Search

Проучване на Скинията

Вратата на Двора на Скинията

Стълбовете за двора на скинията
 
Портата на двора
 
Материалите, използувани за вратата на двора на Скинията, бяха синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон. Височина на вратата беше 2.25 м, а ширина й беше около 9 м. Това беше завеса, везана от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон, окачена на четири стълба. Всъщност всеки път, когато някой опитваше да влезе на двора на Скинията, той/тя можаха да лесно намери вратата й.
Материалите на синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон, използувани за вратата на Скинията, показват, че Бог ще ни спаси от всичките ни грехове чрез четирите дела на Своя Син Исус.
Първо, какво ни показва синята прежда? Тя ни показва част на истината на Исус, който се стана истинския Месия на грешници, като дойде на земята и взе върху Себе Си греховете на света чрез Своето кръщение от Йоан. Действително, това кръщение, което Исус прие от Йоан на река Йордан, е истината, че Исус е взел върху Себе Си всичките грехове на света веднъж завинаги. Исус всъщност е взел всичките грехове на света на плещите Си като се кръсти от Йоан Кръстител, представител на всички човеци. Понеже по този начин греховете на всички хора са били предадени на Христовата собствена глава, тези, които вярват в тази истина, нямат грях в сърцата си.
Второ, какво e действително значение на пурпурната прежда втъкана във вратата на двора на Скинията? Тя ни каже, че Исус е истинския Цар на царете. В действителност Исус създаде вселената, е Самият Създател, не творение, и действителен Месия, който е дошъл на земята. Той, Месия, всъщност вече е дошъл на земята в образ на човешка плът. И като взе всичките грехове на света на Своето собствено тяло чрез кръщението Си от Йоан, чрез Своята жертвена смърт и възкресението Исус е спасил всичките Си хора, които признаха, бояха се и повярваха в Месия си, от всичките им грехове и от съда за греха.
Исус в действителност е нашият абсолютен Бог и Месия. Той е абсолютният Спасител. Понеже Исус взе всичките грехове на света върху Себе Си чрез Своето кръщение, като кървеше и умря на Кръста и възкреси, Той не само е очистил всичките ни грехове, но също е приел изкупително наказание за греха вместо нас.
Трето, червената прежда означава кръвта, която Исус проля на Кръста, и значение й е, че Христос е дал нов живот на тези от нас, които вярват. Това истина на червената прежда ни каже, че Исус Христос не само е приел наказание за нашите собствени грехове като взе върху Себе Си греховете на света чрез Своето кръщение от Йоан, но също даде нов живот на вярващи като дари животворната вяра на тези, които са умрели към греха. На тези, които вярват в Неговото кръщение и в кръвта, която Той проля, Исус наистина ни даде нов живот.
Какво тогава означава препредения висон? Той показва, че в Новия завет Бог е изпълнил Своето обещание на спасението, записаното в Стария Завет. И той ни каже, че когато Исус взе всичките грехове на света върху Себе Си чрез Своето кръщение и беше осъден за греховете ни на Кръста в Новия Завет, Той е изпълнил спасението, което Бог обеща на израилтяните и на нас чрез Своето Слово на завета.
Бог Яхве каза в Книгата на пророк Исаия 1:8: "Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна." Също системата на жертвоприношенията на Стария Завет, определяща начин, по който жертви се принасят в Скинията, според която греховете на израилтяните бяха възлагани на жертвено агне чрез полагане на ръце, беше обещанието, което Бог даде на израилтяните и на нас. Това беше Божието Откровение на обещанието, че в бъдеще Той ще спаси всички хора на света от техните ежедневни и целогодишни грехове чрез Божия Агнец.
Това беше също знакът на обещания Месия, Който имаше да дойде. И така в Новия Завет, когато Исус Христос взе всичките грехове на света върху Себе Си веднъж завинаги чрез Своето кръщение според начин на Стария Завет, това беше изпълнение на Божия завет. Като даде на всички ни Своето Слово на обещание, Бог ни показа, че Той всъщност е изпълнил всичко точно така, както обеща. Кръщението, което Исус приема, показва тази истина, че Бог на завета е изпълнил всичките Си завети.