябва да осъзнаем нейната правилна истина и по този начин да бъдем благословени да бъдем простени за всички наши грехове.